Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 3 1-001 1-003 A-003 A-004
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 5 1-001 1-005 A-005 A-005
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 5Dijksteeg ten oosten


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0042r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ bij de Kettingbrughuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Haringh Egberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lege plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEls Jans, weduwe van
Gerryt Sipkes, voor haar en haar kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe wd. Gerryt Sipckes laat, voor zich en voor haar kinderen, verkopen een huis ten N. v.d. Noorderhaven, bij de kettingbrug. Ten O. wd. Haring Egberts, ten W. een ledige plaets. De verkoop wordt uitgesteld.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 85r van 19 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 5(per decreet) "Wordt geveild door Els Jans, nagelaten wd. van Gerryt Sipkes, voor zichzelf en als moeder en legitima tutrix van haar kinderen, een huis nz. Noorderhaven bij de Kettingbrug. Ten O. wd. Haring Egberts, ten W. een ledige plaats.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-001 Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
gebruikerTiaard Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-001 Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-7-1720


 


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ, hoek Kettingbruggenhuis
 
koperSimen Pyters, gehuwd met725-00-00 CG
Geertie Obbes
naastligger ten oostenEibert Harings
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd lopend
naastligger ten noordenhet landszijltje
verkoper van 1/8Ruird Sybes Bontekoe
verkoperRuird Zweerds
verkoperClaes Gerlofs
verkoper van 7/8Sijke Sybes, gehuwd met
verkoperCornelis Jenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimen Pyters x Geertie Obbes koopt huis nz. Noorderhaven, op de hoek bij de kettingbrug. Ten O. Eibert Harings, ten W. de straat die naar het Noorderhoofd loopt, ten Z. de haven, ten N. het Landszijltje. Gekocht van Ruurd Sybes Bontekoe voor 1/8 en Ruurd..., Claes Gerlofs en Sijke Sybes x Cornelis Jenties samen voor 7/8 deel.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-001 Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaerd Gerbens
gebruikerTiaerd Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ hoek kettingbrughuis
 
koperJurrien Clases c.u.687-00-00 CG
naastligger ten oostenEibert Harings koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd lopend
naastligger ten noordenhet lang Zijltie
verkoperSymen Pyters, gehuwd met
Geertie Obbes


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0031r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ [staat: bij het Noorderke bij het Chechershuisje]huis precario op stadsgrond
 
koperJurjen Claesen, gehuwd metwinkelier68-00-00 CG
Tjepken Bentes
verkoper van 1/5Sipke Hendrix, erfgenaam
verkoper van 1/5Tjalling Geerts, erfgenaamkooltjeronder Almenum
verkoper van 1/5Boukjen Geerts, erfgenaam, gehuwd met
Reyn Jans
verkoper van 1/5Piers, erfgenaam, broer van en curator van
verkoper van 1/5Antje Piers, erfgenamen van
wijlen Antje Thomas


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-001 Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-02-06 CG


 


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0291r van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrughuis
 
koperGerrit Willems, gehuwd met999-00-00 CG
Geertruit Jonas
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJurjen Crosee makelaar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRimmert Luitjens, gehuwd metbrugman
Trijntie Ypkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Ynses, beurtschipper x Aaltie Rinses, kopen na niaar tegen Gerrit Willems x Geertruit Jonas, een huis nz. Noorderhaven omtrent de Kettingbrug.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-001 Noorderhaven 3Jurjen Crozee, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0020r van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ op de hoek bij de Kettingsbrughuis
 
koperPytter Gerardus, gehuwd metmr. metselaar538-00-00 GG
Trijntie Gerryts
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat naar het Noorderhoofd lopend
naastligger ten noordenLands Zijltie
verkoper van 1/2Gereformeerde Gemeente, erfgenaam
verkoper van 1/2Doopsgezinde Gemeente weeshuis, erfgenamen van
Jurjen Claeses Crosee, gehuwd metmakelaar
Tjepkjen Bentjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Gerardus, mr. metselaar x Trijntie Gerryts kopen een heerlijk huis nz. Noorderhaven op de hoek bij de kettingbrugge. Geen grondpacht. Ten O. Melle Ynses, ten Z. de haven, ten W. de straat lopende naar het Noorderhoofd, ten N. het Landszijltje. Verkocht door de diaconen der Gereformeerde Gemeente voor 1/2 en de Voogden van het Doopsgezinde Weeshuis voor 1/2, erfgenamen ex testamento van wl. Jurjen Claeses Crosee, in leven makelaar x Tjepkjen Bentjes, voor 538 gg.


 


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ naast het Cherchershuisje huis
 
koperRinnert Geerts de Beer, gehuwd metkapitein op het Statenjacht380-00-00 GG
Eelkje Baukes
huurderAlbert Hendriks c.u.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenCornelis Jans Smit
naastligger ten noordenHartman Sybrens c.s.
verkoperJan Trompetter, curatorkoopman
verkoperPieter van Arum, curatoren overkoopman
Wiebe Dirks Blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Geerts de Beer, kapt. op `t Statenjacht x Eelkje Baukes, koopt huis naast het Cherchershuisje, nz. Noorderhaven. Ten O. en Z. de straat, ten W. Cornelis Jans [Faber], smid, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Wybe Dirks, blokmaker.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-002 Noorderhaven 5
1-006 Noorderhaven 3Andries Wijbes


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ naast het cherchershuisjehuis
 
koperMarten Wybes van Vliet, gehuwd met510-00-00 CG
Tettje Pieters
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPieter Luitjes mr. ijzersmid
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperGeert de Beer, zoon van enkoopman
verkoperBauke de Beer, zoon vankoopman
wijlen Rindert de Beer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wybes van Vliet x Fettje Pieters koopt huis naast het Cherchershuisje. Ten O. en Z. de straat, ten W. Pieter Luitjes, mr. ijzersmid, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Geert en Bauke de Beer, als erven van hun vader Rinnert de Beer.


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ wijk A-003 bij het opzichtershuisjehuis
 
koperSibbeltje Jans, weduwe van1000-00-00 CG
wijlen Andries Wybes
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenLuitje Pieters
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperMarten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibbeltje Jans wv Andries Wybes koopt huis wijk A-003 bij het opzichtershuisje. Ten O. en Z. de straat, ten W. Luitje Pieters, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Marten Wybes van Vliet, brugman van de kettingbrug.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-003 Noorderhaven 3Jan Yemes cs0-00-00 CGhelling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Andries Wiebesovl voor 1815; wed. A.W. eigenaar en gebruiker van wijk A-003, winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Dirk Hendriks Faber... bewijs; 16 aug 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL; D.H.F. eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-003Noorderhaven 3Andries Wiebes wedAndries Wiebes wedwinkeliersche
A-005Noorderhaven 5 't Land 't cherchers huisje


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 305Noorderhaven 3Lourens LentzHarlingenbestellerhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 306Noorderhaven 5de Stad HarlingenHarlingenhuis (50 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-003Noorderhaven 3Lourents Adams Lentz, overleden op 25 juli 1832bruggeman (Noorderhaven A 3), wednr. Nyske Thijssen van Baveren, man van Geertje Martens Potma, bruggendraaister, vader van Sjoukje Lourentz Lentz (vrouw van Stoffer Lammerts Pybes, varenspersoon Oude Pekela) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Anna Lourentz Lenz (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
A-003Noorderhaven 3Huizinge met annexen aan de Noorderhaven, bewoner weduwe lourents, lents. Finaal verkocht op 28 nov 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Hendrika Hendriks Meyer... 1809; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, (vnm: Henderina), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-003; VT1839; Henderina H.M. eigenaresse van percelen nrs. 1300 en 1301 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 448, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Neinke Roelofs Hamstra... Antje Tjallings; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-003, wijk F-300; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Jantje Zeilmaker... HRL 1851 wijk A-004; oud 50 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, tapperse wijk A-005; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5detje Klazen Mulder... Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-003NoorderhavenHenderina Meyer51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-003NoorderhavenAnna Gelinde27 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-003NoorderhavenFrederik Eekmeyer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenJantie Zeylmaker50 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, tappersche
A-005NoorderhavenHylke M Wiersma23 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
A-005NoorderhavenKlaas M Wiersma21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
A-005NoorderhavenJanneke Wiersma14 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-005NoorderhavenDirk Faber56 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, sluiswachter
A-005NoorderhavenNeinke Roelofs51 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-005NoorderhavenDirk Faber16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenTjalling Faber14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenWillem Faber10 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenGeertje Faber18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-003Noorderhaven 3Anna Pausma, overleden op 21 november 184690 jr (geboren 24/11/1756), overleden Noorderhaven A 3, weduwe, moeder van Elisabeth (wed. Dirk Salm), winkeliersche Garijp, Henderina (wed. Jarig Gelinde), idem, Gerben, mr. timmerman en Willemijntje Meyer (wed. Klaas Trompetter). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Jetske Jaitjes van der Zee... dec 1856 Dokkum, dv Jaitje vdZ, en Rigtje de Boer; BS ovl 1858; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Rigtje Muller... dv Johannes Stephanus M, en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 305A-003 (Noorderhaven )Hendrina Meijer, wed. J. Gelindewoonhuis
Sectie A nr. 306A-005 (Noorderhaven )de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 305A-004 (Noorderhaven)Albertus van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 306A-005 (Noorderhaven)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 305Noorderhaven 3 (A-004)Jelle M. van der Wal
Sectie A nr. 4665Noorderhaven 5 (A-005)Gem. Harlingen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 3 Hijlke de Wittuinman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Noorderhaven 5 Minze de Vriesbrugwachter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 3A.A. Miedema115In hout en bouwm.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 3Miedema115In hout en bouwm.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 3A.A. Miedema115Hout en bouwm.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 3K. de Grootplateelbakker
Noorderhaven 3M.Houkesbetonwerker
Noorderhaven 5M. de Vriesbrugwachter


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 5S.W.D. Seingever771
  terug