Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 48 1-118 1-184 A-102 A-111
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048va van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZhuis, plaats en tuin
 
koper finaalJacob Romckes 211-21-00 GG
koper provisioneelCornelis Arents 200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
bewonerde weduwe van Olivier Ages c.s.
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaanhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Wytse Meynerts
naastligger ten westenLaes Pieters koopman
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper van 1/2de erven van Aeltie Fransen, gehuwd met
Jan Gerloffs
verkoper van 1/2Joannes Claessen, en curator van de 2 oudste kinderen vanpannebkakker
verkopers van 1/2, en curatoren over de 3 jongste kinderen vanGereformeerde Gemeente weesvoogdij
wijlen Jarig Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-118 Zoutsloot 48huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJohannes Pieters
huurwaarde26-08-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-118 Zoutsloot 48huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJohannes Pieters
huurwaarde26-08-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-118 Zoutsloot 48huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJohannes Pyters
huurwaarde26-08-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0082v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZhuis
 
koperJohannes Pyters, gehuwd metleertouwer340-00-00 GG
Janneke Gijsberts
naastligger ten oostenDoopsgezinde Vergaderplaats: de Blauwe Schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenwijlen Anne Jansen Huidekoper burgerc.u.
naastligger ten noordenZoutsloot NZ
Romkjen Annes Huidekoper, dochter, gehuwd met
Jarig Jacobs van der Ley
Jan Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
Pyter Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
Dina Annes Huidekoper, minderjarige dochter
Claeske Annes Huidekoper, minderjarige dochter
Gerlof Ymes, curatorkoopman
Pieter Tjebbes Dreyer, curatoren overkoopman
verkoperhet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoper, gehuwd met
wijlen Henke Pyters Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Pieters, leertouwer x Janneke Gijsberts koopt een huis zz. Zoutsloot. Ten O. de D.G. vergaderplaats De Blauwe Schuur, ten W. de verkopers, ten N. die straat. Gekocht van Romkjen Annes Huidekoper x Jarig Jacobs v.d. Ley, Jan Annes-, Pyter Annes-, Dina Annes-, en Claeske Annes Huidekoper, allen meerderjarig, als kinderen en erven van Anne Jansen Huidekoper x Hinke Pieters Dreyer, voor 140 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-118 Zoutsloot 48huis
eigenaarJohannes Pieters
gebruikerJohannes Pieters
huurwaarde26-08-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147v van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZhuis en tuin
 
koperGerryt Geerts, gehuwd metscheepstimmerman305-00-00 GG
Dina Alberts de Roo
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning
naastligger ten zuidenJan Simons
naastligger ten westenEeltje Rinses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert Johannisleerbereider


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0054v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ bij de Vermaninghuis en tuin
 
koperRoelof Tjerks bontwever180-00-00 GG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning
naastligger ten zuidenJan Symons metselaar
naastligger ten westende weduwe van Eeltje Rinses hovenier
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDina Alberts de Roo, weduwe van
wijlen Gerryt Geertsscheepstimmerman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-184 Zoutsloot 48Hendrik Meyer1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Hendrik Meyer... en huwafk. 1811 1817 hu, ovl 1825, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1860, ovl 1868; eigenaar van wijk A-102; gebruiker Wiebe IJemes de Jong, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Wybe Yemes de Jong... zv IJeme Wybes en Hiske Jans Huizinga; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1855; gebruiker van wijk A-102, timmerknegt, eigenaar is Hendr. Meyer, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-102Zoutsloot 48Hendrik Meyer Wiebe Yemes de Jong timmerknegt


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-102Zoutsloot 48Jacob Harmanus Smidts, overleden op 8 december 183141 jr, kwartiermeester Zoutsloot A 102, man van Hielkje Daniels Siekmans (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 71,84. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 241Zoutsloot 48Jacob SmithHarlingenschreinwerkerhuis en erf (117 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Dirkje Jurjens Brens/Brensa... 1789 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; oud 79 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-102; VT1839; kind: Tryntje Sibrens Hoedtje, geb 20 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Hylkje Siekmans... in den huw Staat te worden bevestigd. HRL den 21 feb ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-102ZoutslootDirkje Brens79 jWorkumv, protestant, weduwe
A-102ZoutslootHylkie Siekmans48 jHarlingenv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-102Zoutsloot 48Rinke Barends Otto, overleden op 11 april 184114 jr, overleden Zoutsloot A 102, zoon van Barend Otto, matroos en wijlen Wilhelmina van der Linden, broer van Trijntje (vrouw van Habe Dijkstra, pannenbakker Bolsward) en minderjarige Eeke en Hein Barends Otto. Saldo fl. 35,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 241A-102 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3447A-111 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3447Zoutsloot 48 (A-111)Doopsgezinde Gemeente
  terug