Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Noordijs 1 2-142 2-175 D-010 D-007
1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 154r van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noordijs 1Jelte Bouuens x Marij Jans kopen een huis noorderhoek noordees. Ten O. Rippert Agges, ten Z. een steeg, ten W. en N. de straat. Er geldt een overeenkomst van 29 maart 1585 die vorige eigenaren Pybe Wibrants x Auck Taeckes gesloten hebben. Geen grondpacht. Gekocht van kistmaker Bouue Bouuens haren vader voor 965 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 51r van 3 mrt 1632 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noordijs 1Douue Claessen x Rixst Jarichs onder de klokslag van Arum kopen een huis op de noorderhoek van de Noordies. Ten O. Laes Dircks, ten W. en N. de straten. Geen grondpacht. Gekocht van Jelte Bouuens x Marij Jans te Amsterdam voor 755 gg 15 st.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op de noorderhoekhuis
 
koperSicke Scheltes, gehuwd met780-07-00 GG
Jancke Harckes
naastligger ten oostenClaes Dirckx
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperDouwe Claes, gehuwd met
Rixt Jarichs


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van hethuis
 
koperSeerp Gatties 1007-00-00 GG
bewonerJoannis Hylkes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Foppe Foppes
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperde weduwe en erven van Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties koopt huis op de noordhoek van het Noordijs. Ten O. wd. Yde Taeckes, ten Z. wd. Foppe Foppes en een steeg die oost-west loopt [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van erven Sicke Scheltes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerAnne Dirks
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ1/3 huis
 
koperEelke Dircks koopman590-00-00 CG
eigenaar van 1/3Eelke Dirckskoopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSeerp Dircks, broer koper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaar van 2/3 Eelke Dirks
eigenaar van 1/3 Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-08 CG
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ hoekdwarshuis
 
koperburgerhopman Jan Sipkes Buma mr. bakker1420-00-00 GG
huurderYttje Oosterbaan c.u.
huurderTrijntje Oosterbaan c.u.
naastligger ten oostende stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat lopend naar Lombartspijp]
verkoperEelco Dirx Wildschut, curator overkoopman
de nagelaten kinderen van zijn broer Cornelis Dirx Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sipkes Buma, mr. bakker, koopt dwarshuis hoek Noordijs. Ten O. de stal van wd. Reinalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg] waardoor dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten W. de straat en diept, ten N. de straat lopende naar de Lombartspijp. Gekocht van erven Dirk Wildschut.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarJan Sipkes Buma
gebruikerJan Sipkes Buma
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op de hoek van de straat van de brug bij huis De Rode Leeuwhuis en bakkerij
 
koperSybrant P. Feitama plateelbakker2050-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-08 CG
huurderHessel Jacobs
huurderPytter Daniels
huurderJan Poulus
gebruiker van een gedeelte van het huisJan Kuik
naastligger ten oostende weduwe van Reinder Sickes Menalda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp lopende]
verkopervroedsman Jan Sipkes Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand P. Feitama, plateelbakker, koopt huis en bakkerij op de hoek van de straat van `t brugje bij `t huis de Roode Leeuw naar de Lombartspijp lopende, in vieren bewoond. Ten O. Rein Sickes Menalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de straat naar de Lombartspijp. Gekocht van Jan Sipkes Buma.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0352v van 13 jul 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZdwarshuis, hof en achterhuis
 
koperClaas Reyers Mahui burgerkoopman5500-00-00 GG
floreenbelasting3-00-00 GG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erven van Tomas Jansen IJsenbeek koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
Feddrik Aises Mahui, gecommitteerde crediteurkoopman
Regnerus Braam, gecommitteerde crediteursecretaris
Simon Lamsma, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperRinske Jacobs Roorda, gehuwd met
Freerk Allarts Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 252v maar verkeerd genummerd in het origineel] Claes Reyers Mahui koopt een heerlijk dwarshuis, hof en fraai achterhuis met alle goederen, oz. Noordijs en strekkende achter tot de Zoutsloot (W.B. straat). Het beeld en piedestal in de tuin blijven van de verkoper. Te Z. een openbare steeg met vrij uit- en ingang etc. Zie de acte voor de voorwaarden. Ten O. de straat en Zoutsloot, ten W. de straat en Noordijs, ten Z. erven Tomas Jansen IJsenbeek, ten N. Wybe Hanekuik. Gekocht van Rinske Jacobs Roorda x Freerk Allards Schel tinga, voor 5500 gg., te betalen aan Feddrick Aises Ma hui, de secretaris Regnerus Braam en Simon Lambsma, als gemach tigden v.d. crediteuren van de verkopers.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-142 Noordijs 1Albert Pieters, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ hoekhuis met bakkerij
 
koperClaas van Velzen, gehuwd metmr. bakker1999-19-00 CG
Antje Bartels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSybrand Feitamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas van Velzen, mr. bakker x Antje Bartels koopt huis en bakkerij hoek Noordijs. Ten O.?, ten W. het Noordijs, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feitama.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZhuis en bakkerij
 
koperAntje Hartmans, weduwe van1830-00-00 GG
wijlen Ocke Bouwes
bewonervroedsman Claas van Velsen
naastligger ten oostende stal van de heer Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkopervroedsman Claas van Velsen, gehuwd metmr. bakker
Antje Bartels, in drie termijnen te betalen aan
vroedsman Augustinus Moccama
burgervaandrig Albert Noordga
Evert Wiarda, gezamelijke hypothecaire en persoonlijke crediteuren van zilversmid
Claas van Velzen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Hartman wv Ocke Bouwes, koopt huis en bakkerij op het Noordijs. Ten O. de stal van R. Smit, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van de schuldeisers van mr. bakker Claas van Velsen x Antje Bartels.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op hoekhuis en bakkerij
 
koper door niaarHartman Yges, weduwe vanmr. bakker1850-00-00 GG
wijlen Jetske Dirks
geniaarde koperTettje Piers, weduwe van
wijlen Hein Joukes
huurderHartman Yeges c.u.
naastligger ten oostenhr. R. Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
Jarichius Eelcoma, administratorpraeceptor der latijnse scholen
Hein Mollema, administratoren over de goederen geërfd door de kinderen vanmr. gortmaker
Hartman Yges, van wijlen hun grootmoeder
verkoperAntje Hartman, weduwe van
wijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Yges, mr. bakker x Jetske Dirks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tettje Piers wv Hein Joukes, het huis en bakkerij op de hoek van het Noordijs. Ten O. Rein Smit, ten Z. een doorlopende steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Sybrand Feitama heeft het recht om de wal en de steeg te gebruiken om hout op te slaan in zijn houtschuur. Gekocht van (praeceptor bij de Latijnse School Jarichius Eelcoma en mr. gortmaker Hein Mollema als curatoren over de goederen die de kinderen van Hartman IJges zijn nagelaten door hun grootmoeder) Antje Hartman wv Ocke Bouwes, voor 1850 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ huis en bakkerij
 
koperFrans Arjens bakkersknecht1745-00-00 GG
huurder bovenste graanzolder van het voorhuisCornelis Gerbens 14-00-00 CG
huurder woonkelderDirk Jansen 23-00-00 CG
huurder woonkelderTzietske Jans 20-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Smit
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperHartman Yegesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Arjens, bakkersknecht te Franeker, koopt huis en bakkerij. Ten O. de stalling van Matthijs Smit, ten Z. een doorgaande steeg (Pakhuissteeg), ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. bakker Hartman Yeges.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-147 Noordijs 1S W Houtsma
2-147 Noordijs 1Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Scheerstraat hoek Noordijs wijk D-010huis en bakkerij
 
koperSipke Houtsma mr. brood- en kleinbakker1260-00-00 CG
huurderPieter Lanting c.s.
naastligger ten oostenJohannes Gorter
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperAntje Hylkes, weduwe van
wijlen Frans Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Houtsma, mr. brood- en kleinbakker, koopt huis en bakkerij hoek Scheerstraat/Noordijs, wijk D-010. Ten O. Johannes Gorter, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van Antje Hylkes wv Frans Arjens.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-175 Noordijs 1S W Houtsma5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Hendrik Sipkes Houtsma... Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Jan Botesmedegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sipke Willems Houtsma... (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Tjerk Sjoerds van Reenen... en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-010Noordijs 1S Houtsma H Houtsma bakker
D-010Noordijs 1Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 1Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
D-010Noordijs 1provisionele en finale toewijzingfl. 995huis en bakkerij op het Noordijs D-010
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperBouwe Fontein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 1Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Akke Tolstraoud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Antie B Vombergoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Pieter Douwes van Dorpen... HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sytske Jans van der Brug... 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Teunis van Phalenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-010NoordijsPieter van Dorpen39 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, brood en kleinbakker
D-010NoordijsSytske van der Brug34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-010NoordijsDouwe van Dorpen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJan van Dorpen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsVolkert A Zijlstra18 jHerbayumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJulius Jacobus Smith16 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsTrijntie S Vellinga19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAntie B Vomberg50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsJiekke W Faber17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAkke Tolstra55 jFranekergezin 3, v, protestant, weduwe, geen
D-010NoordijsTeunis van Phalen30 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAndries van Phalen16 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsDirkje van Phalen26 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJantie van Phalen25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 695D-007 (Noordijs)Jacob P. Eppingawoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Noordijs 1Oud Harlingen Magazine 1988Broodbakker Houbeijn verstigt zich op het Noordijs


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 695Noordijs 1 (D-007)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noordijs 1T. Terpstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1914 - variaadresbronbericht
Noordijs 1Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Terpstra, hoek Scheerstraat-Noordijs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 1 Tjerk Terpstrabroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 1G. (Geert) Terpstra
  terug