Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 7 1-231 1-025 A-081 A-079
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 9 1-231 1-025 A-ong A-081
 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0154r van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9/11hof met bomen, planten en zomerhuis
 
koperJarich Jacobs c.u.470-00-00 GG
toehaakeen gouden ducaton tot een vereringe
naastligger ten oostende hof van Claes Freercks Braem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Wopke Wytzes
naastligger ten westeneen schoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Tjeerdts, gehuwd met
verkoperFoeckien Siouwckes


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9/11 tot de Zoutsloothof met bomen en planten
 
koperBente Roelofs, gehuwd met315-00-00 CG
koperAntie Cornelis
naastligger ten oostende hof van Reyer Arjens Mahui
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhuis en schoenmakersperk van Broer Jansens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSytscke Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Roelofs x Antie Cornelis koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, nz. Droogstraat. Ten O. de hof van Reyer Arjens Mahui, ten W. het huis en schoenmakersperk van Broer Jansen, strekkende van de Droogstraat tot achter aan de zz. Zoutsloot. Gekocht van Sytske Bentes wv Jarig Jacobs, voor 100 zilveren ducaten.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0124r van 21 mrt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ [staat: bij de Vismarktsbrug in de Droogstraat]panwerk en woning
 
kopergezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaarda mr. chirurgijn550-00-00 GG
naastligger ten oostenBente Roelofs
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAyse Arjens Mahui
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten noordenUlbe Cornelis mr. schoenmaker
verkoperBroer Jans vrijgezelzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Dirks Hylaarda, gemeensman en mr. chirurgijn, koopt een welgelegen panwerk met bijbehorende woning, inventaris en grondstoffen, omtrent de Vismarktsbrug, nz. Droogstraat. Ten O. de hof van Bente Roelofs, ten Z. de Droogstraat, ten W. het houtstek van Aise Arjens Mahui, ten N. het perk van mr. schoenmaker Ulbe Cornelis en de Zoutsloot. Gekocht van zeilmaker Broer Jans, voor 550 gg.


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0287r van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9/11tuin en zomerhuis streckende van de Droogstraat af tot aan de Zoutsloot
 
koperGerrit Beniers Middachten, gehuwd met450-00-00 CG
koperJancke Feddes
naastligger ten oostende tuin van Reyer Arjens Mahui
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet pan- en estrikwerk en huis van vroedsman Sjerck Hylaarda
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Cornelis Claasens c.soc.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperBente Roelofs voor zich en voor zijn drie ki, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Antie Cornelis


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0128r van 21 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ 3/5 [staat: aan de Zoutsloot en Droogstraat]pan- en estrikwerk en knechtswoning
 
koperPieter Sjoerds Hannema minderjarig jongman, zoon van532-00-00 GG
Sjoerd Hannemakoopman
naastligger ten oostenAnneus Lourens Tabes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeepzierderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
betrokkenePieter Keimpes de JongKimswerd
verkoper q.q.Jarichius Eelcoma, geauthoriseerde curatorrector der Latijnse scholen te BolswardBolsward
verkoper q.q.burgemeester Syds Schaaf, geauthoriseerde curatoren over
verkoperAnneus Lourens Tabes, zoon van
verkoperwijlen oud burgemeester Lourens Tabes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema, meerderjarig jongman, koopt een deftig en welbeklant pan- en estrikwerk tussen de Zoutsloot en de Droogstraat.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0017r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 9achterZoutsloot ZZ tot grond en stalling van Rein Smith tuin met zomerhuis
 
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris 300-00-00 CG
naastligger ten oostenAugustus Robbertus van Dalsen
naastligger ten zuidenRein Smith secretaris
naastligger ten westenPieter Sjoerds Hannema koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAnnaus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. publ., koopt een tuin met zomerhuis en alle verdere toebehoren, op de Zoutsloot, strekkende tot aan de stalling en grond etc., welke door de secretaris Rein Smit onlangs van mij is gekocht. Ten O. de koper, ten W. Pieter Sjoerds Hannema, ten Z. Rein Smit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Anneus Lourenszn. Tabes, voor 300 cg. Er zijn veel bedingen gemaakt door alle verkavelingen. Het hier bedoelde pan- en estrikwerk van Pieter Sjoerds Hannema werd gekocht in Proclbk. 258 blz. 0128.


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0077v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 9Droogstraat NZ 9-11 [staat: bij het panwerk van P.S. Hannema]stalling, wagenhuis en tuin
 
koperFoeckje Nieuwenhuis, gehuwd met450-00-00 CG
koperRein Smit secretaris van Barradeel
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen notaris
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten noordenAnneus Tabes tichelbaas
verkoperAnneus Tabes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoeckjen Nieuwenhuis x Rein Smit, secretaris van Barradeel, koopt een stal en wagenhuis en een deel v.d. tuin tot zover als de muur v.d. nieuw gebouwde stal van not. van Dalsen loopt, etc. Ten O. not. A.R. van Dalsen, ten W. Pieter Hannema, ten Z. de Droogstraat, ten N. de verkoper, Anneus Tabes, tigchelbaas, voor 450 cg.


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0066v van 19 nov 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7oostDroogstraat NZ 7-11 [staat: naast kopers panwerk]stal, wagenhuis, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en put
 
koperPieter Sjoerds Hannema koopman280-00-00 GG
naastligger ten oostenvan Dalsen notaris
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPieter Sjoerds Hannema
naastligger ten noordenvan Dalsen notaris
verkoper q.q.Jan Hannema, curator
verkoper q.q.S. Wijma, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Rein Smit, gehuwd metoud secretaris van BarradeelSexbierum
verkoper op eigen naamFoekje Nieuwenhuis


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0273v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ 3-7 [niet vermeld]pan- en estrikwerk
 
koper van 2/6F. F. van Esta 2550-00-00 CG
koper van 1/6Claas IJzenbeek
koper van 1/6Jan G. de Boer
koper van 1/6Paulus G. de Boer
koper van 1/12Johannes de Boer Franeker
koper van 1/12Mebius de Boer Franeker
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Sjoerds Hannema


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0303v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ 3-7 hoek Zoutslootpan- en estrikwerk etc.
 
koperBarend Visser en zoon3000-00-00 CG
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Frans F. van Esta, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Paulus G. de Boer, gelastigden vankoopman
verkoperClaas IJsenbeekkoopman
verkoperJan G. de Boerkoopman
verkoperJohannes de BoerkoopmanFraneker
verkoperMebius de BoerkoopmanFraneker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-025 Droogstraat 7B Visscher2-10-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-081Droogstraat 7Barend Jansen Visser... van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-081, pak- en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-081Droogstraat 7B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 298Droogstraat 9erven Pieter RodenhuisHarlingenstal en erf (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 299Droogstraat 7erven Pieter RodenhuisHarlingenschuur of pakhuis (180 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 300Droogstraat 7erven Pieter RodenhuisHarlingenerf (350 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-081Droogstraat 7Tjietske Abels van der Hout... in 1900, dv Abel Poppes vdH, en Geertje Jager; BS huw 1833, ovl 1845, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk A-081; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-097; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 298A-270 (Achterstraat)Barend Visser & zoonpakhuis
Sectie A nr. 299A-081 (Achterstraat)Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 300A-079 (Droogstraat)Simon Wiardapiksmelterij
Sectie A nr. 3455*A-079 (Droogstraat)Simon Wiardapakhuis
Sectie A nr. 3455*A-080 (Droogstraat)Simon Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 3455*A-081 (Droogstraat)Simon Wiardawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5090Droogstraat 7 (A-079)Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein)slachthuis
Sectie A nr. 4752Droogstraat 9 (A-081)Hendrika van der Weide (wed. S. Wiarda)woonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstraat 9W. Nauta30stalhouder


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstraat 9W. Nauta30Stalhouder


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 7Naaml. Venn. Drogerij- en veevoederfabr. "Flevo"172Dir. A. Blok


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 7Naaml. Venn. Drogerij- en veevoederfabr. "Flevo"172Dir. A. Blok


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1923 - kentekenadresnaam
B-6016
Droogstraat 9Firma W. Nauta en Zonen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9W. Nauta Pzn.verhuring van paarden en rijtuigen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 9W.Nautastalhouder


1929 - kentekenadresnaam
B-14125
Droogstraat 9Epeus Nauta


1929 - kentekenadresnaam
B-14125
Droogstraat 9Fa. W. Nauta


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9W. Nauta Pzn.fa. W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, verhuizingen


1933 - kentekenadresnaam
B-18648
Droogstraat Firma W. Nauta


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1935 - kentekenadresnaam
B-6016
Droogstraat 9Epeus Nauta


1935 - variaadresbronbericht
Droogstraat 9Oud Harlingen Magazine 1996nov: Ontbonden: de Firma W. Nauta Pzn., Stalhouderij. Het bedrijf wordt voor eigen rekening voortgezet door Poppe Nauta Wzn., Noorderhaven 75a en door Epeus Nauta, Droogstraat 9


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9W. Nauta30Stalh.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9Epéus Nauta Wzn.stalhouderij goederenvervoer trouw- en begrafenisrijtuigen


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 9, HarlingenDroogstraat 9Epéus Nauta Wzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 9E. Nauta Wzn.672Stalh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.E. Nauta Wzn.672Stalh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.E. Nauta Wzn.672Stalh.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 7beeldbepalend pand9 van 10 1922
Droogstraat 9beeldbepalend pand4 van 10
  terug