Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 13 1-000 1-039 1/2 A-083 A-084
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 15 1-000 1-039 1/2 A-287 A-086
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 17 1-000 1-039 1/2 A-ong A-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 61 1-036 1-039 A-035 A-032
aangrenzende stegensteeg
Droogstraat 13naamloze steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 61Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 85In 1921 koopt Harmen Gonggrijp de smederij [?] zetten tot 1937 het bedrijf voort.


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ [staat: Noorder Nieuw haven]hoekhuis
 
koper finaalClaas Freerks Braam 1112-07-00 GG
koper provisioneelT. Vetzensius 1112-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenhet koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van Obbe Hansen c.u.
naastligger ten noordende weduwe van Huibert Sendts
verkoperde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erven Obbe Hansen x Trijntje Pieters (a) een hoekhuis met twee waterbakken nz. Noorder Nieuwe Haven. Ten Z. en O. de straten, ten W. verkopers' koolstek met het gebouw daarop, ten N. wd. Huibert Sendts. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Provisioneel gekocht door T. Vetzensius pro se en q.q, voor 1112 GG. Finaal gekocht door Claas Freerks Braam, voor 1112 GG 7 st.


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0253v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ1/2 huis, 1/2 pakhuis, en 1/2 huis daarachter
 
koperDirck Pytters, gehuwd met1350-20-00 GG
koperYttie Jarigs
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPoppe Jansen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Mackes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGrietie Pytters, gehuwd met
verkoperYme Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Pytters van Hemert x Yttie Jarighs koopt 1/2 van een heerlijk huis met pakhuis en woning erachter, nz. Noorderhaven. Ten O. een openbare steeg, ten W. Poppe Jansen en wd. Jan Meckes, ten Z. de Haven, ten N. de Droogstraat. Het huis en pakhuis worden al bewoond door de koper, en de woning door de verkoper. De andere 1/2 is reeds van koper. Gekocht van Grietie Pytters x Yme Jacobs, voor 1315 gg.


1691 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 24r van 6 jan 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 61Droogstraat NZ
 
overledeneDirck Pytters van Heemert, gehuwd metkoopman
aangeverYtie Jarighs
aangeverObbe Hansen de Bock, curator over
de vier nagelaten minderjarige kinderen, van
wijlen Grytie Pyters, gehuwd met
Yeme Jacobs de Ringh broeder van Obbe Hansen de Boc
Arjen van Heemertapotheker
inleiding bij de boedelinventarisatie[0024r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere sequens praesiderende burgemeester Ruyrd Ulbes Gerlsma als commissaris geadsocieert met Arnold van Idsinga secrtaris ten sterfhuyse van wijlen Dirck Pytters van Heemert, in leeven burger en coopman hier ter steede, van alle sodaenige goederen, actien en credyten als bij den overleeden sijn naegelaten en aldaer ten sterfhuyse sijn bevonden, en dat alles op het aengeven van Ytie Jarighs, des overleeden naegelaeten weduwe, die bij deesen aengenoomen heeft onder eede daer toe staende aen handen van de heere commissaris, omme alles nae haer beste kennisse wel en getrouwelyck te sullen aengeven sonder yets te verswijgen wat tot deesen sterfhuyse is behorende, eindelyck ter instantie van Obbe Hansen de Bock burger en wijdschipper binnen Harlingen, als geauthoriseerde curator over de vier minderjarige kinderen van wijlen Grytie Pyters bij Yeme Jacobs de Ringh in echte getoogen, in deesen geadjungeert met sijn broeder Arjen van Heemert apothecarius, in welks doende tot de inventarisatie is geprocedeert soo volght. Actum den 6e november 1691.
de boedelinventarisatie[0024v] In de binnenkamer
een bed met een peul
ses oorkussens
twee paar groene gardijnen
twee dito rabatten
twee spreeden met een tafelspreedt
een groen met een wit schoorsteenkleedt
seven stoelen
seeven stoelkussens
drie schilderien
een spiegel
vijff porceleinen klapmutsen
vier dito koppen
twee dito
drie dito dubbelde butterschuttels
twee kelckies
een butterpantie

[0025r] Een eeken comptoir daer in een obligataire acte [doorgehaald: gepasseert] gedateert den 29e aprilis 1690 ten laste van Jelle Sijmens Stijll, en Eevert Jansen hier op geen interessen betaeldt gequoteert met no 1 f 700-00-00
een acte van dato den 6e may 1690 holdende ten laste van Jelle Sijmens Stijll hier als in vermindeinge betaeldt van caroliguldens 500 f en seeven gulden voor maentgeldt dus hier f 500-00-00 met no 2
een obligatie gedateert den 2e july 1689 ten laste van Teunis Jurjens meester gortmaker en Lysberth Reyners echteluyden alhier ad f 500-00-00
een acte obligatoir van dato den 13e december 1687 ten laste van Jetse Jelles ad f 1300-00-00 de intressen tot 6e may 1691 betaeldt met no 4

[0025v] Eenige bondels oude brieven na aensien van geen belangh en daerom niet waerdigh om alhier te werden geexamineert edoch in gevalle den curator Obbe de Bock naderhant mochte bevinden daar in yets notabels te sijn, sal sijn aengeven ter secretarie gedaen
aen gelden in twee sacken neegen hondert seeven en vijftigh guldens f 957-00-00
een eeken kas daer in
drie en twintigh mans hembden doch manqueert een soo is maer 22
achtien dasjes
seventhien neusdoeken
twee beffen
twee witten hembdrocken
een en dartigh bedlaekens
thien peuldoeken

[0026r] vier en veertigh sloopen
seeven tafellaekens
een dito
twaleff servetten
negen dopjes handdoeken
twaleff silveren leepels
een dito mostert leepeltie
twee schoengaspen
een stuck doeck langh 18 ellen
een sack horologie
een silveren amberbal
een swart laekens mantel
een pack swart lakens kleeren
twee mans rocken

[0026v] twee hembdrocken
twee onderbroecken
twee hoeden
aen geldt in summa geteldt ter summa van vijff hondert een en twintigh caroly guldens veertien stuyvers f 521-14-00

In de voorkamer
een bed met een peul
vijff oorcussens
twee deekens
een dito
een paer groene gordijnen met een rabath
een dito schoorsteenkleedt
drie dubbelde porceleinen butterschuttels
vier dito klapmutskes
vier dito koppen
vier pantjes

[0027r] een spiegel
ses stoelen in soorte
ses stoelkussens
een eeken kistie, daer in niets van importantie

In de spijskamer aldaer
twee tinnen schuttels
een dito kop
een bottellie
eenigh steenwerck
een geel geverfde tafel
een mantelstock
eenige stoffers

In de keucken
een banck bed met een peul
twee dekens
drie oorkussens

0027v] een paar gordijnen
een spijntie
een vuyrbecken met wat ijserwerck
twee gootlingen
een ijseren pottie
een kaske
eenigh steenwerck
een spiegel
twee bortjes
een schoorsteenkleedt

Achter
een rest turff

Den 9e november 1691 de opstaende winckel getauxeert door Meije Lokkes en de olde vaendrager Watse Dircks Haarda op en ter summa van Caroliguldens f 12-00-00

[0028r] de doosen ende bossen tot f 9-00-00
vier grote en ses gemeene vaten f 5-08-00
de leege vaten bij boelgoedt te verkopen
vier stellingen met twee banckies tot f 3-10-00
de smeer trogh en het drubbordt met de raempten en de spitten tot f 5-10-00

[marge: den 9e november 1691 nae noen]

274 bosjes swaevel stocken ad f
4 lb. stock soethout f
4 luywagens met stocken
een dito sonder stock
24 kleine bosjes droomen
seeven dosijn quastjes klein en groot
vier teerquasten en een witter
69 1/2 lb. keersen
6 lb. leijse liem
9 lb. Spaens seep
17 lb. Engels liem
5 1/2 lb. heele peeper

[0028v] 1 lb. witte wijnsteen
2 lb. Arabise gom
7 lb. swavel
1 1/2 lb. galnoten
7/8 chrap
4 bossen mankoppen
2 lb. stoff van brillen
2 1/2 lb. wit was
1 lb. maste cat
6 1/2 lb. goud glydt
3 1/2 lb. smack
6 1/4 lb. nagelgruys
2 lb. roode candij
14 lb. een doos met omber
3/4 lb. soedt
1 1/4 lb. coliander
4 1/2 lb. comijn
1 lb. kervel saet off kymen
? lb. muscaten
1/4 lb. laurier blaeden
1 lb. lapes
1 lb. peeper

[0029r] 7/8 lb. wormkruyt
5 1/2 lb. stooten sweevel
2 1/4 lb. grauwe gember
6 lb. geel was
6 1/4 lb. aluyn
1 lb. roode aluyn
5 lb. blauwsel
5 lb. provency hout
7 1/4 lb. middelslagh blauwsel
6 lb. potasch
5 1/2 lb. witte suyker
6 1/2 lb. cooper roodt
vijff lood saffraen
neegen loodt bloem
tien lood nagelen
vijf vaties met weinig verff
een vatie met droomen
ses lb. geel krijt
4 1/2 lb. chartoen

[0029v] drie bos joecken
14 tapjes en 2 booter spaenties f
6 houten backen
1 dosijn tafelborden
8 sleeven 4 houten sockies enkelt en dubbeldt
6 1/2 lb. rijs
een vatie met een weinigh soethout
41 lb. rosijnen
77 lb. corinten
109 lb. rijs als sienlyck is
een vat met as
12 1/2 ellen dweil goedt
2 halff kanne eeck
5 halff tomen eeck
118 lb. seroop


1692 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 31r van 19 feb 1692 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 61Droogstraat NZ
 
overledeneYttie Jarichs, weduwe van
wijlen Dirck Pyters van Heemertkoopman
Obbe Hansen de Bock, volle oom
Arjen Hansen van Heemert, volle oomen over
Jarigh Jacobs, en
Arjaentje Jacobs
aangeverReyner Tjeerdts
aangeverGrietie Jarichs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0031r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester doctor Ericus Haarsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Yttie Jarichs in leeven weduwe van wijlen Dirck Pyters van Heemert in leeven burger en coopman binnen Harlingen, van alle de goederen bij den overleeden Yttie Jarichs metter doodt ontruymt en naegelaten, en dat ter instantie van Obbe Hansen de Bock en Arjen Hansen van Heemert als volle oomen over Jarigh en Arjaentie Jacobs, meede erfgenamen van deese overledene, en dat op het aengeven van Reijner Tjeerdts sampt Grietie Jarichs, die den behoorlijcken belofte om alles getrouwelyck te sullen aengeeven bij manuele stipulatie hebben gepraesteert aan handen van welgedachte heere commissaris, waer meede tot de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum Harlingen den 19e februari 1692.
de boedelinventarisatie[0031v] Int sterfhuys
een bed met een peul, een peulsack daer over seeven oorkussens met de sloopen
twee groene deekens
een witte dito
elff bedlaekens, daer onder eenige wijtlingen
een dito noch een dito
drie peuldoeken een dito
vijff vrouwen hembden een dito
een dito
seeven sloopen
drie dito
twee witte borstrocken
drie tafellaekens
dito twee tafellaekens
acht servetten een dito
vijff handdoecken

[0032r] acht blauwe schorteldoeken een dito noch twee dito
een en twintigh neusdoeken een dito nogh vijff dito
sestien kroplappen
veertien ondermutsen
acht ondersten
een en twintigh mutsen
ses grouwe en toppen schorteldoeken
een dito
twee nieuwe ongemaeckte hembden
twee huyseldoeckjes
een lap fijn doeck langh neegen ellen
een lapke dito langh drie en een vierendeel ellen
een lapke dito langh thien ellen
een lapke dito langh negen ellen
een dito langh 8 ellen
een dito langh vijff en een halff ellen
vier nachthalsdoeken

[0032v] vier bonte neusdoeken
een greinen manteltie
een boratten dito met bont
noch een greinen met een boratten manteltie
drie roode rocken
een paer vrouwen handschoenen
een swart schort
een kapsluyer
een swart laekens rock
een wollen werpen schort, een dito
een blaune rassen rock
een greinen schorteldoek
een overlijff
een strooyen kap
twee swarte schorteldoeken een gemaeckt en een ongemaeckt
drie paar groene gordijnen met de rabatten
een groen bedspreedt
twee roode borstrocken

[0033r] een paar muylen
twee roode ondersten
twee paer swarte halffmouwen
twee witte schoorsteenkleeden
een groen en een bondt schoorsteenkleedt
een paar swarte kraegh mouwen
een paar halve hoosen
een blaune linaen schort
een kaske
een tafeltie
thien stoelen soo groot als klein
een spiegel
eenig schuttelgoedt van geen importantie
een glaesen bortie

Silverwerck
vijff silveren leepels
een papleepeltie

[0033v] een tasch met een silveren kettingh
een oorijser
drie kettinghs en een beslagen kooker daer op een silveren forck en wit hechten mes
een bottelitie met silveren beslagh
een bonte sack daer in een quantiteit doyten toegesegelt sijnde
een papieren sackien met stuyversf 25-00-00
een dito sackien ad idemf 25-00-00
272 werp a 30 stuivers isf 408-00-00
een sackien met stuivers adf 32-10-00
in een groene buydel dubbeltiesf 76-04-00
een silveren ducatonf 3-03-00
een dubbeld merckstuck tot *f 1-08-00
----------
f 571-05-00
ten huyse van Reyner Tjeerdtsf 519-19-00
----------
ter saecke als vooren
f 1087-04-00

[marge: * en bij haer opgegeven na dat de doodtschulden en andere uitgaaf eerst wort affgetrocken]

vier poceleinen dubbelde butterpannen
ses dito klapmutskes

[0034r] vier kopkes
een dito butterpantie
een dito kelkie
een sack daar in f 486-0-0
een spiegel
vier stoelen
twee groene stoelkussens
twee en twintigh vrouwen hembden
thien witte schorteldoeken, een dito
ses witte neusdoeken
vijff silveren leepels
een blauw sijden buydel met silver beslaagen daer in een groot stuck silver gemaeckt van Gustavus Adolphus
een silver vergulden trouwpenningh
een dubbelde Elisabeth a f 22-00-00
een vierkant silveren trouwpenningh
een gouden ringh
ses olde valueerde rijcksdaelders

[0034v] twee silveren hechten messen
een dito forckjen

Bryven
Een obligatie tot laste van Sible Zents en Grietie Wickes woonachtigh op Amelandt de dato den 19e july 1690 ad f 100-00-00 de intressen onbetaeldt

Een handschrift tot laste van Jetse Jelles burger alhier, van dato den 13e december 1687 ter summa van f 1300-00-00

Een dito ten laste van Jelle Symens Stijll, en Eevert Jansen in dato den 29e april 1690 tot f 700-00-00

Een dito ten laste van Jelle Symens Stijll, de dato den 6e martij 1690 ter summa van 1000 L daer op te reste is noch f 500-00-00

twee roodlaekens rocken
een rood stametten rock
twee blauw lakens rocken
drie swarte schorten

[0035r] een blauw Cypers sayen schort
een dopjes schorteldoeck
8 ellen borat
een greinen seekap
een partie scheeps aent schip van Jochum Harmens tot Hollum op Amelandt
een dito aent schip van Pyter Jeyes tot Nes op Amelandt

Het boelgoed heeft suiver opgebracht na deductie van d'oncosten, nopens de goederen ten voorstaende inventaris gementioneert de summa van vijff hondert drie ent seventigh caroli gulden twaleff stuivers twee penningen f 573-12-02
bij de erffgenamen daarin gecocht
Bente Jarichsf 21-10-08
Reijner Tjeerdtsf 81-05-08
Grietie Jarichsf 13-10-08
Minne Thijssenf 16-10-08
----------
f 132-17-00

[0035v] De winkel waren hebben na tauxatie en warderinge opgebracht als volght
292 pond keersen tot 18 3/4 gulden 100 pondf 54-15-00
1147 pond suiver ongel tot 15 gulden 100 pondf 172-00-00
77 pond ongel minder slagh tot 12 guldenf 9-10-00
2303 pond seroop tot 14 1/4 gulden 100 pondf 328-03-00
89 pond asch a 4 1/2 guldenf 4-00-00
12 pond Engels liem a 4 1/2 guldenf 2-14-00
een pond wijdaschf 0-15-00
6 1/2 pond geel ooker 1 1/4 stuiversf 0-08-00
5 pond corauna 7 1/4 stuiversf 1-17-08
4 pond nagelgruis 16 stuiversf 3-04-00
1 5/4 pond smackf 0-03-00
1/2 pond rosemareinf 0-02-00
3 pond blauself 0-07-00
2 3/4 pond swavelf 0-06-00
1/2 pond krapf 0-01-00
2 1/2 pond swavelf 0-06-04
3 3/4 pond goudglydf 0-07-08
5 pond potloodf 1-02-08
3 pond geel krijtf 0-15-00
1 pond Spaens groenf 1-08-00
1/2 pond rood krijtf 0-02-00
1 1/2 pond aluinf 0-04-00
3/4 pond wormkruidf 0-18-00
1/2 pond stoff van brillenf 0-00-08
12 1/2 pond goudglydf 1-05-00
1/2 pond lapesf 0-00-08
1 pond greinf 0-04-00
1 1/2 pond nagelhoutf 1-02-08
1/2 pond rosemareinf 0-02-00
4 1/2 pond Spaense seep tot 6 st. t'pondf 1-05-08
1 pond potloodf 0-02-00
1 1/3 pond stock soethoutf 0-05-00
----------
f 588-17-12

[0036r]
19 pond potasch tot 16 1/4 st. t'pondf 3-02-00
2 1/2 pond blauself 0-18-08
1 1/2 pond slecht catoenf 1-04-08
23 pond keersgaren tot 5 stuiversf 5-15-00
11 1/2 pond anijs tot 2 1/2 stuiversf 1-08-12
24 pond gestoten soethoutf 3-00-00
26 pond suiker tot 6 stuiversf 7-18-00
22 1/2 pond corenthenf 3-12-00
180 pond rijs met d'sackf 26-05-00
5 pond ronde rosijnenf 0-12-00
18 pond nagelsf 0-13-00
18 pond bloemf 1-06-00
12 lood gomf 0-02-08
1/8 pond muscatenf 0-10-00
1 1/2 pond saffraenf 0-07-00
4 lood senn bladerenf 0-03-00
1/8 pond wormkruidf 0-03-04
1 1/4 pond blauself 0-05-00
12 lood nagelgruisf 0-06-00
2 pond peperf 1-16-00
12 pond podloodf 0-02-00
101 bossen swavelstockenf 3-11-00
2 3/4 pond coliander 1 1/4 stuiversf 0-03-08
2 1/2 pond nagelgruisf 2-00-00
1 pond slange conielf 4-05-00
17 1/2 pond slecht terneiten vervef 1-00-00
20 lood kort kaneelf 1-12-00
33 pond seepf 3-10-00
3 3/4 pond suiker kandi bruinf 0-14-08
6 houten tafelbordenf 0-04-08
5 boek grauw papierf 0-03-00
----------
f 71-09-00

[0036v]
een dosijn korte wrijvers 1/2 dosijn langef 1-06-00
2 luywagensf 0-10-00
2 teerquastenf 0-07-00
15 houten lepelsf 0-02-00
4 sleevenf 0-05-00
54 kleine en wat groter quastjesf 3-00-00
2 houten soutvaten off lockjesf 0-00-00
3 water tapjesf 0-00-00
4 kleine tapjesf 0-00-00
2 houten dopschoteltiesf 0-11-00
1/2 bos mankoppenf 0-04-00
3 bos wieckenf 1-06-00
1 boenderf 0-05-00
3 kleine slaed nettiesf 0-03-00
18 boek wit papierf 3-12-00
12 kleine bosjes droomenf 0-04-08
67 doosjes swartself 5-00-00
25 mingelen raepolijf 7-00-00
2 3/4 half kanne boom olijf 2-15-00
6 kijnties seep 7 gulden 7 st.f 44-02-00
9 half tonnen bier eeckf 35-02-00
een half tonne wijn eeckf 8-00-00
1/3 half tonne bier eekf 0-07-00
27 mingelen raepolyf 7-12-00
een rest bier ook gemeten, belooptf 1-10-08
42 pond geel ookerf 2-14-00
----------
f 122-15-00

[0067r] [latere hand in potlood: foutief doorgenummerd]

56 pond slechte roode verfff 1-04-00
53 pond stijffsel waer van Jacob d'helft coomt, hier danf 2-03-00
50 provence houtf 3-00-00
3 1/4 gulden t'hondertf 4-00-00
een rest lijnolijf 10-00-00
een rest harpuisf 38-03-08
93 pondf 16-05-08
106 pond menyf 9-05-08
een rest koper roodf 1-10-00
een tonne met aschf 9-10-00
voor ...f 0-08-00
aen krijtf 0-09-00
----------
f 95-18-08
f 122-15-00
f 71-09-00
f 588-17-12
----------
f 879-00-04
Van Jelle Sijmens voor intressen van de obligatie tot 500 L capitael int'inventaris aengetekent ontfangenf 49-17-00
Van Jetse Jellles wegens intressen ontvangenf 45-10-00
Van Jelle en Eevert Jansen voor intressen ontvangenf 73-00-00
[0067v] Noch voor intressen van Sible Jents en Gritie Wiches van de obligatie tot 500 Caroli guldens capitael acht Caroli guldensf 8-00-00

En de scheidinge hier van in t'weesboek te sien op folio 173

Aldus gedaen ende geinventariseert in datis uts.

In kennisse van ons commissaris ende secretaris
(get.) Haersma
(get.) Arnold van Idsinga


 


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0100r van 3 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZhuis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter
 
koperFedde Pieters, gehuwd metkoopman2200-00-00 CG
Aafke Reiners Fontein
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: dwarsstraat naar de Bargeburenspijp]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTitie Jans, gehuwd met
naastligger ten westenPieter Hendriks Potkast
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Ymes de Ringh, enMedemblik
Tieskjen Ymes de Ringh, gehuwd met
Bouwe Sanstra, en
Martijntie Ymes de Ringh, gehuwd met
Romke Hiddes, als erfgenamen van hun oom
wijlen Dirk Pieters van Hemert, en van hun broeder
wijlen Pieter Ymes de Ringh


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-036 Noorderhaven 61huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
gebruikerFedde Pieters Dreyer
huurwaarde120-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-036 Noorderhaven 61huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
huurwaarde120-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZhuis, tuin en zeepziederij
 
koperPieter Tiebbes Dreyer, gehuwd metkoopman8600-00-00 CG
koperJanke Douwes Hanekuik
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenPieter Hendrix Potkast c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAafke Reinders Fontein voor haar zelf en haar minderj, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Pyters Dreyer


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-036 Noorderhaven 61
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde120-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Zoutsloot ZZ bij Bargebuirenspijphuis, fabriek dakpannnen enz
 
koperWybe Gerryts koopman1300-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat naar Bargebuirenpijp
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaye Aukes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Gerrits koopt een pan- en estrikwerk met woonhuis, hof met bomen etc., wagenhuis en paardenstal etc., zz. Zoutsloot, bij de Bargebuurtspijp. Ten O. de straat die naar de Bargeburen loopt, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Backer, ten N. de Zoutsloot. Alle goederen tegen taxatie, voor 861 cg.. Gekocht van Haye Pyters, voor 1310 gg.


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ hoek Zeilmakersstraat [staat: Koningsstraat]huis, tuintje en zeepziederij ter zijden
 
koperHylke Douwes Hanekuik, gehuwd metkoopman6500-00-00 CG
koperYbeltje Reiners Fontein
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenTytje Jans
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJanke Douwes Hanekuik mede voor haar kinderen, weduwe van
wijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Douwes Hanekuik x Ybeltje Reiners Fontein koopt (a) huis met tuintje erachter, en een zeepziederij ernaast, op de hoek van de Noorderhaven en de zogenaamde Koningsstraat. Ten O. die straat, ten W. Tytje Jans, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Janke Douwes Hanekuik wv Pyter Tjebbes Dreyer, voor zich, en als moeder van haar minderjarige kinderen bij haar wl. man, voor (a en (b) 6500 cg.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0315v van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ [staat: ten oosten van de zeepziederij]huis en hofje
 
koperDouwe Hanekuik, gehuwd met4500-00-00 CG
Geertie Hanekuik
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat lopende van de haven naar de Zoutsloot]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenzeepziederij
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYebeltie Fontein, weduwe van
wijlen Hylke Haneckuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hanekuik x Geertie Hanekuik koopt een huis en hof, nz. Noorderhaven, ten O. van hun zeepziederij. Ten O. een straat die van de Noorderhaven naar de Zoutsloot loopt [nu Zeilmakerstraat], ten Z. de Noorderhaven, ten W. de kopers, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Yebeltie Fontein wv Hylke [Douwes] Hanekuik, voor 4500 CG en vier zilveren ducatons van 63 st iedere tot een verering voor der verkopers kinderen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-036 Noorderhaven 61huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde120-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-036 Noorderhaven 61Douwe Hanekuik, bestaande uit 5 personenbij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld
aangebooden capitaal60-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Zoutsloot bij de Bargebuurtsterpijppan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstal
 
koper door niaarAuke Backer koopman300-00-00 GG
koper door niaarDouwe Hanekuik, gehuwd metkoopman
koper door niaarGeertje Hanekuik
geniaarde koperGijsbert Sybes Salverdakoopman
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: de straat lopend naar de pijp toe]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Bakker, koopman, en Douwe Hanekuyk, koopman, als man en voogd over zijn huisvrouw Geertje Hanekuyk, kopen, na niaar sanguinis en vicinitatis tegen Gijsbert Sybes Salverda, koopman, beide 1/2 wel ter neering staande pan- en estrikwerk, sampt knegts woninge, paardestallinge c.a. met de bloks, ovenhuys, oven, turfschuir, kleymolen etc. bij de Bargebuirsterpijp aan de Soutsloot. Ten O. genoemde pijp, ten Z. de Droogstraat, ten W. koopman Auke Jans Backer, ten N. de Soutsloot. Gebruikt door de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer, voor 300 gg.


 


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZhuis
 
koperdr. W. J. Hanekuik 8340-00-00 GG
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet 2e perceel uit deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat
Hein Mollema, curator
Hylke Hanekuik, curator
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren over
verkoperWybe Douwes Hanekuik, gehuwd metzeepzieder en distillateur
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. W.J. Hanekuik koopt (a) een kapitaal huis nz. Noorderhaven. Ten O. de Koningsstraat, ten Z. de Noorderhaven, ten W. perceel b, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Wybe Douwes Hanekuik.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0303r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ 59/61huis en pakhuis
 
koperJan D. Zeylmaker koopman5800-00-00 CG
eerdere gebruikerWybe D. Hanekuik, gehuwd met
eerdere gebruikerRinske Lanting
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Porten
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperdr. W. J. Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes Zeilmaker koopt een pakhuis c.a. nz. Noorderhaven, dat eerder door Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting werd gebruikt en door hun voor 15 jaar of langer werd gehuurd. Ten O. de Koningsstraat, ten W. Jan Porten, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Verkoper mag de loogbakken slopen en de zeepketel verwijderen en de koper mag geen zeepziederij oprichten. Koper zal voor het maken van een riool bij deze twee percelen zich moeten houden aan het contract van 5 feb 1752 tussen de toenmalige eigenaren en naastliggers. Tegenover het achterhuis van deze twee percelen ligt de stalling en wagenhuis van Pieter Johannes Hanekuik. Gekocht van dr. W.J. Hanekuik, voor 5800 cg.


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 13Droogstraat NZ [staat: Grote Droogstraat]hof van 104 x 35 voet, prieel
 
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris230-00-00 GG
gebruikerwijlen Trijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van L. Tabes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Yetske Mouter, erfgenaam, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus Hesselingdoopsgezind predikantLeeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feytema, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/3S. Wybingakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, erfgenamen, kinderen vandoopsgezind predikantFraneker
erflaterwijlen A. Mouter, weduwe van
erflaterwijlen G. Stinstra
erflaterwijlen W. P. Mouter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. bij Gedeputeerden van het Hof van Friesland, koopt een hof met vruchtbomen en prieel, lang 6-en breed (wijd) 35 voeten, nz. Grote Droogstraat. Ten O. Jan Aukes Backer, ten W. erven Laurens Tabes, ten Z. de Grote Droogstraat, ten N. de Zoutsloot, waar de hof ook een uitgang heeft. Gekocht van Jetske Mouter x Jacobus Hesseling, D.G. ds. te Leeuwarden, voor 1/3, Boukje Feitema x Schelte Wybinga, voor 1/3, en Pieter Stinstra, D.G. ds. te Franeker, als mede-erfgenaam van zijn moeder Anna Mouter wv G. Stinstra, voor zichzelf en als lasthebber van de overige erven van zijn moeder, voor 1/3, voor 230 gg. Allen zijn erven van P. Mouter.


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0145r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Droogstraat NZtuin, hof, zomerhuis en wagenhuis
 
koperDooitze Theunis kooltjer325-00-00 GG
huurderde heer Braunius
naastligger ten oostenPieter Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Aukes Bakkerkoopman


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0039r van 26 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Droogstraat NZhoutschuur
 
koper door niaarSikko Popta mr. chirurgijn590-00-00 GG
geniaarde koperSjoerd Tjeerdskoopman Gaast
huurderJacob Tjallingii
naastligger ten oostenDooitse Teunis
naastligger ten zuidenDroogstraatnotaris
naastligger ten westenvan Dalsen
naastligger ten noordenZoutsloot
Jan Hannema, gelastigde
dr. Wybe Jacobs Hanekuik, gelastigde
Pieter Huidekoper, gelastigden van
verkoperJan A. BakkerAmsterdam


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-036 1/2Noorderhaven 61Hendrik Gerritsblaauwverwersknegt
1-036 1/2Noorderhaven 61Martinus Tuimelaar
1-036 1/2Noorderhaven 61Hessel Abes, 37 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-039 Droogstraat 13Jan D Zeilmaker3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-035Noorderhaven 61Jan Douwes Zeylmaker... ook: Jan Douwes; wed. J.D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; gebruiker P. Minnema, pakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Jan Taedes Dijkstra... 1811, stallinghouder*; BS ovl 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1823, huw 1829, ovl 1875*; gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis, stalknegt; eigenaar en gebruiker is S. Popta, 1814. (GAH204); ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Sikko Popta... (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis; medegebruiker Jan Taedes Dijkstra, stalkengt, 1814. (GAH204); ontvangt van de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-083Droogstraat 13S Popta S Popta stal en wagenhuis
A-083Droogstraat 13Jan Taedes Dijkstra stalknegt
A-035Noorderhaven 61J D Zeylmaker wedJ D Zeylmaker wedzeylmakersche


1818 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-035Noorderhaven 61Petronella W. Lemke, overleden op 10 september 1818W.=Wilhelmina, vrijster, overleden Leeuwarden, zuster van Dorothea-Ernestina (wed. Jan Douwes Zeilmaker), koopvrouw (Noorderhaven-N A 35), Magdalena-Henrica, te Franeker, Lydia-Catharina (vrouw van Hermanus Gonggrijp, med. dr. Leeuwarden) en Aletta-Johanna Lemke (wed. Jan Barend Zegers), te Kampen. Saldo fl. 189,70. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-083Droogstraat 13Fredrik Jacobs de Vries, overleden op 30 augustus 1824zoon van Jacob H. de Vries, huisknecht (Achterstraat A 83, thans Turfhaven G 29) en Anna Fredriks Bruikman, broer van minderjarige Jeltje Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 290Droogstraat 17Luitje Roelofs van DijkHarlingenzoutbranderhuis (177 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 292Droogstraat 15Simon BoonHarlingenzeehandelaarplaisiertuin (182 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Droogstraat 15Simon BoonHarlingenzeehandelaarschuur en erf (590 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 294Droogstraat 13Sicco PoptaHarlingenchirurgijnhuis en erf (270 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 295Droogstraat 13Sicco PoptaHarlingenchirurgijnstal (88 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 343Noorderhaven 61Ype RodenhuisHarlingenwethouderhuis en erf (480 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-083Droogstraat 13Eelkje Jans, overleden op 7 maart 1833vrouw van Sybe Eeltjes Zeilmaker, zeilmakersknecht Achterstraat A 83, moeder van minderjarige Eeltje Sybes Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 56 van 17 dec 1834
adressoortbedraggebruik
A-083Droogstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 854stal, wagenhuis en de knegtswoning A-083
 
verkoperPieter Popta
verkoperJacoba Popta
verkoperMeile van der Plaats
verkoperGezina Mulder
koperHendrik Vervoort


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-035Noorderhaven 61Catrina van den Heuveloud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL, wijk A-035; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-035Noorderhaven 61Ymkje Houtsma... bev.reg. HRL 1851 wijk F-015, 92, supp wijk E-331; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, fabriekense, wijk A-035; VT1839; geb 30 sep 1790, ged 19 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Houtsma en Petronella ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Anna Lijn... HRL, ovl wijk A-099, dv Willem Anskes L, en Hiltje IJmes; BS huw 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-159; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Hubert Jans Wagenaar... zv Jan Cornelis W, en Andrigje Eelkes Zijlstra; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-159; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Janke Lieuwes van Loon... Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1836, ovl 1841, ovl 1847; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-083Droogstraat 13Pieter Wiersmaoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-035NoorderhavenYmkje Houtsma49 jHarlingenv, protestant, weduwe, fabriekeursche
A-035NoorderhavenJan Rodenhuis25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, vice consul en kargadr.
A-035NoorderhavenCatrina van den Heuvel34 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
A-083DroogstraatPieter Wiersma37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, melktapper
A-083DroogstraatJanke van Loon34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-083DroogstraatBauke Wiersma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-083DroogstraatLieuwe Wiersma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-083DroogstraatSjouwkje de Beer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-083Droogstraat 13Janke Lieuwes van Loon, overleden op 6 maart 184136 jr, overleden Achterstraat A 83, vrouw van Paulus Baukes Wiersma, melktapper, moeder van minderjarige Bauke en Lieuwe Paulus Wiersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-035Noorderhaven 61Sietske Oedses de Vries, overleden op 3 mei 184470 jr, geboren Surhuisterveen 17/7/1773, overleden Noorderhaven A 35, gehuwd, moeder van Oeds, schipper Leeuwarden, Femmetje (vrouw van Tabe Postmus, korenmeter aldaar), Hiske (vrouw van Jochem Gerbens Nijdam, schipper aldaar) en Sytske Robberts de Vries, aldaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1857 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49055 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 75 van 29 jun 1857
adressoortbedraggebruik
A-035Noorderhaven 61koopaktefl. 800huis aan de Zoutsloot A-035
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperDirk Tjallingii


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 290A-133 (Achterstraat)Rinke Oorthuiswoonhuis
Sectie A nr. 294A-083 (Achterstraat)IJpeus Rodenhuis Pz.wagenhuis
Sectie A nr. 343A-035 (Noorderhaven )Nutte Hoedemakerwoonhuis


1871 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 15 (Hannemahuis), HarlingenDroogstraat 15 (Hannemahuis)Prins, M W;Zwanenburgdeze steen is gelegd door
M.W. PRINS.
op 31 october 1871
prins & zwanenburg
Gevonden op zolder van Franekereind 30/32.
Volgens de 'Lijst van de nummering der huizen' van 1880 is 'Prins & Zwanenburg' eigenaar van een 'kantoor en pakhuis' in de Droogstraat, dan nieuw genummerd A 86. Dat is tegenwoordig Droogstraat 15. Aangenomen mag worden dat de steen is gelegd bij de bouw van dat pand.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 343A-032 (Noorderhaven)erven Nutte Hoedemakerwoonhuis
Sectie A nr. 3454*A-084 (Droogstraat)Marten Zeinwoonhuis
Sectie A nr. 3318A-085 (Droogstraat)Jan Foekens Foekensplek grond
Sectie A nr. 3317A-086 (Droogstraat) Prins & Zwanenburgkantoor en pakhuis
Sectie A nr. 290A-146 (Zeilmakersstraat)Geert Terpstrawoonhuis
Sectie A nr. 3454A-148a (Zoutsloot)Jelle Martens van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 3454A-148 (Zoutsloot)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4160Droogstraat 13 (A-084)Jelle G. Spoelstra
Sectie A nr. 3317Droogstraat 15 (A-086)Johannes Berndes
Sectie A nr. 290Droogstraat 17 (A-ong)Geert Terpstra
Sectie A nr. 4196Noorderhaven 61 (A-032)Leentje Hoedemaker (vr. v. J.P. Posthumus)


1906 - variaadresbronbericht
Droogstraat 13Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1912 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Droogstraat 15 hartog van essohuidenzouterij14


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 13 Sijbe van der Schaaftapper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1924 - kentekenadresnaam
B-7786
Noorderhaven 61Albertus Gonggrijp


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogsloot 13S. v/d Schaafcafehouder
Droogstraat 17A.Dijkstragardenier
Noorderhaven 61aH.Gonggrijpsmid


1937 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 61, HarlingenNoorderhaven 61S. Gonggrijpsmederij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Gonggrijp713Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz.


1950 - kentekenadresnaam
B-39523
Droogstraat 13Ruurd Smeding


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.Ned. Huiden-Wolhandel, enz.235


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Gonggrijp713Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Gonggrijp713Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz.


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 17S. (Sjoerd) van Straten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 13beeldbepalend pand5 van 10
Droogstraat tegenover 17beeldbepalend pand5 van 10
Noorderhaven 61rijksmonument 20553


1999 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4196Noorderhaven 61
  terug