Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 19 1-129 1-196 A-114 A-125
1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0018r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis daer Barradeel uytsteeckt
 
koperAlle Lieuues, gehuwd met370-00-00 GG
koperGeertruit Pieters
naastligger ten oostende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenCornelis Daems
verkopergezamelijke erfgenamen van wijlen Ysaack Jans, gehuwd met
verkoperGeert Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlle Lieuwes x Geertruit Pieters, wonende opt oost van Harlingen, kopen een huis oz. Bildtstraat, daer Barradeel uytsteeckt. Ten O. de brouwerij van Jentie Rutgers, ten W. die straat, ten N. het huis van Cornelis Daems. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van erven Ysaack Jans x Geert Jacobsdr., voor 370 GG.


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis
 
koper door niaarBartel Sioerts 356-00-00 GG
geniaarde koperGerliff Ates, gehuwd met
geniaarde koperJantie Boeles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPouwels Janssen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperAlle Lieuwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerliff Ates, mr. schoenmaker x Jantie Boeles? koopt een huis in de Bildtstraat. Ten Z. Pouwels Janssen, ten N. Sioerd Bartels. Gekocht van Alle Lieuwes, voor 358 gg. (Bartel Sioerds had geniaard ratione vicinitatis )


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis
 
koper door niaarburgemeester Pouwels Jans, gehuwd met356-00-00 GG
koper door niaarAecht Wytses
geniaarde koperGerliff Aetes c.u.
naastligger ten oostenJentie Rutgers
naastligger ten zuidende retrahent, burgemeester Pouwels Jans
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenBartholomeus Claesen
verkoperAlle Lieuwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Jans [Innema], burgemeester x Aeght Wytses koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Bartel Sioerds, een huis in de Bildtstraat. Ten O. Jentie Rutgers, ten Z. Bartel Sioerds, ten N. Bartholomeus Claesen. Het huis was door Alle Lieuwes verkocht aan Gerliff Ates, voor 356 gg.


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis
 
koperAbe Jacops c.u.900-00-00 GG
afgewezen niaarnemerImk Bartels volle zuster van de verkoperse
naastligger ten oostenFeddrick brouwer
naastligger ten zuidenPouwels Jansen
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenCornelia Wybes
verkoperSioerd Bartels c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbe Jacops koopt een huis oz. Bildtstraat. Ten O. brouwer Feddrick Ipkes, ten Z. Pauwels Jansen Innema, ten W. die straat, ten N. Cornelia Wybes. Er mag voor het huis geen noodstal worden gebouwd. Gekocht van Sioerd Bartels, voor 900 gg. N.B. Er is geniaard ratione sanguinis door Imk Bartels.


 


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229v van 19 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis
 
koperJan Sipkes c.u.mr. chirurgijn400-07-00 GG
huurderRomke Douwes mr. smid
naastligger ten oostenEme Ypes
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door Jan Jacobs
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenRinse Abbes
eerdere bewonerAbbe Jacobs
verkoper q.q.burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, gecommitteerde
verkoper q.q.burgemeester Hendrick Caesarius, gecommitteerden van
verkoperde Stad Harlingen


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0257r van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis
 
koperJan Jansen van Dockum, gehuwd met350-00-00 GG
koperBerber Piers
bewonerGrietie Harmensuitdraagster
naastligger ten oostenEme Ypes brouwer
naastligger ten zuidenJan Jacobs
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Rinse Abes
verkoper q.q.Mede-vroedschap Jan Wybrants, gecommitteerde
Goverius Braam, gecommitteerden uitapotheker
verkoperde crediteuren van Jan Sipkesmr. chirurgijnAmeland


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-129 Bildtstraat 19huis
eigenaarwed. Jan van Doccum
gebruikerwed. Jan van Doccum
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-129 Bildtstraat 19huis
eigenaarLenert van Crimpen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720


1723 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 344v van 21 mei 1723 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ wijk A-114
 
overledeneLeendert Leenderts, weduwnaar vanstuurman en koemelker
wijlen Antie Jans
aangeverLeendert Leenderts oud in 't 22e jaar, veniam aet
aangeverGerrit Leenderts oom van de kinderen, curator over
Berber Leenderts oud 19 jaar, en over
Marijke Leenderts oud 16 jaar, en over
Huigo Leenderts oud 11 jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0344v (maar ongenummerd)] [marge: pro memoria: De oudste soon Leendert Leenderts heeft veniam aetatis bekomen, en is ower de drie andere kinderen tot curator geauthoriseerd der selwer oom Gerrit Leenderts, zijnde het inventaris geperfecteerd en gesloten in preasentie van de beide dogters, de andere absent zijnde.] Inventarisatie en beschrijvinge na ontzegelinge van slotten gedaen bij en ten owerstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Allardus Laquart en Laes Haselaer als commissarien, geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, ten sterffhuyse van wijlen Leendert Leenderts, in leeven stuyrman en op 't laeste koemelker binnen Harlingen woonaghtigh, nagelaten hebbende vier kinderen met namen Leendert Leenderts oud in 't 22e jaer, Berber Leenderts oud 19, sampt Marijke en Huigo Leenderts respectievelijk oud 16 en 11 jaren, bij sijn wijlen [0345r (maar ongenummerd)] huisvrouw Antie Jans in echte geprocreert zijnde, de aengeevinge der goederen gedaen door de voorschreven kinderen selve, hebbende de drie oudste tot dien einde behoorlijke belofte gedaen om alles opreghtelijk te openbaeren, sonder iets met opset te verswijgen. Actum den 21e mey 1723.
de boedelinventarisatie[0345r (maar ongenummerd)] In 't voorhuis
1 houten geverfd kastje
1 geweer bord
1 klein helbaerd
1 snaphaen
1 degen met een portepee en patroontas
1 Nuyrenborger spijgeltie

[0345v (maar ongenummerd)] 1 rager
1 leij
1 mantelstockje
1 melck joek
4 koperen melck emmers
1 koperen teems
drie porceleinen spoelcomkes
doch alle drie stucken
5 melck potten
1 houten teems
8 laden met oude lappen
2 korwen
1 stoffer
1 vloerveeger
1 swawelstockslaadje
1 wit glas gordijn
2 kleine scheeps ankerties
1 glas gordijn

[0346r (maar ongenummerd)] een laed met oud ijser daer onder een saegh
2 kleine bootshaekjes
1 kleerstock
1 losse winkel trap

In de voorkamer
1 bed
1 peul
3 oorkussens met slopen
2 lakens
1 witte deeken
1 Japonse dito
1 kussen met een bont sloop
2 gordijnen
1 rabat
1 bont schoorsteens cleed
2 heele met 1 stucken cyssiertie
1 Hollansche tafel
1 thienne met sijn toebehoorte

[0346v (maar ongenummerd)] 2 suip vaties
2 kramelijs potten
3 kleine en een groot glasgordijn
2 koperen roedtjes
1 mangel plank
1 scherm
1 kistje met 20 pond geern
1 paer houten schalen met een ijseren ewenaer
1 loden gewight van twee ponden

Op de solder
1 oud bedje
1 peul
3 oude deekens
1 bedstock
1 sluitkorff met enige boekjes
1 wijge met een dekentie en wijge bank

[0347r (maar ongenummerd)] 1 kinderstoel
1 boere tafeltie
1 eeken kiste
1 totebel
1 stuk nieuw zeildoek
1 kruid hoorn
vorders enige rommelingh van weinigh off geen belangh
2 wafelijsers
1 wasch schammel
2 schammelties
1 paer schaatsen
8 kleer stocken
1 pols
1 vat
1 rottingje
2 ijseren emmers hoepen
1 ael steker
17 vaties groot en klein

[0347v (maar ongenummerd)] een pols
1 kruis en stock van een totebel
2 fleesch gaffels
1 esel
1 klein schuyffsleedtie
1 slijtebroek dito
1 ton met enigh oud touwerk
1 stijkel steeker

Op het kamertie op de souder
1 Hollands kastje
1 vrouwen kapsloyer met 1 bolle
1 leedekantie
5 bedkussens klein en groot
1 klein boekkastje met een linnen kleed daer voor
1 ledigh kistje

[0348r (maar ongenummerd)] een bulsack
1 klein kinder stoeltie
2 kelder flessen
1 spinwiel
1 lep

In de binnenkamer
Op de schoorsteensmantel
4 stuckene en 1 heele porceleinen pannen
2 heele en 2 stuckene kopkes dito op de riggel
2 stukkene en drie heele porceleinen kopkes
1 stucken porceleinen kantie

Op de kast
3 heele porceleinen koppen
4 paer theegoed dito
2 kruydhorens met een pistooltie

[0348v (maar ongenummerd)] Ower de kamer
2 spiegels
1 schilderd bordtie
2 groene glasgordijnen
1 paer groene bedgordijnen
1 rabat
1 onder- met een bowen schoorsteens cleed
1 wit glasgordijntie
6 stoelkussens oud en nieuw
1 koperen segh ijseren staankandelaer met een koperen blaker
1 kettingh in de schoorsteen
2 tangen
1 bed en peul
vier hoofdkussens met slopen
1 klein kussentie met een bont sloop
2 lakens

[0349r (maar ongenummerd)] een witte deken
1 groene dito
1 Japonse dito
1 seltafel
10 stoelen

Een kast
daer in
14 slopen
3 peuldoeken
9 lakens
7 kinderdoeken
2 tafellakens
4 serwetten
1 dito
6 manshembden
1 laken
2 psalm boekjes
1 Frans kussentie

[0349v (maar ongenummerd)] twee koperen schalen met een halff pond besloten wight
1 lapke swart fluweel
1 hembdrok met silveren knopen
1 blauwe sarjes onderbroek
2 hembdrocken met tinnen knopen
4 paer kousen
1 broek
1 rockje
3 onderbroeken
1 slaepmuts
1 mansrock
enigh stuyrmans gereedschap met leren boeken daar bij
1 boekje genaemt de leere der waerheid door Hero Sibersma
1 bedquast
1 fluwelen val hoed met een doek daar om

[0350r (maar ongenummerd)] een leedbandt met 1 paar wandties
6 bowen mutsen
3 partuyr kinder hoodgoed
3 slipjes met 1 doekje
1 kinder hembdtie
3 borstrockjes
1 doos
een oud schuldboek, doch waer uit de kinders vernemen dat geheel niets te ontvangen is
1 rood glasgordijn
1 reis sack
1 lap rood buffels
1 blauw dito
3 bonte doeken
1 witte sack
1 strijklap
1 krebdekentie
1 nieuw stuk rood baij
1 dito groen

[0350v (maar ongenummerd)] twee owerlijffkes
enige oude lappen
1 pack kleeren van de owerledene, zijnde de oudste soon bij sijn vaders dispositie mondelingh besproken
het linnen en wollen dat de andere kinders aan haer lijff is behorende niet gespecificeerd nogh in de kast bevonden
twee reuwen zijdsilver van de beide dogters
twee boeken met silveren haken, elk van de dogters een toebehorende
twaleff silveren lepels
1 silveren vorkje met een brandstenen heghtje
43 silveren knoopjes
1 silveren signet

[0351r (maar ongenummerd)] een silveren zijdschip met een beugel, de beide doghters toebehorende
[marge: de post voor goud aengesien de ene ringh dogh maer koper te wesen bevonden volgens de doghters aengewen] drie gouden ringen
twee paar dito knopen aen de jongste soon toekomende
[marge: dogh volgens de dogters aengeewen gekeurd zijnde bij een silversmid voor silver verguld bevonden] een gouden rijxdaelder met een ringje daeraen
1 gouden ducaton
1 dubbelde ducaet
1 halwe gouden ducaton
2 gouden ducaten
drie Portugeese stucken, omtrent de waerde van een gouden ducaton ieder bedragende
een silveren tabacksdoos wegende circa twaleff en een quart lood
negen drieguldens
vier ducatons met twee aensigten
een rijxdaelder
een Portugies stuckjen geld

[0351v (maar ongenummerd)] vijff en dartigh Caroli guldens aen diverse specie

Ower huis
1 bijbel in folio en een in quarto
een oud testament
7 paar theegoed met 2 schotelties
1 porceleinen schoteltie
1 ijseren ellen

Uit de kelder
1 doofpot en confoor, steenen
3 grauwe kannen
2 dito
2 kruiken
1 dito
1 coperen becken met een ijseren stal

[0352r (maar ongenummerd)] twee lantaerens
1 coperen coffy-keetel
1 dito aker
1 klein koperen raeplingh met een schuim spaentie
1 koperen pantie
1 dito melck emmerke
1 dito thee-keetel
1 dito vlees-keetel
1 dito vijsel
2 dito keetels
1 koperen kandelaer
2 mangel borden en stocken
4 tinnen leepels
2 koperen blakers
2 dito snuyters
2 dito schotelties
3 tinnen halff mengels

[0352v (maar ongenummerd)] een klein koperen tangje
1 tinnen boter-pot
1 dito tafelbord
1 dito kan
1 dito theepot
1 dito blicken
1 flesje met een romer
2 tinnen melck komkes
1 dito kroeske
1 dito pijpkantie
3 dito mostert-schotelties
1 eek-kantie met een tinnen decksel
2 blicken trompkes
1 klein olykoeks vorkje
1 Delfse dooff-pot
enigh schotelgoed
7 vlessen

[0353r (maar ongenummerd)] een grote tobbe
2 dito kleine
2 water emmers
1 koperen koekpanne
1 hangijser
1 rooster
1 schoolbord
1 hackbord en mes

Vastigheden
Het huis staende alhier ter stede in de Bilstraet daer uit de owerledene versturwen is

Buiten huis
vijff melck beesten
twee vaare koeyen

[0353v (maar ongenummerd)] een hocklingh
2 kalffjes
2 hoy-vorken
2 schoppen
2 haringh tonnen
1 oxhoofd
4 balys
2 kleine vaties
1 sleep
1 trogh
1 schepemmer
4 backjes
1 put haek
1 vierendeel
1 zijl met de zijlwegh
1 klein partijtie hoy tot consumptie voor de beesten

Aldus gedaen en geinventariseert
dato ut supra in kennisse van ons
commissarien en secretaris
(get.) L. Haselaar
(get.) A. Laquaert
absent secretaris
(get.) A. van Idsinga


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-129 Bildtstraat 19huis
eigenaarLeendert Leenderts erven
gebruikerLeendert Leenderts erven
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-129 Bildtstraat 19huis
eigenaarLenert Lenerts
gebruikerLenert Lenerts
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-129 Bildtstraat 19Leenerd Leenerds, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0138r van 22 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis
 
koperTettje Piers, weduwe van925-00-00 CG
wijlen Hein Joukesgrootschipper
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenClaes Fontein
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenBaarnd Pyters
verkoperJan Leenderts Buismankapitein op het Admiraliteitsjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTettje Piers wv Hans Joukes koopt huis Bildtstraat. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Claes Fontein, ten N. Baarend Pieters. Gekocht van Jan Leenderts Buisman, kapt. op het Admiraliteitsjagt.


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0236v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZhuis
 
koperGeorg Willem Geis, gehuwd metzadelmaker800-00-00 CG
koperMaria Alida Elfring
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenBarend Pieters
verkoperTetje Piers, weduwe van
verkoperwijlen Hein Joukes Olinjusgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeorg Willem Geis, zadelmaker x Maria Alida Elfzing te Leeuwarden


 


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 19 van 1 dec 1809
adressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19koopaktefl. 395huis A-114 en losse goederen
 
verkoperGeorg W. Geis (erven, ook wel Geys geschreven, in leven gehuwd met wl. Maria Alida Elffring)
koperJohannes van der Meulen


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 20 van 1 dec 1809
adressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19renversaalfl. 395huis A-114 en losse goederen
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperGeorg W. Geis (erven)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0351r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ wijk A-114huis
 
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker385-00-00 CG
naastligger ten oostenBeernd Jans
naastligger ten zuidenB. Mars commies
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenGerrit Jans schipper
verkoper van 1/3Andries Geis, erfgenaammr. zadelmakerFraneker
verkoper van 1/3Catrina Geis, erfgenaam
verkoper van 1/3Anna Maria Geis, erfgenamen van hun ouders
erflaterwijlen Georg Willem Geis, gehuwd met
erflaterwijlen Maria Elida Elffring
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes v.d. Meulen, mr. zadelmaker koopt huis wijk A-114. Ten O. Beerend Jans, ten W. de straat, ten Z. B. Mars, ten N. Gerrit Jans, schipper. Gekocht van erven Georg Geys, mr. zadelmaker.


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 37 van 21 apr 1810
adressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19cessiehuis A-114
 
cedentGeorg W. Geis (erven)
cessionarisPier Lammerts van der Veen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-196 Bildtstraat 19Johannes van der Meulen1-10-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 145 van 18 mei 1813
adressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19koopaktehuis aan de Bildtstraat A-114
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperHemmes van der Meulen
koperTrijntje Jeltes Radsma


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-114Bildtstraat 19Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen zadelmaker


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-114Bildtstraat 19Jelte Hemmes van der Meulen, overleden op 22 oktober 1828bijna 12 jr, zoon van Hemmes van der Meulen, mr. zadelmaker Bildstraat A 114 en Trijntje Jeltes Radsma, broer van minderjarige Grietje Hemmes van der Meulen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 265Bildtstraat 19Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (66 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Antje Jans Zwanenburg... op 12 dec 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Coenraad Boterweg... de naam Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828, huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-114BildstraatHemmes van der MeulenHarlingenm, protestant, gehuwd, zadelmaker
A-114BildstraatTrijntie J RadsmaHarlingenv, protestant, gehuwd
A-114BildstraatGrietje van der MeulenHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-114Bildtstraat 19Trijntje Jeltes Radsma, overleden op 3 maart 184457 jr (geboren 13/4/1787), overleden Bildtstraat A 114, vrouw van Hemmes van der Meulen, zadelmaker, moeder van Grietje Hemmes van der Meulen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Fredrik Abrahams de Ruiter... Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, huw 1843, ovl 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk E-022, wijk D-047, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 265A-114 (Bildtstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Hemme Johannes van der Meulen... 1787 HRL, ovl 25 jun 1864 HRL, huwt met Trijntje Radsma op 24 jun 1810 HRL, zadelmaker in 1851, ovl wijk A-114, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, broer bruid. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 265A-125 (Bildtstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4326Bildtstraat 19 (A-125)D. Posthumus (wed. J. Horjus)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 19wed J. Former geb. A. de Jongwinkelierster
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 19J.Blomwinkelierster


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Biltstr.J. Blom661Kruiden., manufact.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Biltstr.J. Blom661Kruiden., manufact.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Biltstr.J. Blom661Kruiden., manufact.


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 19J. (Jekele) Miedema
  terug