Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 15 2-061 2-080 B-041 B-045


Huisnaam in: 1792
Gebruik: pakhuis
Naam: petersburg
Kwartier/wijk
Verkoper: wijbinga, curator over schelte
Koper/eigenaar: tetrode, pieter
aangrenzende stegensteeg
Hoogstraat 15naamloze steeg ten westen


 


 


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0165v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ bij de Verlaten in de noorder nieuwe stad en vandaar strekkende noordwaarts doorgaans tot aan de Droogstraat toehuis en schuur of dwarshuis daarachter en lege plaats tussen beide, met het vrij
 
koperCornelis Jeltis, gehuwd met1000-00-00 GG
koperAntie Jelles
naastligger ten oostenHarmen Gerryts Phelten
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Walings
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAriaentie van Loo, gehuwd met
verkoperDoctor Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1675 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 265r van 4 feb 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Hoogstraat 15
 
overledeneNeeltie Michiels, weduwe van
wijlen Jelle Cornelis Vetzensrentmeester van Harlingen
Jan Wybrands, geauthoriseerde curatorkleermaker
Hessel Wytses Wassenaer, geauthoriseerde curatoren overoud rentmeester van Harlingen
aangeverAntie Jelles kind van de overledene
Liefke Jelles kind van de overledene
Sjouckjen Jelles kind van de overledene
Michiel Jelles kind van de overledene
Attje Jelles kind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0265r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren burgemeesteren Simon Willems Sloterdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Neeltie Michiels weduwe van wijlen Jelle Cornelis Vetzens in leven stadsrentmeester, van alle sodanige goederen, actien ende credyten als bij de selve metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, alles op 't versoeck van Jan Wybrands cleermaker ende de olde rentmeester Hessel Wytses Wassenaer, als geauthoriseerde curator over Antie, Liefke, Sjouckje, Michiel ende Attje Jelles alle nagelatene weeskinderen ende erfgenamen van hunne wijlen olders voornoemt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door de oldste dochter Antie Jelles, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den behoorlijcke boelede heeft gepasseert in handen van de medecommissaris ende praesiderent Sloterdijck, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, actum desen 4e february 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koper provisioneelHopman Albert Jansen Acker 625-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Seerp Gatties
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperAntie Jelles, gehuwd metGarijp
verkoperJoannes StaphorstiuspredikantGarijp
verkoperLiefke Jelles, gehuwd met
verkopervroedsman Laas Laasses Hannema
verkoperSiuwcke Jelles, gehuwd met
verkoperGerhardus Ackernotaris
verkoper q.q.vroedsman Jan Wybrens, curator
verkoper q.q.Bartel Wytses Wassenaer, curatoren overkoopman
verkoper van 1/5Michiel Jelles Wetsens, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels
verkoperAttie Jelles Wetsens, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels, gehuwd met
erflaterwijlen Jelle Wetsensrentenier


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0069va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZhuis
 
koper provisioneelSybe Jansen 119-00-00 GG
koper provisioneelJan Jansen
naastligger ten oostende schuur nagelaten door Hette Tjeerds* stalman
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenSytske Laases
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Jelles, gehuwd metGarijp
verkoperJoannes StaphorstiuspredikantGarijp
verkoperLiefke Jelles, gehuwd met
verkopervroedsman Laas Laasses Hannema
verkoperSiuwcke Jelles, gehuwd met
verkoperGerhardus Ackernotaris
verkoper q.q.vroedsman Jan Wybrens, curator
verkoper q.q.Bartel Wytses Wassenaer, curatoren overkoopman
verkoper van 1/5Michiel Jelles Wetsens, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels
verkoperAttie Jellles Wetsens, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Neeltie Migchiels, gehuwd met
erflaterwijlen Jelle Wetsensrentenier


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperJoost Joris rogmeter405-00-00 GG
bewonerJan Melles
naastligger ten oostende erfgenamen van Seerp Balties
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses
naastligger ten noordeneen andere woning
verkoperde crediteuren van Albert Acker


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0165r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperCornelis van Valre koopman600-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Serp Gatjes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Laases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordeneen andere achtergelegen woning
verkoperJisch Douweswinkelierse


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0184r van 15 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraatwoning met stoep en leuiff ervoor
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar110-00-00 CG
Hiltie Louws
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenhet huis staande in de Hoogstraat van de weduwe van Joost Joris
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Jan Sybes c.u.mr. metselaar
verkoper van 1/2Jan Jansen c.m.mr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jansen, metselaar x Hiltie Louws


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0383r van 20 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperJochum Rinnerts c.u.625-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Seerp Gatses
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Lases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis ValreAmsterdam


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080r van 20 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis
 
koperAntie Sybes, weduwe vanwinkelierster600-00-00 CG
koperwijlen Hein Wopkes
naastligger ten oostende stal van Johannes Willems
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Lases
naastligger ten noordenUlbe Jansen
verkoperJochum Rinnerts, gehuwd met
verkoperJisk Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Sybes wed. van Hein Wopkes, winkelierse, koopt van Jochum Rinnerts x Jisk Douwes voor 600 CG.


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZwoning met stoep en leuyff (luifel) daar voor
 
koperWepke Dirx, gehuwd metwijdschipper155-00-00 CG
koperSjoukjen Heins
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.wijdschipper
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar en turfdrager
verkoperHiltje Louws


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0101r van 20 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZkamer met stoep en loyff (luifel) daar voor
 
koperRinske Davids, weduwe van135-00-00 CG
koperwijlen Gieke Tjallings
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.wijdschipper
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWepke Dirx, gehuwd metwijdschipper
verkoperSjoukjen Heins


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0149v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZkamer met stoep en loyff (luifel) daar voor
 
koperHarmen Martens 82-07-08 GG
naastligger ten oostende schuur van Johannes Willems stalman
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.schipper
naastligger ten westende erfgenamen van Zytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde Stad Harlingen: weesvoogdij


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0168r van 12 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZkamer met stoep en loyff (luifel) daar voor
 
koperJan Folkerts, gehuwd metzeevarende176-07-12 CG
koperTrijntje Pytters
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Johannes Willems
naastligger ten zuidenWepke Dirx
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Lases
naastligger ten noordenDroogstraat
eerdere eigenaarde Stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperHarmen Martenszeevarende
verkoperMayke Pytters


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZkamer of woning met stoep en loyff (luifel)
 
koper door niaarWepke Dirx schipper en koopman120-00-00 CG
geniaarde koperJoost Yntjes, gehuwd metkoolmeter
geniaarde koperMinsje Jelles
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Johannes Willems
naastligger ten zuidenWepke Dirx c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van Sytske Laases
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Folkerts, gehuwd met
verkoperTrijntje Pytters


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-061Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-061Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101v van 9 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis, erf, plaats en tuin
 
koperSjoukje Heins, weduwe van900-00-00 CG
koperwijlen Wipke Dircks
naastligger ten oostende stalling van de erfgenamen van Feyke Jes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde crediteuren van wijlen Antie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Hein Wopkes


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0239v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis, plaats en tuin
 
koperClaes Hessels, gehuwd metgleibakker835-00-00 CG
koperAntie Pieters
naastligger ten oostende stalling van de erfgenamen van Feyke Jes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSjoukjen Heins, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Wepke DirxschipperLeeuwarden


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarSjoukjen Heris
gebruikerSjoukjen Heris
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaert


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis en tuin
 
koperHendrik Jansen, gehuwd metmr. huistimmerman950-00-00 CG
koperFietje Feddes
toehaakeen zilveren lepel van vijf guldens
naastligger ten oostenweduwe en erfgenamen van Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Claas Hesselsgleibakker
verkoper van 1/2Hendrik Gerritsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, mr. huistimmerman x Tietje Feddes? koopt huis, plaats en hof. Ten O. wd. en erven Feyke Jies, ten W. Claes Willems, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Claas Hessels, gleibakker, voor 1/2 en Hendrik Gerrits, mr. bontwever, als erfgenaam van zijn moeder Antje Pieters ook voor 1/2.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0124v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraathuis en hof
 
koperHarmen Ages Agema, gehuwd met750-14-00 GG
koperJanke Tjeerds van der Form
huurder opkamerJacob Jetses c.u.matroos
naastligger ten oostende weduwe van Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Symons Bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. timmerman
verkoperTytje Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages Agema x Janke Tjeerds v.d. Form koopt een huis en hof, nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. Feyke Yes, ten W. Jan Symons Backer, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, mr. timmerman x Tjetsje Feddes, voor 780 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-061 Hoogstraat 15Jacob Wouters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0149v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis en hof
 
koperJan Symons Backer koopman en distelateur600-07-00 CG
huurderJan Dirks c.s.
naastligger ten oostenCornelis Jansen Beitzegat
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Symons Backer
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons Backer, destillateur, koopt een huis en hof nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang in een steeg ten W. Ten O. Cornelis Jansen Beitschat, ten W. de koper, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-burgerhopman, voor zichzelf en als erfgenaam van zijn wl. vrouw Janke Tjeerds v.d. Form, voor 600 gg.


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0297v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZpakhuis, kelder, huis en tuin
 
koperPieter Tetrode koopman755-00-00 GG
koperSchelte Wybenga koopman
koperJan Aukes Bakker koopman
huurder pakhuisHaytze Bonnema 35-00-00 CG
huurder kelderS. de Vries 10-00-00 CG
huurder huisJacob Vluks 26-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenP. de Vries koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.H. F. Heerma, geauthoriseerde executeur en reddermr. bakker
verkoper q.q.erfgezeten Rintje Lieuwes, geauthoriseerde executeurs en redders vanPingjum
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Simons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker, Schelte Wybenga en Pieter Tetrode, kooplieden, kopen in comp. een voortreffelijk pakhuis met de daaronder zijnde kelder en de bijbehorende woning en hof, nz. Hoogstraat. Zij zijn elk apart verhuurd. Geen grondpacht. Ten O. de kopers, ten Z. de Hoogstraat, ten W. coopman P. de Vries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 755 gg.


 


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ2/3 pakhuis met graanzolders en gemetselde kelder
 
koperSchelte Wybenga koopman1197-18-10 CG
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigdekoopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt (a) 2/3 van een pakhuis, strekkende tot de Droogstraat, lang 112 en breed 22 voeten, waarvan hij al 1/3 bezit. Het voorste deel van 72 voeten met houten vloer, het achterste deel heeft 4 jaar geleden een nieuwe gevel en zijmuren gekregen. Ten O. Pier Abes, ten W. perceel (b) het pakhuis op nr. 15, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. (b) 2/3 van een pakhuis met graanzolders en een gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten Z. de Hoogstraat, ten N. perceel c). 2/3 van een woonhuis met tuin achter b), in de Droogstraat. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jan Aukes Bakker en Pieter Tetrode elk voor 1/3 deel, voor 1197 cg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15achterDroogstraat ZZ2/3 huis en tuin
 
koperSchelte Wybenga koopman1197-18-10 CG
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenAle Andries
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigdekoopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybenga koopt 2/3 van een pakhuis. Ten O. Pier Abes. Zie onder nr. 15.


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZpakhuis
 
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met1205-14-00 GG
koper door niaarP. Tetrode koopman
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten westenClaas de Vries
naastligger ten oostenhet vorige verkochte perceel van Schelte Wybenga
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenJacob Brouwer
verkoper q.q.Jelle Wildschut, curator
verkoper q.q.Frans Tjallingii, curator
verkoper q.q.Corn. D. Zijlstra, curatoren over
verkoperSchelte Wybenga, gehuwd met
verkoperBaukje Feytama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Barend Visser, (b) een pakhuis met ruime graanzolders en een in kalk en cement gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Claas de vries, ten N. Jacob Brouwer. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over) koopman Schelte Wybinga voor 1/2 en Baukje Feytama voor 1/2, voor 1205 gg 14 st (voor a, b en c).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-080 Hoogstraat 15P Tetrode3-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 136 van 9 mei 1812
adressoortbedraggebruik
B-041Hoogstraat 15koopaktefl. 17352 magazijnen aan de Hoogstraat B-041 en B-042
 
verkoperAurelia Gratama (wv Pieter Tetrode)
koperJan Fontein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein... 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein Jan Fontein pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 397Hoogstraat 15Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Metje Sinkelaar... Christoffel S, en Willemke Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Wiebe IJnsma... Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 397B-041 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504*B-045 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 3504*B-046 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504Hoogstraat 15 (B-045)Sybrand Tjallingiipakhuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. Bergman205Slijterij in wijnen en gedistill.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 15H. (Hendrik) Bergman
  terug