Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Scheffersplein 29 3-002 3-002 D-123 D-089


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: d' ojevaar
Kwartier/wijk D-123
Verkoper:
Koper/eigenaar: hannema, wed. pieter s
 


 


 


 


 


 


 


 


 


1659 - rooiboek blz. 68 sub 2adresbetrefttekst
Scheffersplein 29 Leucke Martens
De Magistrât der Stede Harlingen, collegialiter op den Râdhuyse vergadert sijnde, en op alles vrijelyck gelet hebbende nae voorgaende genomene oculare inspectie op den 15en febr. 1659 ten versoecke van Hans Euwes Requirant, en Leucke Martens Requireerde, nopens de quaestie van seeckere steyg leggende ten noorden van des Requirants, en ten suyden van des Requireerde huisinge, verclaert den Requirant eygenaer van gedachte steyg, en volgens dien consenteert den selven om dien te meugen bebouwen en ordonneert den Requirants plaets van de opslagene vensters te ontledigen, en die op sijn costen te amoveren. Aldus gedaen in de vergaderinge van de Magistrât nae voorgaende examinatie van partijen wedersijts Requesten, Rescriptien, en bij gevoegde documenten als coopbryven en attestatien. Actum den 22en febr. 1659. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1659 - rooiboek blz. 69 sub 1adresbetrefttekst
Scheffersplein 29 Leucke Martens Faber
De Magistraet der Stede Harlingen, ten versoecke van Hans Euwes als Requirant, en Leucke Martens Faber Requireerde hun versoecht hebbende door hunnen Gecommitteerde ter plaetse waer des Requirants en Requireerdes huisingen sijn staende, hebben den Requirants consenteert om de ledige plaets, en de uysdrup in 't noorden aen Leuck Martens huysinge te mogen bebouwen en diens volgens sijn Requirants zijdmuye aen des Requireerdes gevel ofte muyringe te mogen oprechten ende bouwen. Aldus gedaen en wtgesproocken den 28en febr. 1659. Me praesente (get.) D. Wringer 1659.


 


 


 


 


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006r van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: bij de Zoutdragersbrug]4 aan elkaar staande huizen, woningen en erven
 
koperDoede Hendrix koopman1650-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oyevaer
naastligger ten zuidenHaye Ruyrdts trekveerschipper
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenDoede Hendrix koopman
verkoperAllert Kirghmanhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt 4 aan elkaar staande huizen, woningen en erven c.a. met de inventarissen, behalve de kleerstokken en datgene wat van de huurders is, bij de Zoutdragersbrug. Ten O. het huis 'de Ooievaar' en de Zoutsteeg, ten W. de Zoutsloot en de straat (Scheffersplein), ten Z. Haye Ruurdts, trekschipper, ten N. de koper. Zie de voorwaarden in de acte. Gekocht van Allert Kirchman, hovenier v.d. Stad, voor 1650 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-002Scheffersplein 29keet
eigenaarL. Ripema
gebruikerL. Ripema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-002Scheffersplein 29keet
eigenaarvroedsman Ripema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-002 Scheffersplein 29keet
eigenaarburgemeester Rypema
gebruikerRypema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-002 Scheffersplein 29keet
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerwed. burgemr. Rypma
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-002 Scheffersplein 29zoutkeet
eigenaarwed. burgemr. Rypema
gebruikerwed. burgemr. Rypema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0028r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: bij de Zoutdragersbrug]pakhuis
 
koper door niaarPieter Hannema, gehuwd met401-00-00 GG
koper door niaarJanke Dreyer
geniaarde koperDaam Jarigs, gehuwd metherbergier in de herberg De Ojevaar
geniaarde koperPietje Pietersherbergier in de herberg De Ojevaar
gebruikerAle Andries
naastligger ten oostenDaam Jarigs, gehuwd metherbergier in de herberg De Ojevaar
Pietje Pietersherbergier in de herberg De Ojevaar
naastligger ten zuidenDaam Jarigs, gehuwd metherbergier in de herberg De Ojevaar
Pietje Pietersherbergier in de herberg De Ojevaar
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter S. Hannema koopman
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam vanDokkum
erflaterwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van
erflaterwijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema x Janke Dreyer kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Daam Jarigs Wenselaar x Pietje Pieters, herbergiers in 'de Ojevaar', een pakhuis bij de Zoutdragersbrug. Ten O. en Z. Daam Jarigs Wenselaar, ten W. de straat, ten N. Pieter Sjoerds Hannema. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum, als erfgenaam van zijn oom Doede Seerps Backer, voor 1/2, en Jan Aukes Backer, voor 1/2, voor 401 gg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-002 Scheffersplein 29S IJsenbeek2-00-00 CGkeet


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Pieter Sjoerds Hannema... 1814. (B2 04); id. van wijk D-072, gebuiker is Siebe Dijksma wed., keetvrouw, 1814. (B2 04); id. wijk D-123, zoutkeet ''d''Ojevaar'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-124, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-123Scheffersplein 29Pieter S Hannema wed zoutkeet d'oojevaar


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 van 12 sep 1821
adressoortbedraggebruik
D-123Scheffersplein 29koopaktefl. 3250zoutkeet genaamd de Ooievaar D-123, D-124 en D-072
 
verkoperJan Hylkes Dreyer
koperFreerk Jans Fontein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 790Scheffersplein 29Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarzoutkeet (330 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 790 I & s WiardaHarlingenfabriek als zoutkeet geamoveerd, zijnde thans enkel alleen een bergplaats


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Akke Tolsma... 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205; oud 44 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Cornelis Bernardus Proosterbeek... bev.reg. HRL 1851 wijk F-153, 205, wijk G-159, 246, 282; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839; geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Jans Proosterbeek en Klara Tromp; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-123OyevaarsteegCornelis Proosterbeek53 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
D-123OyevaarsteegAkke Jetzes Tolsma44 jOosterendv, protestant, gehuwd
D-123OyevaarsteegHenke van der Meulen23 jOosterendv, protestant, ongehuwd, turftonster


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 790D-123 (Zoutsloot)Nicolaas Wentholtpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3535D-089 (Korte Zoutsloot)Rinse G. van Slootenpakhuis, fabriek en kantoor
  terug