Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Scheffersplein 27 3-003 3-003 D-158 D-088


Huisnaam in: 1823
Gebruik: zoutkeet
Naam: de ooievaar
Kwartier/wijk D-125
Verkoper: fontein, freerk jans
Koper/eigenaar: wiarda, ids en simon
1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0025r van 4 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 27Noordees bij de Franekerpijpen, in devier huizen, ten westen het groot nieuw huis met nog drie kleine huizen ten noor
 
koperFeycke Everts, gehuwd met1290-00-00 GG
koperNeeltie Claeses
floreenrente0-05-10 GG
naastligger ten oostenSioerd Feyckes
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van Tijs Hendricks
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Hansen
naastligger ten westenstraten
naastligger ten noordende zoutkeet van Tijs Hendricks
naastligger ten noordensteeg tussen beide
verkoperTyesck Tyepkes, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Jelmer Pieters


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0204r van 25 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 27Franekerpijpen achter Johannes Siouckes, bijzoutkeet met gereedschappen
 
koper door niaarPiter Walings c.u.zoutzieder1175-00-00 GG
geniaarde koperSycke Scheltis
naastliggerJohannes Siouckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Walings, zoutzieder, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een zoutkeet met alle inventaris, bij de Franekerpijpen, achter het huis van Johannes? Siouckes. Gekocht van Sicke Scheltes?


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106r van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: Franekerpijpen bij het Zoutdragersbrugje ten noorden vh nieuw gebouwde huis en mouterij]1/4 van vier huizen
 
koperHans Euues 869-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-10 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Hendrick Hansen
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenLeucke Martens c.u.
verkoperde erfgenamen van Feycke Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Euwes koopt de helft van 4 huizen, een groot nieuw huis en nog 3 kleine, ten N. van het nieuwe huis en mouterij, met nog een steeg erachter noordwaarts gelegen, bij de Soutdragersbrug nabij de Franekerpijpen. Ten N. Leeucke Martens, ten Z. erven Hendrick Hansen, ten W. de straat, ten O. de Lange steeg, ten dele het huis van wl. Hendrick Hansen. De eigenaars van het volgende (naaste?) huis, waar 'de Ooievaar' uithangt, zijn gebonden aan veel bedingen over de bebouwing van hun achterterrein. Gekocht van erven Feycke Everts, voor 869 gg.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0262v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: bij de Franekerpijpen en Zoutdragersbrug]1/2 groot nieuw huis met drie kleine huisjes ten noorden
 
koper provisioneel869-14-00 GG
floreenrente0-05-10 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Lange Steeg]
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidende erfgenamen van Hendrick Hansen
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenLeucke Martens c.soc.
verkoper q.q.Jacob Isbrants, curator ad actum over
verkoperEvert Feyckes
verkoper q.q.Robijn Eigberts, curator ad actum over
verkoperHaringh Feyckes
verkoper q.q.Pytter Andries, curator ad actum over
verkoperSymen Feyckes
erflaterwijlen Feycke Everts, gehuwd metmoutmaker
erflaterwijlen Neeltie Claessens


1659 - rooiboek blz. 68 sub 2adresbetrefttekst
Scheffersplein 27 Hans Euwes
De Magistrât der Stede Harlingen, collegialiter op den Râdhuyse vergadert sijnde, en op alles vrijelyck gelet hebbende nae voorgaende genomene oculare inspectie op den 15en febr. 1659 ten versoecke van Hans Euwes Requirant, en Leucke Martens Requireerde, nopens de quaestie van seeckere steyg leggende ten noorden van des Requirants, en ten suyden van des Requireerde huisinge, verclaert den Requirant eygenaer van gedachte steyg, en volgens dien consenteert den selven om dien te meugen bebouwen en ordonneert den Requirants plaets van de opslagene vensters te ontledigen, en die op sijn costen te amoveren. Aldus gedaen in de vergaderinge van de Magistrât nae voorgaende examinatie van partijen wedersijts Requesten, Rescriptien, en bij gevoegde documenten als coopbryven en attestatien. Actum den 22en febr. 1659. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1659 - rooiboek blz. 69 sub 1adresbetrefttekst
Scheffersplein 27 Hans Euwes
De Magistraet der Stede Harlingen, ten versoecke van Hans Euwes als Requirant, en Leucke Martens Faber Requireerde hun versoecht hebbende door hunnen Gecommitteerde ter plaetse waer des Requirants en Requireerdes huisingen sijn staende, hebben den Requirants consenteert om de ledige plaets, en de uysdrup in 't noorden aen Leuck Martens huysinge te mogen bebouwen en diens volgens sijn Requirants zijdmuye aen des Requireerdes gevel ofte muyringe te mogen oprechten ende bouwen. Aldus gedaen en wtgesproocken den 28en febr. 1659. Me praesente (get.) D. Wringer 1659.


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0325r van 6 jul 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 27Ooievaarsteeg WZ [staat: Zoutsteeg]kamer
 
koperDoede Hendricks koopman106-06-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenAllert Kirghman
naastligger ten westenDoede Hendricks
naastligger ten noordenDoede Hendricks
verkoperGrietie Lieuwes, weduwe van
verkoperwijlen oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh, enmr. brouwer
verkoperLyke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Olpherts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt een mandelige camer c.a. aan de Zoutsteeg. Ten O. die steeg, ten W. en N. de koper, ten Z. Allert Kingman. Gekocht van Grietje Lieuwes, laatst wd. Claes Jansen Valckenburg, brouwer en oud-hopman, x Lijke Jansen wv Dirck Scherts? Schiere?, voor 106 cg


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0311v van 5 sep 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: bij de Franekerpijpen]zoutkeet met een steeg erbij
 
koperdr. Dominicus Slooterdiek, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland6300-00-00 CG
koperNenke Hatsma
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidensteeg langs de keet van de weduwe van
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenoud burgemeester en vroedsman Sierk Nauta
verkoperoud burgemeester en vroedsman Sierk Nauta


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-003Scheffersplein 27keet
eigenaarJan Schiere
gebruikerJan Schiere
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-003Scheffersplein 27keet
eigenaarJan Schiere
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-003 Scheffersplein 27keet
eigenaarJan Schiere erven
gebruikerJan Schiere erven
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-003 Scheffersplein 27keet
eigenaarYsak Rosen
gebruikerYsak Rosen
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-003 Scheffersplein 27zoutkeet
eigenaarJohannes Ferwerda
gebruikerJohannes Ferwerda
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0047v van 29 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 27Scheffersplein OZ [staat: Zoutsloot dichtbij het Zoutdragershuisje]zoutkeet
 
koperPieter Sjoerds Hannema c.p.3000-00-00 GG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenpakhuis van de heer Dodoneus Backer
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende keet van dr. J. Alema
verkoperAttia Tjallingii, gehuwd met
verkoperJan A. Backerkoopman
verkoperGeertruida Tjallingii, gehuwd met
verkoperF. van Estakoopman
verkoperPetrus Tjallingiieerste klerk bij de Admiraliteit AmsterdamAmsterdam
verkoperJohannes TjallingiiapothekerAlmenum
verkoperJacobus Tjallingii, allen erfgenamen van hun vader
erflaterJacobus Tjallingii J.U.D.advocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema koopt een deftige zoutkeet c.a. op de oz. Zoutsloot (Scheffersplein) dichtbij het zoutdragershuisje, met alle gereedschappen, turfschuur etc., die door zijn schoonvader en vader vele jaren als eigenaar is gebruikt. Ten O. de Zoutsteeg, ten W. die Zoutsloot, ten Z. het pakhuis van Dodeneus (Doede) Backer, ten N. de zoutkeet van dr. Junius Alema, waarmee de gevel mandelig is. Koper moet overnemen alle voorraden etc., 2 zoutpramen en het Zoutdragershuisje. Gekocht van Jan Auckes Backer en F. van Esta, kooplieden, als weduwnaars van hun vrouwen Alida?- en Geertruida Tjallingii, en als gelastigden van hun zwagers Petrus- en Johannes Tjallingii, de eerste varend als 1e schrijver bij de Admiraliteit te A`dam op de Phenix onder capitein de Zon?, de tweede als apotheker te A`dam, en Jacobus Tjallingii, alhier, in qlt. als erfgenamen van wl. onze vader Jacobus Tjallingii, mede-advocaat bij het Hof van Friesland, voor 3000 gg. Zie de acte voor de betalingen aan Dodeneus Backer.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-003 Scheffersplein 27P Tetrode2-00-00 CGkeet


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 759Scheffersplein 27Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarpakhuis (70 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-158Scheffersplein 27Lolle Sytses Goverts... E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 759D-158 (Zoutsloot)Jan Fokkes Miedemapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3534D-088 (Korte Zoutsloot) Fontein & Tjallingiipakhuis en woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Scheffersplein 27J. (Johannes) Bouma
  terug