Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 10 3-187 3-206 G-017 G-015
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 12 3-187 3-206 G-016 G-015
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 14 3-183 3-206 G-016 G-015


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 12, Harlingen Franekereind 12, Harlingen Franekereind 10, Harlingen Franekereind 14, Harlingen Franekereind 12, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Franekereind 14Lammert Warnderssteeg ten oosten


0000 - variaadresbronbericht
Franekereind 12Oud Harlingen Magazine 1998Taetse Doeke Houtman, dames- en herenkapper in de Kerkstraat, daarna resp. Tjerk Hiddes de Vriesstraat, Adm. Stellingwerffstraat en Franekereind 36 en 12


 


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0472r van 2 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: bij de twee Franeker (pijpen) aan de Voorstraat en op de hoek van de nieuwe kerkstraat]1/3 huis
 
aanhandelaarLambert Warnerts burgerbakker930-00-00 GG
verpachter grondReyner Claes 1-08-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet coolthuys Thonis Claes coolthuyr
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verwandelaarCent Huyberts, gehuwd met
verwandelaarMaycke Warners


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105v van 29 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
koper door niaarburgerhopman Lambert Warnars 0-00-00 GG
geniaarde koperLous Ripperts
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgerhopman Lambert Warnars
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperTiaard Jouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warnars, burger-hopman, niaart ratione proximitatis tegen Louw Ripperts, een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. en N. de straat en diept, ten W. de niaarverzoeker. Toegewezen aan de niaarverzoeker. Gekocht van Tjaard Jouckes voor [niet vermeld].


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: op de westerhoek van de Lammert Warndersteeg]huis en schuur
 
koperMayke Clases, weduwe van1485-00-00 GG
wijlen Pieter Jacobs de Adam
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
1e biederburgemeester Gellius Wetzensius1475-00-00 GG
huurderburgemeester Fontein
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidende uitgang van het perceel van Claas Clasen
naastligger ten westenClaas Clasen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
burgervaandrig Wybrand Pieters, curator
Reiner Huiberts, curator overbakker
verkoperde kinderen van Warner Holcama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (vaandrig Wybrand Pieters en bakker Reiner Huiberts als curatoren over) de kinderen van Warner Holcama, een huis en schuur op de westerhoel van de Lambart Warners steigh, nu bewoond door burgemeester Fontein. Ten O. die steeg, ten Z. de uitgang van Claas Clasens, ten W. Claas Clasens, ten N. de straat en diept. Grondpacht 1 gg aan de Stad. Provisioneel gekocht door burgemeester Gellius Vetzensius [Jelle Wetsens] voor 1475 gg. Finaal gekocht door Mayke Clases wv Pieter Jacobs de Adam, voor 1485 gg.


 


 


1691 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 362r van 8 jan 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Franekereind 10
 
overledeneAeghjen Claesses, weduwe van
wijlen Laes Pytters
aangeverGrytie Laeses nagelaten kind, veniam aetatis
Bente Geerdts Boncq, curator over
Mayke Laeses nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0362r] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de burgemeester Tjeerd Bouwens als commissaris geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterffhuyse van Aeghjen Claesses weduwe van Laes Pytters, nalatende twee dochters met naemen Grytie en Mayke Laeses, doch heeft de eerste rede vaeniam aetatis bij den Hove becomen en is Bente Geerdts Boncq geauthoriseerde curator over Mayke Laeses de welke ook bij deze beschrijvinge is praesent geweest, en dat van alle sodanige goederen als aldaer ten sterffhuyse bevonden en de overledene metter dood nagelaten heeft, sijnde de aengevinge daarvan gedaen door Grytie Laeses voornoemt, de welke onder manuale stipulatie belooft heeft, om alles na haer beste kennisse te sullen op en aengeven waer mede alsoo in navolgende manieren tot de beschrijvinge is geprocedeert. Actum den 8e januari 1691.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp, bij de Lammert Warndersbrug]huis
 
koperTjeerd Tjeerdsen van der Form, gehuwd met661-00-00 GG
koperTrijntje Seerps Gratema
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses
naastligger ten oostenMayke Laeses, gehuwd met
naastligger ten oostenGosse Spannenburgh mr. zilversmid
naastligger ten zuidenmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses
naastligger ten zuidenMayke Laeses, gehuwd met
naastligger ten zuidenGosse Spannenburgh mr. zilversmid
naastligger ten westenRuyrd Pyters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperGrietie Laeses meerderjarige ongehuwde jonged
verkoperMayke Laeses, gehuwd met
Gosse Spannenburghmr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerdsen v.d. Form x Trijntje Seerps Gratama koopt een mooi huis. Het is een voorhuis met voorkamertje en kelder, grote binnen kamers, keuken en plaats, de meeste met nieuwe vloeren belegd, en staat omtrent de Franekerpijpen en de Lammert Warndersbrug. Ten O. en Z. de verkopers, ten W. Ruyrd Pyters, ten N. de straat. Gekocht van vrijster Grietie Laeses, en van Mayke Laeses x mr. zilversmid Gosse Spannenburg, voor 661 gg.


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007ra van 15 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 12Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]1/2 huis en tuintje
 
koper provisioneelFeddrik Anskes Deersum, gehuwd metkoopman1100-00-00 CG
koper provisioneelJeltie Sickes
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenJurrien Claessen Fontein koopman
naastligger ten zuidenRuird Pieters
naastligger ten westenTiaard Tiaardsen van der Form
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperMayke Lases, gehuwd met
Gosse Spannenburghmr. zilversmid


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0168v van 29 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 12Franekereind ZZ bij de Lammert Warndersbrug [staat: Franekerpijpen]1/2 huis met een tuintje erachter
 
koper door niaarAttie Pieters de Adam, gehuwd met1100-00-00 CG
koper door niaarJurrien Claessen Fontein
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
geniaarde koperFeddrik Anskes Deersum, gehuwd metbuiten Harlingen
geniaarde koperJeltie Sickesbuiten Harlingen
naastligger ten oostenJurjen Claassen Fontein
naastligger ten zuidenRuird Pytters
naastligger ten westenTjaard Tjaardsen van der Form
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperGrietie Lases meerderjarige ongehuwde dochte


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0327v van 28 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 12Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warnersbrug]huis
 
koperJurjen Clasen Fontein, gehuwd met1100-00-00 CG
koperAttje Pytters de Adam
naastligger ten zuidenRuird Pytters
naastligger ten westenburgerhopman Tjeerd van der Form
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperJurjen Clases Fontein, gehuwd met
verkoperAttje Pytters de Adam
verkoperFeddrik Anskes Deersum, gehuwd met
verkoperJeltje Sickes


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029r van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ bij de Lammert Warndersbrug [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperJacob Pytters, gehuwd metmr. schoenmaker860-00-00 CG
koperLeukjen Hanses
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenFeddrik Anskes van Deersum
naastligger ten zuidenFeddrik Anskes van Deersum
naastligger ten westenRuird Pytters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutzieder
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerds van der Form, als vader en wettige voorstander van zijn minderjarige kindezoutzieder


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-183Franekereind 14kamers
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJan Gerloffs (voor 15-00-00 CG)
gebruikerTrijntie Fridzes (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
3-187Franekereind 10huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerHarmen Arents
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-183Franekereind 14kamers
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJan Gerloffs (voor 15-00-00 CG)
gebruikerHarmen Bauckes (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720
3-187Franekereind 10huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerHarmen Arents
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-183 Franekereind 14kamer
eigenaarHylke Johannes
gebruikerJan Gerloffs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
3-187 Franekereind 10huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerHarmen Arends
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-00 CG


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0271v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Lammert Warndersteeg, hoekhuis en bakkerij
 
koperHarmen Arents Baksma, gehuwd met1300-00-00 CG
koperAttie Oepkes
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderHarmen Arents Baksma 60-10-00 CG
huurderAttie Oepkes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenMayke Lases
naastligger ten zuidenGriet Lases
naastligger ten westenMayke Lases
naastligger ten westenGriet Lases
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperAukjen Gosses Spannenburg, gehuwd met
verkoperClaes Pyters van der Brugfabrikeur
verkoper van 1/2Laes Gosses Spannenburg, broermr. kastmaker
verkoper van 1/2Petrus Adrianus meerderjarige vrijgezelAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arents Baksma, burger-colonel x Attie Oepkes koopt een huis en bakkerij op de W. hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. en Z. Mayke en Grietje Lases [Spannenburg], ten N. de straat en diept. Gekocht van Aukje Gosses Spannenburg x fabrikeur Claes Pytters v.d. Brugh, met toestemming van haar broer mr. kastmaker Laas Gosses Spannenburg voor 1/2, en Petrus Adrianus d`Adam voor 1/2, voor 1300 cg.


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0197v van 8 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Lammert Warnersbrug, bij dehuis
 
koperSymon Jacobs, gehuwd metportier van de Franekerpijpen625-00-00 GG
koperHelena Heins
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderHendrik Norel architect
naastligger ten oostenHarkenroth predikant
naastligger ten zuidenHarkenroth predikant
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten noordenLammert Wanderssteeg en diept
verkoperSijke Jacobs, gehuwd met
verkoperYeme Jansenmr. scheepstimmerman
verkoperBaukien Jaecobs, gehuwd metSint Annaparochie
verkoperFoppe DouwesSint Annaparochie


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-183 Franekereind 14kamer
eigenaarerven Hylke Johannes Hanekuik
gebruikerJan Gerlofs (voor 15-00-00 CG)
gebruikerWiet Jacobs (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
3-187 Franekereind 10huis
eigenaarvroedsman Baxma
gebruikervroedsman Baxma
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-06 CG


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warnersbrug]huis
 
aanhandelaarWypkjen Clases, weduwe van1250-00-00 CG
aanhandelaarwijlen Enne Gerrits winkelier
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHarkenroth predikant
naastligger ten zuidenHarkenroth predikant
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van Hylke Johannis Hanekuik koopman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verwandelaarSimon Jacobs, gehuwd met
verwandelaarHelena Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWypkjen Clases, winkelierse, wv Enne Gerrits, koopt


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-183 Franekereind 14wed. Jan Gerlofs, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-187 Franekereind 10vroedsman Baksma, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal13-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-183 Franekereind 14kamer
eigenaarerv. Hylke Johan. Hanekuik erv.
gebruikerwed. Jan Gerlofs
gebruikerHans Christoffels
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
3-187 Franekereind 10huis
eigenaarvroedsm. Baxma
gebruikervroedsm. Baxma
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-01-12 CG


 


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0075v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 12Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen] bij de Lammertwarndersbrughuis en tuintje
 
koperFreerk Fontein, gehuwd metkoopman2450-00-00 CG
koperYfke Scheltema
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderJan Heerties c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Harmen Baksma
naastligger ten zuidende weduwe van Hylke Hanekuik
naastligger ten westenNicolaas Cath
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
oud burgemeester Claas van der Brug, weduwnaar vankoopman
wijlen Aukje Gosses Spannenburg, en voogd namens hun minderjarige kinderen
verkoper van 1/8Pieter Claases van der Brug
verkoper van 1/8Aukjen Claasen van der Brug
verkoper van 3/4Laas Gosses Spannenburgmr. verver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, koopman x Yfke Scheltema kopen heerlijk huis en tuintje bij de Franekerpijpen omtrent de Lammert Warndersbrugge, gehuurd door Jan Heertie cum ux. Grondpacht 1 cg. 8 st aan de Stad. Ten O. vroedsman Harmen Baksma, ten Z. wd. Hylke Hanekuik, ten W. Nicolaas Kath, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester Claas van der Brug als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen Pieter en Aukjen Claases van der Brug bij zijn wl. eerste vrouw Aukjen Gosses Spannenburg voor 1/4, mr. verver Laas Gosses Spannenburg voor 3/4, voor 2450 cg en 25 cg tot een verering.


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0086r van 4 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug ZZ]1/2 huis
 
koperNicolaas Cath koopman371-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Claas van der Brug nom. liberorum
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westende weduwe van Hylke Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperAntie Ennes, weduwe van
verkoperwijlen Marten Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas Cath, koopman te Amsterdam, koopt via zijn lasthebber Claas Ennes te Franeker, ordinaris beurtschipper van Franeker op Amsterdam et vice versa, 1/2 huis, wel ter neering staande c.a. omtrent de Lambert Warners brug aan de zuidkant van het diept. Grondpacht 28 st aan de Stad. Ten O. en Z. oud burgemeester Claas van der Brug nom. liberorum (=met haar nakomelingen) & Claas Spannenburg, ten W. Hylke Johannes Hanekuik wd., ten N. straat en diept. Beschrijving van het huis. Gekocht van Antie Ennes wv wl. Marten Hansen, voor 371 gg. 10 st. 8 pn.


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0103r van 6 dec 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 10Franekereind ZZ [staat: dichtbij de Lammert Warndersbrug]huis
 
koperFreerk Fontein, gehuwd metkoopman1000-00-00 CG
koperYefke Scheltema
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderGerlof Ymes c.u.
naastligger ten oostenFreerk Fontein c.u.
naastligger ten zuidenFreerk Fontein c.u.
naastligger ten westende weduwe van Hylke Hanekuyk koopman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde heer Nicolaas KathkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, koopman x Yfke Scheltema kopen huis c.a bij de Lammert Warndersbrugge of daer digt bij, als huurders bewoond en gebruikt door Gerlof Ymes cum ux. Grondpacht 1 cg. 8 st aan de Stad. Ten O. en Z. de kopers, ten W. wd. koopman Hylke Hanekuik, ten N. de straat en diept. Gekocht van Nicolaes Kath, koopman te Amsterdam, voor 1000 cg. min een duit.


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: op de noordwesthoek van de Lammert Warndersteeg]1/6 huis en tuin
 
koper provisioneelArent Wouters 160-00-00 GG
huurderburgerhopman Hasenhoek c.u.82-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenF. Fontein
naastligger ten westenF. Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren vanwinkelier
verkoperWouter Gerbens van der Veen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/3 huis en tuin zz. Groot Vallaat. Ten W. een steeg, ten Z. Arent Wouters Baksma, ten N. Waling Jansen Faber. Er is geboden door Arent Wouters (Baksma). Gekocht van Wouter Gerbens v.d. Veen.


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199r van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat op de hoek van de Lammert Warndersteeg WZ bij de brug]1/12 huis en tuin
 
koperArent Wouters Baksma mr. bakker103-00-00 GG
bewonerde weduwe van hopman Hasenhoek
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenstraat
verkoperHendrik Pesma, gelastigde vannotaris
Wouter Gerbens van der VeenSappemeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Wouters Baksma, mr. bakker, koopt 1/6 huis en tuin op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg, bij de brug, bewoond door wd. de hopman Hasenhoek. Ten O. die steeg, ten Z. en W. Freerk Fontein, ten N. de straat. Gekocht van de gelastigde van Wouter Gerbens v.d. Veen te Sappemeer, voor 103 gg.


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ hoek Lammert Warndersteeg1/3 huis en tuin
 
aanhandelaarArent Wouters Baksma mr. bakker0-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verwandelaarJan Gerbens van der Veen vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Wouters Baksma, mr. bakker, koopt 1/3 huis en tuin op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. Freerk Fontein, ten N. de straat. N.B. Er is iets mis met de verkoop, er wordt geniaard? De acte is bijna onleesbaar.


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0105v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ hoek Lammertwarndersbrug]huis en bakkerij
 
koperJan Fontein koopman5-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenJan Fontein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
begunstigde van lijfrenteTrijntje Bartels2-10-00 CG
begunstigde van lijfrenteJeltje Baxma2-10-00 CG
verkoperTrijntje Bartels, weduwe van
verkoperwijlen Arend Wouters Baxma, vader vanmr. bakker
verkoperJeltje Baxma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fontein koopt huis en bakkerij hoek Lammert Warnerssteeg bij de Lammert Warnersbrug. Ten O. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. en W. de koper, ten N. de straat. Gekocht van Trijntje Bartels wv Arend Wouters Baxma voor 1/2, en van haar dochter Jeltje Baxma voor 1/2.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-203 Franekereind 14Jan Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-206 Franekereind 10Jan Fontein7-10-00 CGhuisen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Jan Fontein... Freerk F, en Eva/IJfke Scheltema; BS ovl 1817, huw 1823, ovl 1825, ovl 1834, ovl 1840, ovl 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-017Franekereind 10Jan Fontein kantoor
G-016Franekereind 12Jan Fontein koopman
G-016Franekereind 14Jan Fontein koopman


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 12Jacobus Freerks Fontein, overleden op 3 september 1826zoon van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar (Franekerpijpen G 16) en Ingena Hannema, broer van minderjarige Rinske, Aafke en Jan Freerks Fontein, achterneefje van wijlen Jan Hannema. Saldo fl. 830,-. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 14Jacobus Freerks Fontein, overleden op 3 september 1826zoon van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar (Franekerpijpen G 16) en Ingena Hannema, broer van minderjarige Rinske, Aafke en Jan Freerks Fontein, achterneefje van wijlen Jan Hannema. Saldo fl. 830,-. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 938Franekereind 12Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanhuis en tuin (450 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 938Franekereind 14Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanhuis en tuin (450 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 939Franekereind 10Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanhuis (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Elisabeth Jacobus Hannema... G-027 en wijk G-028, dv Jacob H, en Rinske Hijlkes Dreyer; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826-93; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Ingena Hannema... BS huw 1819, ovl 1843, regattdev1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-016; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Jacob Wybes Hanekuik... H, en Petronella Maria Tetrode, DG; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826/93; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Rinske Fonteinoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-016; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegIngena Hannema51 jHarlingenv, protestant, weduwe, zoutziederij
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegIngena Hannema51 jHarlingenv, protestant, weduwe, zoutziederij
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegRinske Fontein58 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegRinske Fontein58 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegAafke Ingena Fontein14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegAafke Ingena Fontein14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegYetje Zoete27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegYetje Zoete27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegTietje van Varel [Farel]18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegTietje van Varel [Farel]18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 12Ingena Hannema, overleden op 9 maart 184354 jr (geboren 18/11/1788), zeehandelaarsche, overleden Franekerend G 16, wed. Freerk Jansz Fontein (door hem ingesteld vruchtgebruik vervalt nu ook aan hun kinderen), moeder van Rinske (vrouw van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant/molenaar in looderts, cement en krijt) en minderjarige Jan-Freerk en Aafke-Ingena Freerks Fontein (voogd is Mr. Jacob Hanekuyk, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 14Ingena Hannema, overleden op 9 maart 184354 jr (geboren 18/11/1788), zeehandelaarsche, overleden Franekerend G 16, wed. Freerk Jansz Fontein (door hem ingesteld vruchtgebruik vervalt nu ook aan hun kinderen), moeder van Rinske (vrouw van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant/molenaar in looderts, cement en krijt) en minderjarige Jan-Freerk en Aafke-Ingena Freerks Fontein (voogd is Mr. Jacob Hanekuyk, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 12Ingena Jans Fontein Tuinhout, overleden op 18 december 18439 uren (geboren 18/12/1843), overleden Noordijs G 16, dochter van Jan Fontein-Tuinhout, fabrikant & Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 14Ingena Jans Fontein Tuinhout, overleden op 18 december 18439 uren (geboren 18/12/1843), overleden Noordijs G 16, dochter van Jan Fontein-Tuinhout, fabrikant & Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 12Doetje Meintsma... dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 938G-016 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwoonhuis
Sectie A nr. 939G-017 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinkantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 938G-015 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwoonhuis
Sectie A nr. 939G-015 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinkantoor


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind G 15Jan Fontein17


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4996Franekereind 10 (G-ong)Sybrand Fonteinwoonhuis
Sectie A nr. 4997Franekereind 12 (G-ong)Sietze Hamstrawoonhuis
Sectie A nr. 4998Franekereind 14 (G-015)Hendrik Kramerwoonhuis


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindSijbrand Fontein17Zoutzieder en handelaar


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 12 Sietse Hamstra sr.azijnfabrikant
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 4400
Franekereind 14 Christiaan Smitleeraar H.B.S.
vorige grondslagf. 2900
huidige grondslagf. 3000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJan Fontein17Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. Fontein17S. Fontein, Zoutzieder en handelaar


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 10J. Fontein17Zoutzieder en handelaar


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 10J. Fontein17Zoutzieder


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 10M.Westrakeurmeester
Franekereind 12L.A. v/d Stokburgemeester
Franekereind 14H.Doewesrijksontvanger


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 12Gemeente en Gem. Instellingen280Woonh. Dir. A. Woestenburg


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 10H. v. Drooge737Basalt- en grinth., exped.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. v. Drooge-v.d. Meulen737


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT.D. Houtman687Kapper


1949 - kentekenadresnaam
B-36353
Franekereind 14Dorus Kalksma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. v. Drooge-v.d. Meulen737


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT.D. Houtman687Kapper


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT.D. Houtman687Kapper


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 10T. (Tietje) v.d. Meulen wv v. Drooge
Franekereind 12M.H. (Maria) Bos wv Houtman
Franekereind 14R. (Roland) Spaa


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 10rijksmonument 20343
Franekereind 12rijksmonument 20344
Franekereind 14rijksmonument 20345


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6553Franekereind 10
  terug