Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 10 4-107 4-100 G-112* G-124
1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 377r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Romastraat 10(per decreet) "Item noch over dekoop van zeekere huysinge, hoowinge, putback ende andersins, staende ende geleegen in de apteekers straet daer nu tegenwoordich Romen wtsteekt, ende nu tegenwoordich bewoont ende gebruykt wordende bijde weduwe van Botte Bwes apteeker ende nu onlangs, bij decreet vande gerechte ende het vuygaen vanden brandende keerse ten versoeke van Reyn Broers woenende toe Bolswart, als om ende voormombaer over die kinderen vande voors. Botte geauthoriseert, vercofft waer van Jacob Hessels zoen eerstelick cooper is gebleeven voorde somma van 890 GG.


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 10Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis waar Romen uithangt, hof met beplanting en bleekveld
 
koperde Schippers en bootsluiden penningen 1560-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen20-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.17-00-00 CG
toehaakdrie gouden jacobusstukken
naastligger ten oostenSioerd Lases c.u.
naastligger ten zuidenvrije uitgang naar de Hofstraat onder de zolder door van Sioerd Lases c.u.
naastligger ten zuidenSioerd Lases c.u.
naastligger ten westenHans [niet vermeld]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperSioerd Lases, gehuwd met
verkoperAtke Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe burgemeester Willem Simens, Johannes Jans, Sipke Dircx en Hoite Hoites als Bewinthebbers of Administrateurs van de Schippers- en Bootsluydenpenningen deser stede, kopen een huis en hof met kruiden, bomen en plantagien en bleekveld, in de Botte Apotekerstraat, daar 'Romen' uithangt. Ten O. en Z. het huis van de verkopers, ten W. Hans.., ten N. de genoemde straat. Vrije uitgang naast en onder de solderinge van het huis van de verkoper, naar de Hoffstraat. Gekocht van Sioerd Lases x Atke Piters voor 1560 gg en nog drie gouden Jacobusstukken tot een vereeringe.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-107Romastraat 10kamer
eigenaarJoost Ynties
gebruikerJoost Ynties
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-107Romastraat 10huis
eigenaarwed. Claes Pieters
opmerkingpro deo


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-107 Romastraat 10huis
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-107 Romastraat 10kamer
eigenaarwed. Doede Jans
gebruikerwed. Doede Jans
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-107 Romastraat 10Hoite Wybrens, bestaande uit 4 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-107 Romastraat 10kamer
eigenaarHaitse Wybrens
gebruikerHaitse Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-106 Romastraat 10Abel Bolhuis
4-106 Romastraat 10Hendrik de Vries, 26 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-100 Romastraat 10Bewindhebberen van t Huis Roma0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 10Abel Jans Bolhuis... door de proc. IJpe Feddema op vertoonde last 27 apr 1793; ondertrouw HRL; wed. A.B. gebruiker van wijk G-112, kasteleinsche; medegebruiker Rinnert Bolhuis, kantoorbediende, (moeder is kasteleinse); eigenaar is Roma ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 10Rinnert Bolhuis... zv Abel B, en Antje Rinnerts de Beer; BS huw 1814, ovl 1816, huw 1818, huw 1821; gebruiker van wijk G-112, kantoorbediende, zv wed. Abel Bolhuis; medegebruiker Abel Bolhuis wed., kasteleinse; eigenaar is Roma ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-112Romastraat 10Directeuren van Roma Abel Bolhuis wedkasteleinsche
G-112Romastraat 10Rinnert Bolhuis kantoorbediende


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172, 182 en 192 van 17 aug 1814
adressoortbedraggebruik
G-112Romastraat 10provisionele toewijzing, verhoging en finale toewijzingfl. 2355herberg genaamd huis en hof Roma G-112
 
verkoperWillem Sandt van Nooten
verkoperJacob Roorda


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 301 van 19 dec 1814
adressoortbedraggebruik
G-112Romastraat 10koopaktefl. 2800huis en hof Rome G-112
 
verkoperSybren Lantinga (te Franeker)
koperHendrikus Heep (te Dokkum)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1669Romastraat 10Hendrikus HeepHarlingenlogementhouderhuis (175 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 10Hendricus Heep... Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk G-112; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 900 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 277, stal en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 10Michiel ter Huestoud 61 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-112; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 10Willemke ter Huestoud 66 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-112; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-112Romastraat 10Joseph Hendrikus Heep, overleden op 11 juli 183930 jr, geboren Dokkum, overleden Romastraat G 112, ongehuwd, zoon van Hendrikus Heep, logementhouder en Wilhelmina ten Huls, broer van Hendrikus, koopman en Alida Hendrikus Heep. Saldo fl. 200,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-112RomastraatHendrikus Heep64 jDokkumm, rooms katholiek, gehuwd, kasteleyn
G-112RomastraatWillemke ter Huest66 jDokkumv, rooms katholiek, gehuwd
G-112RomastraatMichiel ter Huest61 jDokkumm, rooms katholiek, ongehuwd
G-112RomastraatAngenietje de Vries20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-112Romastraat 10Wilhelmina ten Hulst, overleden op 25 juli 184774 jr, geboren Dokkum, overleden Romastraat G 112, vrouw van Hendericus Heep, moeder van Alida en wijlen Hendericus Hendericus Heep (man van wijlen Jozina Feits, vader van minderjarige Wilhelmina-Aleida Henricus Heep: voogd is Hendericus Heep, logementhouder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-112Romastraat 10Augustinus Henderikus Kerkhoven, overleden op 15 oktober 1856geboren 1/2/1856, zoon van Henderikus Kerkhoven, metselaar (Romastraat G 112) en Maria de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1669G-112 (Romastraat)Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin
Sectie A nr. 1669G-113 (Romastraat)Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin
Sectie A nr. 1669G-114 (Romastraat)Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3376G-124 (Romastraat)'t St. Lucia gesticht te Rotterdamwoonhuis
Sectie A nr. 3376G-124 (Romastraat)'t St. Lucia gesticht te Rotterdamschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5034Romastraat 10 (G-124)St. Luciagesticht (te Rotterdam)school
  terug