Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 44 4-190 4-203 H-161 H-195
aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 44naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-190Zuiderhaven 44
eigenaarwed. Hylke Sydses
gebruikerwed. Hylke Sydses
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-190Zuiderhaven 44huis
eigenaarwed. Hylke Sydses
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-190 Zuiderhaven 44huis
eigenaarwed. Hylke Sydses
gebruikerwed. Hylke Sydses
opmerkingpro deo begeert


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0197v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 44Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider- of Nieuwehaven]huis en tuin
 
koperFrederik Vliethoorn, gehuwd met1100-00-00 GG
koperGeertruid Windhuysen
naastligger ten oostenSymon Lamsma
naastligger ten oostenals bewoner ds. Boterweg predikant
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende hof van Yke Goverts
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tjeerd Gerbens
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperde erfgenamen van Reyner Clasen Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Vliethoorn x Geertruid Windhuysen koopt huis en hovinge. Ten O. Symon Lambsma, ten W. wd. Tjeerd Gerbens en de tuin van Yke Goverts [Potkast], ten Z. de Baenstraat, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Reyner Clasen Fontein.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 44Zuiderhaven ZZhuis en grote hof
 
aanhandelaarFokke Tjeerds van Esta 2200-00-00 CG
aanhandelaarGrytie Douwes
naastligger ten oostenSymon Lambsma koopman
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenGerloff Pyters koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verwandelaardrossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn, gehuwd metDen Haag
verwandelaarGeertruyd WindhuisenDen Haag


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-190 Zuiderhaven 44huis
eigenaarSymon Lambsma
gebruikerSymon Lambsma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-190 Zuiderhaven 44Jan Cramer, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0104v van 3 sep 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 44Zuiderhaven ZZhuis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis
 
koperA. J. Conradi secretaris1604-00-00 GG
huurderP. Tetrode c.u.
naastligger ten oostenA. J. Conradi
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van dr. N. van Loon
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan A. Bakker
verkoper van 1/2Sjoukje Hoogstraten, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen R. Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris koopt huis, hof, stalling, wagenhuis en washuis of knechtswoning zz. Zuiderhaven, vroeger bewoond door Robijn Arjens x Antje Jans Bakker. Ten O. de koper, ten W. erven dr. Nicolaas van Loon, ten Z. de Baanstraat, ten N. de straat. Gekocht van Jan A. Bakker en Sjoukje Hoogstraten wv R. Nauta, elk voor de helft.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-203 Zuiderhaven 44A J Conradi6-00-00 CGhuis


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-161Zuiderhaven 44A J Conradi ledig


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-161Zuiderhaven 44Martinus Mijll Jacobus Posthuma, overleden op 5 december 1824zoon van Jacobus Posthuma, houtkoopman (Zuiderhaven H 161) en Anna M. Meill, broer van minderjarige Hendrika en Bregtje Jacobus Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-161Zuiderhaven 44Dirk Cornelis Simonsz, overleden op 8 januari 1825zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair (Zuiderhaven H 161) en Eke Gratama, broer van minderjarige Elisabeth, Dorothea, Catharina, Hendrik en Rinske Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-161Zuiderhaven 44provisionele en finale toewijzingfl. 780huis en tuin aan de Zuiderhaven H-161
 
verkoper3 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostenhet eerste perceel in deze akt
ten zuidende Baanstraat
ten westenSicco Posthuma
ten noordende Zuiderhaven
koperHervormde Gemeente


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 5 jun 1826
adressoortbedraggebruik
H-161Zuiderhaven 44koopaktefl. 550huis H-161
 
verkoper en cedentAbraham Ledeboer
koperJohannes Damen
cessionarisWillem Mourits Reinbach
cessionarisHendrik Jans Smith


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1925Zuiderhaven 44Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanhuis en erf (290 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-161Zuiderhaven 44Johanna Johannes Damen, overleden op 3 september 1836dochter van Johannes Damen (Zuiderhaven H 161) en Neeltje Jacobs Ferwerda, zuster van minderjarige Margaretha, Hiltje, Rijn, Anna, Grietje en Jacoba Johannes Damen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-161Zuiderhaven 44Neeltje Ferwerda... N.H., dv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nijhof; BS huw 1819, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-161; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-161; VT1839; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-161Johannes Damen45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, deurwaarder
H-161Neeltie Ferwerda48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-161Rein Damen17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-161Margaretha Damen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Heiltie Damen18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Antie Damen15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Grietje Damen12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Jacoba Damen8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-161Zuiderhaven 44Johannes Daams... D, en Margaretha Hoeve; BS huw 1818, huw 1819 1820 huwelijken, huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk H-161; oud 45 jaar, (geslnm: Damen), geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder, wijk H-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1925H-162 (Zuiderhaven)Johannes F. Posthuma en mede eig.woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 44 Jacob de Ruiterzonder
vorige grondslagf. 3600
huidige grondslagf. 4200
  terug