Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 15 5-077 5-074 F-165 F-156
 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: op de streek bij burgemeester Bartel Lanting]kamer, loods en plaats
 
koperHepke Coenes, gehuwd met345-00-00 CG
koperRink Bartels
naastliggerburgemeester Bartel Lanting
naastliggerde erfgenamen van Ype Beerns
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Joris zeemtouwer
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSjoerd Feikes
naastligger ten noordenhet huis met de Vergulden Haan in de gevel
verkoperAechje Breman, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Jan Toncoy
eerdere samenvatting door Yde Elsinga15 of 17. Hepke Coenes x Rink Bartels kopen kamer, loods en plaats op de streek bij burgemeester Bartel Lanting. Ten O. zeemtouwer Jan Joris, ten Z. de straat, ten W. Sjoerd Sickes, ten N. het huis en de plaats daar den vergulden haan in de geevel staat. Geen grondpacht.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperAlewijn Pybes 417-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van Jan Joris
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westenSjoerdt Feyckes
naastligger ten noordenhet wachterhuis van Jacob Auckes poortier
verkoperHepke Coenesmr. metselaar


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 15Turfhaven NZ, bij de Kerkbrughuis
 
koperEelke Lieuwes 73-07-00 CG
huurderHendrick Alberts timmerman19-00-00 CG
huurderTheuntie Rommerts
naastligger ten oostenburgervaandrig Arjen Altena
naastligger ten zuidenTurfhaven
naastligger ten westenzoon van Sioerd Feikes
naastligger ten noordenJacob Aukes portier
verkoperAlewijn Piebesuitdrager


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 15huis
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerJohannes Jetses
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 15huis
eigenaarObbe Jacobs cum soc.
gebruikerWybe Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 15huis
eigenaarLolcke Jans
gebruikerDoekle Wybes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven] bij de Kerkbrughuis
 
koperBeitske Sybes meerderjarig ongehuwde dochter241-00-00 GG
huurderDoekle Wybes c.u.
naastligger ten oostenoud burgervaandrig Altena
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van Frans Janes
naastligger ten noordenSymon Jacobs
verkopermeerderjarige vrijgezel Jan Hansen c.s.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 15huis
eigenaarBeitske Sybes
gebruikerJacob Joukes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


 


 


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249r van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ bij de Kerkstraathuis
 
koperJelle Agema, gehuwd metmr. steenhouwer300-00-00 GG
koperRinske Lanting
naastligger ten oostenRein Gerbranda
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noordenHendrik van Lint
verkoper q.q.Sikke Rienstra, geauthoriseerde redder en executeurprocureur
verkoper q.q.Simon Wijma, geauthoriseerde redders en executeurs vanprocureur
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Beidske Sybes bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Agema, mr. steenhouwer x Rinske Lanting kopen een huis op de Heiligeweg omtrent de Kerkstraat, bewoond door Johannes Minnes. Ten O. Rein Gerbranda, ten Z. de straat, ten W. Johannes Alberts, ten N. het huis dat door Hendrik van Lint bewoond wordt. Geen grondpacht. Gekocht van (de geauthoriseerde redders en executeurs van de boedel en nalatenschap van) bejaarde vrijster Beidske Sybes, voor 300 gg.


 


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0011v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ bij de Kerkbrughuis
 
koperJohannes Norel c.u.loodgieter 396-07-00 GG
huurderJacobus Geermans mr. rijglijfmaker 50-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Wassenaar
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenLevi Jacobs
naastligger ten noordenJan Claazen
verkoper q.q.dr. Seerp Gratema, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren overprocureur fiscaal
verkoperJelle Agema, gehuwd metmr. steenhouwer
verkoperRinske Lanting


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-077 Heiligeweg 15Catarina Klein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-074 Heiligeweg 15Johannes Norel1-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Jan Meyer... ambtenaar, N.H., zv Hendrik M, en Marijke Herwey; BS geb en ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Johannes Lanting... Andringa; BS huw 1811wafk, hu, huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1835, ovl 1836; gebruiker van wijk F-165, verwer, eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.L. eigenaar van perceel nr. 740 te HRL, verwer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; gebruiker Klaas Norel, 1814. (GAH204)0); d van wijk F-165; gebruiker Johannes Lanting, verwer, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-165Heiligeweg 15Johannes Norel Johannes Lanting verwer


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-165Heiligeweg 15Johannes Norel, overleden op 13 januari 1827mr. loodgieter/leidekker Heiligeweg F 165, wednr. NN, man van Taetske van der Haak (testamentair erfgenaam voor 1/4), vader van wijlen Klaas Johannes Norel (vader van minderjarige Dirkje en Okke Klazes Norel: testamentair erfgenamenvoor 3/4) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 14.879,51. (eedafleggingsbijlage ligt inmemorie 7004/119) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1023Heiligeweg 15wed. Johannes NorelHarlingenhuis en erf (72 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49029 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 275 van 13 dec 1836
adressoortbedraggebruik
F-165Heiligeweg 15koopaktehuis op de Heiligeweg
 
verkoperDirkje Klazes Norel
verkoperKlaas Ymkes Kamminga
verkoperOkke Klazes Norel (te Almenum)
koperPieter Kallenborn


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Froukje Zwartgeb 1812 HRL, huwt met Pieter Callenborn op 21 nov 1839 HRL, naaister, dv Janke Simons Z; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Hendrik Rinkes... BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-091; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Pieter Callenborn... 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de zeevaartkunde, wijk F-165; VT1839; kind: Cornelis Pieters Callenborn, geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-165HeiligewegPieter Kallenborn54 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, onderwijzer in de zeevaartkunde
F-165HeiligewegFrouwkje Zwart28 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Aaltje Lindeboomgeb 1774 Bergum, ovl 11 jun 1856 HRL, huwt met Jan Meyer, DG, dv Gelt L, en Marijkew Wybes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 65 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, wijk F-141; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Jantje Tuiningageb 11 mei 1792 HRL, ovl 18 feb 1855 HRL, ongehuwd, DG, dv Jacob T, en Aaltje vd Mey; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1023F-165 (Heilige weg)Froukje Swart wed. P. Kallenbornwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3618F-156 (Gedempte Heiligeweg)Salomon Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4532Heiligeweg 15 (F-156)Tjalling Schaafsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 15A.Nagelbesteller ned. spoorw.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 15E.H. (Egbert) Scheepstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 15beeldbepalend pand4 van 10
  terug