Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 34 5-112 1/4 5-141 G-038 G-038
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 34 5-112 1/5 5-141 G-038 G-038
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 34naamloze doorlopende steeg ten oosten


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0023r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: bij de oude kerkbrug op de Schritsen]huis
 
koperBastiaen Pouwels, gehuwd met330-00-00 GG
koperClaeske Wolters
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
demonstrantde erfgenamen van Jacob Aris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erven van Jan Jeltes
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordenhet huis van Harmen Hoenichman
verkoperSybrant Tziaerts, gehuwd met
verkoperAnna Jansen
tekst in de margeD'erffgenamen van Jacob Aris, per Foppens, protesteren dat haar den vercopinge ontschadelyck zal zijn nopende den somma van hondert goltguldens cum accessoirys volgende hun hypotheecqen ende leninge? van de 26 juny 1609, doch, holdende hun recht opten penningen, mogen lijden dat voors. coop effect sortere. Actum den 20en april 1611.
tekst in de margeGewesen op den proclamanten salff neven?gestelde protestatie. Actum den 20en april 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Pouwels x Claeske Wolters kopen een huis omtrent de oude kerkbrug op de Schritsen [Heiligeweg]. Ten Z. erven Jan Jeltes, ten N. Harmen Hoenichman en een openbare steeg. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Sybrant Tziaerts x Anna Jans voor 330 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperAucke Jacobs, gehuwd metmetselaar215-00-00 GG
koperMeinu Melles
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenCleys Bartels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Reiner Claesen
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperDouwe Taeckes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperTrijn TakesLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jacobs, metselaar x Meinu Melles kopen een huis bij de kerkbrug. Ten O. Cleys Bartels, ten W. erven Riemer Bartels. Grondpacht 14 st. Gekocht van erven Douwe Taeckes x Trijn Takes te Leeuwarden voor 215 gg.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0089v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperHendrick Nieman, gehuwd met215-00-00 GG
koperJantien Melles
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende erven van Haye Laes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Reyner Claes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAucke Jacobs zwager van de kopers, gehuwd metmetselaar
verkoperMeynu Melles zuster van de kopers


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0120r van 12 dec 1629 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg [staat: Turfhaven]huis waar het Witte Hart uitsteekt
 
koper finaalN. N.
verpachter grondNanne Jacobs c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg, doorgaande
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs* metselaar
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoper q.q.Cleys Bartels, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Pieter Clasen, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs, gehuwd met
verkoperwijlen Tyets Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over) de weeskinderen van Nanne Jacobs bij Tyets Hayes een huis op de Turffhaven daer t witte hart vuytsteeckt. ten O. een doorgaande steeg, ten W. metselaar Aucke. grondpacht 10 st aan de verkopers.


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0060r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34achterHeiligeweg ZZ [staat: in de steeg achter het Witte Hart]kamer achter het Witt Hart
 
koperJan Willems, gehuwd met70-00-00 GG
koperNeeltie Cornelis
naastligger ten oostende erfgenamen van Bastiaen Pouuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten westenNeeltie Cornelis
naastligger ten westenHendrick Niemandt
naastligger ten noordende eigenaren van de zuidwestelijke kamer
verkoperLuytie Douues, gehuwd met
verkoperSydts Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems x Neeltie Cornelis kopen een kamer achter 't witt hart in de steeg aldaar. Ten O. erven Bastiaen Pouuels, [ten Z. ] Hendrick Niemandt, ten W. de kopers. Gekocht van Luytien Douues x Sydts Annes voor 70 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0027v van 11 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis daer het witte hart uytsteeckt
 
koperJan Willems, gehuwd met235-00-00 GG
koperNeeltye Cornelis
verpachter grondde erfgenamen van Minne Jacobs 0-10-00 CG
verpachter grondde verkopers Sybrant Hessels c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostenLuitien Douues
naastligger ten zuidenHendrick Nieman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordensteeg, doorgaande
verkoperSybrant Hessels, gehuwd met
verkoperBerber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems x Neeltye Cornelis kopen een huis op de Turfhaven daer t witte hart uytsteeckt. Ten O. Luitie Douwes, ten Z. Hendrick Nieman, ten W. de straat, ten N. een doorgaande steeg. Grondpacht 10 st aan erven Minne Jacobs en 10 st aan de verkopers. Gekocht van Sybrant Hessels x Barber Jacobs [Forsenburg] voor 235 gg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169v van 9 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
aanhandelaarHendrick Sytses, gehuwd metkoordemaker0-00-00 CG
aanhandelaarLijsbeth Gerryts
verpachter grondde Stad Harlingen1-12-00 CG
toehaak350-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrick Nijman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten noordensteeg
verwandelaarJan Willems, gehuwd met
verwandelaarNeeltje Cornelis


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029v van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis daar het Wit Hart uitsteekt
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen1-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Nieuman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Lijsbet Gerrits, weduwe vankoordewerker
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Sytses
verkoper q.q.Wouter Sems, curator over
verkoper van 1/4Lijntje Hendriks oud 19 jaar, nagelaten weeskind
verkoper van 1/4Minke Hendriks oud 9 jaar, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Hendrik Sytses, weduwnaar van
erflaterwijlen Dingen Hendriks


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067r van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperEvert Ruerts c.u.600-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenImck Hackes*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Reyners
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenGerrit Symens* koordemaker
verkoperHendrick Nijman


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0191v van 24 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperArian Watses c.u.bakker835-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenImck Hackes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pytter Reiners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Symens koordwerker
verkoperEvert Rioerdts c.u.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223v van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]vooreind van een huis, strekkende van voren tot achteren aan de dwarskamer toe
 
koperRintie Tomas 693-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenYmck Hackes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen burgemeester Pyter Reyners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Symens koordwerker
verkoperArian Watses c.u.bakker


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001v van 6 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperAlbert Sioerds, gehuwd metscheepstimmerman528-00-00 GG
koperAgnietie Bastiaens
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
huurderde weduwe van Hylcke Tieerdts
naastligger ten oostenGerryt Symens koordewerker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenImpck Hackes*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pyter Reyners*
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJetske Rinties, weduwe vanStiens
verkoperwijlen Jan Taeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Sjoerds, scheepstimmerman x Trijntje Bastiaens koopt een huis zz. Turfhaven, bewoond door wd. Hylcke Tjeerdts. Ten O. wd. koordewerker Gerryt Symens, ten W. wd. Impck Pytters. Grondpacht 12 st. Gekocht van Jetske Rinties wv Jan Foeckes te Stiens, voor 528 gg.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103v van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [niet vermeld]huis genaamd het Wit Hert
 
koperJacob Douues 410-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van Hendrick Nijman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperGerryt Symens Algra


 


 


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ bij de Kerkbrug]huis
 
koperJan Jansen Graaffsma, gehuwd metmr. steenhouwer en grafmaker220-00-00 CG
koperFeyckjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGerryt Joostes mr. kuiper
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Jansen Graaffsma, gehuwd metmr. steenhouwer en grafmaker
naastligger ten noordenFeyckie Douwes
verkoperTrijntie Bastiaens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Sjoerdts, gesterkt met haar zoonmr. scheepstimmerman
verkoperJacob Albertsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Graafsma, mr. steenhouwer en grafmaker x Feyckjen Douwes kopen een huis zz. Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Ten O. de openbare steeg, ten Z. mr. kuiper Gerryt Joostes, ten W. de straat en diept, ten N. een steeg en de kopers. Grondpacht 3 st. Gekocht van Trijntje Bastiaens wv scheepstimmerman Albert Sjoerdts, gesterkt met haar zoon mr. schoenmaker Jacob Alberts, voor 220 cg.


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turffhaven OZ, naast het in de vorige akte genoemde huis]woning gebruikt als steenhouwerswinkel
 
koperJan Jacobs c.u.mr. timmerman77-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Joosten
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, mr. timmerman c.u. kopen een woning die als steenhouwerswinkel wordt gebruikt, naast het vorige verkochte huis [Heiligeweg 36], met een steegje tussen beide huizen. Ten O., W. en N. de straat en stegen, ten Z. wd. Gerrit Joosten. Grondpacht 3 st. Gekocht van mr. steenhouwer Jan Jansen Grafsma, voor 77 gg.


1716 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 34 (noordgevel, dakkapel), HarlingenHeiligeweg 34 (noordgevel, dakkapel)1716'


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-112Heiligeweg 34kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-12-00 CG
aanslag grondpacht00-03-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-112Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-10-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrands
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ bij de Kerkbrug [staat: Turfhaven OZ]huis, nieuw betimmert
 
koperCornelis Fockes, gehuwd metmr. bakker315-00-00 CG
koperLolkjen Rinkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJoost Popta mr. kleermaker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperJacob Jansenportier van de Kerkpoort


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
gebruikerwed. Jacob IJsbrandts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
5-112 Heiligeweg 34kamer
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-112 Heiligeweg 34Hessel Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
5-112 /2Heiligeweg 34Allert Lieuwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
5-112 /4Heiligeweg 34Robijn Cornelis, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG
5-112 /5Heiligeweg 34wed. Joost Popta, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0093r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfkade OZ] bij de Kerkbrughuis
 
koperAge Dirks Agema, gehuwd met213-00-00 GG
koperNeeltje Jelles
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
huurderHendrik Hansen c.u.
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidende weduwe van Yde Ydes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenTiepelstegen
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatst weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Dirks Agema x Neeltje Jelles kopen een huis aan de oz. Turfhaven bij de Kerkbrug, verhuurd aan Hendrik Hansen c.u. Grondpacht 3 st. Ten O. en N. de Typelstegen, ten Z. wd. Yede Yedes, ten W. de straat en Turfhaven. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker, als mede erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinkes, laatst wd. van Cornelis Fockes [en daarvoor van Broer Hoites], en het verdere recht van de andere erfgenamen bekomen hebbende, voor 213 gg.


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148r van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Turfhaven OZ bij de Kerkbrughuis
 
koperJelle Agema 160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
huurderChristiaan c.u.wolkammer
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenRommert Clasen
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenTiepelsteeg
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
wijlen Age Agemamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Agema koopt een huis oz. Turfhaven bij de Kerkbrug. Boven verhuurd aan Christiaan [Boormeester], wolkammer, en beneden door de koper gebruikt als steenhouwerij. Grondpacht 3 st. Ten O. en N. de Tiepelstegen, ten W. die straat en Turfhaven, ten Z. Rommert Clasen. Gekocht van wd. Age Agema, mr. steenhouwer, Neeltje Jelles, voor 160 cg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0024r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis gebruikt als steenhouwerswinkel
 
koper door niaarChristiaan Boormeester steenhouwer132-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
geniaarde koperJan Hannemadistillateur
huurderJ. Agema steenhouwer
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenHaring Heyns
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.dr. Seerp Gratema, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren overprocureur fiscaal
verkoperJelle Agema, gehuwd metsteenhouwer
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Boormeester, steenhouwer, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Hannema, destillateur, een huis zz. Turfhaven, dichtbij de Kerkbrug dat nu door Jelle Agema als steenhouwerswinkel wordt gebruikt. Ten O. en Z. de Tiepelstegen, ten W. Haring Hayma?, ten N. die straat. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Jelle Agema, steenhouwer x Rinske Lanting, voor 132 gg.


 


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0080v van 18 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ bij de Kerkbrug [staat: Turfhaven]steenhouwerij
 
koperPieter Jozeph Bottemanne, gehuwd met179-17-12 CG
koperHelena Kampers
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
huurderChristiaan Bormeester
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHaring Heins
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperChristiaan Bormeester, gehuwd met
verkoperFroukje Sebrans Beursma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jozeph Bottimanni x Helena Kampers kopen een steenhouwerij op de Turfhaven omtrent de kerkbrug. Ten Z. en O. een doorgaande steeg, ten N. de Turfhaven, ten W. Haring Heins. Gekocht van Christiaan Boormeester x Froukje Sibrens Beursma.


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055v van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 34Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis, voorheen steenhouwerij
 
koperJohannes Jager mr. slager116-05-12 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHaring Heins
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperHelena Kemper, gehuwd met
verkoperJohannes Garde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jager, mr. slager, koopt huis, eerder als steenhouwerij gebruikt, op de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Grondpacht 2 st. Ten O. en Z. een doorgaande steeg, ten W. Haring Heins, ten N. de Turfhaven. Gekocht van Helena Kemper, huisvrouw van Johannes Garde, als boedelhouderse van haar eerste mans nalatenschap, voor 116 cg. 15 st. 12 pn.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-141 Heiligeweg 34Johannes Jager1-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Jakkle Johannes Jager... 1843, 1847; gebruiker van wijk F-178, slager, eigenaar is Meinte Jager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-038, gebruiker is Meinte Jager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, slagter, wijk G-177; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Johannes Willems Jager... Jakles Donia, kinderen: Willem Johannes dJ, geb 1786 HRL, Jakle Johannes J, geb 1793 HRL, ovl wijk G-038, in leven slager, koopt een huis in 1799; BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1843, ovl 1849; kind: Willem Johannes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Meinte Willems Jager... eigenaar van wijk F-178, gebruiker is Jakkle Johannes Jager, slager, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-038, eigenaar is Jakkle Jager, 1814. (GAH204); Johannes Jacobus Bemp van delfzijl en Grietje Meintes de Jager ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-038Heiligeweg 34Jakkle Jager Meinte Jager


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 282 van 23 nov 1814
adressoortbedraggebruik
G-038Heiligeweg 34koopaktefl. 50huis op de Turfhaven G-038
 
verkoperJakle Johannes Jager
koperPieter Heeres Hoogterp (te Franeker)


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 9 jul 1823
adressoortbedraggebruik
G-038Heiligeweg 34koopaktefl. 60huis G-038
 
verkoperPieter Heers Hoogterp (te Franeker)
koperJoseph Pais


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 19 en 31 van 17 jan 1827
adressoortbedraggebruik
G-038Heiligeweg 34provisionele en finale toewijzingfl. 326huis G-038
 
verkoperReinder van der Veen
verkoperAukje Vink
koperJilt Terpstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1617Heiligeweg 34Jozeph Benjamins PaisHarlingenkoopmanhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Joseph Paisoud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-038; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Rachel Izaaksoud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-038; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-038Heiligeweg 34Joseph Pais stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-038HeiligewegJoseph Païs63 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
G-038HeiligewegRachel Izaäks72 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
G-038HeiligewegJacob S Velman16 jLeeuwardenm, israëliet, ongehuwd
G-038HeiligewegJoseph Elkan Speer7 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-038HeiligewegGrietje van der Berg25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-038Heiligeweg 34Joseph Benjamin Pais, overleden op 19 januari 184164 jr, man van Rachel Isaacs (Heiligeweg G 38), vader van Benjamin Josephs Pais, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-038Heiligeweg 34Racheltje Izaks de Groot, overleden op 9 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 93 jr, geboren Amsterdam, overleden Tiepelsteeg G 38, koopvrouw, weduwe. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Froukje Herbiggeb 1781 Leeuwarden, ovl 5 jul 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-038; oud 59 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-038Heiligeweg 34Jan Dirks Molanusgeb 25 sep 1792 Klooster Ter Apel, ovl 1 jul 1859 HRL, huwt met Cornelia de Raaf, Vst 26 jan 1859 uit Balk, N.H., gepensioneerd officier, zv Dirk Geerts en Remina Jans; bsha859ov, bev.reg. HRL 1851 wijk G-038


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1617G-038 (Heilige weg)Anne Antonus Knipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1617G-038 (Gedempte Heiligeweg)Anne Antonius Knipperwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1617Heiligeweg 34 (G-038)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 34 Jouw Nagelbesteller
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 34A.Leijenaartransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 34G. (Geeske) Wouters wv Puite


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 34rijksmonument 20404
  terug