Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 14 6-031 6-029 E-046 E-040
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 14naamloze steeg ten oosten
Voorstraat 14naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 86r van 1 mei 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 14Reyn Upckes [Cromwal] x Styncke Fransen kopen een huis, schuur en ledige plaats daarachter met de vrije uitgang tot op de Lanen, zz. Voorstraat, waar tegenwoordig de Smack uithangt. Ten O. en Z. het voorhuis van Allert Auckes en het achterhuis van Tyalleff Hessels met Hendrick Saves, ten N. Augustinus Jans. Grondpacht 7 st aan de oudste prebende en 3 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Frans Adams x Marichyen Pieters en hun dochter Maycke (al over de 25 jaar) en hun zoon Jacob (20 jaar) voor 1600 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0034r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZ achter de Witte Eenhoornhuis met ledige plaats en tuintje
 
koperJurgen Scheltes, gehuwd met500-00-00 gg
koperMarijtgien Willems
naastligger ten oostenReyn Uupckes
naastligger ten zuidenReyn Uupckes
naastligger ten westenweduwe van wijlen Dirck Syoerts
naastligger ten westenDouue Annis
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Witte Eenhoorn
verkoperJan Dolphijn, gehuwd metkruidenier
verkoperAntgie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jurgen Scheltes x Marytgien Willems kopen een huis en ledige plaats en klein tuintje zz. Voorstraat achter het witte eenhoorn. Ten O. en Z. Reyn Wpckes [Cromwal], ten W. wd. Dirck Syoerts en het huis van Douue Annes. Er staat nog een klein huis achter waar Symen Ryckles in werkt. Geen grondpacht. Gekocht van kruidenier Jan Dolphijn x Antgie Scheltes voor 500 GG.


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14achterVoorstraat ZZ [niet vermeld]brouwerij en mouterij, 2 hoge schuren, een turfschuur een ledige plaats en tuin
 
koperN. N.
verpachter grondwijlen Reyn Upckes Fogelsang 0-03-08 CG
naastligger ten oostenCoenraed Abbes
naastligger ten zuidenerfgenamen van wijlen Reyn Upckes Fogelsang
naastligger ten westenCleys Bartels
naastligger ten westenWybe Jurryts
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperPieter Reyns voor hemzelf
verkoperTrijntie Reyns, gehuwd met
verkoperFedde Edgers
verkoperSyouck Reyns, gesterkt met
verkopergemeensman Arien Reyners
verkoperMaycke Reyns, gesterkt met
verkoperReyner Hendrickxbrouwer
verkoper q.q.Jacob Fransen, curator
verkoper q.q.Fedde Edgers, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang
verkoper q.q.Reyner Clasen, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Reyns, allen kinderen en kleinkinderen van
erflaterwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang, gehuwd met
erflaterwijlen Stijntie Fransen


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis met plaats en loods
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tialiff Hessels0-03-08 CG
naastligger ten oostenCoenraed Abbes
naastligger ten zuidenbrouwerij en mouterij
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPieter Gerryts
verkoperPieter Reyns voor hemzelf
verkoperTrijntie Reyns, gehuwd met
verkoperFedde Edgers
verkoperSyouck Reyns, gesterkt met
verkopergemeensman Arien Reyners
verkoperMaycke Reyns, gesterkt met
verkoperReyner Hendrickxbrouwer
verkoper q.q.Jacob Fransen, curator
verkoper q.q.Fedde Edgers, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang
verkoper q.q.Reyner Clasen, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Reyns, allen kinderen en kleinkinderen van
erflaterwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang, gehuwd met
erflaterwijlen Stijntie Fransen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een
 
koperReyn Edis, gehuwd met2675-00-00 GG
koperIdtie Dyrcx
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tyalff Heynsels0-03-08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Coenraet Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Gerryts
naastligger ten westenCleys Bartels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Fedde Edgers


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een
 
koperReyn Edis, gehuwd met2675-00-00 GG
koperIdtie Dyrcx
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tyalff Heynsels0-03-08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Coenraet Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Gerryts
naastligger ten westenCleys Bartels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Fedde Edgers


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat en de Lanenhuis, loods en lege plaats ten oosten, een brouwerij en mouterij met een hof
 
koperAnneken Ripperts veniam aetatis van het Hof bek, bijgestaan door3650-00-00 GG
koper q.q.dr. Hansma secretaris te WorkumWorkum
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tiaelff Hessels0-03-08 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Conraet Abbes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFoppe Tiaerds
naastligger ten westenhet huis nagelaten door Wibe Jorryts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperItie Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Iedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnneke Ripperts, veniam aetatis bekomen hebbende, koopt een huis, loods en ledige plaats, met daarbij een brouwerij, mouterij en hof. Ten O. oud burgemeester Coenraad Abbes [Luidinga], ten W. Foppe Tiaerdts en een openbare steeg en het huis nagelaten door Wibe Jorryts. Grondpacht 2 CG 10 st 8 pn aan de Stad, waarentegen ontvangen wordt 3 1/2 st uit het huis van Tiaelff Hessels. Gekocht van Itie Dircx wv Reynier Iedes, voor 3630 gg.


 


 


 


 


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026r van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, zomerkeuken, lege plaats, brouwerij, mouterij, hof met bomen en planten
 
koperClaes Freerckx Braem 4001-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Ripperts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Freerx Braam koopt een huis, zomerkeuken en ledige plaets ten oosten van die zomerkeuken en zuidwaarts tot aan de brouwerij en mouterij, en een hof met bomen etc., alles zuidwaarts daarvan, ten Z. van de Voorstraat. Gekocht van Antie Ripperts, voor 4001 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0057r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamer
 
koperNicolaes Boncamp, gehuwd met1252-00-00 GG
koperAecke Hessels
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
verhuurder voor 1 jaarde weduwe van Marnstranotaris
naastligger ten oostenClaes Rinties Botsma
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenJan Foppes koekbakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperYdtie Clases Braem, weduwe van
verkoperwijlen Bente Tjeerds Bonk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas Boncamp x Acke Hessels Wassenaar koopt een huis en hof met bomen, en een pakhuis of camer daarachter, zz. Voorstraat. Met beschrijving van het huis. Ten O. en Z. Claes Rinties Botsma, te W. mr. bakker Jan Foppes en anderen, ten N. die straat en diept. Gekocht van Ydtie Clases Braam wv Bente Tjeerds Boncq, voor 1252 gg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0118v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, hof en pakhuis of kamer daarachter
 
koperEwert Jansen Oosterbaan, gehuwd metkoopman1329-18-00 GG
koperHinke Seerps
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenBotsma koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Foppes mr. koekbakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperNicolaus Boncamp, gehuwd met
verkoperAken Hessels Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan x Hinke Seerps koopt huis, tuin en pakhuis erachter zz. Voorstraat. Ten O. Botsma, ten W. mr. bakker Jan Foppes, ten Z.?, ten N. de straat en diept. Gekocht van Nicolaus Boncamp x Acke Hessels Wassenaar.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarDirck Sickes
gebruikerDirck Sickes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarDirck Sickes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-4-1720


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarwed. Dirk Sickes
gebruikerwed. Dirk Sickes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-08 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarwed. Dirk Sikkes
gebruikerDirk Sikkes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0097v van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, grote tuin en stal
 
koperde heer burgemeester Wybrandus van Itsma, gehuwd metstaat generaal3200-00-00 GG
kopervrouw Maria Boef
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisDirk Wildschut, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisElisabeth van Broek
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisEvert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisFreerk Fonteinkoopman
huurderN. N. 160-00-00 CG
naastligger ten oostenD. Luidinga
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pieters
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeek
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAukjen Reiners Fontein, weduwe vanFraneker
wijlen dr. Jacobus Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrandus van Itsma, Staat Generaal en burgemeester x Maria Boef koopt een deftig huis met grote tuin en stalling, zz. Voorstraat. De stal heeft zijn uitreed langs een steeg, en Dirk IJsenbeek heeft achter de stal, over de plaets vrij in- en uitgang. Met meer voorwaarden. Ten O. Dirk Luidinga, ten Z. wd. Doeke Pieters en Dirk IJsenbeek, ten W. Claes Fontein en anderen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Aukje Reiners Fontein wv Jacobus Braam te Franeker, voor 3200 gg. N.B. Er is geniaard ratione sanguinis door Dirk Wildschut, Evert Nieuwenhuis en Freerk Fontein. Zie ook Lanen 17.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0219r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraathuis, grote tuin en stalling
 
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd met8000-00-00 CG
Aaltje Bierma
naastligger ten oostende erfgenamen van Luidinga
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeecq
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pytters
naastligger ten zuidenSchoolplein [staat: steeg naar de Lanen]
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Boef, weduwe vanDen Haag
wijlen burgemeester Wybrandus van Itsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaff, gecommiteerde in de Staten van Friesland en burgemeester x Aaffke Bierma koopt een huis, grote tuin en stalling c.a. zz. Voorstraat. De stal heeft zijn uitreed op de Lanen langs een steeg, en Dirk IJsenbeek heeft achter de stalling, over de plaats vrij reed en drift. Die plaats is van de eigenaar van dit verkochte huis, dat ten Z. een vrije steeg heeft. Ten O. erven dr. Luidinga, ten Z. Dirk IJsenbeek en het huis dat van wd. Doeke Pieters was, ten W. Claas Fontein en anderen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Maria Boef wv Wybrandus van Itsma, gedeputeerde in de Staten Generaal en burgemeester, voor 8000 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-028 Voorstraat 14wed Schaaf


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-029 Voorstraat 14S Schaaff wed7-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Trijntje Jans Wijnia... huwt met Sijds Schaaf, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 dito okt 1759, ovl wijk E-046, ontvangt interesse 1800-1811; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1813; Stadsrentmeester bet 2 x f. 27:13:8 wegens ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Klaas Minnes Blok... is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sekretaris der stad, wijk E-046; VT1839; heeft 2 huisbedienden, belasting: 2-10., sevende quartier, no. 34, mei 1802, mei 1803, mei 1804, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Syds Schaaff... kruijdenierswaren, kaarsen etc, kwit. no. 23, 27 nov 1780. (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-046Voorstraat 14S Schaaf wed & erven de Dienstboden


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 609 van 2 dec 1817
adressoortbedraggebruik
E-046Voorstraat 14koopaktefl. 3500huis met tuin en stalling aan de zuidkant van de Voorstraat E-046
 
verkoperGeertje Talma (wv Jan Daniel Toussaint)
koperMinne Blok


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-046Voorstraat 14Minne Klazes Blok, overleden op 31 december 1826zoutzieder, weduwnaar, vader van minderjarige Klaas Minnes Blok (voogd is zijn grootvader Klaas Blok, zeehandelaar Voorstraat E 46). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 en 32 van 14 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
E-046Voorstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 3705huis en stalling E-046
 
verkoperKlaas Blok
verkoperPieter Feytama Tjallingii
koperJanneke Blok


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1144Voorstraat 14Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarhuis en tuin (860 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Aurelia Hendrica Blokgeb 27 apr 1808 HRL, ged 17 mei 1808 HRL, N.H., ovl 28 jun 1852 Zwolle, ongehuwd, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Janke Zijlstra... Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1848, ovl 1850; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839; kind: Johanna Elizabeth Klaases Blok, geb 14 dec 1811, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; huwt met ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Janneke Blok... HRL 1851 wijk E-049, 289, supp wijk E-318; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-046VoorstraatKlaas Blok68 jHarlingenm, protestant, gehuwd, secretaris der stad
E-046VoorstraatJanke Zijlstra62 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-046VoorstraatJanneke Blok43 jStavorenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatAurelia Hendrika Blok31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatSytske Blok23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatAafke Geziena Blok21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatGeertruida Blok20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatMartha Cornelia Blok14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatMaria Snijder19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatGrietje Blanksma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-046Voorstraat 14Janke Zijlstra, overleden op 16 september 184870 jr, geboren Franeker 25/10/1777, overleden Voorstraat E 46, vrouw van Klaas Blok, oud Secretaris (erft vruchtgebruik), moeder van Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth (vrouw van Evert-Jean Jaques des Tombe, postdirecteur Nijmegen), Sietske, Aafke-Gezina (vrouw van Dirk Tjallingii, koopman), Geertruida en Martha-Cornelia Klazes Blok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Klaas Ymkes Kamminga... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk ... (alles)


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-046Voorstraat 14Gerbina Maria Murks Ringnalda, overleden op 20 februari 1853dochter van wijlen Murk Ringnalda en Maria Landstra (enige testamentair erfgenaam, Voorstraat E 46), zuster van Lolkje Murks Ringnalda. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1144E-046 (Voorstraat)Aafke Ingena Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1144E-040 (Voorstraat)Mr. Klaas Bangawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4373Voorstraat 14 (E-040)Anna G. Nijdholt (wed. Snijder)


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 14Oud Harlingen Magazine 1991[?] was hier nog (1933) de woning van Ir. Scherpenberg van de Zuiderzeewerken. Later verbouwd tot schoenwinkel Siebenga, [Oostenrijk], boekhandel Oele en nu (1991) de Quickynette.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 14 Hermanus van Slootenhandelaar
vorige grondslagf. 7000
huidige grondslagf. 8800


1929 - kentekenadresnaam
B-13544
Voorstraat 14Johan Pieter Adolf van Scherpenberg


1936 - kentekenadresnaam
B-22313
Voorstraat 14aWouter van Houwelingen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1950 - kentekenadresnaam
B-38379
Voorstraat 14Roeland P. Siebenga


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 14S. (Siebe) Siebenga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 14rijksmonument 20711


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9643Voorstraat 14
  terug