Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 33 6-079 6-075 E-170 E-162
 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZ2 huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de u
 
koperDirck Pieters Maes, gehuwd met1450-00-00 GG
koperTrijnke Waelings
verpachter grondde erfgenamen van Tyalcke Claesens 0-12-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenDirck Pieters Maes c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg, brede
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauck Sytzes, gehuwd met
verkoperJan Bredael
verkoperLijsbeth Jans, gehuwd met
verkoperLambert Warners
verkoperMaycke Janssen, gehuwd met
verkoperClaes Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDierck Pieters Maes x Tryncke Waelings kopen twee huizen naast en aan elkaar, nz. Lanen, strekkende van vooren van de straat tot achter aan de ringmuur, met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste. Kopers moeten zicg houden aan een contact over het leggen van dongh, van 8 jan 1593. Ten O. de proclamanten, ten W. de brede steeg. Grondpacht voor het kleinste huis 12 st aan erven Tyalcke Claesen, voor het grootste huis 6 st aan de Stad. Gekocht van Bauck Sytzes, tegenwoordig x Th. Bredael, Lijsberts Jans x Lambert Warners, en Maycke Jans x Claes Harmens, voor 1450 GG.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZ strekkende noordwaarts (24 voet lang) tot aen de schursteen toe opte steigh ten westenvooreind van een huis
 
koperBuwe Luyties, gehuwd met290-00-00 GG
koperIntgie Gerryts
verpachter grondde erfgenamen van Tialcke Claesen 0-12-00 CG
naastligger ten oostenDirck Pieters Maes c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJohannes Janssen
naastligger ten noordenDirck Pieters Maes c.u.
verkoperDirck Pieters Maes, gehuwd met
verkoperTrijnke Waelings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Luyties x Intgie Gerryts


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0099v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperIdsard van Hettinga, gehuwd met325-00-00 GG
koperSijcke van Hylcama
verpachter grondde kopers Idsard van Hettinga 0-12-00 CG
naastligger ten oostende kopers Idsard van Hettinga c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAart Johannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBuue Luytiens, gehuwd met
verkoperJuttie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdsert van Hettinga x Sijke van Hylcama koopt een huis nz. Lanen. Ten O. de koper en een steeg. Het is belast aan van Wetsens. Gekocht van Buwe Luytiens x Intie Gerryts, voor 325 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZledige plaats
 
koperIppe Meynerts c.u.mr. timmerman300-00-00 GG
naastligger ten oostenverkoper Idsaert van Hettinga
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAert Joannes
verkoperIdsaert van Hettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Meinerts, mr. timmerman, koopt een ledige plaets c.a. nz. Lanen. Ten O. de verkoper, ten W. Aert Joannes en een openbare steeg. Gekocht van Idsert van Hettinga, voor 300 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0267v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperDoede Piers, gehuwd metkuiper1120-00-00 GG
koperAuck Tuenis
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostengedeputeerde Idsaert Hettinga
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten westenhet huis van Aert Johannes
naastligger ten noordenweduwe Siucke
verkoperIpe Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Piers, kuiper x Auck Teunis koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Idsert van Hettinga, ten W. de openbare steeg waarin dit huis een in- en uitgang heeft, en Aert Johannes, ten N. Dieucke? of Rincke?, een wd. Gekocht van Ipe Meynerts, voor 1120 gg.


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen
 
koperSymon Reins 1000-05-00 GG
1e biederPieter Arentz q.q.1000-05-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Gerloff Fransen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van Aart Joannis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende Stad Harlingen: armvoogdij
Pieter Evertz, curator
Harmen Pieters, curatoren overbrouwer
verkoperMarike Doedes, erfgenaam
Symen Douwes, gehuwd metmolenaar
verkoperHylkjen Doedes, erfgenamen van
erflaterwijlen Doede Pierskuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


 


1690 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 35r van 20 sep 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lanen 33
 
overledeneAafke Hettinga, weduwe van
wijlen Hector van Hoytemamr. chirurgijn
Ulricus Huber, curator overoud raad Hof van Friesland
Anthony Hectors Hoytema nagelaten minderjarige zoon, oud 19 jaren
Lodewijck Hectors Hoytema nagelaten minderjarige zoon, oud 16 jaren
aangeverTjeerd Hectors Hoytema nagelaten oudste zoonmr. chirurgijn
inleiding bij de boedelinventarisatie[0035r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijke inventarisatie ende beschrijvinge van goederen, actien ende credyten bevonden ten sterfhuyse van wijlen Aafke Hettinga, in leven weduwe van Hector van Hoytema, mr. chirurgijn aldaar, gedaen ten overstaan van de heere praesiderende burgemeester dr. Ericus Haarsma als commissaris, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ter instantie van de heere Ulricus Huber, old raedt in den Hove provinciael van Friesland etc., als geauthoriseerde curator over Anthony ende Lodewijck Hectors Hoytema, nagelaten minderjarige soonen van gedaghte Aefke Hettinga respectievelijk old 19 en 16 jaren, en dat mede op 't aengeven van Tjeerd Hectors Hoytema, mr. chirurgijn, de oldste soon, als den sterfhuyse best bekent sijnde, die ook belooft heeft onder [0035v] solemnelen eede, aan handen van gedachte heere commisaris, om nae sijn beste weeten en kenisse alles getrouwelik te sullen aengeven, waer op tot de beschrijvinge is geprocedeert, soo volght, actum Harlingen den 20 september 1692.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077r van 13 jan 1709 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperBeitske Jans, voor haar en haar absente man185-00-00 GG
koperHendrick Dirkx wijdschipper
naastligger ten oostenBeitske Jans, gehuwd met
naastligger ten oostenHendrick Dirkx wijdschipper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenVermeersch koopman
verkoperMarike Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Jans


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-079Lanen 33huis
eigenaarwed. Sicco Salomons
gebruikerEvert Drogenham
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-079Lanen 33huis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerEwert Drogenham
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108r van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperHendrik Dirx, gehuwd metmetselaar565-00-00 CG
koperRiemke Outgers
huurderJelmersma c.u.bode27-00-00 GG
naastligger ten oostenHere Dirx
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHere Dirx
verkoperBaukje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Salomons


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-079 Lanen 33huis
eigenaarwed. Hendrik Dirks
gebruikerJan Wouters
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-079 Lanen 33huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerBauke Ydes
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-06 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperHendrik Jansen de Wit, gehuwd metmr. bontwever445-14-00 GG
Marijke Jans
huurderWalte Hayes c.u.
naastligger ten oostenRinske Kalf
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westengrote steeg
naastligger ten noordenHarmen Agema
verkoperDirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen de Wit, mr. bontwever x Marijke Jans kopen een huis nz. Lanen met diverse kelders, kelderkamer en bovenkamers, bewoond door Walte Hayes c.u. Ten O. Rinske Kalf, ten Z. de Laenen, ten W. een grote steeg, ten N. Harmen Agema. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Dirk Jansen, voor 445 GG 14 st.


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0174r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperHendrik Pesma nomine proprionotaris 549-07-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jacob Houtkoper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenEeltje Aukes Travaille
verkoperHendrik Pesma, curator overnotaris
de verlaten boedel van Hendrik Janzen de Witteoud fabrikeur in bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pesma, notaris, koopt huis nz. Lanen. Ten O. erven Jacob Houtkoper, ten W. de Wijde Steeg, ten Z. de Lanen, ten N. Eeltje Aukes Travaille. Gekocht van Hendrik Janzen de Witte, fabrikeur van bonten.


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0209v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis en tuintje
 
koperDirk Jacobs metselaar456-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemeester Olivier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenA. R. van Dalsen n.u.
naastligger ten westensteeg
verkoper van 1/3Doetje Jacobs Houtkoper, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Hogenhuismr. slotmaker
verkoper van 1/3Jacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper
verkoper van 1/3Aak Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Wopkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jacobs, mr. metselaar, koopt een mooi huis en tuin nz. Lanen. Ten O. erven burgemeester Olivier, ten W. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. Notaris van Dalsen. Gekocht van Doetje Jacobs Houtkoper x Johannes Hogenhuis, mr. slotmaker, voor 1/3, Jacob Jacobs Houtkoper, voor 1/3 en Auck Jacobs Houtkoper x Johannes Wopkes, mr. bakker, voor 1/3. Totaal voor 456 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0186r van 2 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperGerryt Zweerus, gehuwd mettimmermansknecht850-00-00 CG
koperAntje Fransen
huurderPieter Christiaans
huurderRintje Tjepkes
naastligger ten oostenJacob Brouwer
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenP. Tetrode
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
verkoperAugustinus Robbertus van Dalsennotaris


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0267r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperHarmen Homeulen, gehuwd metkoopman760-00-00 CG
koperGeertje Andries
huurder benedenkamerFrans Baukes
huurder bovenkamerRoth c.u.grenadier sergeant
huurder bovenkamerSikke Sikkes c.u.
naastligger ten oostenJacobus Brouwer n.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenP. Tetrode
verkoperGerryt Sweerus, gehuwd metkoopman
verkoperAntje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Homeulen x Geertje Anderies koopt een huis nz. Lanen, beneden bewoond door Frans Baukes, en de bovenkamers door de grenadier sergeant Roth en Sikke Sikkes. Ten O. Jacob Brouwer, ten W. een wijde steeg, ten Z. de Lanen, ten N. Pieter Tetrode. Gekocht van Gerryt Sweerus x Antje Fransen, voor 760 cg.


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0244v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZ wijk E-171huis
 
koperWijnand Hoekers mr. slager700-00-00 CG
naastligger ten oostenRuird Swart c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg [staat: Schoolsteeg]
naastligger ten noordenRuird Swart c.u.
verkoperHarmen Homeulenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Abes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-075 Lanen 33Wijnand Hoekers2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-170Lanen 33Wijnand Hoekers... 1849, ovl 1850, ovl 1852,; eigenaar en gebruiker van wijk E-169, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-170, slager, 1814. (GAH204); W.H. eigenaar van percelen nrs. 1267 en 1269 te HRL, vleesschouwer, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-170Lanen 33Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers slager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1269Lanen 33Wijnand HoekersHarlingenvleeschhouwerhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-170Lanen 33Elise de Moloud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-170; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-170Lanen 33Johanna Hoekers... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-198; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman en slagerse, wijk E-170; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-170Lanen 33L Hoekers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-170LaanenElise de Mol63 jAmsterdamv, protestant, weduwe, geen
E-170LaanenLouwrens Hoekers23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-170LaanenJohanna Hoekers37 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, koopman en slager


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269E-170 (de Lanen)Wijnand Modderswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269E-162 (De Lanen)Coenraad van der Meulen Kunéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269Lanen 33 (E-162)Pieter Oldenburghwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 33 Roelof Tigchelaarwinkelier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 33B.Bergsmagroentenhandelaar
Lanen 33R.Tigchelaarschipper


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 33J. (Jan) Faber
  terug