Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 71 7-011 7-012 C-064 C-058
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 71naamloze steeg ten oosten


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 616r van 25 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 71Claes Aryens koopt 1/3 huis en plaats op de Voorstraat op de hoek van de Katrugh, waarvan hem 2/3 al toebehoort. Ten O. koekebakker Jacob [Jans Stockmans], ten W. de Katterugh ofte S. Jacobstraat genaempt. Grondpacht 2 1/2 gg waarentegen hij 10 st ontvangt van schedemaker [mesmaker] Hendrick en 20 st van koekebakker Jacob [Jans Stockmans]. Gekocht van Crijn Aryens voor 970 gg.


 


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 71Voorstraat NZ hoek Sint Jacobstraat [staat: hoek Catterugh]1/2 huis
 
koperWillem Clasen bakker1237-14-00 GG
eigenaar van 1/2Willem Clasen
verpachter grondHidde Ulckes 1-00-00 CG
naastligger ten oostenHidde Uuylckes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Catterugh]
naastligger ten noordenerfgenamen van Claes Freerckx
verkoperArien Clasen, broerbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Clasen, bakker, koopt 1/2 huis hoek Catterugh waarvan de andere helft hem toebehoort. Ten O. Hidde Uuylckes, ten W. de Catterugh, ten N. erven Claes Freerckx. Met het recht op 1 CG grondpacht uit het huis van Hidde Ulckes. Gekocht van Arie Claesen, zijn broeder, bakker, voor 1237 GG 14 st.


 


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 71Voorstraat NZ (staat: zuidzijde) ten noordoosten van de Butterbrug2/3 van 1/2 huis, mouterij en woning daarachter
 
koperWobbe Tiaerts koopman1541-18-11 GG
eigenaar van 1/3 van 1/2Wobbe Tiaerts, weduwnaar en erfgenaam van
eigenaar van 1/3 van 1/2wijlen Antie Hessels
eigenaar van 1/2Sicke Johannis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Sicke Johannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/4Sicke TytesWijnaldum
verkoper van 1/4Rinse Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHobbe Tiaerts, koopman, koopt 2/3 van een huis, mouterij en woning daarachter zz. Voorstraat omtrent de Butterbruch. Geen grondpacht. De resterende derdepart behoort hem toe als erfgenaam van zijn wijlen vrouw Antie Heeres. Ten W. Sicke Johannis. Gekocht van Sicke Tytes te Wijnaldum, voor 1541 gg 18st. 11 pn.


 


 


 


 


 


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 280r van 19 feb 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 71
 
overledeneClaes Willems Burger
Jan Dirxen Kuyk, geauthoriseerde curator over
Hans Douwes kindskind van de overledene
Willem Douwes kindskind van de overledene
Ulbe Cornelis, gehuwd met
aangeverJanke Douwes kindskind van de overledene
Sjoerd Eelkes, gehuwd met
aangeverJeltje Douwes kindskind van de overledene
aangeverAntie Jilts, weduwe van
wijlen Sjoerd Goslinghs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0280r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere burgemeester Dirk Kyvyt als mde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Claes Willems Burger van alle sodanige goederen actien credytten uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter versoeke van Jan Dirxen Kuyk als geauthoriseerde curator over Hans ende Willem Douwes, in dier qualiteit requierant, Ulbe Cornelis als man ende vooghd over zijn echte huisvrouw Janke Douwes, mitsgaders Sjoerd Eelkes als man ende vooghd over zijn echte huysvrouwe Jeltje Douwes, in dier qualiteit requireerden, alle te samen kintskinderen ende erven van de overledene Claes Willems Burger bovengedacht, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Janke ende Jeltje Douwes bovengedacht, mitsgaders Antie Jilts wedu van wijlen Sjoerd Goslinghs, alle den sterfhuyse hebbende gefraequenteert, die alle ook den behoorlijken [0280v] behoorlijken boel eede daertoe staende hebben gepraesteert in handen van de commissaris Kyvyt bovengedacht, waerop dan tot de beschrijvinge geprocedeert is in manieren als volght. Actum den 19e februari 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 71Voorstraat NZ [staat: op de hoek van de Katterug]grondpacht van 02-02-00 CG
 
koperWybe Fransen mr. bakker110-07-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen Claes Willems Burger2-02-00 CG
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Fransen mr. bakker koopt grondpachten


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 71Sint Jacobstraat, op de hoek van de [staat: Katterug]grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga 135-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Burger2-02-00 CG
huurderNanningh c.soc.sleefmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0113v van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 71Voorstraat hoek Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis
 
koperJan van Leeuwen, gehuwd metkapitein1005-14-00 GG
koperAntie Attes
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenJetse Jelles c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenmandelige muur en de weduwe van Jan Foppes
verkoperPietie Jans, en
verkoperTrijntie JansGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Leeuwen, kapt. bij de Admiraliteit x Antie Ottes (Knijff) koopt huis hoek Voorstraat/Catterugh. Ten O. Jetse Jelles, ten W. de Catterugh, ten Z. de Voorstraat, ten N. wd. Jan Foppes, met een mandelige muur. Gekocht van Pietie- en Trijntje Jans, resp. te Harlingen en Groningen.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-011Voorstraat 71huis
eigenaarcapt. van Leeuwen
gebruikerPals Baukes
gebruikerDirck IJsbrandts
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-08-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-011Voorstraat 71huis
eigenaarcapitein van Leeuwen
gebruikerDirk IJsbrandts
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
opmerking1720 den 17 juny van derk isbrands hier op ontfangen 6-0-0
aansl. huurw. voldaan24-7-1720
opmerkingden 24 july door pals hemkes? betaelt 10-8-0
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 71Voorstraat NZ [staat: hoek Katterug]huis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd met1000-00-00 CG
koperTrijntie Sipkes
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenzeker steegje
naastligger ten oostenTjerk Fredrix c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Foppis
verkoperJohan van LeeuwenkapiteinLeeuwarden


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-011 Voorstraat 71huis
eigenaarcapt. Dirk IJbrands
gebruikerDirk IJbrands
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-13-00 CG
grondpacht aan Auke Backer erven
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-011 Voorstraat 71huis
eigenaarcapitein Dirk IJsbrand
gebruikerDirk IJsbrand
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-13-06 CG


 


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0286r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 71Voorstraat NZ hoek Sint Jacobstraat of zgn. Katterughuis
 
koperJohannes Proosterbeek, gehuwd metmetselaarsknecht1700-00-00 CG
koperAukje Jelles
huurderTamme de Witt c.u.mr. zilversmid
naastligger ten oostenGerardus Rinkes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van Sipke Dirks IJsbrandy
verkoperde erfgenamen van Sipke Dirks IJsbrandy
verkoperSaske Jans Persijn, in opdracht van
verkoperde weduwe en erven van wijlen Seerp IJsbrandy


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-012 Voorstraat 71Johannes Proosterbeek5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Johannes Jans Proosterbeek... en Marijke Bernardus; BS geb 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1834, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-064, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-064Voorstraat 71Johannes Proosterbeek


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 16 van 18 jan 1831
adressoortbedraggebruik
C-064Voorstraat 71koopaktefl. 1800huis aan de Voorstraat hoek St. Jacobstraat C-064
 
verkoperJohannes Proosterbeek
verkoperAukje Jelles Appelinga
koperJosina Johanna Feitz


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 631Voorstraat 71Johannes ProosterbeekHarlingenmetzelaarsknegthuis (99 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-064Voorstraat 71Josina Johanna Feitz, overleden op 15 januari 1836wed. Arend Witte, vrouw van Hendrikus Heep junior, koopman Voorstraat /St. Jacobstraat C 64, moeder van minderjarige Elisabeth-Johanna Arends Witte (voogd is Jacobus Feitz, koopman Bolsward) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Wilhelmina-Aleida en Johanna-Jacoba Hendrikus Heep (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-064Voorstraat 71Johanna Jacoba Hendrikus Heep, overleden op 23 maart 1836dochter van Hendrikus H. Heep junior, koopman (Voorstraat C 64) en wijlen Josina-Johanna Feitz (wed. Arend Witte), zuster van minderjarige Wilhelmina-Aleida Hendrikus Heep (uit 2e huwelijk moeder), halfzuster van minderjarige Elisabeth-Johanna Arends Witte (voogd is Jacobus Feitz, koopman Bolsward) (uit 1e huwelijk moeder). Saldo fl. 633,82. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Hendricus Heep... BS huw 1832, ovl 1836; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk C-064; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-064VoorstraatHenricus Heep28 jDokkumm, rooms katholiek, weduwnaar, koopman in manufacturen*
C-064VoorstraatWilhelmina Heep6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd, [koopman in manufacturen]
C-064VoorstraatAlida Heep25 jDokkumv, rooms katholiek, ongehuwd
C-064VoorstraatElisabeth Witte12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-064VoorstraatCatharina Panbakker17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 251 en 256 van 14 okt 1843
adressoortbedraggebruik
C-064Voorstraat 71provisionele en finale toewijzingfl. 3037koopmanshuis c.a. C-064
 
verkoperHendricus Josephs Heep
koperJohannes Harmanus Witte


1844 - variaadresbronbericht
Voorstraat 71Leeuwarder Courant 26 aprilMr. J. HANEKUIJK, Notaris te Harlingen, zal aldaar, op Maandag den 29 April 1844, des voormiddages ten 10 ure precies en volgende dagen, ten huize van wijlen den Heer H.H. Heep Jr., in leven Koopman in Manufacturen, te Harlingen, aan de Voorstraat, in wijk C, no. 64, publiek, bij boelgoed, tegen contante betaling, verkoopen: Eene aanzienlijke partij MANUFACTUREN, als: Lakens, Linnen, Wollen, Zijden en andere stoffen: benevens Goud- en Zilverwerk, Meubelen, Huisgeraden, Koper, Tin, Glas en Aardewerk, en wat verder ten voorschijn zal worden gebragt. Alles behoorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer H.H. Heep Jr., voornoemd.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Anna Catharina Diderika de Vriesgeb 1809 prov, huwt met Hotze Binksma, A 26 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839 wijk C-059; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-064Voorstraat 71Hotze Binksma... mrt 1803, zv Albertus B., en Lipkje Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-059; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2458C-064 (Voorstraat)Johannes H. Wittewoonhuis
Sectie A nr. 2458C-117 (Sint Jacobstraat)Johannes H. Wittewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2458C-058 (Voorstraat)Hermanus Wittewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2458Voorstraat 71 (C-058)Harmanus Wittewoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Voorstraat 71Henri Witte


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 71, HarlingenVoorstraat 71H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 71 Henri Th. Wittemanufacturier
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 3900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 71, HarlingenVoorstraat 71H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'manufacturenmagazijn


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 71, HarlingenVoorstraat 71H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1934 - kentekenadresnaam
B-1607
Voorstraat 71aHenri Albert Alexander van der Kallen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 71H. Witte Jzn.,567Manufact.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Witte Jzn.,567Manuf.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Witte Jzn.,567Manuf.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A.H.M. Witte567Eig. Fa. H. Witte Jzn.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Witte Jzn.,567Manuf.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 71H.G. (Hendrik) Brinksma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 71beeldbepalend pand9 van 10
  terug