Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 102
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 102 7-085 7-096 C-138 C-129


Huisnaam in: 1639
Gebruik:
Naam: de drie blauwe cronen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182r van 20 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en mouterij
 
koperN. N.
naastligger ten oostenjonkheer Eernst van Aylva
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSipcke Ryoerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Nicolao Jacobs, curator over
verkoperhet weeskind van wijlen Gerbrant Symens
tekst in de margeSymen Symenszn., Hendrick Jacobszn., Hendrick Coeneszn. ende Aeltie Dircksdr., alle wonachtich binnen Amsterdam, protesteren per Foppens hunne volmacht, dat hen d'vercoopinge der huysinge ende panwerck cum annexis hier neffens gemelt, ontschadelyck sal sijn, elcx nopende sijn ofte haer respective instrumente ende achterwesene competentie, doch, hebbende betaelinge ofte gerechticheyd beholden opte cooppenningen, moegen dies onvermindert, elcx in't sijne, lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in de secretarie den 15en december 1613.
tekst in de margeMeynert Doytses per Foppens protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal sijn nopende sijn con(tinua?)tie ende competentie, doch, holdende sijn gerechticheyt opte cooppenningen, consenteert in de vercoopinge. Actum utsupra.
tekst in de margeDoctor Regnerus Martini per Pieter Ens sijnen gewesene curator, protesteert dat hem d'vercoopinge van de huysinge ende mouterije hier neffens gemelt, ontschadelyck dal sijn nopende sijn hypoteeck de dato den 13 augustuy 1586, specialyck opte huysinge ende mouterije holdende, ter summa van hondert goutguldens mit twee jaren verschenen interessen van dien, ende, holdende sijn recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge effect sorteert. Actum den 20en december 1613.
tekst in de margeJr. Eernst van Ailva per Austophorum protesteert dat hem den vercoopinge van huysinge ende mouterije ontschadelyck zal zijn voor soo veele den stoepen der selver huysinge hem te nae moegen staen. Actum den 28en december 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0036v van 28 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis met mouterij, schuur, turfhuis en een lege plaats met eest- en wasbak
 
koperWybe Oedtsses, gehuwd methoutkoper1592-00-00 GG
koperFrouck Rinckes
naastligger ten oostenhuis en erf van Joucke Eernst van Aylva
naastligger ten zuidenMarten Pieters Faber kannegieter
naastligger ten westensteeg waarin een vrije uit- en ingang
naastligger ten westende kindskinderen van Sipcke Riourdts
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRemmert Janssen, gehuwd mettichelaaroost van Harlingen
verkoperEelck Johannesoost van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Oedtses, houtkoper x Frouck Rinckes kopen een huis, moouterij, schuur, turfhuis, ledige plaats, eest en wasbak, zoals de verkopers dat bij decreet van het gerecht van Harlingen gekocht hebben, zz. Noorderhaven strekkende tot aan Marten Pieters Fabers cannegieters huis. Ten O. Joucke Eernst van Aylva, ten W. de kindskinderen van Sipcke Ryoerdts. Vrije uit- en ingang door de steeg ten westen. Geen grondpacht. Gekocht van Remmert Janssen ticheler x Eelck Johannes, wonende ten oosten van Harlingen, voor 1522 GG.


 


 


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ [staat: Noorder]huis
 
koperFoppe Hylckes c.u.1751-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen en het huis van dr. Andreas Heemstra*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Kyl
naastligger ten westenJohannes Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Regnerus Wybranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Hylckes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. het huis en erf van dr. Andreas [Heemstra], ten W. Frans Kyll en Johannes Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Regnerus Wybranda, voor 1751 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarwed. Baucke Folkerts
gebruikerwed. Baucke Folkerts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarBaucke Folkerts erven
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0219v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis
 
koper van 1/2Tieerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker689-14-00 GG
koper van 1/2Antie Wijnants
koper van 1/2Enne Hiddes koopman
naastligger ten oostende herberg genaamd de Witte Arend
naastligger ten zuidenOllema koopman
naastligger ten westenhet huis gekocht door Dirck Huigens c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperElske Arents Bonnema, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Fedde BoelesAmsterdam
verkoperFoppe BonnemaAmsterdam


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarBauke Folkerts erven
gebruikerBauke Folkerts erven
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0304v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis 1/2
 
koper door niaarDirk Huigens 540-00-00 CG
geniaarde koperJacob Tuininga, gehuwd metprocureur postulant
geniaarde koperJetske Bartels
huurderbetalen aan Jacob Tuininga
huurderJetske Bartels
huurderSybren Hendriks
naastligger ten oostenMeyle Ollema koopman
naastligger ten zuidenMeyle Ollema koopman
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperTjeerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperAntie Wijnants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar, 1/2 huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. Meyle Ollema, ten W. Dirk Huigens, ten N. de straat en haven. Gekocht van Tieerd Pytters, mr. sleefmaker x Antie Wijnants.


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0341r van 24 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ bij het groot vallaathuis
 
koperoud burgerhopman Sytse Jacobs de Vos mr. wolkammer929-14-00 GG
naastligger ten oostenJohannis Wetsens secretaris
naastligger ten zuidenMeile Ollema koopman
naastligger ten westenJohannes Takes koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Dirk Huigenskoopman
verkoper van 1/2Enne Hiddes de Vrieskoopman


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarRomke Hoytes
gebruikerRomke Hoytes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
opmerkingnu op 40 gls. dewijl boven geheel ledig staat t geen verl. jaer te huir deede 20
 
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarerven Bauke Folkerts
gebruikererven Bauke Folkerts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-085 Noorderhaven 102Romke Hotses, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG
7-085 Noorderhaven 102Johannes van Zeist, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-085Noorderhaven 102Romke HotsesDeeventervaerder en coopman£ 063-16-0£ 11bestaet wel cu.


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis
 
koperJohannes Arnold van Beucker, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland800-07-00 GG
koperJohanna Geertruid van Beucker
naastligger ten oostenJohannes Arnold van Beucker c.u.
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint
naastligger ten westenRomke Hotses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTetske Sytses Vos, weduwe vanwinkelierster
verkoperwijlen J. van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Arnoldus van Beucker koopt dit huis. Ten O. de kopers, ten W. Romke Hotses, ten Z. J.D. Toussaint, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Tetske Sytses Vos wv Johannes van Beemen, voor 800 gg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-101 Noorderhaven 102A de Rook


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-096 Noorderhaven 102Jan L Faber0-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-138Noorderhaven 102A de Roock stal en wagenhuis


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 13 feb 1817
adressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102koopaktefl. 100huis C-138
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperMeile van der Plaats


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 601Noorderhaven 102Adrianus de RoockHarlingenstal en wagenhuis (168 m²)


1834 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Adriaan de Roock... ... (alles)


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 en 10 van 22 feb 1837
adressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102provisionele en finale toewijzingfl. 385stalling en wagenhuis C-138
 
verkoperJan Rientjes Hiddinga (te Wijnaldum)
koperLolke Wessels IJlstra
koperJan Dirks Wiersma


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 30 mrt 1837
adressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102koopaktefl. 200stalling en wagenhuis C-138
 
verkoperLolke Wessels IJlstra
verkoperJan Dirks Wiersma
koperPieter Tjallingii
koperPhilippe Adrien Braams
koperArius Johannes Rodenhuis
koperYpeus Pieters Rodenhuis
koperFreerk Dirks Fontein (zoon van Dirk Pieters Fontein)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 601C-137 IJpeus RodenhuisHarlingenvan binnen en buiten aanmerkelijke verbetering en verfraaijing


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Jan Hendriks Smith... in 1859, N.H., zv Hendrik Jans S, en Hiltje Frietema; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, 140, wijk E-264; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; VT1839; geb 17 jul 1795, ged 2 aug ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Cornelis Buwaldageb 1 jan 1789 Lemmer, huwt met Wibbigje van Zandbergen, rijkscommies, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Wibbigje van Zandbergengeb 26 mrt 1797 Sneek, huwt met Cornelis Buwalda, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2365C-137 (Noorderhaven )IJpeus Rodenhuis Pz.woonhuis
Sectie A nr. 2365C-138 (Noorderhaven )IJpeus Rodenhuis Pz.woonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 40, 49 en 51 van 12 feb 1879
adressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 4611herenhuis C-138
 
verkoper Pieter Ypeus Rodenhuis (voor zich en q.q.)
koperMartinus Schuil


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3383C-129 (Noorderhaven)Martinus Schuilwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3383Noorderhaven 102 (C-129)fa. J. Torenbeek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 102 Jansje Appeldoornzonder
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1935 - kentekenadresnaam
B-21133
Noorderhaven 102Sierk van der Werf


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 102W.H. (Willem) Fopma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 102rijksmonument 20604


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3383Noorderhaven 102
  terug