Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Prinsenstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Prinsenstraat 8 8-028 8-029 C-008 C-003b
 huisnummer lager   Prinsenstraat 10 8-028 8-029 C-007 C-003a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 9 8-028 8-029 C-006 C-002
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 11 8-028 8-029 C-ong C-ong


Huisnaam in: 1742
Gebruik:
Naam: de nieuwe pynas
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012r van 17 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven ZZ [staat: Zuidwesterhaven NZ op het oude Blokhuis strekkende vanaf de haven noordwaarts tot aan de stads parktuin]voor- en achterhuis met de lege plaats en loods er tussen
 
koperIdts Cornelis, gehuwd metzeilmaker1250-00-00 GG
koperHylck Fongers
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenSymen Nijenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Wynerts zeilmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Haringh Egberts, gehuwd metstadssmid
verkoper van 1/2Lijsbeth Cornelis
verkoper van 1/2Riempcke Egberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Marthen Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdts Cornelis, zeilmaker x Hylck Fongers


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141r van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: ten noorden van de Westerhaven]huis met de plaats en loods daarachter, strekkende van de straat af doorgaans to
 
kopergedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Pauwels Jans, en1855-00-00 GG
koperburgemeester Cent Huyberts
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Idts
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperdoctor en mede gedeputeerde staat van Friesland Martinus Gravius, weduwnaar van
verkoperwijlen Antie Anskema


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: ten noorden van de westerhaven]1/2 huis, plaats en loods
 
koperoud burgemeester Paulus Jans Innema 1000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Idsen
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Sent Huiberts


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis
 
koperN. N.
demonstrantPiter Wymerts
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Wymerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Cornelis Idsen


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]achterhuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pytter Wimerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Cornelis Idsen


 


1673 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 81r van 10 dec 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Zuiderhaven 11
 
aangeverJan Jacobs Houtenhuys
inleiding bij de boedelinventarisatie[0081r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaan van de praesiderende burgemeesteren Bartel Cleyssen Lantingh ende Henricus Caesarius als bij den gerechte deser stede Harlingen verordineerde commissarien over den boedel van Jan Jacobs Houtenhuys, volgens apostille staande op den requeste van gedachte Jan Jacobs Houtenhuys de dato den 1en december 1673, in desen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als aldaer ten huyse sijn bevonden, naadat alvorens de crediteuren van den selve boedel op den Raadhuyse geconvoceert ende gecompareert sijnde niet en hebben comen accorderen, alles op het aengeven van meergemelte Jan Jacobs Houtenhuys, die oock tot dien fine den behoorlycken belofte bij manuale stipendatie om alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven heeft gepasseert in handen van de welgemelte here praesiderende burgemeester Bartel Lantingh, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo hier na volght. Actum den 10en december 1673. De post Jan Jacobs Houtenhuys ter instantie van enige crediteuren ofte der selver gelastigde naeder gecompareert sijnde, heeft bij nader examinatio door de mede commissaris Bartel Cleyssen Lantingh onder solemnelen ede verclaert dese sijn aengevinge in alle getrouwig heyt gedaen te hebben sonder sijn kennisse directe ofte indirecte [0081v] tot nadeel ofte praejudictio van sijn crediteuren iets gedaen ofte verstopt te hebben. Actum desen 5en januarii 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0140r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: ten noorden van de Westerhaven]huis de Vergulden Valk genaamt
 
koperWytse Beyma c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland1880-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder huis voor 1 jaarLivius Siccama c.u.120-00-00 CG
huurder kelder voor 1 jaarN. N. 40-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Westerhaven]
naastligger ten westende weduwe van Freerck Jacobs Hinxt
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Baucke Fockes
verkoperde curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Beima, capitein bij de Admiraliteit., koopt een mooi huis, 'de Vergulde Valk', ten N. v.d. Westerhaven. Met beschrijving. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Freerk Jacobs Hingst, ten N. ten naasten het door Baucke Fockes gekochte huis. Gekocht van de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe, voor 1880 gg.


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ [staat: Westerhaven NZ]huis genaamd de Nieuwe Pinas
 
koper provisioneel, vertegenwoordigd door1595-00-00 GG
koper provisioneel q.q.burgemeester Pieter Oldaens, en
koper provisioneel q.q.burgerhopman Seerp Lammerts Swerms
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJan Jacobs Houtenhuis herbergier128-00-00 CG
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenals bewoner Heere Andries
naastligger ten noordenBaucke Fockes
verkoperReinouke Thijssen voor haarzelf en voor haar min, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Beymakapitein bij de Admiraliteit
verkoperFrouckien Beyma, weduwe van
verkoperwijlen Boetius Gabbema
verkoperTrijntie Beyma c.u.
verkoperMaritie Beyma c.u.


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0041v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: achter de Nieuwe Pinas]dwarshuis met potkas en bierkelder
 
koperErik Hendriks, gehuwd met228-00-00 GG
koperTytie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidende hof van Hero Andries c.u.
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper van 1/2Ewert Hingst
verkoper van 1/2Sydske Freerx, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Schiere


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de havenbrug] naast de Nieuwe Pinas8/9 huis
 
koperHero Andries, gehuwd metmr. zeilmaker 800-00-00 CG
koperLijsbet Ewerts
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd de Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenErik Hendriks c.u.
verkoper van 4/9Ewert Hingstkoopman
verkoper van 4/9Zytske Freerx, gehuwd met
verkoper van 4/9Jan Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Andries, mr. zeilmaker x Lijsbet Ewerts kopen 8/9 van een huis, waarvan zijn vrouw al 1/9 bezit, op de Voorstraat bij de havenbrug, naast 'de Nieuwe Pinas'. Ten O. de nieuwe pinas, ten Z. de straat, ten W. brouwer Broer Jansen, ten N. Erik Hendriks c.u. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van koopman Evert Hingst voor 4/9, en Zijtske Freerx Hingst x Jan Sjoerds Schiere voor 4/9, voor 800 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-028Prinsenstraat 8huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerLourens Alexander
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-028Prinsenstraat 8huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerAagje Reiners
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Prinsenstraat 8huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0057v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: straat achter herberg Nieuwe Pinas]woning
 
koperLieuwe Piers mr. tichelbaas110-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
bewonerAeltje Jetzes c.s.
naastligger ten oostenhet huis de Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidende koper Lieuwe Piers
naastligger ten westende weduwe van Broer Janzen brouwer
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperJanke Philippus, weduwe van
verkoperwijlen Marten van Geenen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Lieuwe Piers, mr. tichelbaas koopt een woning in de straat achter de herberg 'de Nieuwe Pinas', nu bewoond door Aaltje Jetzes c.s. Ten O. de Pinas, ten Z. de koper, ten W. wd. brouwer Broer Jansen, ten N. die straat. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Janke Philippus wv Marten van Geenen, voor 110 GG.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Prinsenstraat 8huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerSamuel Schale
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0260r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven noordeinde bij de Grote Bredeplaatshuis waarin een pruikmakerswinkel
 
koperArjen Bottes mr. bakker999-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderde weduwe van Andries Mahui
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van Lieuwe Piers
naastligger ten noordenTjepke Lykles mr. kompasmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
executeurPieter BonnekoopmanAmsterdam
executeurFreerk van der Hout, van de boedel vankoopman
verkoperoud burgemeester Vincent Heinsius J.U.D., en de boedel van
Justus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Bottes, mr. bakker, koopt huis noordeinde Zuiderhaven omtrent de Breedeplaats, 'de Nieuwe Pynas' genaamt, met vrij in- en uitgang door de straat ten N. In het voorhuis is een pruikmakerswinkel. Ten O. en Z. de straat, ten W. erven wl. Lieuwe Piers, ten N. mr. compasmaker Tjepke Lykles en de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van erven van Vincent en Justus Heinsius, voor 999 gg. 14 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-028 Prinsenstraat 8Daniel Bonnezee, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0114r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 11Zuiderhaven NZ noordeinde bij de Grote Bredeplaatshuis en erf
 
koperJohannes Peaus mr. pruikmaker1300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderDaniel Benecee c.u.
naastligger ten oostenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van Lieuwe Piers
naastligger ten noordenTjepke Lykles
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperArjen Bottesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Peaux, mr. pruikmaker, koopt een huis en erf aan het Noordeinde van de Zuiderhaven, omtrent de Breedeplaats, genoemd 'de Nieuwe Pynas', met een woonkelder die op de straat uitkomt. Het huis heeft een vrije in- en uitgang en op- en afslag door de straat ten N. (Prinsenstreeg). Grondpacht 3 CG aan de Stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. erven Lieuwe Piers, ten N. Tjepke Lykles en de straat. Gekocht van mr. bakker Arjen Bottes, voor 1300 cg.


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0234v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Havenbrughuis
 
koperFolkert Pytters koopman650-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
bewoner achterhuisPytter Poeltje, weduwe van
bewoner achterhuiswijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoper
naastligger ten oostenJohannes Peaus
naastligger ten oostenRuurd Tjepkes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenAndries Johannes zeilmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straatje bij Sayen en Bayen]
verkoperSybrand Pyters Feitema, hypothecaire crediteur vankoopman
erflater van 1/2Anne Eelkes Bakker
erflater van 1/2Pier Eelkes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pieters [Schellingwou], koopman, [x Antje Nieuwenhuis] koopt huis met nog een woning recht daarachter in het straatje bij 'Sayen en Bayen', bewoond door boekverkoper Claas Sweerus Schellingwou [?] c.u. Ten O. Johannes Peaux en Ruurd Tjepkes (Blok?), ten Z. de straat en haven, ten W. zeilmaker Andries Johannes, ten N. het straatje bij 'Sayen en Bayen'. Grondpacht samen 6 CG aan de Stad. Gekocht van de hypotheekhouder van Anne Eelkes Bakker voor 1/2, en mr. bakker Pier Eelkes voor 1/2.


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0226r van 17 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis en tuintje
 
koperJoeke Bierma, gehuwd metgezworen makelaar1300-00-00 CG
koperHenke Eykhout
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Pierre Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHarke Jurjens
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou


 


 


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0200r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis
 
koperE. Baarda, gehuwd metmr. bakker1300-00-00 CG
koperFeikje Jochems
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenE. Barda mr. bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Aerts koopman
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperMinke Eikhout, weduwe van
verkoperwijlen Joeke Bierma, en zijn kinderenmakelaar
verkoperJan Bierma, broer van
verkoperClaaske Bierma, zuster van
verkoperGrietje Bierma, zuster van
verkoperRinske Bierma, gehuwd met
verkoperGosling Akkringa


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0150v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis
 
koperAndreas Kup, gehuwd metmr. chirurgijn1425-00-00 CG
koperElizabeth Molenaar
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurderArjen Bakker
naastligger ten oostende erfgenamen Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis Aarts
naastligger ten noordenPrinsensteeg [niet vermeld]
verkoperEvert Pieters Baarda, gehuwd metmr. bakker
verkoperFeykje Jochems


 


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0032r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug] wijk C-006huis
 
koperCornelis C. Zijlstra koopman1275-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurderH. Keets commies
naastligger ten oostenH. Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis C. Zijlstra
naastligger ten noordenPrinsensteeg [niet vermeld]
verkoperAndries Reinderts, zoon, engardenierSint Jacobiparochie
verkopermeerderjarige vrijster Antje Reinderts, dochter vanSint Jacobiparochie
erflaterwijlen N. N., erfgenaam van
erflaterwijlen Adriaantje Kup, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Andries Kup, gehuwd geweest metmr. chirurgijn
erflaterwijlen Elisabeth Molenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis Zijlstra koopt het huis wijk C-006. Ten O. H. Peaux, ten W. de koper, ten Z. en N. de straat. Gekocht van Andries Cup, mr. chirurgijn x Elisabeth Molenaar, voor 1275 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-029 Prinsenstraat 8P Peaux4-00-00 CGhuis en wijnkelder


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-006Zuiderhaven 9Hermanus Peaux... huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert de Boer, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Gijsbert Jacobs de Boer... Legt eed af in handen van pres. P.J. Coulbout op 4 dec 1798. (burgerboek); gebruiker van wijk C-007, bakker; eigenaar is H. Peaux, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 119:2:0 ter ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-008Prinsenstraat 8H Peaux H Peaux wijnkelder
C-007Prinsenstraat 10Gijsbert de Boer
C-006Zuiderhaven 9 pakhuis


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 16 mei 1820
adressoortbedraggebruik
C-007Prinsenstraat 10koopaktefl. 1600huis en bakkerij C-007
 
verkoperPetrus Peaux (te Burgwerd)
koperLuitje van Dijk (te Demerary)


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-007Prinsenstraat 10Gerrit J. Cornelis van Dijk, overleden op 12 september 1821J.=Jacobus, zoon van Cornelis van Dijk, mr. bakker (Prinsenstraat C 7) en Tjietske Simkes Oosterwerf, broer van minderjarige Jetske, Simke, Roelof en Age Cornelisvan Dijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 487Zuiderhaven 9Cornelis van LoonHarlingenhoutkoperpakhuis en erf (135 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 488Prinsenstraat 8Luitje Roelofs van DijkHarlingenzoutbranderhuis en erf (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 488Prinsenstraat 10Luitje Roelofs van DijkHarlingenzoutbranderhuis en erf (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 488Zuiderhaven 11Luitje Roelofs van DijkHarlingenzoutbranderhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Doede van der Hout Brouwer... zv Jacobus Scheltes Brouwer, en IJtje Sijbrens vd Hout; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-007; oud 33 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-009; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Geert Hendriks Leenstra... Jacobs de Vries; BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-007; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Jetske de Haasoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-007; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-006Zuiderhaven 9Maria Annes Blijstra, overleden op 29 maart 18398 mnd, overleden Bredeplaats C 6, dochter van Anne Reinders Blijstra, bakker en Sjoeuke Sipkes Westerbaan, zuster van minderjarige Dirkje en Antje Annes Blijstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-007Bij de HavensbrugJetske de Haas34 jHarlingenv, protestant, weduwe, bakkersche
C-007Bij de HavensbrugWillem P Nauta7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-007Bij de HavensbrugAntie P Nauta2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-007Bij de HavensbrugGeert Leenstra28 jFranekerm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-007Prinsenstraat 10Hendrik Geerts Leenstra, overleden op 7 september 18463 wk (geboren 14/8/1846), overleden Gr. Bredeplaats C 7, zoon van Geert Leenstra, bakker en Jetske de Haas (wed. NNNauta), broer van minderjarige Henderika Geerts Leenstra, halfbroer van minderjarige Willem en Antje Nauta (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-006Zuiderhaven 9Jetske Christoffels de Haan... van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, ovl 1838, huw 1843, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 487C-006 (bij de Havensbrug)Doede van der Hout Brouwerpakhuis
Sectie A nr. 488C-007 (Prinsestraat)erv. Pieter W. Nautawoonhuis
Sectie A nr. 488C-008 (Prinsestraat)erv. Pieter W. Nautabakkerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 487C-002 (Zuiderhaven)Meindert B. Meinsmawoonhuis
Sectie A nr. 488C-003 (Zuiderhaven)Willem P. Nautawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5226Prinsenstraat 8 (C-003)Jelle M. van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 5227Prinsenstraat 10 (C-003)Jelle M. van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 487Zuiderhaven 9 (C-002)woonhuis
Sectie A nr. 5228Zuiderhaven 11 (C-003)woonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Braaksma77Aardappelhandel.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstraat 8S. Braaksma77aardappelhandel


1916 - kentekenadresnaam
B-1743
Prinsenstraat 8S. Braaksma


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstraat 8S. Braaksma77aardappelhandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Prinsenstraat 10 Philippus Lengerklerk
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 900
Zuiderhaven 9 Albertus J. Huesebierhuishouder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 8S. Braaksma77Aardappelhandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 8S. Braaksma77Aardappelhandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 8S. Braaksma77Aardapp.h.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Prinsenstraat 8L.Balopzichter visscherij inspectie
Prinsenstraat 10J.Roosmonteur gem. electr. bedrijf
Prinsenstraat 10aJ.Postmaarbeider
Zuiderhaven 9S.Roodhofcafehouder
Zuiderhaven 11D.Tichelaarhuisschilder
Zuiderhaven 11aH.Stoelingatuinknecht


1930 - kentekenadresnaam
B-14910
Zuiderhaven 9Sybrandus Roodhof


1930 - kentekenadresnaam
B-15442
Sybrandus Roodhof


1931 - kentekenadresnaam
B-16524
Zuiderhaven 9Sybrandus Roodhof


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 9S. Roodhof239Café, sleepag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 9S. Roodhof826Café, sleepag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Café 't Anker826L.J. Kroontjes


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Kroontjes826Café, sleepdienst


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Café 't Anker826Sleepd. L.J. Krootjes


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Krootjes826Café, sleepdienst


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Café 't Anker826Sleepd. L.J. Krootjes


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Krootjes826Café, sleepdienst


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst


1965 - adresboekadresnaam
Prinsenstraat 8J. (Jan) Heeringa


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Prinsenstraat 8rijksmonument 20624


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5226Prinsenstraat 8
  terug