Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 7 2-057 2-076 B-037 B-042
 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043v van 16 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperAeltie Reins 760-00-00 GG
voormalig bewonerAnnius Fenemanotaris
naastligger ten oostende mouterij van Laes Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Tjebbes koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperGerard Fortuyndijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthui


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0106r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperRienck Willems, gehuwd metgrootschipper en koopman600-00-00 GG
koperGeeske Jans
naastligger ten oostende mouterij van Lijntien Sibbles, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Abe Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenGoytie Clasen Braem
naastligger ten noordende schuur van Lijntien Sibbels, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abe Douwes
verkoperAeltie Reyns Wynia, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hendrixpostmeester der provincie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Willems, grootschipper x Geeske Jans koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. en N. de schuur of stal van Trijntje Sibbeles Reen wv Abe Douwes, ten W. Goitien Claesen Braam, ten Z. de Hoogstraat. Er is vrij in- en uitgang achter naar de Droogstraat. Uitgebreide acte. Gekocht van Aeltie Reyns Winia wv Jan Hendrix, postmeester van de Provincie, voor 600 gg.


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188v van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Droogstraat ZZstal/schuur
 
koper door niaarRienk Willems wijdschipper41-00-00 GG
geniaarde koperGerrit Hesselsbrouwer
naastligger ten oostenhet achterhuis van mouterij de Acker
naastligger ten zuidenRienk Willems koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Lijntie Sibbeles Reen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Aebe Douweskoopman
verkoper van 1/2s.s.minist.candidatus Dominicus Aebinga, meerderjarige erfgenaam van
verkoper van 1/2zijn wijlen vader Aebe Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rienk Willems, wijdschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een schuur of stal c.a. aan de Droogstraat. Ten O. het achterhuis van de mouterij 'de Acker' (die Gerrit Hessels wilde kopen), ten Z. Rienk Willems, ten N. de Droogstraat. Met veel condities. Gekocht van Trijntje Sibbeles Reen wv Aebe Douwes, voor 1/2 en Dominicus Aebinga, S.S.M., erfgenaam van zijn vader (Aebe Douwes?), voor 1/2, voor 41 gg.


1709 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 211r van 30 apr 1709 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ
 
overledeneRienk Willems, gehuwd metkoopman
aangeverRixtie Tiepkes
Fokeltie Rienx, gehuwd met
Jan Romkes Hornstra
Stoffel Middagten, vader en voorstander overschout bij nacht
Willem Middagten, zijn nagelaten zoon bij
wijlen Grietie Rienx
Jacob Romkes Braam, curator over
Geeske Willems, nagelaten dochter van
wijlen Willem Rienx
inleiding bij de boedelinventarisatie[0211r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten sterffhuise van wijlen Rienk Willems in leven coopman binnen Harlingen, van alle de goederen, actien en crediten, bij den overleden nagelaten en bij desselfs weduwe Rixtie Tiepkes, benevens haar eigen pro indiviso gepossideert wordende gedaan bij en ten overstaan van de preasiderende burgemeester Tieerd Bouwens en Joost Gonggrijp als commissarisen, mitgaders doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten versoeke van Fokeltie Rienx huisvrouwe van de coopman Jan Romkes Hornstra met deselve gesterkt, Stoffel Middagten schoutbenagt van 't collegie ten Admiraliteit in Frieslandt, als vader en voorstander over sijn soon Cornelis Middagten bij sijn wijlen eerste vrouw Grietie Rienx in egte getogen, en Jacob Romkes Braam als geau- [0211v] teriseerde curator ad actum divisionis over Geeske Willems nagelaten dogter van Willem Rienks, in dier qualiteit respectievelijk kindt en kindskinderen, sampt erffgenamen van wijlen gedachte Rienk Willems, tot welcken ende dan de weduwe Rixtie Tiepkes onder eede aan handen van welgedachte heeren commissarissen gepraesteert, in getrouwigheit te sullen aangeven sonder willens off wetens iets te verswijgen. Actum ten sterffhuise voorschreven, den 30 aprilis 1709.
de boedelinventarisatie[0211v] In de voorkamer
een bed en peul en peuldoek
een Japonse en een Spaanse dekens
drie oorkussens met slopen
twee lakens en een wijtling
een paar groene gardijnen ende rabat
een dito schoorsteenscleed
vier glasgardijnen met roedties

[0212r] een bonte doek voor 't bed
een vrouwen stoel met een kussen
een tafel en een platje
twee stoven
vier schilderborden
een spiegel
een notebomen heerdveger
een haarborsel met silver beslagen
vier porcheleinen schotelties
een servet op de spijskamers deure
een koperen dooffpot
een tinnen kan
een dito steenen met een tinnen lid
twee koperen lampen
een dito schuimspaan
twee dito blakers, noch een
een dito comfoorke
een blicken tromp
een koper suinigje en domper
een dito snuyter
een blaas balk
een tee bladje
een blicken swevelstoks laadje

[0212v] een mesken kandelaar
seven silveren lepels, meet een dito kleintie
twee tinnen lepels
twee boecken met silver haecken
een blicken tee bol, noch een
6 a 7 boecken
drie porcheleinen
een horologie met een silver kettingh
16 steenen pannen
een kinder stoeltie
twee rode trekpotten met silver beslagh
34 thee schotelties porchelein
30 kopjes dito
twee dito spoelkommen
een diito kleintie
een porcheleinen panne
vier kleine dito
twee messen

In het voorhuis en gang
een geweer bord
drie snaphanen
twee pistolen, een forket stok

[0213r] drie schilderien
vier porcheleinen klapmutsen
een dito klein
agt porcheleinen koppen
een silver brandewijnskroeske
een cabinettie
twee glasgardijnen met roedtjes
ses stoelen met kussens
een dito vrouwen met een kussen
een kast
een tafel
een mantelstok
een vloerveger en twee stoffers
twee armkorfkes
een rak met 12 borden en 5 schalen
een schilderbordtie
een glasgardijn
twee matten
drie beenen hegten
eenige gele coralen, Hinkemoei toecomende
met silver beslaggen tot vlessen
een stuckene silver lepel
een fluwelen buidel
aan gelt twaalff gulden dartien stuivers f 12-13-00
8 3/4 valueerde rijxdaler f 21-17-08

[0213v] een tien stuivers f 00-10-00
vier Engelse schellingen
1/8 rijxdaler en een Muscovische stuiver
twee gouden ducatons
twee dito rosenobels
twee dubbelde ducaten
twee enkelde dito
drie silvere ducatons
23 2/4 seg 23 2/4 valueerde rijxdalers
noch seg 1/4 rijxdalers
twee ieder a 40 stuivers
een a veertien stuivers
12 schellingen
een dubbeld merkstuk Deens
twee dito ieder a 4 stuivers
nog drie kleine stukjes
een gouden ducaton
een dito Franse pistolet, noch twee dito
een dito rosenobel
een dubbelde ducaat
ses enkelde ducaten
8 1/2 ellen nieuw-doek aan twee lapkes
twee beffen

[0214r] 3 1/2 ellen calemink
twee tripen kussenbladen
een lapke bontgoet
een servet en een handdoek
vijff silveren ducatons
vijff rijxdalers
twee a 40 stuivers ieder
een dubbeld, en een enkeld merkstuk
een tien stuivers
elliff schellingen
ontrent drie gulden aan Deense stukjes
aan pajement drie gulden een stuivers 8 penningen

Een silver croes waar op twaalff gulden geleent is
drie ejerlepelties, en silver schipke
een vrouwen hegt met silver ingelegt
elliff silvere lepels en twee
dito kleinties
vier catoenen wijtlingen

[0124v] twintig bedlakens, noch vier
vier peuldoecken
agtien slopen, noch vijff
agt tafellakens
seventien servetten
een groote kinderdoek
vier lappen fijn-doek
twee dito camerdoek
een dito neteldoek
een halff laken
twee bonte tafelspreeden met een glasgardijntje
een reissak
een lap
schorteldoeks goed
vier bonte tafellakens
een bont sloop en hemdsak
een dito hand-doek
vijff paar mans hoosen
een lap catoen, noch een
drie lappen toppen goed
drie boeken, en eenige prenten
een lap bay ende een strijklap

In de vaste kast in 't voorhuis
[0215r] in een sak hondert en ses dalers met twee schellingen
noch in een sak twee hondert twee en sestigh Caroliguldens, noch een gulden
vijf rijxdalers en een oord
drie silvere ducatons
aan pajement elliff guldens ses stuivers
een Deens merk stuk en een Deense stuiver

vier tee-bossen
vier porcheleinen klapmutskes
twee dito schotelties
tien Delfze panties
drie flessen en drie glasen
een kruid-tromke
een bedsak
ses tafellakens
twee servetten en catoenen doek
twee sloopkes
twee dasjes, een neusdoek ende slaapmuts
een lap streepjes goed ende een bonte doek
een bont schoorsteenscleed
een lap rood-bay

[0215v] een groen schoorsteenscleed
twee lappen sarje danime
een lap swart bay
een wit hemdrock
een rode dito met silver knopen
een sarje danime mans rok
een hoed
een steenen kopke met twee ooren

In de binnenkamer
vier schilderien
een spiegel
drie grote en twee kleine porcheleinen klapmutskes
een dito vrugtschaal
ellif dito pannen soo groot als klein
twee dito vleskes
6 dito koppen klein en groot
vijff dito schotels
vier dito boter panties
twee dito vrugtschalen
twaalff dito koppen soo groot als klein
drie dito tee-kopkes

[0216r] een silver brandewijns-kroeske
een bed en peul en peulsak
vier oorkussens met slopen
een bedsak
twee groene en een Spaanse deken
een groen bedspreed
twee witte glasgardinen ende een roede
een mantelstok
een paar gardijnen en rabat
een groen schoorsteenscleed
een groen tafelspreed
een tafel en een comptoir
een scherm
ses notebomen stoelen met kussens van trijp
een dito kinderstoeltie
twee geldkisten
een kleerbezem
21 stucken steenwerk in de spijskamer
twee porcheleinen koppen en schuttelties
drie boteljes met silver beslag, noch een
7 romers, een olipottie, stenen schoenen
twee bierglasen
twee gootlingen
twee teeketels
twee koperen stalpannen, nog een

[0216v] een dito boffertspanne
een vuirbecken
een vijsel
een blaker en kandelaar
een dito komfoor
een strijkijser, en klein keteltie
twee koperen heerd dekzels
vier platte roeden voor de glasen
een blicken appelbrader
seven blicken tee-bossen
een dito tromp, nog drie
een dito koffykan
een theeketel
een dito koffykan
een loden tobaksdoos
een koker met ses messen
vier tinnen schotels
een tinnen schenkpot, en een dito trekpot
een pijpkanne, tragter en doopschuttel
twee kannen met tinnen lidden
twee treeften
een brander en een hackmes

In een buideltie
een gouden ducaton
een dito rosenobel
een dubbelde en een enkelde ducat
vier Engelse cronen

[0217r] [marge: Toebehorende Geeske Willems, den 4 juli 1710 aan de heer Middagten overgelevert]
In een klein kistje
aan silver gelt, twintig rijxdalers seg negentien
een golden ducaton en een rosenobel, een silver doit vierkant

[marge: dit affgehaelde behoort mede aan Geeske Willems, en mede als boven aan de heer Middagten overgelevert]
een silver lepel
een silver hoofden mes
een silver forkje
een silver bel
een paar gouden knoopkes
een halve ducaton s 31 stuivers 8 penningen
tien en een halve rijxdaler
een rosenobel en gouden ducaton

[marge: Idem overgelevert]
een bondel brieven specterende tot Willem Rienx boedel, aan de sak daar het naam voorstaande gelt etc in is vast gebonden, seg daar inne geleght, en noch een bondel aan de sak vast gehecht
een goudwight
een bont tafelspreed, en boek
een bondel quitantien van de koop van de stal en 't bouwen
eenige quitantien, ingeloste obliegatien en acten van guarandt, rakende de koop ende betalinge
van 't schip van Pieter Sioerds voormaels gekogt, met het coopbrieff

[0217v] een bondel brieven rakende de koop van 't hoff en oncosten van dien
een dito rakende de koop van 't huis
een eeken kast
drie en dartig stuivers aan gelt bevonden in een task van Hinkemoey
een silver signet, noch een
twee heel grote silver kroesen
drie dito wat kleiner
noch een silver beker
noch een dito kleintie
een groote silver kanne
een kleiner dito
een agt kantige silver kop
twee ovaalse dito
twee silver soltvaten
een dito mostertpot met een silver lepeltie
een silver kelkje met een deksel
noch een silver signet
ses stucken silver poppe goed
twee silver penningen
een dito teelepeltie

[0218r] een silver schipke met twee a drie knopen
tien silver ejer lepelties
aan gelt vier guldens vier stuivers f 4-04-00
een en twintig silver lepels
een tobaksdoos met silver
een wit kantie met een silver lid
drie en twintig slopen
agt peulsacken
agtien lakens, noch een
vier wijtlingen
dartien manshemden, nog een dito
vier en twintig servetten
vier tafellakens
vier beddoeken
een glasgardijn, met een kastspreed
een teedoek
een roodscharlakens rock
twee swart lakens mantels
een rok met een broek
een hoed

[0218v] In 't agter kamertie
een eijer rack
een stoffer
een mangelbord
een mangelbord en vier stocken
twee armkorven
twee lanterens
twee tinnen schotels
een tinnen soltvat
elliff stucken steenwerk
een voeder vles
seven porcheleinen panties
twee klapmutskes
vijff koppen
een schilderij en spiegel
een bont schoorsteenscleed
een paar gardijnen en rabat
een bed en peul
een groene en Spaense deken
vier oorkussens met twee slopen
een peulsak
een glasgardijn en 2 koperen roeden

[0219r] tien stoelen en seven kussens
een kastje
twee schorten
een blauwe rok
vijff vrouwen hemden
ses blauwe schorteldoeken
vier nagthalsdoeken
ses witte schorteldoeken, noch drie
twee witte borstrocken
vijff ondersten
9 kroplappen
vier paar moukes noch een paar
vier neusdoecken
agt mutsen
eenige roven breid geern
een kleerbesem

Het agter boven kamertie
een bed en peul
vier oorkussens met slopen, noch een
twee kleine dito sonder slopen

[0219v] een Japonse en een groene deken
twee bedlakens
ses stoelen
twee vrouwen en vier andere stoelen
een spinwiel
een standkandelaer
ontrent twee pond vlas
een mans hemdrok
een zeeboek
een slaapbank ende een tafel
gardijnen, rabat ende schoorsteenscleed
negen stukjes pochelein
drie dito Delfs
een tromp en drie doosen
twee stoven en een a twee vaties
twee korfkes en een kruik met worsten
twee borden en twee mangelborden
eenige kannen en vlessen
een paar mans schoenen

[0220r] In de kelder
drie ketels
een koekpan, noch een dito
een treeft en farnois
een vuirwagen
eenig rood steenwerk
drie wasch tobben
een vatie jopenbier
vier soetemelx keesen
een vatie salm
een holten confer
een paar schalen en eenige wigten
een trap en tafel
een coperen aker en ijser pot
een coperen schuimspaen
een rooster een fork, twee koekrijver
een koekpan
een tee ketel
twee treeften en een tange
soltvat, en turffvat
een tafeltie en drie stoelen
vier stucken rookvleesch

[0220v] Op de plaats
drie witte gattie pannen
een tinnen kom en witte dito
vijff schalen
twee bonte pannen
12 tafelborden
een bonte trekpot en bierpot
eenig dagelijkx schotelgoed
een gieter en slaademmer
drie water emmers
een schop

Agter in 't somerhuisje
twee admiralen [waarschijnlijk 2 gravures, portretten van Aucke Stellingwerf en Tjerk Hiddes de Vries]
twee porcheleinen klapmutsen
seven dito kopjes en seven schotelties
vijff bruine kopjes en schotelties, noch
een schoteltie
vijff witte schalen en twee kommen
drie witte en twee blauwe schotels
Een Delfse kop
15 tafelborden, een vrugtschale, en oly potje
1 witte suikerpot
een rak

[0221r] twee porcheleinen klapmutsen
twee furnoisen
negen blauwe pannen Delfs, noch een
20 witte stucken steengoed
13 porcheleinen schotelties en 6 kopkes
3 flessen met tinnen schroeven
een kan met een tinnen lid
een botelje
een witter
24 anjelier stocken
eenige potties
vijff stoelen
een vat met vleesch
een tafel

Op de solder
Een ledicant met een matras
een partij brandtholt
een pak korfke
een moude
een schip, Geeske toecomende
een tweebaks vat, en keesbakje
een krebbe met eenigh rommelingh
noch een pak korff

[0221v]
[marge: De huisgeraden en inboelen sijn bij boelgoed verkogt (uitgenomen het gemaakt silver) en hebben suiver gelt opgebraght een duysent twee en sestigh Caroliguldens 5 stuivers 4 penningen f 1062-05-04, daarenboven geeft Jan Romkes [Braam] van de huisraden op taxatie ontvangen voor twee hondert negen en twintigh gulden 11stuivers f 229-11-00, de heer schoutbenagt [Stoffel Middagten] op tauxatie ontvangen een gulden 5 stuivers f 1-05-00, Dieuke [niet ingevuld] heeft op taxatie daarvan genotenvoor 28 gulden 18 stuivers, item Jacob Romkes Braam voor vier gulden 5 stuivers]

vier stoven, een tinnen kom
twee hemdrocken met silver knopen, noch een
twee paar hoosen, nog drie paar
een bolke-vanger
twee mansrocken, noch een
een Japonse rok
drie witte onderbroeken
een stuk doek lang 40 ellen
twee hoeden en een Engelse muts
een lessenaar met een grote bijbel
een hemdrok
noch een paar hoosen
een koperen gortpan
een tinnen vlapkan
een treksaagh
een kist met timmergereedschap
voorts scheeps rommelarije
een pars en eenige matten

Linnen dat van de bleek gekomen is

[0222r] [marge: Bedragende alsoo te samen de vercogte ende taxeerde huisgeraden ende inboelen de somma van f 1326-04-04. Actum den 12 december 1709]

vier peul sacken
29 slopen
twee tafellakens
19 servetten en doekjes uit de spijskamer
24 manshemden
seven dito broeken, wit
21 dasjes
40 neusdoecken en sakdoecken, daar onder die van Rixtie-moey [Rixtie Tiepkes]
drie witte hemdrocken
eem schorsteenscleed
3 bonte tafellakens, een bont sloop
7 dito schoorsteenscleden, 4 hand-doeken
3 dito glasgardijnen

Onroerende goederen

De huisinge cum annexis staande in de Hoogstraat, waar uit Rienk Willems versturven is

Een hoff cum annexis op de Liemendijk binnen Harlingen (het hoff verkocht bij strijkgelt heeft opgebraght vrij en gereed gelt na deductie van rabat ende strijkgelt een somma van ses hondert negen en dartigh Caroliguldens 10 stuivers f 639-10-00)

[0222v] [marge: het wijdschip bij strijkgelt vercoght heeft suiver gelt opgebraght twee duysent vijff hondertnegen en vijftigh gulden 13 stuivers gereed gelt f 2559-13-00. Het 1/8 part hier neven gemelt met de quotele goederen daarbij gemelt heeft suiver opgebraght twaalff hondert en twintigh gulden 12 stuivers f 1220-12-00. Actum den 12 december 1709]

Drifgoederen

Een wijdschip cum annexis

Een agtepart aan 't galjoot de Jonge Cornelis Middagten, tegenwoordig op de reise na de Straat Davids

Een 64e part aan 't schip de Backer gevoert bij Jan Cornelis Backer van Vlielandt, verkogt aan de burgemeester Rein Sickes met de buidel te samen voor 196 Caroliguldens 16 stuivers

Een 41e part aan 't wijdschip van Pieter Hendrix alhier ter stede, vercogt aen de coopman Jacob Romkes Braam met de buidel te samen voor 106 Caroliguldens 18 stuivers gereed gelt de suivere gelden daer onder beclemt

Granen
Een lotje van 123 lopen rogge door Jan Pieters Scheltema overgebragt waarvan de vragt en ongelden noch onbetaelt zijn verkogt zijnse heeft opgebraght f 711-17-14
gaat voor vragt ende ongelden f 83-13-04
blijft suiver ses hondert agt en twintigh Caroliguldens 4stuivers 10penningen
----------
f 628-04-10

[0223r] Actum den 12 december 1709
Profijtelijke inschulden

wegens vragt van de smak te goede met avarie volgens rekeninge van Dirk Evenblij f 1266-14-00

de houtwaren bij boelgoed verkogt hebben vrigelt opgebraght, volgens notulen uit het boelgoed f 3133-12-00

Bij Jan Romckes aan hout genoten voor f 61-10-00

Bij Jacob Romkes Braam aan hout genoten voor f 45-00-00
----------
Boekschulden f 3240-02-00

Bocke Feddes wagenmaker tot Franeker rest van gekoght hout van 't jaar 1695 ses gulden f 6-00-00

Hendrik Botterman tot Harlingen debet als reste van meerder wegens gelevert hout in den
jare 1705 f 18-10-00
[marge: hier op bij de heer Middagten ontvangen en verantwoord f 9-00-00]

Johannes Hendrix Wagenmaker debet voor gelevert hout als
rest van meerder f 25-00-00
[marge: als voren f 25-00-00, summa f 34-00-00]

[0223v] Wytse Wassenaar debet wegens 7 eken 1 1/4 duims 18 voets planken den 6 juli 1708 f 9-16-00
[marge: bij Hornstra f 9-16-00]

Inne Gerrits debet wegens gelevert hout 1709 f 3-16-00
[bij de schoutbenagt ontvangen f 3-16-00]

Hoite Reins tot Bolswart debet wegens gelevert hout op folio 9 f 272-12-09
[marge: ontvangen f 105-00-00]

Albert Jansen rest voor gelevert hout 1690 folio 10 f 15-00-00

Ocke Martens rest uit gelevert oorsake folio 12 f 187-10-00

Jan Ekes rest folio … 1708 f 1-06-08
[marge: ontvangen f 1-06-08]

Lieuwe Bouwes tot Oosterlittens debet wegens een eeken balk f 80-00-00 1708 gelevert
[marge: ontvangen f 80-00-00]

Jacob Sipkes wagenmaker wegens gelevert hout 1709 f 31-18-00
[marge: ontvangen f 31-18-00]

[marge:
9-16-00
3-16-00
105-00-00
1-06-08
80-00-00
31-18-00
------------
231-16-08]

Haring Sierx en Take Botes debet als reste op folio 14 wegens geleverde balken f 379-19-12

[0224r] Monse Piebes rest folio 15 seven en veertigh gulden 18 stuivers 8 penningen doch niets
van te hopen

Pieter Hiddes tot Drylst wegens geleverde balcken 1708 gelevert f 225-12-00
[marge: ontvangen bij de heer Middagten f 200-00-00]

Haje Sierx wegens 8 eken gordingen folio 17 f 14-08-00
[marge: ontvangen f 12-00-00]

Hendrik Sopingius debet wegens eenig hout f 19-02-00
[marge: ontfangen f 19-02-00]

Syds Wopkes debet wegens hout als reste van meer folio 22 f 718-14-06

de heer schoutbenagt Middagten wegens gelevert hout f 8-13-14
[marge: ontvangen f 8-13-14]

Syds Stoeldraejer debet wegens 42 espen boekenhouten folio 30 f 10-00-00

Sicke Salomons wegens gelevert hout f 3-14-00
[marge: ontvangen f 3-14-06]

Pieter Scheltes meester schuitmaker tot Franeker te rest wegens gelevert houten folio 32 f 162-10-08
[marge: op rekening f 49-15-08, op rekening f 20-00-00]

(summa) f 313-05-11

Willem Caspers Coen tot Ollerens debet als rest meerder folio 39 f 399-16-12

[0224v]
Eileff Johannes tot Wyns debet wegens gelevert hout 1708 f 36-09-00
[marge: ontvangen f 36-09-00]

Ype Hessels wagenmaker tot Wyns ut supra 1707 ende 1708 f 19-08-00
[marge: ontvangen f 19-08-00]

Roeloff Brinkhuis ut supra van 1699 tot 1702 rest van meer f 223-00-09

Hendrik Hartogh rest folio 59 f 19-15-08

Gillis Vermeersch rest wegens ut supra volgens rekening f 636-05-15
[marge: ontvangen f 636-05-00]

Jan Piebes rest ut supra folio 63 f 589-13-00
[marge: ontvangen f 589-13-00]

Jan Harmens schuitmaker tot Grouw ut supra folio 71 f 185-00-00
[marge: ontvangen op rekening f 40-00-00]

Pieter Dirx Graaff ut supra folio 76 f 390-08-00
[marge: ontvangen f 390-00-00]

de burgemeester Riedsma debet ut supra een en dartigh Caroli guldens10 stuivers 8 penningen f 31-10-08
[marge: ontvangen f 31-10-00]

Summa ontvangen: f 1743-05-00

de Straadt Davids vaarder debet

[0225r]
debet wegens houtwaren vijff en veertigh gulden 9 stuivers 12 penningen f 45-09-12
[marge: ontvangen f 45-19-12]

Claes Gerloffs debet ut supra f 619-18-00
[marge: ontvangen f 619-18-00]

Hendrik Hendriks debet ut supra f 79-14-00
[marge: ontvangen f 79-14-00]

Gerben Tiepkes ut supra f 3-00-00
[marge: ontvangen f 3-00-00]

Dedtie Dirks huisvrouwe van de heer schoutbenaght Middaghten debet ut supra f 183-19-08
[marge: ontvangen f 183-19-08]

Aise Arjens weduwe en erven debent ut supra f 57-04-00
[marge: ontvangen: 57-04-00]

Douwe Dirx holtmolenaar debet ut supra f 97-12-09
[marge: ontvangen f 97-12-09]

van uitdeling van 't schip de Backer ontvangen f 31-05-00
[marge: f 31-05-00]

item van overschietende stuivergelden van 't Hoff en 't schip de Backer na deductie van de actuarius salarien f 20-15-00
[marge: f 20-15-00]

[Summa bedragen in de marge: f 1139-09-00]

[0225v] noch ontvangen van de cooper van de smak voor de oncosten van biljetten etc. f 10-00-00

Schadelijke staat
Geeske Willems de mede erffgenaam compt per obligatie vier en twintigh hondert vijftigh caroliguldens capitael, sijnde de obligatie gedateert den 23 februari 1701 en nader acte van den 6 maart 1704 f 2450-00-00
met de intressen van dien zedert den 23 februari 1708 wegens vier ten hondert, gerekent tot den 29 december 1709 toe belopende f 179-16-00
[marge: in de scheidinge gevalideert]
----------
f 2629-16-00

[0226r] [marge: alles betaalt door de erffgenamen]
De hopman Sloterdijk off desselfs successeur als penningmeester van de bootsgesels penningen competeert wegens obligatie van den 25 october 1707 drie hondert guldens capitael f 300-00-00
wegens intressen f 7-04-00

de olde burgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden comt per obligatie de dato 24 juli 1708 agtien hondert gulden capitael f 1800-00-00
en wegens intressen f 69-04-06

Rixtie Tiepkes nagelaten weduwe van de overledene comt boven verscheidene specificeerde huisgeraden aan oud gelt en gout, twee hondert ses en twintigh gulden 7 stuivers f 226-07-00

item wegens ordinairs gelt negen hondert twee gulden 12 stuivers f 902-12-00

wegens haar ingebragte wegens de eigen handt van de overledene
soo de erffgenamen seiden
----------
f 3305-07-06

[0226v] [marge: betaelt ut ante]
Hendrich Gortes comt als reste van geleverdt hout hondert negen en veertigh gulden 10 stuivers f 149-10-00

aan halve huiren van 't volk van de smak betaelt f 121-08-00

aan de dienstmaeght een halff jaar bodeloon f 15-00-00

aan mr Baltus wegens diensten f 46-07-00

aan Huibert Reiners makelaar wegens makelaardie f 19-00-00

aan Jacob Meilis wegens pramie van assurantie f 25-00-00

aan Douwe Dirx voor saagloon f 122-01-09

aan Dedtie Dirx huisvrouwe van de heer Middagten van saagloon f 141-00-00

aan Rintie Claessen blokmaker voor walhuirenf 16-00-00
----------
f 655-06-09

[0227r] marge: betaelt ut ante]
aan Jurrien Claessen Fontein wegens stekhuire f 22-00-00

aan Pieter Tiepkes wegens een jaar schippershuire ende voorschot door hem gedaan van Duinkerken f 348-00-00

voor 1/8 opschot aan de Straat Davids vaarder tweehondert
vijff en twintigh Caroliguldens f 225-00-00

Navolgende schadelijke posten door Jacob Romkes Braam aangegeven

de schoutbenagt Middagten voor costen na Amsterdam tot vrimakinge van het schip f 20-00-00

voor een jaar goedschattinge f 77-00-00

aan de gardenier voor een jaar f 14-00-00

aan Voorda voor diensten bij 't leven van Rienk Willems verdient f 6-01-00

aan schoorsteen- en gootgelt f 21-00-00

aan Jacob Douwes voor een paar muilen f 2-07-00
----------
f 735-08-00

[0227v] marge: betaelt als voren]
aan Pieter Hessels voor gildegelt en andere saken f 7-19-00

de heer Andries meester metselaar f 9-13-08

Sicke Salomons van brandewijn f 9-05-00
Een legaat aan 't Weeshuis en kerk f 200-00-00

de makelaar Swerms f 1-10-00

Een jaar scheergelt aan mr Melle f 2-10-00

aan sluisgelt schuldig f 1-01-00

de vroedsman Schelte Pieter f 0-14-00

aan Cornelis Ottes van saagloon f 2-10-00

voor 1/3 bossu castanien ten agteren f 3-07-00

Actum den 31 juli 1710

Na de dood van wijlen Rienk Willems door de schoutbenagt betaelt volgende posten soo doodschulden als anders

voor eenige oncosten over de smak tot Amsterdam en hier gedaen f 9-10-00
aan Meinert Clant voor het invorderen der boelschulden f 10-00-00
----------
f 258-02-08

[0228r] aan Seerp Herkes tot Amsterdam voor diensten bij hem gedaen f 6-00-00
aan Freerk Schossman voor drucken van biljetten van de smak betaelt f 7-09-12
voor verteringh tot Hessel Hingst over 't vercopen van de smak f 8-00-00
aan Jancke Pieters voor geleverde waren in 't sterfhuis f 17-07-02
aan deselve noch wegens geleend gelt f23-04-00
voor een praem vol saagmeel in de tuin te brengen f 4-00-00
aan de uitdraagsters voor eenig goed te taxeren f 1-08-00
tot Hessel Hingstes verteert bij 't ontvangen van 't geld en perfectie der brieven betaelt f 6-00-00
aan port van 't gelt van Evenblij f 1-03-00
voor brieff port betaeltf 0-06-00
aan H Gonggrijp voor gelewerde wijn op de begravenis f 12-05-00
in 't Hoff van Frieslant voor verteringh f 1-08-00
aan de huisbewaarders betaelt f 5-00-00
voor verteringh f 3-00-00
op een reis na Drijlst aan wagenvraght ende verteringhf 8-15-00
----------
f 135-05-14

[0228v] aan Samuel Sipkes f 3-14-08
aan Meinert Clant f 1-00-00
voor eenig bier bij 't boelgoed f 2-10-00
aan Willen Jansen voor gaarsetten en off leveren van 't hout betaelt f 38-10-00
aen Foek Jans voor 't mede schoonmaken der goederen ende diensten in 't houden des boelgoedt f 5-12-00
aan Dirk Metselaer voor 't maken van de vloer in de kamers ende 't gemak f 2-01-00
aan de timmerman van 't selve f 2-12-00
aan Simen Stinstra voor 't hout f 5-10-00
aan port van Pyter Hiddes gelt f 0-10-00
aan Samuel Sipkes f 17-07-02
aan Dirk Andries f 1-15-00
aan Jacob Alberts voor 1/2 jaar goedschattingen den 1 november 1709 verschenen f 38-10-00
aan doctor Swalue voor salarien f 9-00-00
aan Jelte Inses voor geleverde kalk ende sement f 1-11-00
Stelt hier als uitgaaff 't geene aan de mee koeien van de vroedsman Hoite Reins tot Bolswart gecogt
Is verloren de somma f 20-11-09
----------
f 150-14-02
[marge: siet het vervolg hier na pag. 246]

[0246r] vervolg van wijlen Rienk Willems inventaris hier voren pag. 228 te sien

aan de burgemeester Gonggrijp betaelt voor gelevert goedt etc f 6-10-08
aan Sipke Auckes voor gelevert rouwgoed voor de meid f 38-14-00
aan Schelte Pieters vroedsman voor 't bekleden der doodkiste f 9-19-00
aan Harmen Jansen Blok voor een ham f 1-15-10
aan Imme Gerrits voor een paar muilen f 1-10-00
Jan Wybrens voor de doodkist f21-00-00
aan de graffmaker voor 't begraven ende overstaen f 12-00-00
Pietie Harmens voor 't naeien van 't rouwgoed f 2-10-00
Symen Joris Hiddema voor Spaense wijn betaelt f 8-00-00
aan de nagt aen de kerkdeur betaelt f 1-08-00
van houwen der letters op 't graf f 3-00-00
----------
106-15-00

[0246v] aan de doodbidder betaelt 6-06-00
voor huir van 't laken over het lijk 5-00-00
aan Meinert Clant voor diensten 1-06-00
aan de boden voor tabak ende piepen 2-04-00
noch 1/2 huir na belooft betaelt 15-00-00
tromslaen betalt 2-16-00
aan de gardenier voor nawerk 4-18-00
voor 't schrijven van de cessie op 't scheepsbrieff aan Voorda 1-00-00
aan Trijntie Goitiens voor een zak van haver in 't boelgoed mede vercogt 2-10-00
in Romen over 't ontvangen van 't gelt van 't hoff betaelt voor vertering 3-00-00
aan Madalena Tempelaer voor vertering in 't verlopen van 't goed en anders 22-12-00
aan Stinstra voor gelevert holt tot de loeyff 5-10-00
aan Gonggrijp voor 1/4 anker wijn 6-00-00
aan Meinert Clant voor diensten 0-15-00
----------
78-17-00

[0247r] Bij Jan Romkes Hornstra aan verscheidene kleine posten voor 't sterffhuis betaelt 27-04-00

Na voltreckinge van vorenstaende inventaris sijn gecompareert voor de burgemeesteren Tiaard Bouwens en J Gonggrijp als commissarien mitsgaders doctor Arnold van Idsinga secretaris de erffgenamen in proemio inventarii gemelt, omme te procederen tot het maken van
staat en ontscheidinge na behoren, in welx doende, bevonden is de profijtelijke staat
bestaande in volgende posten als de gereede penningen ten inventaris aangetekent soo goudene als
silvere bedragende agt hondert ende seventig Caroliguldens 15 stuivers f 870-15-00

het boelgoed en tauxatie van de inboelen ende huisgeraden ten somma van dartien hondert ses en twintigh Caroliguldens 4 stuivers 4 penningen f 1326-04-04

het vercogte hoff cum annexis ter somma van ses hondert negen en dartig Caroliguldens 10 stuivers f 639-10-00

de vercogte smak cum annexis ter somma van twee duysent vijff hondert negen en vijftigh Caroliguldens 13 stuivers f 2559-13-00

[0247v] 1/8 part van 't galjoot de jonge Cornelis Middaghten met de daar bij sijnde goederen vercogt voor twaalff hondert twintigh Caroliguldens 12 stuivers f 1220-12-00

1/64 part van 't schip de Backer met de quotele bundel vercogt voor 196 Caroliguldens 16 stuivers f 196-16-00

1/41 part van Pieter Hendrix schip met de quotele bundel vercogt voor f 106-18-00

de granen ten inventaris gemelt hebben bij vercopinge opgebragt ses hondert agt ende twintigh Caroli guldens 4 stuivers 10 penningen f 628-04-10

de vragt van de smak aldaar mede in drie posten gespecificeert ter somma van f 3240-02-00

de opgekomene boekschulden ende andere profijtelijke opgekomene of ontvangen posten ten inventaris de samen drie duysent vier hondert een en feertigh Caroliguldens 15 stuivers 4 penningen f 3471-15-4

[0248r] aan Hotze Swerms meester silversmidt vercogt twee silvere kroesen ter somma van f 55-13-00

bij de coopman Hornstra genoten een silvere kantie voor f 26-06-00

eindelijk t geene op een croes aan Neel Ymes verschoten was tot twaalff Caroliguldens f 12-00-00
----------
in eener summa te bedragen vijftien duysent ses hondert een en twintigh Caroliguldens 3 stuivers f 15621-03-00

daar tegens bevonden is de schadelijke staat volgens 't inventaris te steigen ter somma
van agt duysent twee en taghtigh Caroliguldens 16 stuivers 8 penningen f 8082-16-08
----------

affgetrocken van de profijtelijke staat wordt bevonden suiver voor de erffgenamen over te schieten een summa van seven duysent vijff hondert agt en dartigh Caroli guldens 6 stuivers 8 penningen f 1738-06-08

welcke in drie aegale portien

[02248v] verdeelt zijnde komt voor ieder erffgenaams darde gedeelte f 2512-15-09

daar bij geaddeert 't geene Geeske Willems volgens obligatie uit der sterffhuise competeert wegens aantekeninge onder de lasten van 't sterffhuis ter inventaris gedaen ter somma van f 2450-00-00
met de intressen van dien van den 23 februari 1708 tot den 29 december 1709 gerekent bedragende f 179-16-00
------------------
Soo wordt bevonden deselve Geeske Willems uit desen sterffhuise in alles te moeten hebben een somma van vijff duysent een hondert twee en veertigh Caroliguldens 11 stuivers 8 penningen f 5142-11-09

moet noch worden vergroot met 1/3 van Yme Gerrits handschrift in 't inventaris vergeten tot f 25-00-00
----------
Ergo bedraagt Geeske competentie f 5167-11-09

waar inne desselfs curator ad hunc actum de coopman Braam heeft ontvangen op den 29 december 1709

[0248v en 0249r marge: Geeske Willems heeft van Pieter Eelkes in deesen met deselwe haer man en meerderjarigh zijnde geadsisteert gecompareert zijnde van de heer praesiderende borgemeester Rein Sickes Menalda aen secretaris Idsinga geadjungeert betuighde en verclaerde dat de heer schoutbijnagt Middaghten aen haer met alleen hadde gedaan rekeninge, bewijs en reliqua van desselfs administratie maer dat hij ook tegelijk aen haer hadde owerhandight de obligatien hier newens gedaght beneffens het silverwerk aen de omkant deeses specifice van post tot post staende waer van sij aen den selwen quitantie in forma hadde verleent invoegen deesen van alhier soo verre wordt genieert als off op gedaen sijnde en heeft de heer praesident en secretaris op voor haer verclaring deesen verteekent. Actum den 4e junii 1720
(get.) Reijn Sickes
absent secretaris
(get.) bij mij E van Idsinga]

Eerstelijk een cessie op 't schipsbrieff van de vercogte smak tot f 1200-00-00
met 6 maanden intres f 30-00-00

een lands obligatie de dato den 1 maart 1705 op toner deses f 1000-00-00
staande tegens vijff pro cento aan intres daer op gerekent f 37-10-00

een handschrift tot last van Samuel Sipkes des kindts styffvader de dato den 30 may 1709 door de heer Middaghten aan haar uitgestelt ter somms van f 250-00-00

1/3 in een obligatie tot laste van 't Land door de heer Middaghten uitgestelt tot vijff hondert aroliguldens in 't geheel doende 5 pro cento f 166-13-06

't genen des kindts moeder op taxatie heeft genoten dat van de kostpenningen werden kan worden
ingeholden tot f 28-18-00

Eindelijk aen gelt met 't geene de coopmans Braam aan hout in boelgoed en anders etc gecogt heeft, bedragende te samen f 2089-13-00
----------
Uitmakende te samen vier duysent agt hondert en twee Caroliguldens 4 stuivers 12 penningen
f 4802-04-06

[0249v] Na deductie van welx gedachte Geeske Willems noch competeert drie hondert vijff en sestigh Caroli guldens seven stuivers 2 penningen f 365-07-02

waar te boven aan haar Geeske bij delinge is is eigen geworden het volgende

Een testament en spalmboek met silver haecken gemerkt R.W.A

Een silver beker grote keur gemerkt R.W.G.I. 1676

Een dito grote keur sonder letters

ses silveren lepels gelijk gemerkt R.W.G.I.

noch een soo gemerkt doch anders van fatzoen ende alle gemeen silver

seventigh silvere knopen
een theelepeltie ende vijff eyerlepelties alle van silver
een dito paplepeltie
twee silvere soutvaten grote keur gemerkt R.W.A.

als mede hoort aan deselve toe de twee besondere affgehaelde

[0250r] posten, van geldt en silver, in het inventaris op haar naem aangetekent, op 't sevende blad van vooren

Waar te boven aan deselve noch behoort

Een dardepart van de huisinge In de Hoogstraat ten inventaris gemelt

Als mede een dardepart van de noch onbetaelde (of niet ontvangen) boekschulden ten inventaris gespecificieert

Ende heeft de coopman Jacob Romckes Braam als curator ad hunc actum over Geeske Willems gemelt, alle de hier voren gemelde bij hem ontvangene brieven, gelden ende kleinoden, aan de heer Middagten als curator bonorum over voornoemde Geeske overgelevert soo dat hem Braam desen dient voor quoteringe ende ontslagh van sijn voorsschreven curatele

hebbende de heer Middagten nomine filii en de coopman Jan Hornstra nomine uxoris

[0250v] elk hun aanpart van deze boedel ook volcomentlijk genoten, en alles desen aangaanden met des anderen vereffent, soo dat liquidete. zijn

Staande eindelijk te noteren dat ten profijte van Geeske Willems boven de intressen hier voren bij de brieven gerekent, op dato den 4 juli 1710 te goede zijn volgende intressen op een recipis tot laste van 't Landt ter somma van 2000 gulden capitael den 6 januarii 1710 van hare geldt uitgestelt 6/10 min 2 dagen f 49-09-00
van 't scheepsbrieff 7/10 en 4 dagen f 35-13-00
op de Lands obligatie tot 1000 gulden f 33-17-10
item de intressen van de 250 gulden onder de styfvaeder, en de moeder den 30 may 1709 uitgestelt zedert dien tijdt

Aan welcke vorenstaende inventarisatie, staat liquidatie en ontscheidinge de comparanten en dividenten wel genoegende soo nemen deselve aam hun daar na te reguleren en malkanderen het effect daarvan te praesteren sonder elxanderen om eenigh nadere of andere staat, liquidatie en ontscheidinge te sullen
[0251r] molesteren directe noch indirecte, onder verband van alle hare geene exempte goederen en specialen een ieder uit kragte dese sijn aangekomen, met submissie is Hoffs van Frieslandt ende alle gereghten. In kennisse derselver handen en welegedachte Heeren commissarien en secretaris subscriptien, Actum op de raadhuise de 4 july 1710
(get.) Jacob Romkes Braam
(get.) Stoffel Middaghten
(get.) Tierdt Bouwens
(get.) Jan Hornstra
(get.) J Gonggrijp
(get.) In kennisse van mij secretaris Arnold van Idsinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-057 Hoogstraat 7huis en tuin
eigenaarJan Hornstra
gebruikerJan Hornstra
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-057 Hoogstraat 7huis
eigenaarJan Hornstra cum soc.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-057 Hoogstraat 7huis en tuin
eigenaarJan Hoorstra
gebruikerJan Hoorstra
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004r van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman600-00-00 CG
koperTrijntie Sipkes
huurderJetse Roorda
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenSimon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDieuke Jurriens, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Jaspersmr. poedermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands x Trijntje Sipkes koopt 1/3 huis. Ten O. Hotse Swerms, vroedsman, ten W. Simon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dieuke Jurriens wv Harmen Jaspers, mr. boendermaker.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-057 Hoogstraat 7huis
eigenaarwed. Jan Hoornstra
gebruikerds. Chrigton
huurwaarde60-10-00 CG
aanslag huurwaarde10-01-10 CG


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0084r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ1/3 huis en tuin
 
koperJacob Tjerks, gehuwd metherbergier330-14-00 GG
koperFeikjen Feikes
eigenaar van 2/3Symon Stinstra
huurderoud burgemeester Jacob van der Form c.u.
naastligger ten oostende mouterij van Jacob Tjerks c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenSymon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Dirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/3Gepke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjerks, herbergier x Feikjen Feikes koopt 1/3 huis met tuin. Ten O. de mouterij van de koper, ten W. Symon Stinstra (die de andere 2/3 parten bezit), ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk IJsbrands x Gepke Jans.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-057 Hoogstraat 7Haantje Baltus, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0095v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ1/3 huis en tuintje
 
koperLolkjen Rinkes, laatste weduwe van220-00-00 GG
koperCornelis Fokkis
eigenaar van 2/3vroedsman Adema c.s.
huurderPyter Gelinde c.u.koopman
naastligger ten oostenmouterij van Sjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Symon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Claes Eeverts Oosterbaan, curator overkoopman
verkoper van 1/8Tjerk Jacobs, ? erfgenaam
verkoper van 1/8minderjarige nagelaten zoon van Jacob Tjerksherbergier
verkoper van 4/8Feikjen Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoper van 4/8wijlen Jacob Tjerks, en als voogd vanherbergier
hun minderjarige kinderen Setske Jacobs, ? erfgenaam
Reiner Jacobs, ? erfgenaam
verkoper van 3/8Jacob Jacobs, ? erfgenaam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes, laatst wd. Cornelis Fokkes, koopt 1/3 van een huis en tuin, w.v. de overige 2/3 eigendom is van de vroedsman Adema. Ten O. de mouterij van Sjoerd Talma, ten W. wd. Symon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de curator over Tjerk Jacobs, minderjarige zoon van wl. Jacob Tjerks, herbergier, voor 1/8, Feikje Feyckes wv Jacob Tjerks voor 4/8 en hun kinderen Jetske-, Reiner- en Jacob Jacobs samen voor 3/8, voor 220 gg.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0173r van 5 mrt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ1/3 huis en tuintje
 
koperJacob Wouters mr. timmerman220-00-00 CG
huurderPytter Gelinde c.u.koopman
naastligger ten oostende mouterij van Sjoerd Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Simon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLolkjen Rinkes, weduwe van
wijlen Cornelis Fokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. timmerman, koopt 1/3 huis en tuin, nz. Hoogstraat. Ten O. Sjoerd Talma, te W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de straat, ten N. ten naasten de Droogstraat. De overige 2/3 van het huis zijn van de vroedsman Adema. Gekocht van Lolkje Rinkes wv Cornelis Fokkes.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0002v van 6 jul 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ2/3 huis en tuintje
 
koperJacob Wouters mr. huistimmerman304-00-00 GG
naastligger ten oostenSjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van de heer Symon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van Cornelis Medagten
vroedsman Eelco Adema, weduwnaar vanLeeuwarden
wijlen Grietie Jans Koornstra, en voogd van hun dochter
verkoperFokeltie Eelkes Adema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. huistimmerman, koopt 2/3 van een huis en tuin in de Hoogestraat, waarvan hij al 1/3 bezit. Geen grondpacht. Ten O. koopman Sjoerd Talma, ten W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van erven Cornelis Middachten en de vroedsman Eelco Adema te Leeuwarden als vader en voorstander over zijn dochter Fokeltie Eelkes Adema bij zijn eerste vrouw Grijtie Jans Hoornstra, voor 403 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0168r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis en tuin
 
koperPieter Lenzuis, gehuwd metmr. chirurgijn2550-00-00 CG
Trijntie Simons
huurderJohannes Sjoerds c.u.
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Simon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius, mr. chirurgijn x Trijntie Simons koopt huis en tuin nz. Hoogstraat. Ten O. de mouterij van Sjoerd Talma, ten W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Wouters, mr. timmerman.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0278r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 7Hoogstraat NZhuis
 
koperSibe Jelles, gehuwd met1450-00-00 GG
koperTrijntje Lolkes
naastligger ten oostende erfgenamen van Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende heer Jacobus Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPieter Lenzius, erfgenaam van zijn grootvaderkoopman
erflaterPieter Lenziusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jelles x Trijntje Lolkes koopt een huis nz. Hoogstraat, bewoond door Pieter Lensius, koopman. Ten O. erven Talma, ten W. Jacob Roorda, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Lensius, koopman, als erfgenaam van zijn wl. grootvader, Pieter Lensius, mr. chirurgijn, voor 1450 gg.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-070 Hoogstraat 7H IJ van Rees, 33 jaar, gehuwd
2-070 Hoogstraat 7Johannes Claazen, 25 jaar, gehuwdinwoning


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-076 Hoogstraat 7Hans Y van Rees4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Hans Ybeles van Rees... 1803 -1804, zv IJbele Hanses vR, en Jantje Klases; BS huw 1815, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Trijntje Lolkes Groendijk... van Rees. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 sep ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-037Hoogstraat 7H Y van Rees H Y van Rees bakker


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 440 van 29 okt 1814
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 6661/8 huis aan de Hoogstraat B-037
 
verkoperHans Ybeles van Rees
verkoperDouwtje Douwes Postma
koperHiltje Sybes Wijngaarden


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 15 van 13 jan 1816
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 1000huis aan de Hoogstraat B-037
 
verkoperSylkje Sybes Wijngaarden
verkoperJohannes Pottinga
koperJohannes Ybeles van Rees


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 van 18 sep 1823
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 2000huis en bakkerij, B-037
 
verkoperHans Ybeles van Rees
verkoperWypkje Tjalkes Feenstra
koperSjoerd Ynses de Boer (te Midlum)


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-037Hoogstraat 7Klaas Hanses van Rees, overleden op 2 maart 18273 jr, zoon van Hans Ybeles van Rees, mr. bakker Hoogstraat B 37 en Wypkje Tjalkes van der Veen, broer van minderjarige Jantje, Ybele, Tjalke en Jouke Hanses van Rees. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 en 34 van 25 mrt 1829
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 1275huis en bakkerij B-037
 
verkoperYnse Sjoerds de Boer (te Midlum)
koperDaniel Oolgaard


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 390Hoogstraat 7Daniel OolgaardHarlingendistelateurhuis en erf (241 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Trijntje Brink... D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-037HoogstraatTrijntie Brink34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe, bakkersche
B-037HoogstraatBonne Oolgaard9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatDaniel Oolgaard2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatMagreta Oolgaard7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatBaukje Oolgaard4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatElisabeth Post20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Johannes Johannes Posthuma... in 1850, zv Johanna Willems; BS huw 1824, huw 1839, ovl 1850, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Maria Elisabeth Gastrikgeb 15 feb 1810 HRL, ovl 12 mei 1884 HRL, ongehuwd, dv Johannes G, en Maria Koelman; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk B-037; oud 28 jaar, (vnm: Maria A. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT 1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Maria Isabella Heuffer... Katholiek, dv Mathias H, en Adriana Smits; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, wijk B-037, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 390B-037 (Hoogstraat)Daniël Oolgaardwoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 40 van 20 mrt 1863
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 1000huis B-037
 
verkoperTeuntje Oolgaard (gehuwd met Hendrik Reinier Snijder)
koperJohan Christiaan Schuil


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2867B-042 (Hoogstraat)Johan Christiaan Schuilwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2867Hoogstraat 7 (B-042)Dirk Cnossen


1914 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 7Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Roze, later Klompmaker, in de Hoogstraat. Het is later [?] afgebroken ten behoeve van de nieuwbouw van aannemersbedrijf Frolich, daarna Bouwvereniging Harlingen en Funk.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 7 Cornelis Rozebroodbakker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 7C.Rozebakker


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 7, HarlingenHoogstraat 7D. Klompmaker & Zn.bakkerij, friesch roggebrood


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 7F. (Franciscus) Frolich
  terug