Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 13 3-079 3-094 G-241 G-277a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) G-244 G-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 25 (niet bekend) (niet bekend) G-245 G-280


Huisnaam in: 1655
Gebruik:
Naam: de zilverberg
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1662
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1665
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk G-251
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1810
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk G-248
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanKerkpoortstraat 13
ten oostenKerkpoortstraat 15
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 11


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257r van 11 mrt 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 25Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk achter of terzijde hof van de Silverberg]ledige plaats of nieuw aangelegde hof
 
koper door niaarRiemer Jurjens 300-00-00 GG
koper door niaarFrans van Kyll
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
geniaarde koperTymen Jacobs Hayema
naastligger ten oostenenige kamers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende niaarnemer Riemer Jurjens
naastligger ten westende niaarnemer Frans van Kyll
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Jurjens [Wijngaarden] en Frans van Kyll kopen, na niaar ratione vicinitatis, een ledige plaets of nieuw aangelegde hof achter de kerk, naast de hof van 'de Zilverberg', Ten O. enige camers, ten W. de retrahenten. Het was door Tymen Jacobs Hayema gekocht van erven Gerrit Jacobs. Koopsom 300 gg.


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Lolle Tieerds


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Lolle Tieerds


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 mrt 1671 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]1/2 huis
 
koper provisioneelJacob Jaities 188-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordenhet huis van IJsbrandt Wynties
verkoper q.q.Haring Egberts, curator overgrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts, gehuwd met
verkoperFockjen Jolles


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]1/2 huis
 
koperJacob Jaities 188-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties
verkoperTjeerd Lolles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jayties koopt een 1/2 huis omtrent de Grote Kerk. Ten O. Hendrick Jansen, ten W. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. de straat, ten N. erven IJsbrand Wijnties. Gekocht van Tjaard Lolles, voor 188 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 344r van 4 mrt 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kerkpoortstraat 13
 
overledeneJacob Jayties, weduwnaar (1) van
Antie Riemers
overledeneJacob Jayties, gehuwd (2) met
aangeverGrietie Jacobs
Jeltie Jacobs, weduwe van
wijlen Rippert Jacobs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0344r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen, ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens en Folckert Lamberts Nijker[k] als commissarien, volgens appointement de dato den 2e deses, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jacob Jayties in leven burger binnen deser stede, van alle sodanige goederen als deselve Jacob Jaities hebben toebehoort ende metter doodt bij hem ontruymt en naegelaten, ten versoecke van de naeste bloedverwanten ende erfgenamen van Antie Riemers in leven huysvrouwe van voornoemde Jacob Jaities in dier qualiteit requiranten, ende Grietie Jacobs nagelatene weduwe van de overledene bovengedacht, mitsgaders Jeltie Jaities nagelaten weduwe van wijlen Rippert Jacobs, te samen testamentaire erfgenamen van de overledene vaeck gedacht in dier qualiteit requireerden, zijnde des aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Jaccobs gemelt, die oock den eede daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Nijkerck, waerop dan tot de bescrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 4e februaris 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat [staat: bij de grote kerk]huis met een hofke erachter
 
koperYtie Pieters Ackersloot, gehuwd met156-00-00 GG
koperGoitien Clases Braam koopman
naastligger ten oostenHendrik Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordenYtie Pieters Ackersloot c.m.
verkoperDirk Dirxenturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdtie Pieters Ackersloot x Gooitien Clasen Braam koopt een huis met tuintje, galerij en loods erachter, en vrij in- en uitgang ten O., omtrent de Grote Kerk. Ten O. Hendrik Jansen, ten W. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. de straat, ten N. de koper. Gekocht van Dirk Dirxen, turfdrager, voor 150 gg., en 1 ducaat voor verkoper's kind.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0219v van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23achterachter het huis genaamd de Olde Hillebrandtperceel of plaats
 
koperYetie Pieters Ackersloot, gehuwd met20-00-00 CG
koperGoitjen Claessen Braam koopman
naastliggerhuis genaamd de Olde Hillebrandt
naastliggersteeg
naastligger ten oostende hof van Hendrik Jansen glaskoper
naastligger ten zuidenHendrik Jansen glaskoper
naastligger ten westenYetie Pieters Ackersloot c.m.
naastligger ten noordenYetie Pieters Ackersloot c.m.
naastligger ten noordenoud burgemeester Tjeerd Bouwes
verkoperHendrik Jansenglaskoper


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-079Kerkpoortstraat 13
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-079Kerkpoortstraat 13
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 13kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk]


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk]


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 13kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0118r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]huis en weefwinkel genaamd de olde Hillebrandt
 
kopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met470-14-00 GG
koperAttie Oepkes
huurderJan Gerrits c.u.mr. bontwever
naastligger ten oostenAge Clasen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenSymon Stinstra koopman
naastligger ten noordenburgemeester Jan Nollides
verkoperWillem Jansen Bissiunvarensgezel


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-079 Kerkpoortstraat 13Ale Wybes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 13huis
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0191v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis en weefwinkel de Olde Hilbrand genaamt
 
koperGerrit Harmens, gehuwd metmr. bontwever600-00-00 CG
koperRixtie Pyters
huurderRein c.s.mr. bontwever
naastligger ten oostenburgemeester Symon Hiddema
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westende weduwe van Symon Stinstra koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen burgemeester Nollides
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd met
verkoperAaltie Oepkes


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBlindemanssteeg


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0036v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperCatharina Gerrits, gehuwd met600-00-00 CG
koperHarmen Hendriks bontwever
naastligger ten oostenAlef van der Meulen apotheker
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRixtje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Jansbontwever


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]huis
 
koperJan Bartels hovenier664-00-00 CG
huurderJan Beernds c.u.
naastligger ten oostenHarmen Hendriks
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Claasen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
verkoper van 1/5Baudina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/5Catharina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Dirk Fonteinkoopman
verkoper van 1/5Willem StinstraAmsterdam
verkoper van 1/5ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te FranekerFraneker
verkoper q.q.ds. Joannes Stinstra, curator overleraar van de Doopsgezinden te Harlingen
verkoper van 1/5de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen dr. G. Stinstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels, hovenier, koopt (a) een huis omtrent de Nieuwe Kerk. Ten O. Harmen Hendriks, ten W. Fedde Claasen, ten Z. de straat, ten N. perceel b), een grote hof met een camer en gallerij, verhuurd aan de koper. Ten O. Jan Altena, ten W. dr. Simon Stijl, ten Z. perceel a), ten N. dr. G. Andrea. Gekocht van Baudina Stinstra x Jelle Wildschut, Catharina Stinstra x Dirk Fontein, Willem Stinstra te A`dam, D.G. ds. Pieter Stinstra te Franeker en D.G. ds. Johannes Stinstra te Harlingen, de mannen tevens als curatoren over de kinderen, ieder voor 1/5, als erfgenamen van Anna Mouter wv dr. Goytien Stinstra, voor 664 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]tuin, kamer en galerij
 
koperJan Bartels hovenier664-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Altena
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten westendr. S. Stijl
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
verkoper van 1/5Baudina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/5Catharina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Dirk Fonteinkoopman
verkoper van 1/5Willem StinstraAmsterdam
verkoper van 1/5ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te FranekerFraneker
verkoper q.q.ds. Joannes Stinstra, curator overleraar van de Doopsgezinden te Harlingen
verkoper van 1/5de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0380r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]huis met tuin met kamer en gallerij
 
koper provisioneelN. N. 400-00-00 GG
huurder huisGotschalp Philippus 28-00-00 CG
huurder tuin, kamer en galerijde heer Conradi secretaris36-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jan Altena
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westendr. Stijl e.a.
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
verkoper q.q.oud burgemeester Menno Vink, curator
verkoper q.q.Philip Ohlgaard, curatoren overmr. hovenier
verkoperde kinderen van wijlen Jan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
verkoperwijlen Akke Doekes


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0292v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis of herberg, en weefwinkel genaamd de Oude Hilbrand
 
koper van 1/2Hendrik Adses scheepstimmerman160-00-00 GG
koper van 1/2Grietje Jacobs, weduwe van
koper van 1/2wijlen Jan Harmens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. van der Meulen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Hannema, curator overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Catharina Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hein Volbrink


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-094 Kerkpoortstraat 13wed Roelof Roelofs
3-094 1/2Kerkpoortstraat 13Hendrik Atzes


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-094 Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofs1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Geeltje Dirks van Arumgeb 1806 HRL, ovl 27 jul 1814 HRL; wijk F of wijk G-241, dv Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofsovl voor 1815; wed. R.R. eigenaar en gebruiker van wijk G-241, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Hendrik Atsesovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk G-244; medegebruiker is Sietse Rommerts Jager, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Cornelis Dirks Lautenbach... van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin 1814. (GAH204); C. Dirks L. ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Johannes Leenderts Stoef... ovl 1828, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-161, havenmeester, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-245, samen met C. Lautenbach en S.C. Reidsma, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25S. C Reidsmaeigenaars en gebruikers van wijk G-245, samen met Johannes Stuf en C. Lautenbach, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-241Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofs wedRoelof Roelofs wedgealimenteerd
G-244Kerkpoortstraat 23Hendrik Atzes wedHendrik Atzes wed
G-244Kerkpoortstraat 23Sietze Rommerts Jager kastelein
G-245Kerkpoortstraat 25Johannes Lautenbach tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 902Kerkpoortstraat 25Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis en erf (65 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 903Kerkpoortstraat 23Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 905Kerkpoortstraat 13Dirk Hendriks van der MolenHarlingenarbeiderhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Goris Faber... Sijtses; BS huw 1820, huw 1829, ovl 1841, ovl 1857; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Harmen Berends Smith... 1829, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-133; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Klaaske Wax... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Antje Bernardus Ulpersgeb 30 aug 1797 Menaldum, Rooms Katholiek, arbeidster, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk G-153, wijk H-001; oud 41 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839 wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Aukje van der Sluis... wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Bauke B Rinsmaoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Harmen Hendriks Dijkstrageb 1796 Wijnaldum, ovl 4 feb 1848 HRL, 1e huwt met Janke Ottes, 2e huwt met Antje Bernardus, zv Hendrik Harmens D, en Janke Gerrits; BS ovl 1848; oud 43 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Jacob Jans Noordkamp... Faber; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-244; VT1839; J. Noodkamp eigenaar van perceel nr. 796 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Trijntje Pottinga... bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-026; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-244Kerkpoortstraat 23J J Noortkamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-241Achter de Grote KerkHarmen Berends Smidt48 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
G-241Achter de Grote KerkAntie Goris Faber44 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-241Achter de Grote KerkHarmen Smith17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkGoris van der Woude14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkBerend Smith8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkCatharina van der Woude18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkAntie Smith12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkKlaske Nolkers Waks65 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
G-244Agter de Grote KerkHarmen Dijkstra43 jWijnaldumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
G-244Agter de Grote KerkAntie Ulpers41 jMenaldumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkHendrik Dijkstra9 jAlmenumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkBernardus Dijkstra6 jMenaldumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkBauke B Rinsma29 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
G-244Agter de Grote KerkLeentie de Groot26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkLubbert Rinsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkAge Rinsma3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkYmkjen Rinsma1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkJacob Noordkamp45 jHarlingengezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, aardewerker
G-244Agter de Grote KerkAukje van der Sluis52 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkJantie Noordbeek16 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Gooris Faber, overleden op 23 mei 184146 jr, overleden Kerkstraat G 241, wed. Douwe Scheltes van der Woude, vrouw van Harmen Berends Smith, korendrager, moeder van minderjarige Berend Harmens Smith en van minderjarige Cato en Goores Douwes van der Woude (uit 1e huwelijk). (in tafel met patroniem 'Reinders') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Hilbrand van Loon, overleden op 14 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 12 dg (geboren 2/8/1844), overleden bij Grote Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Jeltje Klazes Visser, overleden op 16 december 1844(Certificaat van onvermogen), 49 jr, geboren Oosterbierum 21/1/1794, overleden Achter de Kerk G 244, weduwe, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Trijntje Sybrens Plekker, overleden op 16 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 22 jr, geboren Midlum 14/8/1824, overleden Achter de Kerk G 244, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Catharina Knoop, overleden op 24 april 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 4/2/1839), overleden bij Grote Kerk G 244. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Jacob Noordkamp, overleden op 4 juni 184754 jr (geboren 2/5/1793), overleden Achter de Kerk G 244, gehuwd, vader van Jantje Jacobs Noordkamp (vrouw van Rommert Sytses de Jager, varensgezel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Jantje Baukes Potting, overleden op 28 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 21/12/1846), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Pieter Martens Hoekstra, overleden op 12 januari 184843 jr, geboren Kollum, overleden Harlingen (achter de Kerk. G 244), werkman, burgerlijke staat onbekend. (gerenvooieerd)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Sjoerdtje Martinus Balk, overleden op 1 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 28/12/1847), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Frederik Graphorn... zv Friedrich G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Geertje van der Stel... en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Hendricus Nicolaas Vulsma... Gorinchem, zv Nicolaas Hendriks V, en Sietske Hendriks; BS huw 1836, huw 1842, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Johanna van der Zee... dec 1858 Gorinchem, dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 902G-243 (Achter de groote kerk)Jacob J. Noordkampwoonhuis
Sectie A nr. 903G-244 (Achter de groote kerk)erv. Jacob J. Noordkampwoonhuis
Sectie A nr. 905G-242 (Achter de groote kerk)Sint Gerrits Pollemawoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Wiebe Strikwerdageb 1799 Achlum, ovl 12 nov 1866 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-244, zv Fedde S, en ... ; BS ovl 1866


1868 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Schelte Blok... T. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905G-278 (Kerkpoortstraat)Sint G. Pollemawoonhuis
Sectie A nr. 902G-280 (Kerkpoortstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis
Sectie A nr. 903G-280 (Kerkpoortstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4946Kerkpoortstraat 13 (G-277)Hein H. de Bruinwoonhuis
Sectie A nr. 903Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 904Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 902Kerkpoortstraat 25 (G-280)Jacobus Boumanswoonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstraat 13Herm. Smit101vethandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13 Franciscus A. Frölichsmid a/d/ gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13A.Tigchelaargemeente-werkman (gep.)
Kerkpoortstraat 25G.Tigchelaaraannemer


1950 - kentekenadresnaam
B-38190
Kerkpoortstraat 25Zacheus van der Zee


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 13R. (Romkje) Rozema wv v.d. Bos
Kerkpoortstraat 25Z. (Zacheus) v.d. Zee


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 25, HarlingenKerkpoortstraat 25Z. van der Zeeverhuizingen


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 25, HarlingenKerkpoortstraat 25R. van der Zeebinnen- en buitenlandse verhuizingen
  terug