Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 70
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 70 5-026 5-025 E-014 E-013


Huisnaam in: 1642
Gebruik:
Naam: de spiegel
Kwartier/wijk 5-026
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1660
Gebruik:
Naam: (aldaar de) spiegel (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1729
Gebruik:
Naam: de spiegel
Kwartier/wijk 5-026
Verkoper: mouter, willem pieters
Koper/eigenaar: fokkes, simon
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 70 (westgevel), HarlingenVoorstraat 70 (westgevel)baksteeninscriptie


 


 


 


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ [staat: Suypmarkt]huis, brouwerij en mouterij, lege plaats achter het huis van de blinde ezel gele
 
koperEvert Jans, gehuwd met4875-00-00 GG
koperGrietie Pieters
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Blinde Ezel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van doctor Wijbinga
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Saves
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEwert Jans x Grietie Pieters koopt een huis, brouwerij en mouterij op de Suypmarkt. Ten O. 'de Blinde Ezel', ten W. dr. Wybenga, met een vrije in- en uitgang in de Kerkstraat. Gekocht van Hendrik Saves.


 


 


 


 


 


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]kamer met tuin ten oosten achter het huis genaamd de Blinde Esel
 
koperFoppe Folkerts, gehuwd met4300-00-00 GG
koperLeuk Jobs
naastligger ten oostende erfgenamen van Harmen Harmens
naastligger ten zuidenHillebrant Sibouts
naastligger ten westenJacob Pieters koperslager
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
voormalig eigenaarSikke Scheltes
verkoperSieuwert Sytses, gehuwd metkoopmanAmsterdam
verkoperAntje EvertsAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Folkerts x Leuk Jobs kopen een huis met brouwerij en mouterij genaamd de hamer op de Suipmerkt zz. Voorstraat, samen met een kamer met tuin ten oosten, achter het huis de blinde esel daarnaast, en de paardestallen achter de brouwerij met de uitgang naar de Kerkstraat, met de gerechtigheid om water te mogen halen binnen en buiten de stad en uit de vijver bij Ludingakerk. Ten O. Harmen Harmens de oude, ten Z. Hillebrant Sibouts, ten W. koperslager Jacob Pieters, ten N. de Suipmerkt. Geen grondpacht, behalve 5 st. op de paardestal aan erven Foeke Heemstra. Gekocht van koopman Sieuwert Sytses x Antje Everts te Amsterdam voor 4300 gg en twee gouden ducatons en twee rosenobels toe als propijn.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]paardenstal achter de brouwerij in de uitgang van de Kerkstraat
 
koperFoppe Folkerts, gehuwd met4300-00-00 GG
koperLeuk Jobs
verpachter grondde erfgenamen van Foeke Heemstra 0-05-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Harmen Harmens
naastligger ten zuidenHillebrant Sibouts
naastligger ten westenJacob Pieters koperslager
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
voormalig eigenaarSikke Scheltes
verkoperSieuwert Sytses, gehuwd metkoopmanAmsterdam
verkoperAntje EvertsAmsterdam


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]huis met brouwerij en mouterij genaamd de Hamer
 
koperFoppe Folkerts, gehuwd met4300-00-00 GG
koperLeuk Jobs
toehaaktwee gouden ducatons en twee rozenobels als propijn (=geschenk)
naastligger ten oostende erfgenamen van Harmen Harmens
naastligger ten zuidenHillebrant Sibouts
naastligger ten westenJacob Pieters koperslager
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
voormalig eigenaarSikke Scheltes
verkoperSieuwert Sytses Cooyman, gehuwd metAmsterdam
verkoperAntje EvertsAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Folkerts x Leuk Jobs kopen een huis met brouwerij en mouterij genaamd de hamer op de Suipmerkt zz. Voorstraat, samen met een kamer met tuin ten oosten, achter het huis de blinde esel daarnaast, en de paardestallen achter de brouwerij met de uitgang naar de Kerkstraat, met de gerechtigheid om water te mogen halen binnen en buiten de stad en uit de vijver bij Ludingakerk. Ten O. Harmen Harmens de oude, ten Z. Hillebrant Sibouts, ten W. koperslager Jacob Pieters, ten N. de Suipmerkt. Geen grondpacht, behalve 5 st. op de paardestal aan erven Foeke Heemstra. Gekocht van koopman Sieuwert Sytses x Antje Everts te Amsterdam voor 4300 gg en twee gouden ducatons en twee rosenobels toe als propijn.


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035va van 22 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ aan de Suypmerkhuis, brouwerij en bierhuis, gebruikt als gorterij, mouterij en hof en een paard
 
koper provisioneelSicke Hettes 2110-00-00 GG
verpachter grond paardenstalde erfgenamen van Foecke Heemstra 0-05-00 CG
huurderHessel Jacobs Hinxt 200-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van het huis van Harmen Harmens
naastligger ten zuidende kamer van Hillebrant Sybouts
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslager
naastligger ten noordenVoorstraat en Suypmerk
verkoperFoppe Folckerts, gehuwd metoud brouwer
verkoperLuyke Jops, voor zich en als vader en wettige voorstander over zijn kind


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 297r van 11 feb 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 70
 
overledeneFoppe Folckerts, weduwnaar (1) van
wijlen Meyke Jops
Geertzen Auckes, geauthoriseerde curatorwijdschipper
Symen Grettinga, geauthoriseerde curatoren overapotheker
Maycke Foppes kind uit (1)
Folckert Foppes kind uit (1)
Jan Foppes kind uit (1)
Aeltje Foppes
overledeneFoppe Folckerts, gehuwd (2) met
aangeverTjal Jurjens, gesterkt met
Gerrit Willemsmr. huistimmerman
Tjetske Foppes kind uit (2)
Rienskjen Foppes kind uit (2)
Jedske Foppes kind uit (2)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0297r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heren presiderende burgemeesteren Taco Wijbrandts Jellema ende Augustinus Pytters Brouwer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Foppe Folkerts in leven burger ende mr. gortmaker binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien ende credyten uyt- en inschuldens aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Geertzen Auckes wijdschipper ende Symen Grettinga apothecarius als geauthoriseerse curatores over de vier voorkinderen van de overledene Foppe Folckerts voornoemt bij zijn wijlen eerste huysvrouwe Meyke Jops in echte verweckt met namen Maycke, Folkerts ende Jan sampt Aeltje Foppes in dier qualiteit requiranten ter eenre, ende Tjal Jurjens als moeder ende wettige voorstanderse over haer drie kinderen met namen Tjetske, Rienskjen ende Jedtske Foppes bij haer overleden man Foppe [0297v] Folckerts bovengedacht in echte getogen, in desen gesterckt met Gerrit Willems mr. huystimmerman, ende in dier qualiteit requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Tjal Jurjens bovengedacht, die den belofte hiertoe staende heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Jellema, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 11e february 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238v van 24 feb 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkthuis, mouterie, gorterij met een paardestal, tuin en plaats
 
koperTrijntie Doekles, weduwe van1850-00-00 GG
koperwijlen Jelle Simons Stijl
huurderLubbe Alles c.u.140-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHarmen Jansen Blok e.a.
naastligger ten zuidenTrijntie Annes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hinne Wybrens
naastligger ten oostensteeg naar de Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenTrijntie Doekles e.a., weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Simons Stijl
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt en diept]
verkoperJacob Romkes Braam, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Antie Reiners Fontein, als voorstander over zijn kinderen


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0242r van 31 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ op de Suivelmerkthuis
 
koperLubbe Alles c.u.2200-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Jansen Blok e.a.
naastligger ten zuidende weduwe van Henne Wybrens c.s.
naastligger ten westenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Simons Stijl
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suivelmerkt]
verkoperTrijntie Doekles, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Simons Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLubbe Alles koopt een huis zz. Voorstraat op de Zuivelmarkt, met een kelder, eest, mouterij en gorthuis, tuin en plaats en vrije eigen steeg ten O. Het strekt zich uit tot zuidwaarts de openbare steeg naar de Grote Kerkstraat, waarlangs de kopers vrij in- en uitgang hebben. Ten O. Harmen Jansen Blok e. a., ten W. de verkoper, ten Z. wd. Heere? Wybrens, ten N. de Zuivelmarkt. Lange acte met veel bedingen. Gekocht van Trijntje Doekles wv Jelle Symons Stijl, voor 2200 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-026Voorstraat 70huis etc.
eigenaarLubbe Alles
gebruikerLubbe Alles
huurwaarde89-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-026Voorstraat 70huis
eigenaarLubbe Alles
huurwaarde89-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-026 Voorstraat 70huis
eigenaarLubbe Alles
gebruikerLubbe Alles
huurwaarde89-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-17-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-026 Voorstraat 70huis
eigenaarLubbe Alles
gebruikerLubbe Alles
huurwaarde89-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-026 Voorstraat 70Cornelis Louwrens, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-026 Voorstraat 70huis
eigenaarLubbe Alles
gebruikerCornelis Lourens
huurwaarde89-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-03-10 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0231r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkthuis, gortmakerij en stal
 
koperPetrus van Gent, gehuwd metmr. gortmaker5100-00-00 CG
Geertruid Gezel
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens
naastligger ten zuidende weduwe van Gijsbert Wildschut
naastligger ten westende weduwe van Gijsbert Wildschut
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Voorstraat en Zuivelmarkt]
verkoperJeltje Ables, gehuwd met
Jacob H. Kostermr. wolkammer


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0210v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkthuis, gortmakerij en stal
 
koperAlbert Heyns Olingius, gehuwd metgortmaker6040-00-00 CG
koperJaartje Johannes Ruitinga
huurderde koper Albert Heyns Olingius c.u.gortmaker90-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens
naastligger ten zuidende weduwe van Gijsbert Wildschut
naastligger ten westende weduwe van Gijsbert Wildschut
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt]
verkoperPetrus van Gent, gehuwd metmr. gortmaker
verkoperGeertruid Gezel


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0193r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 70Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkthuis en grutterij
 
koperDirk Willems, ondertrouwd met4500-00-00 CG
koperAaltje Mulder, weduwe vanFraneker
koperwijlen Waterbeek
Willem Douwes, vader van de koperoud bouwmeester
naastligger ten oostensteeg, vrije eigen
naastligger ten oostenvroedsman Albert Wijmers Backer
naastligger ten zuidenJ. Wildschut
naastligger ten westenJ. Wildschut
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJaartje Ruitinga, weduwe van
verkoperwijlen Wilt van der Meulengruttemaker


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-026 Voorstraat 70D Houtsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-025 Voorstraat 70D Houttuin6-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-014Voorstraat 70Fedde Berends de Jong... b sha 1815hu, huw 1840, ovl 1849, BS Franeker huw 1814, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk E-014, grutter, 1814. (GAH204); id. van wijk E-225, grutterij, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb Bolsward en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-014Voorstraat 70Fedde de Jong Fedde de Jong grutter


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 312 van 16 aug 1814
adressoortbedraggebruik
E-014Voorstraat 70koopaktefl. 6300huis aan de Voorstraat E-014
 
verkoperAaltje Houtsma
koperFedde de Jong


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-014Voorstraat 70Antje Feddes de Jong, overleden op 10 december 1821dochter van Fedde de Jong, gortmaker (Voorstraat E 14) en Jeltje Abes de Jong, zuster van minderjarige Iemkje en Geertje Feddes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - variaadresbronbericht
Voorstraat 70Leeuwarder Courant 7 januariDe Notaris WIJMA, te Harlingen, zal aldaar, op Woensdag den 3 Februarij 1830, des avonds 6 ure, bij de eindelijke toewijzing, in het Heeren Logement van D. Minnema, in het openbaar presenteren te verkoopen: Eene uitmuntende en welbeklante GRUTTERIJ, met de HUIZINGE en verdere GEBOUWEN, staande aan de Voorstraat te Harlingen, wijk E no 14, bij den heer F. de Jong, als eigenaar bewoond en gedreven wordende, den 12 Mei 1830 vrij te aanvaarden, waarop geboden is f. 3300.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 48 van 12 feb 1830
adressoortbedraggebruik
E-014Voorstraat 70koopaktefl. 3100huis en grutterij aan de Voorstraat E-014
 
verkoperFedde de Jong
verkoperJeltje Abes de Jong
koperAbe Jeltjes de Jong (te Franeker)
koperMartinus Gerbrandus Pettinga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1064Voorstraat 70Martinus Gerbrandus PettingaHarlingengrutterhuis (310 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-014Voorstraat 70Jan Sjoerd Jelgers Schaafsma, overleden op 28 september 1834zoon van Jelger Schaafsma, grutter (Voorstraat E 14) en Aukje Gerryts Kuperus, broer van minderjarige Rigtje Jelgers Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-014Voorstraat 70Jelger Sjoerds Schaafsma... HRL, kantoorbediende, wonende te HRL, 2e huwt met Marijke Hilwerda, (gk), grutter in 1868, N.H., ovl wijk E-014, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-020 oud 29 jaar, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-014Voorstraat 70Riekje de Haanoud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-014; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-014VoorstraatJelger Schaafsma29 jMakkumm, protestant, gehuwd, koopman en grutter
E-014VoorstraatAukje Kuperus27 jDronrijpv, protestant, gehuwd
E-014VoorstraatSjoerd Schaafsma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-014VoorstraatRigtje Schaafsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-014VoorstraatGeertruida Schaafsma3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-014VoorstraatJeltie Schaafsma2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-014VoorstraatRiekje de Haan35 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-014Voorstraat 70Jeltje Jelgers Schaafsma, overleden op 21 oktober 18403 jr, overleden Voorstraat E 14, dochter van Jelger Schaafsma, grutter en Aukje Gerrits Kuperus, zuster van minderjarige Rigtje, Geertruida, Sjoerd en Aukje-Jeltje Jelgers Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2213E-014 (Voorstraat)Jelger Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3251E-013 (Voorstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwinkel en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4294Voorstraat 70 (E-013)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 70 Sijtske Tjallingiizonder
vorige grondslagf. 8000
huidige grondslagf. 9000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 70P. Tjallingii95


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 70P. Tjallingii95


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 70P. Tjallingii95


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 70P. Tjallingii95


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 70P. Tjallingii95


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 70J.B.Kreeftdir. zeevaartschool


1945 - kentekenadresnaam
B-27580
Voorstraat 70Cornelis Liberg


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 70, HarlingenVoorstraat 70 Boerenleenbanksparen, credieten, hypotheken


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 70H. (Harmen) Smedes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 70rijksmonument 20736
  terug