Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 6 5-060 5-054 F-176 F-168
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 14 5-059 5-051 F-173 F-164
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 29 (niet bekend) (niet bekend) G-128 G-140


Huisnaam in: 1632
Gebruik:
Naam: sodoma
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: de vergulde star
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1771
Gebruik:
Naam: sodoma
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 6
ten oostenGrote Kerkstraat 10
ten zuidenHeiligeweg 7
ten westenGrote Kerkstraat 4
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 6naamloze steeg ten oosten
Grote Kerkstraat 6naamloze steeg ten westen


 


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0203r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZgrondpacht uit een huis en grond
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet huis van Evert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHilck Harings
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Griet Claesen, weduwe van
crediteur (triumphant)wijlen Jan Lammertsslotke
verkoper (gesuccumbeerde)Jan Jansen de jongeslotke


 


 


 


 


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0413r van 3 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]huis strekkende van voren van de straat tot achter aan het water
 
koperJan Hessels, gehuwd met525-00-00 GG
koperLuythien Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Taeckes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenHilck Harings
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDurck Heeres, gehuwd met
verkoperWyck Hessels


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg naast het voorhuis
naastligger ten oostenHendrick Aerts


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015v van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis en erf
 
koperLammert Jansen, gehuwd metwieldraaier600-00-00 GG
koperJanneke Claeses
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
verpachter grondJan Hessels Fries 0-16-00 CG
protesteert omdat hij dit huis al gekocht heeftJohan Symens
naastligger ten oostenWybrant Rintses bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLyckle Haringhs
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperKempo Rintses, gehuwd met
verkoperFijcke Hendricx
tekst in de margeJohan Symenszn. seggende d'huysinge alhier geproclameert van Kempo Rintses cum uxore gecoft te hebben, verspiert bij desen den vercopinge mit voors. proclamant gedaen in forma.
tekst in de margeD'vercoopers ontkennenden bij expres des verspierders aengeven van coop, protesteren de nullitate ende van ontschadelicheyt van de verspieringe sampt van costen, schaden ende interessen over den nulle spieringe te hebben ende te lijden, actum den 2en marty 1611, moegende lijden dat de verspierder tot bewijs van sijn pretense aengeven van coop werde geadmitteert.
tekst in de margeJohan Symens in persone verclaert sijn verspieringe. Actum den 12en marty 1611.
tekst in de margeEnde sijn alle verdere handen affgewesen ende tot decisie van partien questie 't gewijsde gereserveert. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 6en aprilis 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jans, wieldraaier x Janneken Claesen kopen een huis zz. Kerkstraat. Ten O. bakker Wybrant Rintses, ten W. Lyckle Harings. Grondpacht 12 st aan de Stad en 16 st aan Jan Hessels Fries? Gekocht van Kempe Rintses x Fycke Hendricx voor 600 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0138v van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054v van 8 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Kerkstraat ZZvoor- en achterhuis daer Sodoma uytsteeckt
 
koperN. N. 0-00-00 GG
trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest inJacob Piters
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenheer Albert
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jantyen Jelis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrick Aerts Ducis
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemans
tekst in de margeJacob Piterszn, alhier in de secretarie comparerende, verclaert dat hij zijne protestatie gedaen opte vercopinge van de huysinge hier in de proclamatie gemelt, alsmede opte vercopinge van de camer ofte huysinge bij Doye Jacobs gecocht van den proclamanten in eersten a[c]te gemelt ofte opte cooppenningen van beyde d'selve, affstaet, ende verclaert voorts soo veel d'selve concerneert d'helft van de voors. huysinge ende camer bij wijlen Jacob Joris nagelaten ofte van den selven affgecomen, blijvend zijne protestatie neffens d'andere helfte bij Jantien Jelis vercoft in cracht. Actum den 7en july 1627 (!).
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Jantyen Jelis wv Hendrick Aerts Ducis voor 1/2, en van de erven Jacob Joris Ellemans voor 1/2, een voor- en achterhuis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uytsteeckt, waaruit voors. Hendrick Aerts versturven is. Ten O. Tiaard Jouckes, ten W. heer Alberts.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis daer Sodoma uytsteeckt
 
koper provisioneelJelmer Pyters 737-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis daer Sodoma uytsteeckt in de Kerkstraat, nu onlangs provisioneel verkocht aan Dooye Jacobs voor 303 GG


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claesen


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0120r van 29 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiaerd Jouckis brouwer


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaats
 
koper door niaarDoye Jacobs waagmeester731-07-00 GG
geniaarde koperClaes Pieters, gehuwd metgrootschipper
geniaarde koperWytske Yntes
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes
naastligger ten zuiden*Doye Jacobs
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westenPieter Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jan Claeses, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoye Jacobs, waagmeester, koopt na niaar proximitatis tegen grootschipper Claes Pieters x Wytske Yntes, een huis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uitsteeckt. Ten O. huis en brouwerij van Tiaerd Jouckes, ten Z. Doye Jacobs en een steeg, ten W. Pieter Jaspers en een gezamenlijke steeg. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van erven burger-hopman Jan Clasen x Trijntie Pieters voor 731 gg 7 st.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claessen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0007r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] tot achter aan de muur van de verkopers voorhuis, loods en van de plaats ten westenhuis waar Sodoma uithangt, loods, ledige plaats en hof achter twee huizen
 
koperJurrien Langhe, gehuwd met610-00-00 GG
koperRemmerich Isacks
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidende verkoper Doye Jacobs
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer Jansen* brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDoye Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Langhe x Remmerich Isacks kopen een huis daer Sodoma uythangt, loods, ledige plaets en hof, achter twee huizen, strekkende van de Kerkstraat tot de muur van verkopers' voorhuis, plaets en loods. Ten O. Tjaerd Jouckes, ten W. wd. Broer Brouwer. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Doye Jacobs, voor 610 gg.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperN. N.
bewonerSjoukuitdraagster
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Broer Jansen* brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiaard Jouckes Swaentie brouwer


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0137v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ strekkende achter tot het huis van Doye Jacobshuis daer Sodoma uithangt, loods en hof
 
koperJacob Heris, gehuwd met750-00-00 GG
koperRijckland Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Bartel Cleysen
naastligger ten zuidenDoye Jacobs
naastligger ten westenCataline Jans
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperRemmerich Isacks*, weduwe van
verkoperwijlen Jurien Langhe*


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat tegenover Roma]twee kamers of dwarshuis
 
koperClaes Willems Burger 131-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Lammert Gijsberts
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende kamer van Claes Willems
naastligger ten noordende hof van Foppe Foppes rentmeester
verkoperBarent Hiddes de Friesordinaris kapitein ter zee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Burger koopt een kamer of dwarshuis in de Bot Apotequersstraat, scheen over Romen.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijntie Cornelis


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Stoker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirck Cornelis cum sorore
gebruikerDirck Cornelis cum sorore
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarvrouw Widenbrugh
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720
5-060Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis erven
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. de heer Wydenbrug
gebruikerconrector Wassenaer
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis suster
gebruikerDirk Cornelis suster
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn320-14-00 GG
koperAefke Huiberts
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Beerns
naastligger ten zuidenKoert Burman
naastligger ten westenmevrouw Oldaen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wijdenbrugh
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPyter Hendrixkoopman


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYbeltje Pieters


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYbeltie Cornelis


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYebeltie Cornelis


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarWydenbrugh
gebruikerds. Faber
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarNinke Cornelis
gebruikerNinke Cornelis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarJan Clases
gebruikerJan Clases
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ tegenover de herberg Roma [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperAaltie Jans Bostijn, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen Douwe Feddriks
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenAaltie Jans Bostijn
naastligger ten noordenwijlen Foppe Jans
verkoper van 1/2Saakjen Jans Bostijn, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Jansen Blauw
verkoper van 1/2Janneke Jans Bostijn, gehuwd metHoorn
verkoper van 1/2Pieter Alderts WieringHoorn


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Fockes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-059 Grote Kerkstraat 14Jan Tjeerds, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
5-059 /2Grote Kerkstraat 14Jan Gerrits, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-08 CG
5-059 /2Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarSimon Fokkes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0071r van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat tegenover de herberg Roma]huis met weefwinkel
 
koperStijntie Jans, weduwe van246-14-00 GG
koperwijlen Beernt Beernts mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg lopend naar de voordeur van Roma
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenOtte Sybes
naastligger ten noordende tuin van Folkert van der Plaats
verkoperHiltie Douwes, gehuwd met
verkoperHendrik van Hees thans uitlandig, derhalve bijgestaan door haar broersoldaat
verkoperDouwe Douwesmr. reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntie Jans wv Beernt Beernts, in leven mr. bontwever, koopt huis en weefwinkel voor drie getouwen, en bijbehorende aparte woning, in de botapothecarsstraat tegenover herberg 'Roma'. Grondpacht 28 st. Ten O. de steeg naar de voordeur van Roma, ten Z. de botapothecarsstraat, ten W. Otto Sybes woning, ten N. de tuin van Folkert van der Plaats. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Hiltie Douwes x Hendrik van Hees, soldaat guarnisoen houdende in de graaff, wonende te Harlingen, geassisteerd door haar broeder mr. reidmaker Douwe Douwes, voor 246 gg. 14 st.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0149r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZdeftig huis
 
koper door niaarJan Schonebeek mr. chirurgijn254-00-00 GG
geniaarde koperJurjen Carsten de Jong, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperWilhelmina Nelléwinkelierse
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJurjen Carsten de Jong c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuibert Schonebeek meerderjarige vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schonebeek koopt huis zz. Grote Kerkstraat. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 12 st. Gekocht van Huibert Schonebeek, vrijgezel, voor 254 gg. 7 st.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Backer


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] tegenover de herberg Romahuis en weefwinkel en aparte woning aaneen gebouwd
 
koperAntje Johannes, weduwe van350-00-00 CG
koperwijlen Dirk Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderRegina Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenOtte Sybes
naastligger ten noordende tuin van Jacob Willems
verkoperHarmen GerrytsbontweverEnschede


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperPieter Wytzes Blok mr. schilderaar431-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJacob Jacobs mr. boendermaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Albartus de Haas c.s.
naastligger ten zuidende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSimon Fokkes Bakkeroud mr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Wytses Blok, mr. schilderaar koopt huis, eertijds 'Sodoma'. Ten O. de vroedsman Albartus de Haas, ten Z. wd. Philippus Swart, ten W. een steeg, ten N. de Grote Kerkstraat. Met vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Met indeling van het huis. Verkoper Simon Fokkes Bakker, mr. koperslager.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Wytses Blok


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286r van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperFolkert Baukes, gehuwd met320-00-00 CG
koperDieuwke Okkes
verpachter grondde stad Harlingen1-16-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Dirk Bartling, gelastigde vanspekslager
verkoperPieter Durks
verkoperAgnieta Durks
verkoperJohannes Durks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter 10 = kadnr. 1177) Cornelis Jacobs Coster x Baatje? Poulus koopt een huis c.a. omtrent de Vijver. Ten O. erven Jan Poulus, ten W.?, ten Z. de straat, ten N. de convooimeester van der Straaten. Gekocht van Froukje Jans wv Geert Hansen, voor 96 gg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0083v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperPoppe Menalda [staat: Manalda] koopman119-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderFolkert Baukes c.u.22-00-00 CG
huurderMaayke Wytzes 0-05-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperCatharina Bartling, gehuwd met
verkoperJan H. Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werff
verkoperJohannes Kramer, vader en voogd vankoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0307v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperHendrik Harmens, gehuwd met350-00-00 CG
koperAkke Gerbens Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderFolkert Baukes 22-00-00 CG
huurderMaaike Wytzes 0-05-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperPoppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Harmens x Akke Gerbens te Wijnaldum, kopen huis in de Botapothecars straat, thans gehuurd en bewoond door Folkert Baukes c.u. voor 22 gg. en Maayke Wytzes voor 5 st. per week. Grondpacht 28 st aan de stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Botapothecars straat, ten W. Jan Bolman, ten N. Abraham Hansen. Gekocht van Poppe Menalda, coopman, voor 350 cg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0161r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZhuis
 
kopervroedsman Albert Wymes Bakker koopman550-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurder deelHendrik Merkelbach
huurder deelPieter Hendriks
huurder deelWybe Wytses
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenburgemeester T. Stephani
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 3/9Wytse Heinsschilder
verkoper van 3/9Johannes Kibbelaar, gehuwd metarbeider
verkoper van 3/9Rigtje Heins
verkoper van 1/9Berber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoper van 1/9Claas Jans Weydeman, gehuwd met
verkoper van 1/9Antje Romkes Wassenaar
verkoper van 1/9Jan Cornelis Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/9Dieuwke Romkes Wassenaar
erflaterwijlen Pieter Wytses Blok, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Lijsbert Jans Bot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wymes Bakker, raad in de vroedschap en koopman, koopt een huis Grote Kerkstraat bewoond door Hendrik Merkelbach, Pieter Hendriks en Wybe Wytses. Vrije opgang door een steeg ten westen. Naastliggers zijn burgemeester T. Stephany, Jan Sybrens, de Kerkstraat en een steeg. grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van de erfgenamen van wl. mr. schilder Pieter Wytses Blok x Lijsbert Jans Bot, met name schilder Wytse Heins, Rigtie Heins x arbeider Johannes Kibbelaar voor 2/3, meerderjarige vrijster Berber Jan Bot, Antie Romkes Wassenaar x Claas Jans Weydenaar, Dieuwke Romkes Wassenaar x oud schipper Jan Cornelis Bakker voor 1/3, voor 550 GG.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperRitske Jans, gehuwd met121-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurder achterkamermilitairen 0-08-00 CG
naastligger ten oostenJarig Klaver
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenEvert Tadema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietje Jans Schoonebeek, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0145r van 4 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperFokke Hessels, gehuwd metmetselaarsknecht380-00-00 CG
koperTrijntje Bastiaans
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderJacob de [niet ingevuld] c.u.30-00-00 CG
huurderEgberdina Claases 0-06-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Bot apothecarsteeg]
naastligger ten westende weduwe van Jan Bolman
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperFoekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Poppe Eekes Menalda, gelastigde vankoopman
verkoperAukje Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Harmens, houderse van het reversaal ten laste van
reversaalhouderJohannes Jans, gehuwd met
reversaalhouderAngenietje Dirks


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0141r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperFoekje Kuiper, weduwe van83-10-00 CG
koperwijlen Poppe Menalda
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderde weduwe van Fokke Hessels
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoper q.q.Tjerk van Benthem, curator overboekdrukker en koopman
verkoperwijlen Fokke Hessels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(11 of 33) Foekje Kuiper wd. Poppe Menalda koopt een huis in de Bot Apothecarsstraat. Grondpacht 28 st aan de Stad.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14achterGrote Kerkstraat achter de timmerwinkelkeuken en plaats
 
koperJohannes Willems Jaager, gehuwd metmr. slager50-00-00 CG
koperTrijntje Jackles
naastligger ten oostenLevy Jacobs
naastligger ten zuidenJohannes Willems Jaager c.u.mr. slager
naastligger ten westenH. Merkelbach
naastligger ten noordenRitske Jans Cronenburg mr. huistimmerman
verkoperRitske Jans Cronenburgmr. huistimmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-056 Grote Kerkstraat 6Ritske Kronenburgh


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-054 Grote Kerkstraat 6Ritske J Cronenburg2-00-00 CGstond: a w bakker huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-173Grote Kerkstraat 14Ritske Jans Kronenburg... Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204); erven R.K. eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Claas Heeres de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864, ovl 1875; gebruiker wijk F-176, winkelier; medegebruikers Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Dirkje Willems de Vries... HRL, huwt met Klaas Heres de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Janneke Overdijk in 1811, ovl wijk F-176, N.H., dv ... en Antje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Grietje Edsgers... Schemkus, doet overlijdensaangifte van Jan Martens in 1811; BS ovl 1811, ovl 1871; gebruiker van wijk F-176, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan Alberts Bakker... gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas Heeres de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Trijntje Hoogstragebruiker van wijk F-176, medegebruikers zijn Claas Heeres de Vries, winkelier, en Grietje Edsgers, gealimenteerd, eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Arent Huisjemaker... met Voske Ruurds, kind: Geert Arends H, geb 1794 HRL; BS ovl 1817; 1840 overlijdens; gebruiker van wijk G-128, korenmeter, eigenaar is R. Kronenburg wed., 1814. (GAH204); A. Geerts H., van HRL, en Antje Roelofs ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
F-176Grote Kerkstraat 6Trijntje Hoogstra
F-176Grote Kerkstraat 6Grietje Edsgers gealimenteerd
F-173Grote Kerkstraat 14R Kronenburg ervenJan A Bakker pakhuis
G-128Romastraat 29R Cronenburg wedArent Huisjemaker koornmeter


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 45timmerwinkel F-173
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperSchelte Piers van der Hoeven


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 311 van 8 okt 1827
adressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14koopaktefl. 75timmerwinkel F-173
 
verkoperFolkert van der Hoeven (mr. huistimmerman)
ten oostenJacob Levy
ten zuidende koper Willem Jager
ten westende weduwe Merkelback
ten noordende straat
koperWillem Jager (mr. slager en vleeshouwer)


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 en 22 van 20 feb 1828
adressoortbedraggebruik
F-176Grote Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 387huis F-176
 
verkoperJohannes Bekius (te Midlum)
verkoperGerben Bekius (te Midlum)
verkoperJan Bekius
verkoperPieter Bekius
verkoperZetske Jans Bakker
verkoperWybe Bekius (te Almenum)
verkoperJohannes Jans Bekius (te Midlum)
verkoperJohanna Bekius (te Midlum)
verkoperAafke Bleeker (te Midlum)
verkoperGrietje Bleeker
koperJan van der Weide


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1043Grote Kerkstraat 6wed. Jan Douwes BekiusHarlingenschoenmakerschehuis en erf (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1047Grote Kerkstraat 14Willem Johannes JagerHarlingenslagerpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1681Romastraat 29Johannes HessWoudsendmolenaarsknegthuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Cornelia Johannes Sandstrahuwt met Jan de Boer, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844; oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan S. de Boeroud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jantie Treinsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Durkje P Krofoud 56 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Inne Wiegers van der Weide... huw 1822, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Jarigje Pieters Luidinga... BS huw 1822, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-128Romastraat 29Douwe Stoffels de Vries, overleden op 17 mei 183976 jr, sleper, geboren Hindeloopen, overleden Romastraat G 128, gehuwd. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-176Grote KerkstraatJan S de Boer45 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-176Grote KerkstraatCornelia Sanstra44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-176Grote KerkstraatAnna J de Boer19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatMaayke de Boer11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatJohanna de Boer11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatKaatje de Boer7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatJantie Treinsma56 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen
F-176Grote KerkstraatTetje Hilverda25 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
F-176Grote KerkstraatTrijntie Hilverda22 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
G-128RomastraatDurkje Pieters Krof56 jHindelopengezin 1, v, protestant, weduwe
G-128RomastraatInne van der Weide42 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, werkman
G-128RomastraatJarigje P Ludinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-128RomastraatPieter van der Weide16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatWieger van der Weide9 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatKlaas van der Weide3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatJetske van der Weide14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-128Romastraat 29Fritske Innes van der Weide, overleden op 12 september 18411 1/2 jr (geboren 30/3/1840), overleden Romastraat G 128. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Tietje de Weerd, overleden op 1 augustus 18425 wk, overleden Kerkstraat F 176. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Bartholomeus Klok, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 5/3/1842), overleden Kerkstraat F 176. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Harmanus Schaafsma, overleden op 2 september 184328 jr, zeeman, overleden Kerkstraat F 176, gehuwd, 1 kind. (Certificaat van onvermogen nr. 151) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jourke Jacobus Zijlstrageb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Johannes Schoot... Johannes Wilhelmus S, en Helena Hamers/Kramers; BS huw 1832, huw 1865, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Jurjen Piebes Waardenburg... Conradi, 2e huwt met Clara Antoinette Bemp, schoenmaker, N.H., Vst 4 aug 1854 uit Franeker, ovl wijk G-128, huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, zonder beroep, wonende te Franeker, broeder bruid. 1835, zv ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1043F-176 (Kerkstraat)Albert van der Weidewoonhuis
Sectie A nr. 1047F-173 (Kerkstraat)Sibbele Westendorppakhuis
Sectie A nr. 1681G-128 (Romastraat)Gosse D. Minnemawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Maria Paulina van der Zee... ovl wijk G-126, dv Jan Harmens vdZ, en Mientje Nak; BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3629F-168 (Kerkstraat)Albert van der Weide c.u.pakhuis en woonhuis
Sectie A nr. 1681G-140 (Romastraat)Erven Gosse Douwes Minnemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3629Grote Kerkstraat 6 (F-168)Izaak de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 3626Grote Kerkstraat 14 (F-164)Tjebbe S. Westendorp (en Cons., te Workum)woonhuis
Sectie A nr. 1681Romastraat 29 (G-140)Auke de Vries (en Cons.)woonhuis


1924 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 6, HarlingenGrote Kerkstraat 6Severein, PieterDe eerste steen
gelegd door
PIETER SEVEREIN
13 Sept. 1924.'


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 6J.Severeinbierbottelaar
Kerkstraat 14mej. Sj.Postmawinkelierster


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 6J. Severein793Bierh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 14, HarlingenGrote Kerkstraat 14L. van der Heideelectrische schoenmakerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 6P. (Pieter) Severein
Grote Kerkstraat 14G. (Geert) Hiemstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 14beeldbepalend pand4 van 10
  terug