Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 91
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 91 5-064 5-060 F-181 F-173
Naastliggers vanLanen 91
ten zuidenLanen 93
ten westende Lanen
ten noordenLanen 89


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Intes


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0199v van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten noordenledige plaats


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0037r van 25 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReyner Jansen


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ [staat: OZ] bij de schoolhuis daert Blauw Schaap uutsteeckt
 
koperClaes Cornelis, gehuwd metbakker410-00-00 GG
koperSywcke Symens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans 1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHomme Gatses
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Alberts
verkoperCornelis Intes, gehuwd met
verkoperAuck Beerns, en hun zoon
verkoperClaes Cornelis
tekst in de margeMaria Lenerts, brouster vande Hamer tot Delft, protesteert per Jacobaeum dat haer d'vercoopinge van de geproclameerde huysinge ontschadelyck sal sijn nopende haere competentie, doch, holdende haer recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum den 5en february 1614.
tekst in de margeCornelis Inteszn. per Burum protesteert de nullitate van de voorgaende protestatie, seggende den protestante opte geproclameerde huysinge geen hypoteeck t'hebben, ende offererende in cas van wijdere molestatie hem liti. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien opten 5en february 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Cornelis, bakker x Sjuucke Symens kopen een huis daert blauue schaap uutsteeckt op het oosteinde van de Lanen bij de [Latijnse] school, waar zijn nu zelf wonen. Ten Z. Homme Gatses, ten N. Jacob Alberts. Grondpacht 30 st aan erven Augustinus Jans. Gekocht van Cornelis Intes x Auck Beerns, de ouders van voors. Claes, voor 410 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg noordwaarts naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Cornelis


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ [staat: OZ]huis daer het Blauue Schaap uuthanght
 
koperThomas Pieters, gehuwd metvetermaker425-00-00 GG
koperEecke Willems
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustini Jans 1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHomme Gatses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSicke Sempkes
verkoperClaes Cornelis, gehuwd metbakker
verkoperSyucke Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Pieters, vetermaker x Eecke Willems kopen huis daer '`t Blauwe Schaap' uythanght, op `t oosteynd vande Lanen. ten N. Sicke Sempkes, ten Z. Homme Gatses. Grondpacht 30 st aan erven Augustini Jansen. Grondpacht 30 st aan erven Augustini Jans. Gekocht van bakker Claes Cornelis x Syucke Symens voor 425 GG.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ [staat: bij de school]grondpacht van 1-10-00 CG uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght
 
koperJacob Tyebbes Popta koopman201-14-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis daer t Blauue Schaep uuthanght N. N.1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Rijckyen Stevens Craput, gehuwd met
verkoper van 1/2Lieuwe Jarichs
verkoper van 1/6Jan Beyma, gehuwd met
verkoper van 1/6Aeltie Augustini
verkoper van 1/6de lasthebbenden van Trijntie Augustini, gehuwd met
verkoper van 1/6doctor Joanne Revio
verkoper van 1/6de lasthebbenden van Dieucke Augustini, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen dr. Johanne Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tyebbes Popta, koopman, koopt (2 gg grondpacht uit een huis het witte hoefijser op de Oosterdijk te Sneek, en) (b) 28 st grondpacht uit een huis waar bakker Jan Tyallings uit versturven is, tegenover de brouwerij van Jan Claeses. Gekocht van Rijckyen Stevens Craput [Crapoot] x Lieuue Jarichs voor 1/2 en van Jan Beyma x Aeltie Augustini, ook als lasthebbers van Trijntie Augustini x doctore Joanne Revio [Revius], en van Dieucke Augustini wv doctor Johannes Vos voor 1/2, voor (Sneek+a+b) 201 gg.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenThomas Pyters


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0150r van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenPyter Minnes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0150r van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenPyter Minnes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005r van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ [staat: OZ] zuidzijde Wortelhaven]huis waar het Blau Schaep in de gevel staat
 
koperJoucke Piers, gehuwd met1025-00-00 GG
koperWelmoed Jacobs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCathalina Jans
naastligger ten zuidende weduwe van Dirck Pytters
naastligger ten westenLanen
naastligger ten noordenhet kind van Wyger Annes
naastliggerPytter Cornelis
naastliggerClaes Cornelis
verkoperPytter Minnes Loenen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Piers x Welmoed Jacobs kopen een huis waar het blau schaep in de gevel staat, met een put in de kelder en een back in de stoep, op `t oosteind v.d. Lanen, zz. Wortelhaven. Ten O. Cathalina Jans en een steeg noordwaarts naar de Kerkstraat, ten Z. wd. Dirck Pytters, ten W. de straat, ten N. het kind van Wyger Annes. Gekocht van Pytter Minnes Loenen voor 1025 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJoucke Piers


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019va van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019va van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0231r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJouke Piers kooltjer


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148r van 10 mrt 1695 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenSjouckjen Douwes


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148r van 10 mrt 1695 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenSjouckjen Douwes


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0140v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jouke Piers


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJouke Piers


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-064Lanen 91huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerMaicke Teunis
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-064Lanen 91huis
eigenaarPieter Minks
gebruikerSchelte Tietes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-064 Lanen 91huis
eigenaarPyter Minks
gebruikerJurjen Pyters
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0213v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Seerps c.s.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ [staat: OZ] zuidzijde Wortelhaven]huis
 
koperPyter Dirk, gehuwd metturfdrager234-00-00 GG
koperJetske Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderMarten Johannes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenburgerhopman Harmen van 't Vliet c.s.
naastligger ten zuidenTjeerd Pieters
naastligger ten westenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhuis gekocht door Jan Pieters Vettevogel
naastligger ten noordende koper Pyter Dirk, gehuwd metturfdrager
naastligger ten noordenJetske Jans
verkoperAntie Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter MinksAchlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Dirks x Jetske Jans koopt het huis waar 'het Blauw Lam' in de gevel staat, op `t oosteinde van de Lanen aan de Z. kant van de Wortelhaven, met een steeg ten oosten. Ten Z. Harmen van Vliet en Tjeerd Pieters, ten N. Jan Pyters Vettevogel en de kopers, ten W. de straat. Gekocht van Antie Joukes wv Pieter Minks.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Pieter Dirx


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0061r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkopers Pyter Dirks c.u.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-064 Lanen 91huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerPieter Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0090r van 24 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Pieters mr. sleefmaker
naastligger ten noordenhet huis het Blauw Lam


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0090r van 24 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Pieters mr. sleefmaker
naastligger ten noordenhet huis het Blauw Lam


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-064 Lanen 91Pieter Dirks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-064 Lanen 91huis
eigenaarPytter Dirks
gebruikerPytter Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0031v van 26 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWytze Vettevogel


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0054r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Claeses n.u.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0222r van 28 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWytze Vettevogel


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0306r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91achterLanen NZ [niet vermeld]achterhuis
 
koperJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman140-00-00 CG
koperAaltje Cornelis Blok
naastligger ten oostenJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten oostenAaltje Cornelis Blok
naastligger ten zuidenJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten zuidenAaltje Cornelis Blok
naastligger ten westenDouwe Vettevogel, broer vankoopman
naastligger ten westenJohannes Vettevogel koopman
naastligger ten noordenhuis genaamd het Blaau Lam
verkoperDouwe Vettevogel, gebroederskoopman
verkoperJohannes Vettevogel, gebroederskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs Schaafsma, mr. huistimmerman x Aaltje Cornelis Blok kopen achterhuis met vrij in- en uitgang noordwaarts door een steeg naar de Grote Kerkstraat. Ten O. en Z. de koper, ten W. de verkopers, ten N. het huis het 'Blaau Lam' genaamd. Bestaande uit een beneden- en bovenkamer met solder, en een halve plaats tussen dit huis en de noordelijke naastligger. Thans door militairen en anderen bewoond. Geen grondpacht. Gekocht van Douwe en Johannes Vettevogel, gebroeders en cooplieden, voor 140 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0020r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Claasen


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0089v van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Claasen


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0128r van 19 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet achterhuis, voorheen timmerwinkel


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0205v van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Claasen


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0146v van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ oosteinde aan zuidzijde Wortelhavenhuis
 
koperJohannes Adema, gehuwd met400-21-00 GG
koperAaltje van Dalzen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAaltje Norel
naastligger ten zuidenD. Vettevogel
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel
naastligger ten westenLanen
naastligger ten noordenSjerk Pieters
naastligger ten noordenMeinte Willems de Jager
verkoperElbrigje Pieters, gehuwd met
verkoperWybren Clasesuitdrager


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0085v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91achterHeiligeweg NZ [staat: onder de groene bomen]gedeelte timmerwinkel
 
koperJohannes Adema koopman100-00-00 CG
huurderJohannes Adema
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Norel bejaarde vrijster


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0127v van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ [staat: OZ] zuidzijde Wortelhaven]huis
 
koperJacobus Geermans mr. keurslijfmaker750-00-00 GG
huurderJohannes Adema c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAnna Norel c.s.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenMeinte Jager
verkoper q.q.oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Lammerts van der Veen, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Adema, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltje van Dalsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Germans, mr. keurslijfmaker koopt een huis oosteinde Lanen en zz. Wortelhaven, 'het Blauwe Schaap'. Het huis is voor korte jaren geheel nieuw vertimmerd. Ten oosten een in- en uitgang naar de Kerkstraat, waarin ook het huis van burgemeester Jouke Olinjus een in- en uitgang heeft. Koper mag zijn turf langs de trap in de steeg ten noorden naar zijn zolder laten brengen en moet ook de winkelinventaris overnemen. Ten O. de steeg, ten Z. Anna Norel, ten W. de straat, ten N. Meinte Jager. Gekocht van de curatoren over de boedel van Johannes Adema x Aaltje van Dalsen.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacobus* Geermans


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0068r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Germans
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germans


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0068r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Germans
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germans


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0205r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 91Lanen NZ [staat: Wortelhaven ZZ aan het oosteinde van de Lanen]huis genaamd het Blaauw Schaap
 
koperWytze Feddema, gehuwd metstadsschrijf- en rekenmeester1400-00-00 CG
koperYtje Aukes
huurderJan Visser c.u.
naastligger ten oostensteeg naar de Kerkstraat
naastligger ten zuidende verkoper Jacobus Germans
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMeinte Willems Jaager
verkoperJacobus Germansdistillateur en koopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-063 Lanen 91G Hartman


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0017r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenW. Feddema
naastligger ten noordenW. Feddema c.u.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0017r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenW. Feddema
naastligger ten noordenW. Feddema c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-060 Lanen 91J F H Metzlar1-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-181Lanen 91Tite Poppesgeb 1800 HRL, ovl 30 dec 1813 HRL; wijk F-181; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-181Lanen 91Wytse Feddema... van wijk B-038, eigenaar is Johannes Norel, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-181, horlogiemaker, 1814. (GAH204); W.F. ende IJmkjen Cramer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid genoegzame ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-181Lanen 91N Feddema N Feddema horlogiemaker


1818 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-181Lanen 91Ytje Aukes Flietstra, overleden op 31 maart 1818vrouw van Wietze Jans Feddema, horlogemaker (Wortelhaven F 181), moeder van Wemeltje (vrouw van E. W. Peterse), Beidsche en Jan Wietzes Feddema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 en 40 van 14 feb 1821
adressoortbedraggebruik
F-181Lanen 91provisionele en finale toewijzingfl. 760huis bij de Spekmarkt F-181
 
verkoperWytze Feddema
verkoperWemeltje Feddema
verkoperEverhardus Wilhelmus Petersen
verkoperRuurd Tuininga
koperHenricus Stroband


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1038Lanen 91Hendrikus StrobandHarlingencommissaris van politiehuis en erf (84 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-181Lanen 91Yda Harmanus IJskamp, overleden op 28 december 1836overleden in Diakoniehuis, zuster van Jurjen Harmanus IJskamp, goud/zilversmid Laanen F 181. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-181Lanen 91Geertje de Vries... HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-181Lanen 91Jurjen Harmanus IJskamp... bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar(!), geb en wonende te HRL. 1839, zilversmid. wijk F-181; VT 1839; J.J. IJ. eigenaar van perceel nr. 424 Sexbierum sectie A, zilversmid. woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-181Lanen 91J IJskamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-181WortelhavenJurjen H IJskamp58 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zilversmid
F-181WortelhavenGeertje de Vries55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-181WortelhavenElisabeth IJskamp17 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-181Lanen 91Jurjen Harmanus IJskamp, overleden op 2 februari 184471 jr (geboren 12/10/1772), goud/zilversmid, overl. Graauwekat F 181, man van Geertje Sjoerds de Vries, vader van minderjarige Elisabeth Jurjens IJskamp. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-181Lanen 91Neisje Rinsma, overleden op 23 april 1844(Certificaat van onvermogen), 9 jr, geboren Schraard 16/3/1835, overleden Grauwekat F 181. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1038F-181 (Wortelhaven)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3635F-174 (De Lanen)Foppe Plantengawoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
F-181Lanen 91Een winkelhuis met erf, bleekveld en massale steeg c.a. aan het oosteinde der Lanen bij de Wortelhaven. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1750..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3635Lanen 91 (F-174)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 91 Cornelis van der Schoot Czn.winkelier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 91bovenH.Jorritsmahoutwerker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 91F.J.J. (Franciscus) Krol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 91rijksmonument 20500
  terug