Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kerkpad 1 4-088 4-088 G-178 G-205
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 6 5-087 5-086 G-176 G-203
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 8 5-087 5-086 G-176 G-202
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 10 5-087 5-086 G-176 G-201
Naastliggers vanKerkpad 1
ten westenhet Kerkpad
ten noordenGrote Kerkstraat 46


aangrenzende stegensteeg
Kerkpad 1naamloze steeg ten noorden


0000 - variaadresbronbericht
Kerkpad 1Oud Harlingen Magazine 1998Marten Glas, herenkapper op het Kerkpad


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0179r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Aan 't kerkhof ten zuiden van Jan Folkerts c.u. tot aan het kruis of draaihout bij de ingang van het kerkhofhuis
 
koperHeyne Hendricks, gehuwd met240-00-00 GG
koperGeertruydt Emmerix
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Jan Folckerts c.u.
verkoperJan Folckerts, gehuwd met
verkoperLijsbeth Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeyne Hendricks x Geertruydt Emmerix kopen een huis of woning aan het Kerkhof, ten zuiden van verkopers' huis, strekkende zuidwaarts tot aan het Cruys ofte drayholt, staende opten ynganck vant kerkhoff. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Jan Folckerts x Lijsbeth Aerts voor 240 GG.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0190r van 28 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals bewoner N. N. riedmaker


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0376v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0044r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Gereformeerde gemeente: noordermuur van de kerk


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0068r van 14 jul 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan de wester rooster van het kerkhof]huis
 
koperHarmen Harmens, gehuwd met300-00-00 GG
koperLamck Oenes
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Romberts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens x Lamck Eeuwes kopen een huis aan de wester rooster van het kerkhof. Ten O. het kerkhof, ten W. de straat. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Claes Romberts c.u. voor 300 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0068v van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138r van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAernt bakker


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0260r van 4 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het kerkhof recht achter huis van Jan Auckes]3/4 huis
 
koperHendrick Claesen, gehuwd met380-00-00 CG
koperFeddu Heins
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noorden*Jan Auckes
verkoperJan Eelckes, en
verkoperzonen van Emmerick Heins, en zijn broer
verkoperFrans Heins


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 395r van 20 mrt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kerkpad 1
 
overledeneFedduw Heins, weduwe van
wijlen Hendrik Meinertshondenslager
Emmerick Heins, (x)
Auke Jansen, geauthoriseerde curator overbakker
Hein Emmerix kind uit (x)
Willem Emmerix kind uit (x)
Heyn Jansen Crol, gehuwd met
aangeverJetske Jetzes
Aeltie Ebes jongedochter, den sterfhuyse gefraequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0395r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybrens Jellema als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Fedduw Heins, weduwe wijlen Hendrik Meinerts, hondeslager van alle sodanige goederen actien ende credytten aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Auke Jansen Backer als geauthoriseerde curator over Hein en Willem Emmerix naegelaten kinderen van Emmerick Heins, in dier qualiteit requirant, ende Heyn Jansen Crol burger alhier requireerde, ende alsoo te samen erfgenamen van de overledene bovengedacht, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door Jetske Jetzes huisvrouwe van de requireerde, ende Aeltie Ebes jongedochter, als den sterfhuyse gefraequenteert hebbende, die ook den behoorlycke eede daertoe staende hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris, waerop alzoo in manieren als volght tot den beschrievinge is geprocedeert, actum den 20e martij 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]huis
 
koper provisioneelNiholt notaris125-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten westenJoucke Hoites
naastligger ten noordenJoost Jansen mr. schoenmaker
verkoper q.q.Aucke Jansen Backer, curator over
verkoper van 1/2de nagelaten kinderen van wijlen Emmerich Heins
verkoper van 1/2Heyn Jansen Croll


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]huis
 
koperGoverius Braem koopman100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten westenJoucke Hoytes
naastligger ten noordenJoost Jansen
verkoperTrijntie Scheltes Wiglama, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Nijholt


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204r van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het kerkhof]huis
 
koperGerardus Acker notaris120-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten noordenJoost Jansen* schoenmaker
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
verkoperGouke Clases Braamapotheker


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0341v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: kerkhof]woning betsaande uit kamer en loods
 
koper door niaarBuwe Joostes Cock mr. schoenmaker130-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
geniaarde koperJelle Symons Stijlbontverkoper
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost schoenmaker
verkoperGerardus Acker, gehuwd metnotaris
verkoperSjoukie Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Joostes Cock, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jelle Symons Stijl, bontverkoper, een woning op `t kerkhof. Ten O. en Z. het kerkhof, ten W. de straat, ten N. mr. Joost, schoenmaker. Gekocht van Gerhardus Acker, not. publ. x Sjeuke Jelles, voor 130 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: op het kerkhof]woning
 
koperGrietie Wytzes bejaarde dochter130-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe Lolckjen Claeses
verkoperLolckjen Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Joost Jansenmr. schoenmaker


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamers van Grytje Wytses


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0018v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: op het groot kerkhof]woning
 
koperPytter Gosses, gehuwd met125-00-00 CG
koperAeffke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperGryttie Wytses bejaarde dochter


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]woning
 
koperHessel Piekes, gehuwd metsteenvoerder192-00-00 CG
koperAttie Steffens
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperPieter Gosses, gehuwd metsteenvoerder
verkoperAeffke Jacobs


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0208v van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]twee kamers
 
koperTrijntie Martens bejaarde en ongehuwde dochter150-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJohannes Sioerdts mr. sigarenmaker
verkoperHessel Piekesturfdrager


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-088Kerkpad 1huis
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingonvermogende
5-087Kerkpad 6huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: groot kerkhof]twee grote kamers
 
koperBaarnt Barents c.u.bontwever170-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: steeg naar het kerkhof]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Foppes
verkoperTrijntie Martens, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Cornelis


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-088Kerkpad 1huis
eigenaarOede Sapes kind
opmerkingpauper
5-087Kerkpad 6huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-088 Kerkpad 1huis
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
5-087 Kerkpad 6huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerSjoerd Johannes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-088 Kerkpad 1hoff
eigenaarerven Arjen Robijns
gebruikererven Arjen Robijns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
5-087 Kerkpad 6huis
eigenaarJanke Johannes
gebruikerwed. Sjoerd Johannes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-087 Kerkpad 6Allert Crol, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-088 Kerkpad 1hof
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
5-087 Kerkpad 6huis
eigenaarYmke Johannes cum soc.
gebruikerYmke Johannes cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0064v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het groot kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperGerrit Jansen, gehuwd metbontwever335-00-00 CG
koperWillemke Fokkes
verpachter grondde weduwe van Allert Krol 0-07-00 CG
huurder (inwoning) huisStijntje Jans 12-00-00 CG
eerdere bewonerverkopers vader wijlen Beernt Beernts
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol
verkoperJan Beerntsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen, bontwever x Willemke Fokkes kopen huis en weefwinkel aan het groot kerkhof, laatst gebruikt door verkopers wl. vader Beernt Beernts. Bezwaard met een jaar inwoning van Stijntie Jans voor 12 cg. en de weefwinkel met een jaar gebruik aan de verkoper voor 8 cg. Grondpacht 7st. aan wd. Allert Krol. Ten O. en Z. het kerkhof, ten W. het kerkpad, ten N. voornoemde wd. Krol. Gekocht van Jan Beernts, mr. bontwever, voor 335 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0207v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het groot kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperAbraham Hansen, gehuwd metbontwever370-00-00 CG
koperMarijke Everts
verpachter grondde weduwe van Allert Krol 0-07-00 CG
huurderArent Freerks mr. bontwever30-00-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol
verkoperGerryt Janzen, gehuwd metmr. bontwever
verkoperWillemke Fockes


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0035v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0235r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0113r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het groot kerkhof]huis
 
koperWillem Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland250-00-00 GG
koperMaayke de Haas
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenDirk C. Wetzens c.s.
verkoperMarijke Everts, weduwe van
verkoperwijlen Abraham Hanses


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0166r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: Kerkpad op de hoek aan het groot kerkhof]huis
 
koperEvert Jansen Lindeboom, gehuwd met475-00-00 CG
koperGrietje Jurres
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenDirk C. Wetsen c.s.
verkoperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
verkoperMaaike F. de Haas


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0235r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0025v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 6Kerkpad WZ 4/10 [staat: aan het groot kerkhof]huis en hof
 
koper van 1/2dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland470-00-00 GG
koper van 1/2Simon Wijma procureur fiscaal
eerdere eigenaarHendrik Eyberts
huurderJelle Agema c.u.
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gompert Salamons
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordende weduwe van Gompert Salamons
verkoper q.q.dr. Seerp Gratema, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren overprocureur fiscaal
verkoperJelle Agema, gehuwd met
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Seerp Gratama, advocaat bij het Hof van Friesland, en Simon Wijma, proc. fisc. van Harlingen, kopen een huis met hof erachter, aan het Groot Kerkhof, dat nu wordt bewoond door Jelle Agema, als huurder. Ten O. het kerkhof, ten Z. Jan Heeres en de Gereformeerde diaconie, ten W. de Gereformeerde diaconie en erven Gompert Salomons, ten N. wd. Hendrik Daniels. Met voorwaarden. Gekocht van de kopers, als curatoren over de verlaten boedel van mr. steenhouwer Jelle Agema x Rinske Lanting, voor 470 gg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0162r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Jans


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0329r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0273v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Jans Lindeboom


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0273v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0167r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 6Kerkpad [staat: groot kerkhof ten oosten]huis en tuintje
 
koperReyn Floris, gehuwd met599-19-15 CG
koperDoedtje Taekes
huurderStoffel Klein c.u.
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gompert Salomons
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Daniels c.s.
verkoper van 1/2Simon Wijmaprocureur
verkoper van 1/2professor Seerp GratamaGroningen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-093 Kerkpad 1Evert Lindeboom
5-093 Kerkpad 1Johannes Dekker, 36 jaar, gehuwd
5-093 1/2Kerkpad 1Rein Floris
5-093 1/2Kerkpad 1Sijbe Teunis
5-093 1/2Kerkpad 1Hendrik Cleemans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-088 Kerkpad 1Johannes Leyenaar c s1-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Doetje Taekesgeb 1759 ... , ovl 30 mrt 1813 HRL, huwt met Rein Floris, ovl wijk G-176; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Gerritdien Mensterd... Zutphen onder de nm Andries M, moeder geeft toestemming vanuit Zutphen; BS huw 1822; gebruiker van wijk G-176, sjouwer; medegebruiker Johannes Bruining, stokersknegt; eigenaar is Rein Floris wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Johannes Bruining... Louw, kind: Jeltje Johannes B, geb 1795 HRL; BS ovl 1817; 1826 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk G-176, stokersknegt; eigenaar is Rein Floris wed., 1814. (GAH204); kind: Jeltje Johannes Bruining, geb 27 okt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Trijntje Martens van der Schaafgeb 1784 ... , ovl 7 dec 1814 HRL, huwt met Meindert Jacobs Mensonides op 9 nov 1806 HRL, komt van HRL, ovl wijk G-176; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Evert Lindeboom... wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. vd Sande, (gk), en E. Hendriks, 1813, baardscheerder in 1814, ovl wijk G-178; BS huw 1813, ovl 1814, ovl 1828; wed. E.L. eigenaar en gebruiker van wijk G-178, baardscheerdersche, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-178Kerkpad 1Evert Lindeboom wedEvert Lindeboom wedbaardscheerdersche
G-176Kerkpad 6Rein Floris wedJohannes Bruining stokersknegt
G-176Kerkpad 6Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176Kerkpad 8Johannes Bruining stokersknegt
G-176Kerkpad 8Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176Kerkpad 10Johannes Bruining stokersknegt
G-176Kerkpad 10Meindert Jacobs Mensonides sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1642Kerkpad 10Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1643Kerkpad 8Pieter Jelles GlinstraSexbierumguardenierhuis en tuin (510 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1643Kerkpad 6Pieter Jelles GlinstraSexbierumguardenierhuis en tuin (510 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1650Kerkpad 1Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis (84 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
G-178Kerkpad 1provisionele en finale toewijzingfl. 3902 woningen onder een dak aan het Kerkpad en Groote Kerkhof G-178 en G-179
 
verkoperHendrik Witte
koperTiemen Ruurds Schaap
koperJohannes Schuur


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-178Kerkpad 1Woning naast G-179 aan het Kerkpad, bij de nieuwe kerk. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Aukje Pieters Luidinga... Jarigs; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Heintje Abrahams de Vries... BS huwafk. en huw 1811, huw 1817, ovl 1832; oud 51 jaar, geb Amsterdam(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Willem Johannes de Boer... Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelmaker, wijk G-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Aukje van der Werfoud 44 jaar, gedb. Joure en wonende te HRL. 1839, wijk G-178; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Johannes Schuur... huw 1831, huw 1837, huw 1843, overlijdens; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk G-178; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Rein Tjerks de Groot... HRL, 3e huwt met Grietje Veenstra op 2 jun 1859 HRL, metselaar in 1851, DG, in 1808 nog N.H., ovl wijk G-178, molenaarsknecht in 1839, huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman, 1836, ged 18 sep 1808 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-178Kerkpad 1J Schuur stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-176KerkpadWillem Johs. de Boer40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stoelenmaker
G-176KerkpadWillem Johs. de Boer40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stoelenmaker
G-176KerkpadWillem Johs. de Boer40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stoelenmaker
G-176KerkpadAukje Luidinga40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-176KerkpadAukje Luidinga40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-176KerkpadAukje Luidinga40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-176KerkpadJohannes de Boer16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadJohannes de Boer16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadJohannes de Boer16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadPieter de Boer12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadPieter de Boer12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadPieter de Boer12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadReindert de Boer7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadReindert de Boer7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadReindert de Boer7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadHijntie Abrah. de Vries51 jAmsterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
G-176KerkpadHijntie Abrah. de Vries51 jAmsterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
G-176KerkpadHijntie Abrah. de Vries51 jAmsterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
G-176KerkpadRoosje Benjamin Cohen25 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd, naaister
G-176KerkpadRoosje Benjamin Cohen25 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd, naaister
G-176KerkpadRoosje Benjamin Cohen25 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd, naaister
G-176KerkpadSalomon van Messel16 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd
G-176KerkpadSalomon van Messel16 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd
G-176KerkpadSalomon van Messel16 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd
G-178KerkpadJan Wybrens Dijkstra23 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd, balkflotter
G-178KerkpadWytske Geerts Prozee24 jBergumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-178KerkpadTietje J Dijkstra2 jEngelumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-178KerkpadMinke Dijkstra6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-178KerkpadJohannes Schuur37 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, baardscheerder
G-178KerkpadAukje van der Werf44 jJouregezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-178Kerkpad 1Akke Thomas van der Werf, overleden op 23 september 184247 jr, geboren Joure, overleden Kerkpad G 178, gehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-178Kerkpad 1Johannes Harmens Schuur, overleden op 20 augustus 184342 jr (geboren mei 1801), barbier, overleden Kerkepad G 178, man van Aaltje de Wit, baardscheerdersche (mede testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van wijlen Harmen Schuur en Johanna Bisschop (mede testamentair erfgenaam), broer van Marijke (wed. Harmen Vink), Trijntje (vrouw van Johannes Schoenmaker), Elisabeth (vrouw van Wouter Keyzer, wever) en Pieter Harmens Schuur (soldaat in koloniale dienst). Saldo fl. 135,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-176Kerkpad 10Jantje Cornelis Poort, overleden op 1 augustus 18466 mnd (geboren 14/1/1846), overleden Kerkpad G 176, dochter van Cornelis Arjens Poort, timmerman en Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-176Kerkpad 6Jantje Cornelis Poort, overleden op 1 augustus 18466 mnd (geboren 14/1/1846), overleden Kerkpad G 176, dochter van Cornelis Arjens Poort, timmerman en Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-176Kerkpad 8Jantje Cornelis Poort, overleden op 1 augustus 18466 mnd (geboren 14/1/1846), overleden Kerkpad G 176, dochter van Cornelis Arjens Poort, timmerman en Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 9 feb 1850
adressoortbedraggebruik
G-176Kerkpad 6koopaktefl. 625huis op het Kerkpad G-176
 
verkoperHemmes van der Meulen
koperDirk Taekes Bakker


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Antje Sybes Krol... G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Maaike Bakker... Cornelis Akkerboom op 27 okt 1814 HRL, N.H., huw.afk. 9 en 16 okt 1814, turfmeetster in 1851, ovl wijk G-176, dv Dirk B., en Geertje Jans (Visser); BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 6Wybe Jochems Feenstra... wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642G-175 (Kerkpad)Folkert Ates Nautawoonhuis
Sectie A nr. 1650G-178 (Kerkpad)Durk de Witwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4114G-201 (Kerkpad)Dirk T. Bakkerwoonhuis
Sectie A nr. 4113*G-202 (Kerkpad)Dirk T. Bakkerwoonhuis
Sectie A nr. 3840G-203 (Kerkpad)Dirk T. Bakkertuin
Sectie A nr. 4113*G-203 (Kerkpad)Dirk T. Bakkerwoonhuis
Sectie A nr. 1650G-205 (Kerkpad)Dirk de Witwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1650Kerkpad 1 (G-205)Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 5116Kerkpad 6 (G-203)Dieuwke Renemawoonhuis
Sectie A nr. 5117Kerkpad 8 (G-202)Eede van der Woude (te Assen)woonhuis
Sectie A nr. 5118Kerkpad 10 (G-201)Jan de Grootwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpad 6 Hendrik Postmaslagersknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Kerkpad 10 Jan de Grootzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 1bJ.Glasambtenaar gem. secretarie
Kerkpad 1bM.Glascoiffeur
Kerkpad 6RHoekstrabootwerker
Kerkpad 10H. de Vriesexpeditieknecht


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 1R.P. (Pietje) Zeilmaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 6rijksmonument 20449
Kerkpad 8rijksmonument 20450
Kerkpad 10rijksmonument 20450
  terug