Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spekmarkt 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Spekmarkt 6 5-126 5-154 F-188 F-179
 


 


 


 


 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 6Spekmerkt WZhuis
 
koper provisioneelMelle Niholt 205-00-00 GG
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRinske Jans
naastligger ten westen [staat: oosten]steegje tussen Schritsen en Lanen
naastligger ten noordenhet huis van vaandrig Syds Wybes
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Spekmarkt 6(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (5) een huis wz. Spekmarkt, met ten O. een steegje tussen Lanen en Schritsen. Ten Z. Rinske Jans, ten N. de vaandrig Syds Wybes. Geboden door Melle Niholt 205 gg.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0245r van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 6Spekmarkt WZhuis
 
koperGerrit Willems, gehuwd met205-00-00 GG
koperAntie Jans
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenRinske Jans
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenhet huis van Syds Wybes
verkoperMelle Niholt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Willems x Antie Jans kopen een huis wz. Spekmarkt. Ten O. de kopers, ten Z. Rinske Jans, ten W. een steegje, ten N. Syds Wybes. Gekocht van Melle Nijholt.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-126Spekmarkt 6huis
eigenaarGerrit Willems
gebruikerGerrit Willems
opmerkingheeft pro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-126Spekmarkt 6huis
eigenaarGerrit Willems
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-126 Spekmarkt 6huis
eigenaarGerrit Willems
gebruikerGerrit Willems
opmerkingpauper


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-126 Spekmarkt 6huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerGerryt Willems
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-126 Spekmarkt 6wed. Gerrit Willems, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-126 Spekmarkt 6huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerGerryt Willems
opmerkingonvermogende


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0048v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 6Spekmarkt WZhuis
 
koperBaukjen Doedes, weduwe van540-00-00 CG
wijlen Wopke Edsgesmatroos op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Kuipers
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenFrans Jansen
verkoperAntie Jans, weduwe van
wijlen Gerryt Willemsscheepstimmerman
verkoperTrijntie Fockes, gehuwd met
Albert Hiddesarbeider
verkoperRinske Gerryts, weduwe van
wijlen Douwe Clases Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukje Doedes wv Wopke Esges, matroos op het Admiraliteit jacht koopt een huis wz. Spekmarkt. Ten O. die straat, ten Z. erven Jan Kuipers, ten W. een steeg, ten N. Frans Jansen. Gekocht van wd. scheepstimmerman Gerrit Willems, Trijntie Fockes x arbeider Albert Hiddes, als moeder van haar kind bij wl. haar 1e man Jan Gerrits, en Rinske Gerrits wv bakker Douwe Clases, voor 540 cg.


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-155 Spekmarkt 6Doede van der Veer, 31 jaar, gehuwdleeuwarderschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-154 Spekmarkt 6Doede Johannes1-05-00 CGhuis


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 394 van 13 dec 1811
adressoortbedraggebruik
F-188Spekmarkt 6koopaktefl. 550huis op de Spekmarkt F-188
 
verkoperDoede van der Veer
koperHendrik Smith


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Doede van der Veer... 6 jun 1802 HRL, trekveerschipper van HRL. op Leeuwarden vv, transporteert militairen 1807-1808, ovl wijk F-188; huw Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1813; wed. D. vdV. gebruiker wijk F-188; eigenaar is H.J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Harmen Johannes Smit... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-140; gebruiker Pieter Butter, schipper, 1814. (GAH204); d van wijk F-188; gebruiker Doede vd Veer wed., 1814. (GAH204); H.J.S. ende Antje Isaacs Faber, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-188Spekmarkt 6H J Smith Doede van der Veer wed


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-188Spekmarkt 6Geertje Jarigs Venhuizen, overleden op 11 maart 1824winkeliersche (Spekmarkt F 188), dochter van wijlen Martje Sipkes, in leven te Loppersum, wed. Doede Johannes van der Veer, in leven trekschipper (zoon van wijlen Johannes Alberts, vruchtgebruik, helft van boedel, vervalt nu aan zijn 2zusters), geen kinderen, zuster van Aafje Jarigs Venhuizen (vrouw van Adam Ulot, metselaarsknecht), schoonzuster van Aukje (vrouw van Meindert Jacobs Messonides, werkman) en Saakje Johannes van der Veer (vrouw van Ymke Clazes Camminga, graanverschieter). Saldo fl. 911,20. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 12 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-188Spekmarkt 6koopaktefl. 1000huis F-188
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperGriettje Sijes (te Noordwolde)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1312Spekmarkt 6wed. Wytze Sjoerds WitteveenHarlingenhuis (50 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-188Spekmarkt 6Janke Bonnes Stoker, overleden op 5 juni 1833winkeliersche Spekmarkt F 188, wed. Wytze Sjoerds Witteveen, in leven turfschipper, moeder van Sjoerd, idem (wonend in schip zonder vaste woonplaats) en Bonne Wytzes Witteveen, jachtschipper Amersfoort, legaat (beugeltas, oorijzer etc) voor oudste kleindochter Wytske Sjoerds Witteveen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Wopke Douwes van der Mey... geb 1811, huw 1837, huw 1861, ovl 1881; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-188; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-188SpekmarkWopke van der Mey28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-188SpekmarkJanke Leeksma25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-188SpekmarkAaltie van der Mey1,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Anke Alberts Sluik... huwt met Bonne Wietses Witteveen op 16 aug 1827 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1827 HRL, won HRL, DG, ovl wijk F-188, dv Albert Heyns S, en Abbe Jans Zwart; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-237, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Eelkje Stavengageb 7 mrt 1801 Leeuwarden, ovl 1 mei 1875 HRL, N.H., 1e huwt met Pieter van Vliet, 2e huwt met Johannes Louer, Vst 11 apr 1850 uit Almenum; BS geb en ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-188


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Johannes Louergeb 9 feb 1797 HRL, ovl 9 mrt 1876 HRL, huwt met Eelkje Stavenga en Antje Jans Tinga, Nederlands Hervormd; BS ovl 1848; 1876 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-188


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1312F-188 (Spekmarkt)Bonne W. Witteveenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1312F-179 (Spekmarkt)Uilke S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1312Spekmarkt 6 (F-179)Jacob de Vrijwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spekmarkt 6 Jacob de Vrijblikslager
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spekmarkt 6D. de Jongsigarenmaker en aanspreker


1965 - adresboekadresnaam
Spekmarkt 6G. (Gerrit) Willekes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Spekmarkt 6rijksmonument 20668
  terug