Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 6 6-131 6-128 F-229 F-225
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 8 (niet bekend) (niet bekend) F-229 F-224
aangrenzende stegensteeg
Lanen 6naamloze steeg ten oosten


 


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0147r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis
 
koperPyter Syoerdts 350-02-00 CG
koperMeynert Wytses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Pybes 0-06-00 CG
bewonerHendrick Lieuuiskloksteller
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenwijlen mr. Jan Wilhelmi
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bockes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperTaecke Uulckes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperYtgie RutgersLeeuwarden
tekst in de margeAlso den coop in desen mede concerneert den kynderen van wijlen Saacke Janszn. ende van wegen d'selve kynderen d'selve nog also niet wel solde mogen bestaan, so zijn mettenom Carolus Petri B? als last hebbende van Take Wiebes ende Idtgien Rutgers op huyden in den secretarye alhier comparerende, mitten voors. proclamanten geaccordeert conditionaliter, in voegen d'voors. Carolus in voorgaende qualiteyt ende voor d'voors. Idtien hier mede annemen, in plaatse van de coop die hier mede ge[..]seert wordt voor yder hondert van de negen hondert delen in de coopbrieve ende proclamatie verhaelt aen de proclamanten te betaelen Jacobi ancomende, doch veertien dagen inbegrepen acht ende dartich caroliguldens achtien stuyvers mette interessen vandien, seven ten hondert te rekenen, met oock den wijncoop ende ongelden over den vercopinge gevallen, des indien d'voors. somma weder betaelt mochte werden, dat zij d'intressen naar advenant in gelijcke voegen zullen mogen coreten, ende zo d'betalinge in voegen voors. niet gepasseert wort, sal d'coop ende proclamatien boven geroert effect sorteren. Actum tusschen de comparanten ende proclamanten bovengenoemd [...?] den 19en marty 1613.


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250v van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis en plaatsje
 
koperCornelis Sibolts, gehuwd met387-00-00 GG
koperJantien Taeckles
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmi
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bockes
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Sioerts
verkoperMeynert Wytses


 


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 8Lanen in de steeg waar op de hoek de weduwe van Beern Alberts woont huis en loods
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostendr. P. Piphron
naastligger ten westenWybe Melles
verkoper q.q.Reiner Jansen, curator over
verkoper van 1/2Diucke Douwes
verkoper van 1/4de erfgenamen van Pybo Meves
verkoper van 1/4Aeltie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Anne SybrensBolsward


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0181v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis met een lege plaats
 
koperJohannis Johannes c.u.kleermaker311-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen: armvoogdij0-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van dr. Piphron
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouwe Meyntes
naastligger ten noordenLanen
verkoperJantien Tackles, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Sibolts, en huidige echtgenote van
verkoperTierck Keympes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannis Johannes, kleermaker c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. erven dr. Piphroen en een steeg, ten W. Douwe Meyntes. Grondpacht [onleesbaar] aan de huiszittende armen. Gekocht van Jantien Tackes wv Cornelis Sibolts, nu huisvrouw van Sierck Keympes, voor haar zelf en voor haar kind en mede-erfgenamen van wl. Cornelis Sibolts, voor 311 GG.


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis
 
koperJan Eercx c.u.grootschipper450-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
toehaakeen rijksdaalder tot een verering
naastligger ten oostenSymen Jouckes
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Knijff
naastligger ten westende erfgenamen van Douwe Meintes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTyietske Lupkes, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Jannes


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-131Lanen 6huis
eigenaarwed. Sioerd Offkes
gebruikerwed. Jacob Aleffs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-131Lanen 6
eigenaarschipper Jan Ydes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZ bij de Lange Pijphuis
 
koperJan Ydes c.u.schipper245-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg naast huis van
naastligger ten oostenMaike Hiddema
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs Reus
naastligger ten westenSytse Jacobs kuiper
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sierd Offkesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes [de Groot?], schipper, koopt een huis zz. Lanen bij de Lange Pijp. Ten O. een steeg en het huis van Maike Hiddema, ten W. Sytse Jacobs, ten Z. wd. Jan Jacobs Reins, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntje Jans wv Sioerd Offkes, kleermaker.


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-131 Lanen 6huis
eigenaarJan Ydes schipper
gebruikerJan Ydes schipper
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis
 
koperWybe Syberens, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht350-00-00 CG
koperAntje Minnes
naastligger ten oostenhet Oude Raadhuis
naastligger ten zuidenBouwe Willems makelaar
naastligger ten westenSjerk Saepes
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Ydes de Grootwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sybrens, matroos op het Admiraliteit jacht x Antje Minnes koopt het huis naast 'het Old Raadhuis'. Ten O. 'het Old Raadhuis', ten Z. makelaar Bouwe Willems, ten W. Sierk Sapes, ten N. de Lanen. Gekocht van wijdschipper Jan Ydes de Groot.


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-131 Lanen 6huis
eigenaarWybe Sybrens
gebruikerWybe Sybrens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-131 Lanen 6wed. Wybe Sybrands, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZ bij de Lange Pijphuis
 
aanhandelaarRinske Reinders, weduwe van400-00-00 CG
aanhandelaarwijlen Yede Jans de Groot
naastligger ten oostende stal van de heer Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenMarten Fockes
naastligger ten westenRobijn Cornelis
naastligger ten noordenLanen
verkoperMinne Feddesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinske Reinders wv Yde Jans de Groot


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-129 Lanen 6Reinder de Groot


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-128 Lanen 6Reinder de Groot2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Cornelis Foppes de Vries... 1812, huw 1815, ovl 1827; eigenaar van wijk F-190; gebruiker IJke Jacobs, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-229, metzelknegt; eigenaar en medegebruiker Reinder IJ. de Groot wed., 1814. (GAH204); geb 10 dec 1792, ged 13 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Reinder Yedes de Groot... de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL; wed. R. IJ. dG. eigenaar en gebruiker van wijk F-229, winkeliersche, medegebruiker is Cornelis F. de Vries, metzelknegt, 1814. (GAH204); R. IJ. dG. ende Pijtje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-229Lanen 6Reinder Y de Groot wedReinder Y de Groot wedwinkeliersche
F-229Lanen 6Cornelis F de Vries metzelknegt
F-229Lanen 8Reinder Y de Groot wedwinkeliersche
F-229Lanen 8Cornelis F de Vries metzelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1395Lanen 6Dirk Hendriks FaberHarlingengleibakkersknegthuis en erf (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1396Lanen 8Dirk Hendriks FaberHarlingengleibakkersknegthuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Dirk Feikes Tadema... 1806 BS huw 1834, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-302; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Geertje de Jongoud 33 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Jan M Blomoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Jetta Levijoud 70 jaar, geb Nijwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Lodewijk Strak... ovl 1815, ovl 1840, ovl 1854, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Nassau Dietz, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Roosje Hertogoud 78 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Sierk Laases Wijnalda... HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Tjietske de Vriesoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-229Lanen 6D F Tadema stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-229LaanenDirk Tadema33 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
F-229LaanenDirk Tadema33 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
F-229LaanenTjietske de Vries28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenTjietske de Vries28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenHouwkje Tadema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenHouwkje Tadema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLeentie Tadema2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLeentie Tadema2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenFeikje Tadema6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenFeikje Tadema6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenJan B Blom28 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
F-229LaanenJan B Blom28 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
F-229LaanenVokeltie Blom26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenVokeltie Blom26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenPietje Blom22 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenPietje Blom22 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenJetta Levy70 jNijwijkgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenJetta Levy70 jNijwijkgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenRoosje Hertog78 jRotterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenRoosje Hertog78 jRotterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenLodewijk Strak70 jNassauw Diethsgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenLodewijk Strak70 jNassauw Diethsgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenBerber de Vries45 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenBerber de Vries45 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenJantie Strak14 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenJantie Strak14 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGrietje Strak9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGrietje Strak9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenSjierk L Wijnalda38 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-229LaanenSjierk L Wijnalda38 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-229LaanenGeertjie de Jong33 jJouregezin 4, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenGeertjie de Jong33 jJouregezin 4, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenElisabeth Wijnalda13 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenElisabeth Wijnalda13 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLieuwkje Wijnalda4 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLieuwkje Wijnalda4 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGerrytje Wijnalda10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGerrytje Wijnalda10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenKoosje Molenaar6 mHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenKoosje Molenaar6 mHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 6Homme Ynzes Kuiper, overleden op 1 januari 18464 mnd (geboren 8/9/1845), overleden Lanen F 229, zoon van Ynze Goverts Kuiper, zeilmaker en Zwaantje Hommes Poort, broer van minderjarige Govert Ynzes Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 8Homme Ynzes Kuiper, overleden op 1 januari 18464 mnd (geboren 8/9/1845), overleden Lanen F 229, zoon van Ynze Goverts Kuiper, zeilmaker en Zwaantje Hommes Poort, broer van minderjarige Govert Ynzes Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 6Petrus Jacobus Vaes, overleden op 9 juni 1849overleden Dordrecht/ZH, man van Eelkje Tiemstra, winkeliersche (hoek Grote en Kleine Kerkstraat F 229), vader van minderjarige Catharina-Margaretha, Anna-Maria-Elisabeth en Petrus-Jacobus Petrus Vaes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 8Petrus Jacobus Vaes, overleden op 9 juni 1849overleden Dordrecht/ZH, man van Eelkje Tiemstra, winkeliersche (hoek Grote en Kleine Kerkstraat F 229), vader van minderjarige Catharina-Margaretha, Anna-Maria-Elisabeth en Petrus-Jacobus Petrus Vaes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Berber Jans de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Harmana van Beemen... winkeliersche in 1851, dv Servaas vB., en Froukje Alles; BS huw 1820, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Taltje van Beemen... Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1395F-229 (Lanen)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1396F-224 (De Lanen)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 1395F-225 (De Lanen)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4847Lanen 6 (F-225)Jan Sybrand van Hulstwoonhuis
Sectie A nr. 1396Lanen 8 (F-224)Hendrik Janswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 6bovenH.Prinshuisschilder
Lanen 8J.Nielsenschipper
Lanen 8wed. H.Stootmanwinkelierster
Lanen 8aJ.Akkermanschipper


1929 - kentekenadresnaam
B-14233
Lanen 8Jacob Nielsen


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 6S. (Siebe) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 6beeldbepalend pand5 van 10
  terug