Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 85
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 85 7-020 7-017 C-071 C-065
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 85Gortmakersteeg ten westen


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0077r van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis met o.a. keershuis en nog een huis waarin een oliemolen
 
koperTrijntie Pytters, weduwe van3218-00-00 GG
koperwijlen Jelle Annes
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Focco Heemstra0-14-00 CG
naastligger ten oostenhet huis ten oosten, van de heer Focco Heemstra
naastligger ten zuiden [staat: westen]Voorstraat
naastligger ten westensteeg oostwaarts naar de Vioolsteeg [staat: Vooltiesteeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenAbraham Pytters Bontekoe
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Jansen c.u.


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114r van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis, loods, plaats, oliemolen, schuur en een steeg ten westen
 
koperJan Clasen Wynia, gehuwd met2900-00-00 GG
koperGrietie Lieuwes
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten oosten, van dr. Heslinga c.u.0-14-00 CG
toehaakeen gouden ducaton voor het kind van Anne Jelles Stijl (zo genoemd naar de vader van de verkoper)
naastligger ten oostendr. Heslinga c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Jelles Stijl [staat: Stil]


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0207r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis
 
koperGerrit Wybes, gehuwd metzoutkoper3150-00-00 CG
koperTrijntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenEwert Claasen Oosterbaen koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Tjeerd Innes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Doedtie Lieuwes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lieuwe Esgesgrootschipper
verkoper van 1/2Wybe Feddrix Kalf n.u., erfgenamen ab intestato vanmr. brouwer
erflaterwijlen Grietie Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Wybes x Trijntje Jans koopt huis met pakhuis erachter, nz. Voorstraat, met een steeg ten W. Ten O. Evert Claasen Oosterbaan, ten W. Tjeerd Innes, ten Z. de Voorstraat. Met vrije uitgang door de steeg strekkende oostwaarts naar de Vooltjessteeg. Gekocht van Doedtie Lieuwes wv Lieuwe Esges, voor de 1/2 en Wybe Feddrix Kalf voor de andere 1/2, als erven van Grietie Lieuwes.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0147v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZhuis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstal
 
koperEwert Clasen Oosterbaan, gehuwd met2130-00-00 GG
koperNeeltie Minses
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenEwert Clasen Oosterbaan c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Innema
Poppe Dirx, curator over mr. bakker
verkoper van 5/6Wybe Gerrits, zoon van
wijlen Gerrit Wybeszoutzieder
verkoper van 1/6Gepke Gijsberts, gehuwd met
verkoper van 1/6Sybe Otteszoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Clasen Oosterbaan x Neeltie Minses koopt een huis met een hof erachter, nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. de vroedsman Sinnema, ten Z. die straat. Met beschrijving. Er is een steeg achter, die oostwaarts uitkomt in de Vooltjessteeg. Gekocht van (mr. bakker Poppe Dirx, namens) zoutzieder Gerrit Wybes voor 5/6, en Gepke Gijsberts x zoutzieder Sybe Ottes [Salverda] voor 1/6, voor 2130 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Claessen
gebruikerEwert Claessen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-00-00 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-020Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Claessen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG
aansl. grondp. voldaan3-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-020 Voorstraat 85huis
eigenaarEwert Clasen
gebruikerEwert Clasen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-17-00 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0131v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis, tuin
 
koperFoekjen Everts Oosterbaan 1860-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
huurderSybe Ottes koopman
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHarmen Jaspers
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kindere, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekje Everts Oosterbaan koopt een 1/2 huis op de Appelmarkt. Gekocht van Wytse Talma als crediteur van wl. Claes Everts Oosterbaan.


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0018v van 10 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZ op de Appelmarkthuis
 
koper door niaarTrijntie Oosterbaan meerderjarige ongehuwde dochte1485-00-00 GG
Ytie Oosterbaan meerderjarige ongehuwde dochte
Claas Everts Oosterbaan, curator overkoopman
koper door niaarGertie Everts Oosterbaan
geniaarde koperburgerhopman Sibout Bumamr. zilversmid
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
huurderHaye Gerkes c.u.105-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat straat]
naastligger ten westenDirk Huigens koopman
naastligger ten westenJohannis Foekes
naastligger ten noordende tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaan
verkoperFoekjen Everts Oosterbaan meerderjarige vrijster


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-020 Voorstraat 85huis
eigenaarerven Evert Clasen
gebruikererven Evert Clasen
huurwaarde95-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-16-10 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-12 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Voorstraat NZ op de Appelmarkthuis en tuintje
 
koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metkoopman2634-00-00 CG
koperLijsbeth Jans Trompetter
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Huigens
naastligger ten noordenFoekjen Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3ongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3ongehuwde vrijster Trijntie Everts Oosterbaan
verkoper van 1/3Geertie Everts Oosterbaan, gehuwd met
verkoper van 1/3Evert Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Sybes Salverda, koopman, x Lijsbeth Jans Trompetter kopen een huis en tuintje aan de Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. en N. Foekje Everts Oosterbaan, ten Z. de straat, ten W. koopman Dirk Hugens. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van yttie em Trijntie Everts Oosterbaan, ongehuwde vrijsters, voor 2/3, en van hun zuster Geertie Everts Oosterbaan x koopman Evert Hanekuik voor 1/3, voor 2634 CG.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-020 Voorstraat 85Otte Sybes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-020 Voorstraat 85huis
eigenaarOtte Sybes Salverda
gebruikerOtte Sybes Salverda
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0162v van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85achterVoorstraat op de Appelmarkt achter de huizen van kopers en verkoperstuin van 48 bij 19 houtvoeten breed
 
koperOtte Sybes Salverda, gehuwd metmr. wolkammer500-00-00 CG
koperLijsbeth Jans Trompetter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAbraham Israel, gehuwd metjoods koopman
verkoperDebora Israel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Otte Sybes Salverda, mr. wolkammer x Lijsbeth Jans Trompetter koopt een gedeelte tuin achter de huizen van koper en verkoper, nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Gekocht van Abraham Israel, Joods koopman x Debora Israel, voor 500 cg.


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0002r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 85Appelmarkt tussen de Katterugs- en Kerkstraatspijpenhuis, tuin en pakhuis
 
koper door niaarLoerdske Rintjes, weduwe van2500-00-00 GG
koper door niaarwijlen Johannes Tjebbes van der Meulen
geniaarde koperJan Heeres, broeder vankoopman
Albert Heereskoopman
huurderde weduwe van Sybe Ottes Salverda koopman
naastligger ten oostenJarig van der Ley koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten westenJan Heeres koopman
naastligger ten westenAlbert Heeres koopman
naastligger ten noordenJarig van der Ley koopman
verkoperOtte Sybes Salverdakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuurdske Rintjes wv Johannes Tjebbes v.d. Meulen koopt, na niaer ratione sanguinis tegen Jan- en Albert Heeres, een huis, tuin en pakhuis op de Appelmarkt, nz. Voorstraat tussen Katrugs- en Kerkstraatspijpen. Ten O. en N. Jarig v.d. Ley, ten Z. de Voorstraat, ten W. Elske Janes van Slooten. Gekocht van Otte Sybes Salverda, voor 2500 gg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-016 Voorstraat 85Tjebbe van der Meulen


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-017 Voorstraat 85Tjebbe van der Meulen6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-071Voorstraat 85Martinus Gerbrandus Pettinga... hu, huw 1815, huw 1822, huw 1827, huw 1836, ovl 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-071Voorstraat 85M Pettinga M Pettinga grutter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 657Voorstraat 85Martinus Gerbrandus PettingaHarlingengrutterhuis en erf (280 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 658Voorstraat 85Martinus Gerbrandus PettingaHarlingengruttergrutterijfabriek (120 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 15 sep 1838
adressoortbedraggebruik
C-071Voorstraat 85koopaktefl. 4500huis met grutterij c.a. aan de noordzijde van de Voorstraat C-071 en pakhuis C-089
 
verkoperDavid Matthijs Mass
koperJan Jans Jaspers (gehuwd met Akke Bartels Agema)
cessionarisLuetske Tjebbes van der Meulen (gehuwd met Martinus Gerbrandus Pettinga)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-071Voorstraat 85Sytske van der Zeeoud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-071; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-071VoorstraatJan Jaspers27 jZwolm, protestant, gehuwd, grutter
C-071VoorstraatAukje Agema26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-071VoorstraatJelle Jaspers31 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-071VoorstraatSytske van der Zee28 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-071Voorstraat 85Jan Jaspers, overleden op 18 juni 184632 jr, geboren Zwolle 18/8/1813, overleden Voorstraat C 71, grutter, man van Akke Agema, vader van minderjarige Jelle, Jan, Bartel en Aaltje Jans Jaspers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 657C-071 (Voorstraat)erv. Jan Jasperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 657C-065 (Voorstraat)Aukje B. Agema, wed. A. Clewitswoonhuis
Sectie A nr. 658C-065 (Voorstraat)Aukje B. Agema, wed. A. Clewitsachterhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleintheehandel, koffiebranderij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 657Voorstraat 85 (C-065)Fokke Sakes Kleinwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 85F.S. Kleinjongens: 4, meisjes: 0
vrouwen: 0
theehandel


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandelaar


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandelaar


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theehandel


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27theehandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27theehandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 85 Aafke Kleinwinkelbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27Theehandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFocke S. Klein27Theehandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 85aW. le Noblebouwkundig opzichter


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleinkoffie en thee


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleintheehandel


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein27Theeh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Focke S. Klein453Theeh.


1941 - variaadresbronbericht
Voorstraat 85Oud Harlingen Magazine 1993nov: Banketbakkerij Janzen Brouwersstraat welke bij het bombardement grotendeels verwoest werd, werd tijdelijk ondergebracht in de theewinkel van de heer F.S. Klein Voorstraat 85


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.K. Koopmans830Het Handwerkhuis


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85K. KoopmansHandwerkhuis, het


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 85K. (Klaas) Koopmans


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 85rijksmonument 20701


1996 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 85, HarlingenVoorstraat 85Focke S. Kleinthee en koffie
  terug