Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Jacobstraat 2 7-057 7-061 C-127 C-117
1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ [staat: op de Catterugh]huis
 
koperN. N.
demonstrantAecht Tijssen, wegens
demonstrantJohannes Johannes, voormomber vanpredikant te Harich en Balk
demonstrantMaycke Joannes Overney
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van wijlen mr. Louw Ripperts
verkoper q.q.Gerryt Jobs, oom van en curator divisionis over
verkoperde kinderen van Pieter Nanningskuiper
verkoperPieter Nannings voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vankuiper
verkoperwijlen Jantien Jobs, gesterkt met
tekst in de margeAecht Tijssedr., gesterckt mit Piphron van wegen Johannes Johanneszn., predicant tot Harich ende Balck, als voormomber over Maycke Joannes Overney dr., protesteert dat haer in voors. qualiteyt d'vercoopinge van de neffens gestelde huysinge ontschadelyck sal wesen, nopende haer hypoteeck op 't zelve holdende, doch, holdende haer recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum den 29en january 1614 in judicio.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van kuiper Pieter Nannings voor hemzelf en als vader en wettige voorstander van zijn kinderen bij zijn eerdere vrouw Jantien Jobs, met Gerryt Jobs als oom en curator divisionis over die kinderen, een huis in of op de wz. Catterugh, waar de verkoper nu woont. Ten Z. Jan Willems, ten N. erven Louw Ripperts [Forsenburg].


 


 


 


 


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZhuis met loods en een lege plaats ten zuiden
 
koperBartel Willems, gehuwd met1100-00-00 GG
koperJantie Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenhet huis waar de Ruiter uithangt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAge Hemmes
verkoperJeltie Winties, weduwe van
verkoperwijlen Rient Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Willems x Jantie Gerrits koopt een huis met loods en ledige plaets ten Z. daarvan, wz. Katterugh. Ten O. die straat, ten Z. het huis waar de ruiter uithangt, ten W. ?, ten N. Age Hemmes. Grondpacht 50 st aan de Stad. Gekocht van Jeltie Winties wv Rient Wybes, voor 1100 GG.


 


 


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis, loods en ledige plaats
 
koperFeyte Tjeerdts kaagschipper205-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuiden[als huurder] Willem Koenes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Agge Hemmes
verkoperBartel Willemskuiper


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0226v van 12 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperSybren Jansen, gehuwd metwagenmaker237-14-00 GG
koperAuckien Rienx
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuiden[als huurder] Willem Coenes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Agge Hemmes
verkoperFeyte Tjeerdtskaagschipper


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarSibren Jansen
gebruikerSibren Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarSibren Jans erven
gebruikerWillem Servaas
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoor de executeur insolvent verclaert


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarwed. Sybren Jansen
gebruikerwed. Sybren Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1723 insolvent verklaerd


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarerven Jan Vuirmans
gebruikerPhilippus Levy
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0130r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis
 
koper door niaarDouwe Lieuwes mr. wagenmaker122-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
geniaarde koperBernhardus Dreyerprocureur fiscaal
huurderJan van Beek c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenvroedsman Lourens Klinkhamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur
verkoperGuirtje Jans, gehuwd metAmsterdam
Evert VosAmsterdam
verkoperJeltje Jans, gehuwd metAmsterdam
Luit SchaegenAmsterdam
verkoperAaltje Jans, gehuwd metAmsterdam
Lieuwe BackerAmsterdam
verkopermeerderjarige vrijster Grietje JansAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Lieuwes, mr. wagenmaker koopt, na niaar rat. Sanguinis tegen Bernhardus Dreyer, procureur fiscaal, een huis in de Katrug, bewoond voor 30 cg. door Jan van Beek c.u. Grondpacht 2 cg. 10 st aan de Stad. Ten O. de straat, ten Z. vroedsman Lourens Klinkhamer, ten W. N.N., ten N. procureur Jacob Tuininga. Gekocht van Guirtje Jans x Evert Vos, Jeltje Jans x Suit Schaegen, Aaltje Jans x Lieuwe Backer en Grietje Jans, meerderjarige vrijster, allen te Amsterdam, voor 122 gg.


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0182r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis en wagenhuis
 
koperRein Jansen, gehuwd metsleeper300-00-00 CG
koperTrijntje Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurder huis boven het wagenhuisSybren Dirks c.u.sleeper
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar
naastligger ten westenAuke Wassenaar
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur
verkoperDouwe Lieuwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Janz, sleper x Trijntje Douwes koopt een huis met een woonkamer erboven c.a., wz. Katterug, boven bewoond door Sybren Dirks, sleper, en het wagenhuis door de verkoper. Ten O. die straat, ten W. en Z. Auke Wassenaar, ten N. de procureur Jacob Tuininga. Gekocht van Douwe Lieuwes, mr. wagenmaker, voor 300 cg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0003ra van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koper provisioneelGeert Jans 255-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
bewoner benedenste deelDouwe Lieuwes
bewoner bovenste deelJochem Sybrens
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar
naastligger ten westenAuke Wassenaar
naastligger ten noordenvroedsman Minne Tuyninga
Douwe Lieuwes, grootvader en uit dien hoofde wettige voogd vanoud voerman
verkoperzijn minderjarige kleinzoon Hendrik Reins


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0093v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterughuis
 
koperHarmen van Beemen, gehuwd metgerechtsbode500-14-00 GG
koperAnna Blom
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katrug]
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar koopman
naastligger ten westenAuke Wassenaar koopman
naastligger ten noordenvroedsman Minno Tuininga
verkoperGeert Jans, gehuwd metbrouwer
verkoperTytje Waltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen van Beemen, gerechtsbode x Anna Blom kopen huis c.a. Wz. St. Jacobistraat (of zogenaamde katrug). Grondpacht 2 cg. 10 st aan de stad. Ten O. de katrug, ten Z. en W. Auke Wassenaar, coopman, ten N. Minno Tuininga, vroedsman. Gekocht van Geert Jans Brouwer x Tyttje Walles voor 500 gg. 14 st.


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0158r van 28 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat of zgn. Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperJohannis Cornelis van Bemen, gehuwd metmr. metselaar700-00-00 CG
koperMarijke Jurjens Iskanp
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten zuidende erfgenamen van Auke Wassenaar
naastligger ten westende erfgenamen van Auke Wassenaar
naastligger ten noordenraadsman Menno Tuyninga
verkoperAnna Blom, weduwe van
verkoperwijlen Harmen van Bemengerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannis Cornelis van Bemen, mr. metselaar x Marijke Iskamp kopen een huis wz. Sint Jacobstraat. Ten Z. en W. erven Auke Wassenaar, ten N. raadsman Menno Tuininga. Gekocht van Anna Blom wv Harmen van Bemen, gerechtsbode, voor 700 cg.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-062 Sint Jacobstraat 2Johannes van Beemen


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-061 Sint Jacobstraat 2Johannes van Beemen2-00-00 CGmetzelaar


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-127Sint Jacobstraat 2Johannes Cornelis van Beemen... Anna Maria van Beemen, geb 18 jul 1784, ged 3 aug 1784 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk C-127, metselaar, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 128:14:0 terzaake arbeidsloon ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-127Sint Jacobstraat 2Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-127Sint Jacobstraat 2Trijntje Johannes van Beemen, overleden op 18 september 1824vrouw van Wigle de Vries (Scheerstraat ), geen kinderen, dochter van Johannes Cornelis van Beemen, mr. metselaar (St. Jacobstraat C 127), zuster van wijlen Cornelis Johannes van Beemen, in leven metselaar (man van Akke Minnes Vink, vader van minderjarige Johannes Cornelis van Beemen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-127Sint Jacobstraat 2Johannes Cornelis van Beemen, overleden op 13 augustus 1826mr. metselaar St. Jacobstraat C 127, vader van wijlen Cornelis Johannes van Beemen (man van Aukje Vink, vader van minderjarige Johannes Cornelis van Beemen). Legaat (fl. 242,-) voor zijn 48-jarige huishoudster Rinske Jolles Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 617Sint Jacobstraat 2wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (56 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
C-127Sint Jacobstraat 2Huizinge, met er dood ontruimd in de Sint Jacobstraat, weduwe Schelte Piers van der, Hoef. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-127NoordijsAnne Bleeker23 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, huisschilder
C-127NoordijsCristina C Repko22 jFranekerv, protestant, gehuwd
C-127NoordijsKlaas A Bleeker1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-127NoordijsAnna K Trompetter17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-127Sint Jacobstraat 2Aaltje de Wit... dv Jan dW, en Clara Hendriks (Vaster); BS huw 1843, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 617C-127 (Sint Jacobstraat)Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 617C-117 (Sint Jacobstraat)erven Maaike Boon vrouw van A.S. Boon, vrouw v. A.S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 617Sint Jacobstraat 2 (C-117)Johannes Nauta (Pzn.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 2J.Nauta-
Sint Jacobstraat 2M. de Witgardenier


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 2L. (Lipkje) v.d. Veen
  terug