Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 53 7-074 7-082 C-055 C-048


Huisnaam in: 1693
Gebruik:
Naam: (waar) de boot (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper: bootsma, simon jacobs
Koper/eigenaar: arjens, trijntje


Huisnaam in: 1711
Gebruik:
Naam: (waar) de vergulde boot (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper: bootsma, arjen en frans
Koper/eigenaar: mockema, wieger
1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZnieuw huis en plaats daer het Gulden Booth uuthanght
 
koperJoannes Jans, gehuwd metgrootschipper2887-00-00 GG
koperLeyntie Aerts
verpachter gronddr. Dirck Liuuus 1-04-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde erfgenamen van wijlen Sipcke Rioerts0-12-00 CG
demonstrantJelmer Pieters c.u.
demonstrantHessel Tiaerts
demonstrantCornelis Adriaens Olivier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende loods van Gerbrant Symens
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Riuerdts
tekst in de margeJelmer Pieterszn. pro se et uxore, per Piphron, protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal sijn nopende zijn hypoteeck specialyck op dese geproclameerde huysinge holdende, doch, sijn recht opte cooppenningen holdende, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in judicio den 5en februari 1614.
tekst in de margeHessel Tiaertszn. per Foppens, protesteert ad idem dat hem de alienatie van de neffens geproclameerde huysinge cum annexis ontschadelyck sal zijn, doch salffs recht blijvende opte cooppenningen consenteert in de vercoopinge. Actum in judicio utsupra.
tekst in de margeCornelis Adriaenszn. Olivhiers protesteert per Foppens van gelijcke tot ontschadelicheyt nopende zijn hypoteeck. Ende dies onvermindert, draecht consent in alienatie. Actum utsupra.
tekst in de margeOnvermindert voorgaende protestatien sijn alle verdere handen affgewesen ende is t'gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff. Actum in judicio den 5en february 1614.
tekst in de margeGewesen nae vertoon van't coopbrieff opten proclamanten salff als vooren, den 26en february 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Jans, grootschipper x Leyntie Aerts kopen een nieuw huis en plaats nz Voorstraat daer het gulden booth wthanght strekkende van het diept tot de loods van Gerbrant Symens, met vrij gebruik van de steeg achter naar de haven. Grondpacht 24 st aan doctor Dirck Liuins? waarentegen 12 st wordt ontvangen van het huis er recht achter dat nu van Sipcke Rioerdts is. Gekocht van Claes Feddes x Eetske Riuerts voor 2887 GG.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZ tussen Raadhuis en Katterug waar de boot uithangthuis genaamd de Boot, met tuin met een vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven
 
koperTrijntie Arjens, weduwe van2000-00-00 GG
koperwijlen Jacob Aerts
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde naastligger ten noorden0-12-00 CG
naastligger ten oostenSybren Sybrens mr. tinnegieter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenCornelis Claessen
naastligger ten noordende weduwe van Sipke Feites
verkoperSimon Jacobs Bootsma, erfgenaam van
erflaterwijlen Lijntien Aerts
erflaterwijlen Pieter Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Arjens wv Jacob Aerts, koopt een groot huis, waar de boot uithangt, met een tuin erachter en vrij mede-in- en uitgang en onderhoud, in de steeg naar de Noorderhaven. Het huis staat zonkant [nz.] Voorstraat, tussen het Raadhuis en de Katterug. Ten O. mr. tinnegieter Sybren Sybrens, ten Z. de straat, ten W. Cornelis Claessen, ten N. wd. Sipke Feites. Met nauwkeurige beschr. v.h. huis. Gekocht van Simon Jacobs Bootsma, als erfgenaam van Lijntien- en Pieter Aerts, voor 2000 gg.


1695 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 151r van 8 jan 1695 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 53Voorstraat NZ
 
overledeneTrijntje Arjens, weduwe van
Jacob Aertskoopman
Jurjen Claessen Fontein erfgenaam
Johannes Gerlofs erfgenaam
Arjen Symens nagelaten kleinkind
Frans Symens nagelaten kleinkind
aangeverTjitske Pilgromsdienstmaagd
Lijsbeth Cornelis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0151r] [marge: Den 10 januarij 1695 is verschenen dr. Bechius, geadsisteert met de old burgemeester Goslings wegens de huisvrouw van Sijmen Jacobs bij desselffs absentie ter zee ten dienste van den Lande, voor den selven occuperende, uit voorschreven hoofden bij dit sterffhuis geinteresseert, versoeckende bij de verdere beschrijvinge en besoignes van dit sterffhuis alsoo te mogen worden geadmitteert, mits dat het selve geen van partijen ter wederzijden eenigsins sal praejudiceren in die erven in hun recht, ten respecte van wijlen Trijntie Arriens nagelaten testament en andersins hoe het selve ook soude mogen wesen.
De curaroren Johannes Gerlofs ende Jurrien Claessen Fontein als geauthoriseerde curaroren in praemio gemelt verclaren het versoek van Bootsma vrou te consenteren onder clausule en conditie hier voren gemelt sonder anders.]
Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Cornelius Wijngaerden en Jacobus Velthuis cum secretaris Idsinga geadjungeert, ten sterffhuijse van wijlen Trijntie Arjens in leven weduwe van de coopman Jacob Aerts, die in leven burger was deser stede Harlingen, en dat van alle sodanige goederen, actien en crediten uit ende in schulden als de overledene metter dood heeft ontruimt en nagelaten, en ter praesentie van Jurjen Claessen Fontein burger coopman deser stede en Johannes Gerlofs burger tot Doccum beide bij testamente van de overledene nagelaten, versochte en bij dese gerechte geauthoriseerde curatoren over Arjen en Frans Sijmens der overledenen soons kinderen en haar testamentele erffgenamen, alles volgens dispositie ende uiterste [0151v] wille daar van sijnde, en bij haar nagelaten, sijnde de aengevinge der goederen gedaan door Tjitske Pilgroms, des overledener dienstmaeght, die onder eede solemneel belooft heeft, gelijk mede Lijsbet Cornelis sulx gedaen heeft, als hebbende desen sterffhuijse ondertusschen gefraequenteert, om desen sterffhuijse soo te laten als het bij de overledens is ontruimt, en heeft Lijsbeth Cornelis bij desen op nieuw onder manuale stipulatie belooft, om alles na haar beste kennisse en geweten te sullen aengeve, sonder directe of indirecte met haar weeten iets te sullen verswijgen, soo dat dan tot de beschrijvinge is geprocedert als volcht. Actum den 8e januarij 1695.
de boedelinventarisatie[0151v] In 't voorhuis
ses stoelen en ses stoelkussens daar op

[0152r] Een haert met tien kleerstocken en een voetbank
twee groene gardijnen voor de glasen

Een kiste daerin het navolgende affgelieerde
twee groene, met een witte Spaense deecken
voer van een broek met een ruige borstlap
eenige lappen
37 1/2 ellen doek aen een stuck
21 1/2 ellen dito doeck
vier lapjes dopjes, en vier lapjes fijn doeck
het grootste van 4 1/2 ellen

In t voorkamerke
twee stoelen en ses stoelkussens groene
een groen glasgordijn met de roede
een dito klein met een spiegel
een naijkorfke
een vles kelder met negen vlessen
een mantelstock
ses witte schalen
twee bierkannen
veertien steenen tafelborden
twee groene gordijnen met een rabath
een wit en groen schoorsteencleed

[0152v] een groene met een witte Spaanse deken
een bed met een peul
twee oorkussens
Een geferfde kas met een wit spreed daer op
tien laeckens
vijff wijtlingen
dartien vrouwen hemden
acht peuldoecken een dito
acht tafellakens
sestien sloopen
vier witte schorteldoecken en drie nachthalsdoecken
acht neus en twee handtdoecken
twee witte broecken en twee borstrocken
een kasdoek met een peul
seventien ondersten
ses halsdoecken
vijftien Duitse mutsen
elliff witte tipmutsen
vijftien kragen
vijff witte kappen
drie flecht snoeren
seven slippen en twee drie hoecken
twee glasgardijnen
Een befdoos met dassen, en een reissak
een laad met eenige prullen

[0153r] een ledig cantoor
hondert vijftich stucken steenwerk, soo groot als klein op het kraegjen boven het voorkamers bedsteed.
seventien schilderien
tien kleerstocken in de gangh

in de binnenkamer
Een wit glasgordijn
Ses stoelcussens
Een pars met een schabel ende spiegel
twee paar groene gordijnen met de rabatten
twee bedspreeden
een groen met een wit schoorsteencleed
twee bedden met de peulen en twee bedsakken
seven oorkussens een glasgordijntie in't bedsteed
een bofferttpanne
twee geel koperen potten
een tinnen fles met een messchen ondersteker
twee tinnen kandelaers en twee soutvatten
vier witte schalen en twee dito pannen
een vijsel met een stampers
drie flessen glasen
vijff steenen kanties.

[0153v] Een brandijser met twee mostertpotten
tien stucken Oostindies steenwerk meest gescheurd.

Een eeken kevye daer in
twee mantelties
een lap roodscharlaken langh 1 1/2 ellen
twee kappen met een bolle
een zeekrap met een paar handschoenen
een ruigemuts met een halff pond wol.

noch een eeken kevy daer in
drie en dartigh servetten
noch agtien dito
tien tafellakens
sestien mans hemden
vier en twintich lakens
twee vrouwen hemden
seven wijtlingen
negen nacht halsdoecken
twee witte en drie blauwe schorteldoecken
twaaleff cussensloopen
acht en twintigh silveren leepels, een daer onder met S.J.B. getekent en aen Simon Bootsma overhandight
een dito met een forkjen met P.A. getekent en Sijmen Jacobs toebehorende, ook aen hem selff overhandight.
twee eijerlepelties, met een schildpadden snuijff tabaxdoosje.

[0154r] Wollen
een bont toe en manteltie
twee hoijcken
een coleurd lakens rock
een dito swart lakens met een blauw lakens
twee swarte schorten
drie swarte schorteldoecken met een paar handschoenen
een paar gardijnen met een rabat
een pak swartlakens klederen
een pak onder kleren
een paar swarte vrouwen hoosen
een steenen kantie met een silveren lid
een stuk doeck groot 36 ellen

Een cantoor daer in
Een handschriftje tot laste van [marge: onwis] Harmens Tyalles op 't Herenveen gedateert den 23 julij 1690 tot vijff en twintich gulden capitaal dus 25-00-00

int 't portaeltie in een kas
drie blauwe schorteldoecken
drie bonte schoorsteenscleden
een groen kindere dekentie.
een rode borstrock sonder mouwen
een lanteern met twee arm korfkes
een ander korfke

[0154v] een eijer rackjen
met een blicken emmer
een koperen keteltie
een spijscamertie vol schuttelgoed van weinigh belangh
drie stoelen en twee kussens
een tafel met een vuirbecken
een vleesvat
noch twee stoelen

In de agterkeucken
een Japonse rock
een tafel
drie tinnen platelen
veertien geschilderde potten soo groot als klein
negen stucken tingoed
twee drinck kannen.
vier witte kandelaers
vijff en twintigh stucken steenwerck
vier stucken koper goed
seven stuckjes ijserwerck
twee gardijnen met een rabath
vijf oorkussens
een bed met een peul
een groene met een witte Spaense deecken

[0155r] Een slaepbank met een bed en peul
drie oorkussens en twee deeckens
seven stoelen
ses stoelkussens
een spiegel met een kleerbezem
een scherm met een vogelskouw
drie stooven twee treeften
drie ijseren potten met wat ander rommelerij
twee wateremmers
een coperen fournais
een kanari flucht
een strijkijser met een tange
een draijhengel met een

Boven op het kamertie
Een bed met een peul
twee deeckens
twee bancken

Het ander kamertie
twee mantelties
twee daags rode rocken

[0155v] twee overlijven met een borstrock
twee ondersten een rood met een coleurd
twee schorten met een kap
een regen kleed met een paer halve mouwen
een paar hoosen

[marge: dit is een moffdoos]
Een silveren beugel tasch
een dito oirijser
twee blauwe schorteldoecken
drie neusdoecken met een nachthalsdoek
een ondermuts met een sloop
eenige ellen binnenwerk

tien boecken op het bovenstbord
39 dito op het tweede bord soo groot als klein met eenige andere daer agter
22 boecken op het dardebord en eenige kleine daer agter
20 dito op het 4e bord
20 op het onderste
vijftien op de mantelstock
en eenige andere boven de deur op het bordtie
een vrouwen broeck

[0156r] Drie laden met goudwigten
een twee pond beslooten wicht
een paar leersen

Op de solder
Een kleerkorff
seven laeckens
twee wijtlingen
dartien sloopen
twee peuldoecken
een pakkorfke
vier tobben met een mantelstock
een sleed met een spinwiel
een krebbe met twee linnen rackken
eenig ander rommelerij van watten en andersints
twee paardegereiden
een jaeglijne een dito
een stertriem met bellen
twee hooftstallen ende twee toomen
een swiep
drie mouden met een stijffbackjen
een wafelijser

[0156v] gelt in een laetie acht caroliguldens dartien stuivers acht penningen 8-13-08
Een ledder met noch 35 boecken in soorte agter in de keucken.

In t schrijffkamertie een schrijboek in folio daerin tot profijt als volgt

de secretaris Widenb[rug] debet wegens 50 wracke pannen etc.0-08-00
Simen koekman in gelt0-03-08
Rein Zijdses0-01-08
Burgemeester Goslings12-17-08
Sijmen Willems0-07-00
Aucke Jacobs0-06-04
Joucke Cooltiers weduwe0-01-12
Antie Ates10-08-00
Jelle Stijl0-10-00
Sijmen Willems0-09-12
Augustinus Pieters0-04-00
Sijmen Feddes3-09-00
Sijmen Fransen23-16-02
Wijbe Wijbes Metselaer6-15-08
De Grietman Goslinga6-05-00
[0157r] Claes Jansen18-16-00
Wijbren Lubbes tot Collum3-08-00
Goucke Sijberens2-04-08
Claes Jansen12-13-00
Cornelis Ottes18-15-14
Tiepke Seerps12-07-00
Arjen Arjens24-13-04
Jacob Meiles2-12-00
Sibren Tinnegieter38-15-00
Pieter Oedzes3-16-00
Bauk Doedes tot Stavoren24-00-00
Arjen Hansen3-15-00
Antie Bakster4-12-00
Bente Roeloffs erven2-04-00
Maertie Pieters tot Medenblik67-10-00
desselffs soon40-15-00
Geertie Wigges tot Medenblick39-10-00
Theunis Meinderts50-00-00
Folckert Dirx tot Medenblick25-10-00
Claes Reiners tot Medenblick136-18-00
segge een hondert ses en dartigh caroliguldens achtien stuivers
[0157v] Jan Marselus tot Medenblick15-00-00

Voorts eenige onwisse schulden en kleine andere posten in s selve schuldboeck noch open staande, sijnde dit boek getekent met No. 1

In een schrijboekjen in octavo ingebonden met een lange veeter staet noch open het navolgende, alle tot Leijden woonagtigh, en met No. 2 in dorso getekent.
Johannes d Mol als reste73-06-00
Jan Steerlingh60-14-00
Christiaan Rooper34-00-00
Willem van Eijke13-00-00

[marge: dese afgelinieerde mede tot Leijden, en alle volgent handschriften die in een klein sakjen sijn opgeslooten]
| Ysaak van Ackeren debet volgens handschrift12-00-00
| Willem van Eijke16-00-00
| Folckert IJedema21-00-00
| Christiaan Cooper16-00-00
| de weduwe van Jacob Steerlingh8-00-00
| Pieter Pruim16-00-00

[0158r] Een acte van bekentenisse bij Sijmen Jacobs aen Jacob Aerts gepasseert,als dat sijn huisgeraden etc: welcke hij possideert sijn vader waren toebehoirende, sijnde gedateert vandato den 24 october 1687 en gequoteert met No 1.

Een quitantie tot laste van Sijmen Jacobs, die Jacob Aerts voor hem heeft voldaen, van dato den 29 novembris 1681 tot twee hondert elliff caroliguldens drie stuivers 211-03-00 gequoteert met No. 2.

Een accoord leggende in een obligatie tot laste van Stittert Adams waar bij noch resteert een somma van acht en t sestigh caroliguldens acht stuivers, met No 3. 68-08-00

Een obligatie tot laste van Sijmen Bootsma als schriftelijke last en procuratie hebbende van Foppe Cornelis Heslinga in dier qualiteit leggende ten profijte van Jacob Aerts, ter somma van [0158v] een hondert drie en t seventich caroliguldens met No. 4 gequoteert ende gedateert den ..... 173-00-00

Een obligatie met een acte daer in leggende tot laste van Sijmen Bootsma waar in hij bekent, dat d gelden in voorschreven obligatie gedagt tot sijnen profijte waren opgenomen, soo dat voornoemde gelden tot laste sijn van voornoemde Bootsma en door Jacob Aerts cum uxore aen de creditrix betaelt, ad vier hondert caroliguldens, dus 400-00-00 en gequoteert beide met No 5.

Een obligatie op Dirck Claessen Boontie burger tot Harlingen ter somma van een hondert ende vijftich caroliguldens van dato den 20 novembris 1681 150-00-00 gequoteert met No. 6.

Een obligatie tot laste van Ritske Feites en Lijsbeth Tijssen tot Doccum van dato den 13 maij 1670 ter somma van twee hondert twintich caroliguldens gequoteert met No. 7. 220-00-00

[0159r] Een obligatie tot laste van Johannes Nijholt en ten profijte van Sijmen Bootsma, ter somma van twee hondert caroliguldens van dato den 16 septembris 1680 en een cessie daer op mede staande bij Bootsma aan zijn vader gepasseert op den 27 augusti 1684. gequoteert met No. 8- 200-00-00

Een actie van aenneminge bij Sijmen Bootsma gepasseert aan dokter Piphron wegens de coop van seecker paard en chese, tot een hondert en vijftich caroliguldens welke somma door Aert Jacobs is betaelt, volgens quitantie daer op staende dus en gequoteert met No. 9. 150-00-00

En veele oude brieven van weinich belangh, doch die nog specifice sullen worden nagesien, en opgegeven worden, bij aldien iets van aengelegentheit sich comt te openbaren.

[0159v] Een obligatie tot laste van Lieuwe Foppes, en ten profijte van Jan Aerts ter somma van acht en twintich gulden dartien stuivers, van dato den 2e septembris 1676 en gequoteert met No. 10 28-13-00

Omtrent seven morgen landt bij oude Bilzijl leggende, bij Aert Wijtters wordende gebruikt

De selfte van seven pondte lande leggende in Oost dongerdeel aen de Zuijrve, waar van Sijmen Rienx het vruchtgebruik heeft soo langh hij leeft

De helfte van vijff guldens twee stuivers jaarlijxe grondpagt, gaende uit drie huijsen, waar van de twee tot Doccum in d Koningh straet staen ende een tot Paesens.

Een huis waar uit de overledene is versturven, staande aen de Voorstraet binnen dese stadt.

Een hoff met een wagenhuis in d Karremans straet deser stede leggende.

[0160r] Een pan en estrickwerk mede binnen dese stadt staende, sijnde in het selve omtrent

1300 goede kleine tuimelaers
5500 wracke kleine tuimelaers
8000 kleine tuimelaers in d'oven
4500 half voets wracke
250 lb. lood geheel onnut

Een vat Keuls lood waar uit omtrent 50 lb. is verbruikt

omtrent 1000 grote gladde tuijmelaers
800 halff voets goede tuimelaers
8000 dito halff voets wracke
3000 wracke klein tuimelaers
20 tonne witte mondereede
2200 wracke klein tuimelaers
4000 halff voets wracke tuimelaers
4000 vorst pannen
22000 grote pannen buiten huis ende in d'oven
4000 Enkhuijser pannen
4000 Woerder pannen.

[0160v] 2000 wracke klein tuimelaers in t steck
2500 kleine pannen
1000 goede kleinties
1000 dito wracke
2500 wracke groote tuijmelaers
21 vrachten kleij
een praem
vijff krooden
twee paerden
een dubbelde sijl
een dito enkelde
een slijptroogh
twee sleeden
drie leppen
een turffkorff
twee ijseren loeten

[0161r] een wagen staende in t hoff
8000 ongebacken kleine tuimelaers
4000 dito halff voets

Aldus gedaen ende geinventariseert den 8 januarij 1695 en te boek gebracht den 21 junij 1697. In kennisse van ons Commissaris ende secretaris
(get.) J. Velthuis
(get.) C. Wijngaerden


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZhuis en hof daar de Vergulde Boot uithangt
 
koperWieger Mockema c.u.2050-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 100-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Kannegieter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenGrietie Cornelis Boncq
naastligger ten noordenFedde Boeles
verkoperArjen Simons BootsmaDoccum
verkoperFrans Simons BootsmaDoccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Mockema koopt huis en hof nz. van de Voorstraat, waar 'de Vergulde Boot' uithangt. Ten O. vroedsman [Sybrand Sybrands] Kannegieter, ten Z. de straat, ten W. Grietje Cornelis Boncq, ten N. erven Fedde Boele(n)s. Met vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven. Gekocht van de gebroeders Arjen- en Frans Simons Bootsma te Dokkum, voor 2050 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
grondpacht aaneen Persoon op 't Heerenfeen
grondpacht01-04-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarde gemeensman Mockema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720
grondpacht aaneen Persoon op 't veen
grondpacht01-04-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG
aansl. grondp. voldaan26-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarMeyle Ollema
gebruikerMeyle Ollema
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG
 
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mokkema
gebruikervroedsman Mokkema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-074 Voorstraat 53wed. Meyle Ollema, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZhuis en tuintje
 
koperBartele Tuininga, gehuwd met3700-00-00 CG
koperGeertje Sjoerds
huurderTjalling Tjallingii c.u.apotheker125-00-00 CG
naastligger ten oostende heer D. Toussaint
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman J. Gonggrijp
naastligger ten noordenHotse Romkes
verkoper van 1/2raadman Seerp Steevens SwermsBolsward
verkoper van 1/2Wieger Seerps SwermsdistillateurBolsward


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZhuis
 
koperWillem Coenraad Bakker, gehuwd metbode bij de Admiraliteit2835-00-00 GG
koperMaayke de Haas
naastligger ten oostenoud burgemeester J. D. Toussaint
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenArjen Douwes
naastligger ten noordenburgemeester H. Binksma
verkoperBartle Tuininga, gehuwd metprocureur postulant
verkoperGeertje Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraad Bakker, admiraliteitsbode x Maayke de Haas kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. de oud-burgemeester Jan Daniel Toussaint, ten Z. die straat, ten W. Arjen Douwes, ten N. burgemeester H. Binksma. De kopers moeten tegen taxatie overnemen o.a. de beide schoorsteenstukken in de voor- en achterkamer. 'De muur in de lantaarn so groot als deselve is, is massaal met de naastleger ten oosten'. Vrij in- en uitgang op de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Bartle Tuininga, proc. postulant x Geertje Sjoerds, voor 2835 gg.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-084 Voorstraat 53Jan L Faber, 31 jaar, gehuwd
7-084 Voorstraat 53Lourens Braaksma, 20 jaar, gehuwdinwooning


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-082 Voorstraat 53W C Bakker wed5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Rein Miedema... 1805, 1808, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, ovl 1829, regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-055Voorstraat 53Rein Miedema Rein Miedema ijserkramer


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Janke Idses Bakker, overleden op 2 april 1820wed. Coert Duman, kinderen ouderloos, enige test. erfgenaam is Grietje Duman (Grote Bredeplaats C 55). Saldo fl. 161,95. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Minne Reins Miedema, overleden op 17 december 1824zoon van Rein Miedema, koopman (Voorstraat C 55, wednr. Margaretha Bakker) en Idske van der Veer, broer van minderjarige Janke Reins Miedema, halfbroer van Maike (vrouw van Jacobus Petraeus, bankhouder Franeker) en minderjarige Simon Reins Miedema (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 599Voorstraat 53Simon MiedemaHarlingenijzerkramerhuis en erf (290 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Rein Simons Miedema, overleden op 18 oktober 1834zoon van Simon Miedema, ijzerkramer (Voorstraat C 55) en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Aaltje van der Heide, overleden op 10 september 1838wed. Piebe Bakker, moeder van minderjarige Leentje Piebes Bakker (voogd is Simon Miedema, koopman Voorstraat C 55). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Simon Reins Miedema... 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL; S.M. ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Jan Simons Miedema, overleden op 22 november 18392 jr, overleden Voorstraat C 55, zoon van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha, Rein en Johannes Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-055VoorstraatSimon Miedema31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman in ijzerwaren
C-055VoorstraatAafke van der Heide27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-055VoorstraatRein Miedema4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatJohannes Miedema6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatMargaretha Miedema7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatTietje Douwes27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Jan Simons Miedema, overleden op 16 oktober 18432 jr 8 mnd (geboren 23/2/1841), overleden Voorstraat C 55, zoon van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha, Rein, Johannes en Trijntje Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Trijntje Simons Miedema, overleden op 28 december 184315 mnd (geboren 29/9/1842), overleden Voorstraat C 55, dochter van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, zuster van minderjarige Margaretha, Rein en Johannes Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53S. Miedemaijzerwaren en vensterglas


1847 - variaadresbronbericht
Voorstraat 53Leeuwarder Courant 26 maartMUURVERF. Ten gevolge een Contract, met den Heer R.H. van Someren, van Rotterdam, gesloten, heb ik de eer ieder ingezeten dezer Provincie te verwittigen, dat bij uitsluiting alleen bij mij Ondergeteekende te verkrijgen is de geoctroijeerde MUURVERF door bovengenoemde vervaardigd, aangeprezen door HH. Ministers van onderschiedene Departementen, en nog dezer dagen door de Heere Staatsraad, Gouverneur dezer Provincie onder de aandacht der Plaatselijke Besturen van dit Gewest gebracht. Deze Verf, welke volgens attesten bij mij voorhanden, door deskundigen aangeprezen wordt als een aales afdoend en zeker middel om vochtige en roetachtigen doorslag van muren te keeren, is bovendien zeer gemakkelijk te verwerken, daar dit evengoed oor Stucadoors, Metselaars als Verwers kan geschieden. De prijs per half Ned. pond is 50 Cent. Correspondentie en bestellingen hierover met gefrankeerde brieven bij S. MIEDEMA in IJzerwaren en Vensterglas, Voorstraat, wijk C no. 55, te Harlingen.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Jacobus Wentholt... zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Justine Anrette Woubers de Peusaengeb 1806 prov, huwt met Samuel H. Muntz, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-055


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Samuel Hendrik Muntzgeb 1798 prov, huwt met Justina Anrette Woubers de Peusean, ambtenaar, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev HRL 1851 wijk C-055


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 599C-055 (Voorstraat)Simon Miedemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 599C-048 (Voorstraat)Egbert Landwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5246Voorstraat 53 (C-048)Addick A. Land


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 53 Addick A. Land Ezn.boekhandelaar
vorige grondslagf. 6000
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekhandelaar-Uitgever


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53Land Ezn.141Boekhandelaar-Uitgever


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.nieuwe rotterdamsche courant


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.algemeen handelsblad


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek- en muziekhandel


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.naamkaartjes, trouw- en geboortekaarten


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 53C.Hueseboekhandelaar
Voorstraat 53A.A.Landboekhandelaar


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek-, papier-, muziek- en kantoorhandel, druk- en bindwerk


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, bureau voor advertenti?n, lijsten


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, advertentiebureau, kantoorbehoeften


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, vulpenhouders, vulpeninkten


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 53Oud Harlingen Magazine 1996sep: Op de Voorstraat vindt de heropening plaats van de geheel vernieuwde boekhandel Land.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141N.V. Boek- en Muiziekh. v.h.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek- en muziekhandel, leesbibliotheek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53Land Ezn., N.V. Boekh. v/h A.673Agentsch. Alg. Handelsblad


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Land, C.V. Boekhandel673Agentsch. Alg. Handelsblad


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Land, C.V. Boekhandel673Agentsch. Alg. Handelsblad


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53 Landboekhandel


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 53D. (Douwe) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 53rijksmonument 20695
  terug