Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 102
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 102 7-085 7-096 C-138 C-129
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 104 7-083 7-097 C-137 C-128
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 104 7-084 7-097 C-137 C-128


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de witte arent
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1639
Gebruik:
Naam: de drie blauwe cronen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182r van 20 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en mouterij
 
koperN. N.
naastligger ten oostenjonkheer Eernst van Aylva
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSipcke Ryoerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Nicolao Jacobs, curator over
verkoperhet weeskind van wijlen Gerbrant Symens
tekst in de margeSymen Symenszn., Hendrick Jacobszn., Hendrick Coeneszn. ende Aeltie Dircksdr., alle wonachtich binnen Amsterdam, protesteren per Foppens hunne volmacht, dat hen d'vercoopinge der huysinge ende panwerck cum annexis hier neffens gemelt, ontschadelyck sal sijn, elcx nopende sijn ofte haer respective instrumente ende achterwesene competentie, doch, hebbende betaelinge ofte gerechticheyd beholden opte cooppenningen, moegen dies onvermindert, elcx in't sijne, lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in de secretarie den 15en december 1613.
tekst in de margeMeynert Doytses per Foppens protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal sijn nopende sijn con(tinua?)tie ende competentie, doch, holdende sijn gerechticheyt opte cooppenningen, consenteert in de vercoopinge. Actum utsupra.
tekst in de margeDoctor Regnerus Martini per Pieter Ens sijnen gewesene curator, protesteert dat hem d'vercoopinge van de huysinge ende mouterije hier neffens gemelt, ontschadelyck dal sijn nopende sijn hypoteeck de dato den 13 augustuy 1586, specialyck opte huysinge ende mouterije holdende, ter summa van hondert goutguldens mit twee jaren verschenen interessen van dien, ende, holdende sijn recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge effect sorteert. Actum den 20en december 1613.
tekst in de margeJr. Eernst van Ailva per Austophorum protesteert dat hem den vercoopinge van huysinge ende mouterije ontschadelyck zal zijn voor soo veele den stoepen der selver huysinge hem te nae moegen staen. Actum den 28en december 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0036v van 28 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis met mouterij, schuur, turfhuis en een lege plaats met eest- en wasbak
 
koperWybe Oedtsses, gehuwd methoutkoper1592-00-00 GG
koperFrouck Rinckes
naastligger ten oostenhuis en erf van Joucke Eernst van Aylva
naastligger ten zuidenMarten Pieters Faber kannegieter
naastligger ten westensteeg waarin een vrije uit- en ingang
naastligger ten westende kindskinderen van Sipcke Riourdts
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRemmert Janssen, gehuwd mettichelaaroost van Harlingen
verkoperEelck Johannesoost van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Oedtses, houtkoper x Frouck Rinckes kopen een huis, moouterij, schuur, turfhuis, ledige plaats, eest en wasbak, zoals de verkopers dat bij decreet van het gerecht van Harlingen gekocht hebben, zz. Noorderhaven strekkende tot aan Marten Pieters Fabers cannegieters huis. Ten O. Joucke Eernst van Aylva, ten W. de kindskinderen van Sipcke Ryoerdts. Vrije uit- en ingang door de steeg ten westen. Geen grondpacht. Gekocht van Remmert Janssen ticheler x Eelck Johannes, wonende ten oosten van Harlingen, voor 1522 GG.


 


 


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142r van 28 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat met een poort en woning aan de Voorstraaatdwarshuis, hof, plaats, poort en poortwoning
 
koperdr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen2250-00-00 CG
Wytske Jacobs Doma
toehaak1 [hele] en 5 halve rozenobels tot verering van de jvr. en haar kinderen
naastligger ten oostende erfgenamen van Syberen Ydes Feytema
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jacobs
naastligger ten oostenLenert Jacobs
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Wybe Oedses
naastligger ten westenHeere Tiercx
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJr. Julius Mockema van Unia, gehuwd metJelsum
Jvr. Jische van Aylva [staat: Aleva]Jelsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Jacobs Doma kopen groot dwarshuis zz. Noorderhaven met hof en plaets, strekkende tot aan de Voorstraat, met poort en woning. Geen grondpacht. Ten O. erven Syberen Ydes Feytema, Jan Jacobs en Lenert Jacobs, ten W. erven Wybe Oedses en Heere Tiercks. Verkoper Julius Mockema de Unia x Jische van Aleva, voor 2250 gg met 4 1/2 Rosenobel tot een verering voor vrouw en kinderen.


 


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ [staat: Noorder]huis
 
koperFoppe Hylckes c.u.1751-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen en het huis van dr. Andreas Heemstra*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Kyl
naastligger ten westenJohannes Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Regnerus Wybranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Hylckes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. het huis en erf van dr. Andreas [Heemstra], ten W. Frans Kyll en Johannes Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Regnerus Wybranda, voor 1751 gg.


 


 


 


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat en de poort1/2 dwarshuis
 
koperBeatrix Lammerts 1650-00-00 GG
naastligger ten oostenSixtus Luberti
naastligger ten oostenJan Jacobs tinnegieter
naastligger ten zuidenJan Jacobs tinnegieter
naastligger ten zuidenrentmeester Schelto Fonteyn
naastligger ten westenrentmeester Schelto Fonteyn
naastligger ten westende erfgenamen van Aernt Johannis
naastligger ten westenFoppe Hylckes
naastligger ten noordenFoppe Hylckes
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeatrix Lammerts koopt 1/2 dwarshuis zz. Noorderhaven doorlopend tot de Voorstraat, met de poort aldaar, en 1/2 nieuw huis binnen die poort achter Jan Jacobs huis, bewoond door de waagmeester Sioerd Pieters, en 1/2 tuin, bleek, erf en plaats die bij het dwarshuis horen, en 1/2 ledige plaats die aan Foppe Hylkes huis behoorde, strekkende van diens huis tot rentmeester Schelto Fonteyn. Ten O. rentmeester Schelto Fonteyn en Aert Johannes erven, ten Z. rentmeester Schelto Fonteyn, ten W. en N. Foppe Hylckes. Maar ook ten O. en Z. Jan Jacobs, tingieter, ten O. ook Sixtus Lubberti. Gekocht van oud-burgemeester Franciscus Hoitinga, voor 1615 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ binnen de poort, achter het huis van Jan Jacobs 1/2 nieuw huis
 
koperBeatrix Lammerts 1650-00-00 GG
huurderwaagmeester Sioerd Pieters
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ achter het dwarshuis1/2 tuin, bleek en ledige plaats
 
koperBeatrix Lammerts 1650-00-00 GG
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ bij het huis van Foppe Hylckes, strekkende tot aan rentmeester Schelto Fonteynledige plaats en hof
 
koperBeatrix Lammerts 1650-00-00 GG
verkoperoud burgemeester Franciscus Hoitinga


 


 


 


 


 


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0103v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ [staat: Appelmarkt] tot aan de Voorstraathuis genaamd de Witte Aernt, en het nieuwe achterhuis
 
koperJan de Jaeger, gehuwd metherbergier en stadstrompetter3571-00-00 GG
Marytien Siersherbergierse
naastligger ten oostenSicco Lubberti wijnkoper
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHylkjen Foppes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen en crediteuren van wijlen Lambart van der Boeckhorst


 


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 61r van 20 dec 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 104
 
overledeneJan de Jaeger, gehuwd metstadstorenblazer en herbergier in de Witte Arend
Maritie Sierdsherbergier in de Witte Arend
Aebe Pyters, geauthoriseerde curator over
Sierd Jans de Jaeger kind van de overledene
Marijke Jans de Jaeger kind van de overledene
Cornelis Joosten Heyns, negotiorum gestor wegenswijnkoper
de afwezige Jan de Jaeger de jonge, kind van de overledenetrompetter onder ritmeester Van der Does
de afwezige Catharina de Jaeger kind van de overledene, gehuwd met
Staphastkorporaal onder overste Kingma
aangeverJoanna de Jaeger kind van de overledene, weduwe van
wijlen jkr. Cornelis Westreenluitenant van een compagnie te voet
inleiding bij de boedelinventarisatie[0061r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuyse van wijlen Jan de Jaeger in leven stadts toornblaeser binnen deser stede ende Maritie Sierdts in tijden echte luyden ende herbergiers in de Witte Arent van alle soodanige goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van de praesiderende burgemeester Edo Reyns Wynia ende Beert Ulbes Wassenaer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer secretaris, ter versoecke van Aebe Pyters als geauthoriseerde curator over Sierd ende Marijke Jans de Jaeger, sampt Cornelis Joosten Heyns burger ende wijnkoper alhier als negotiorum gestor wegens de absenten, met namen Jan de Jaeger de Jonge, trompetter onder de edele ritmeester Van der Does, ende Catharina de Jaeger echte huysvrouw van Staphast corporael onder de compagnie te peerde van de overste Kingma, alle kinderen ende erffgenamen van de overledene dan sich niet wijders daer toe inlatende als des sterffhuys goederen komen uytmaken [0061v] sonder sich wijders inlaten offe van hares daer bij willen leggen, dan allesins doende om den sterffhuyse te redden, breder ende meldens beyde acten van authorisatie hier ter authorisatie boek staende de dato den 14 ende 18 december 1680, in dien qualiteit requiranten, contra Joanna de Jaeger mede kint en erffgenaem als vooren, wedue van wijlen Jonker Cornelis Westreen in leven luitenant van een compagnie te voet, den sterffhuyse soo bij 't leven van de overledenen in haer doodsieckte nae 't overlijden van de selve als andersins gefraequenteert hebbende, requireerde, om alle des sterffhuys goederen getrouwelijk te sullen ende nae haer beste kennisse aen te geven [0062r] sonder iets directe offe indirecte te bewimpelen ofte verswijgen ende soo daer iets mochte door haer ofte met haer kennisse verstopt wesen te selve weder tevoorschijn brengen, waer toe sich mits desen verplicht houdende heeft de eede in forma gedaen, in handen van de praesiderende burgemeester ende commissarien Wynia en Wassenaer waer op dan tot beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 20e december 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039va van 11 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZhuis genaamd de Witte Aernt, en het nieuwe achterhuis
 
koper provisioneelHendrick Formholt 2610-00-00 GG
naastligger ten oostenwijlen Sicco Lubberti wijnkoper
naastligger ten oostenFettie Laeses Hannema, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen gemeensman Aucke Jansen Haselaer
naastligger ten oostenJancke Wybes, weduwe vankamerbodinne
naastligger ten oostenwijlen Beern Berckhuis
naastligger ten westenHylckien Foppes
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten westenSybren Sybrens tinnegieter
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoper voor zichherberg genaamd de Witte Arent Johanna de Jager, weduwe van
wijlen Jr. Cornelis Westreenluitenant van een compagnie te voet
verkoper als negotiorum gestorCornelis Joosten Heynskoopman
verkoperJan de Jager de jongetrompetter onder
van der Doesritmeester van Jan de Jager de jonge
verkoperCatharina de Jager, gehuwd met
Claes Staphastkorporaal onder
Kingmaoverste over een compagnie te peert
Abe Pieters, curator overkoopman
verkoperSjoerd Jans, en
verkoperMarijke Jans
erflaterwijlen Jan de Jager, gehuwd mettorenblazer
erflaterwijlen Maertie Sjoerds


1685 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 222r van 22 jun 1685 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 104
 
geinventariseerdeJoanna de Jager overhaast vertrokken ('insalutato hospite')hospita in de Witte Arend
aangeverLena Thomas oud omtrent 20 jarendienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0222r] Inventarisatie ende beschrivinge van goederen, gedaen ten overstaen van d'burgemeester Dierck Sjoerdts Bierma cum sociis als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, volgens schriftelycke commissie van dato op heeden, en dat ter instantie van de praesiderende burgemeester Joannes Quicklenborgh wijncoper, beneffens de hopman Eecke Willems als pachter in desen mede crediteuren en dat ten huyse van Joanna de Jaeger, gewesen hospita in 't huys de Witte Arent, insalutato hospite van hier vertrocken, van alle sodanige goederen, actien ende credytten, als ten voorschreven huyse sijn bevonden, op het aengeven van Lena Thomas dienstmaeght van den selven huise, old ontrent 20 jaren, die oock aengenomen heeft onder solemnelen eede gedaen in handen van welgedachte heere commissaris Bierma, om alles wel ende getrouwelyck nae haer beste kennisse te sullen aengeven, sonder daer aff iets te verswijgen in welx doende tot de beschrivinge is geprocedeert, wes volght. Actum den 22 juny 1685.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0134r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraathuis met bleekveld, paardenstal en huisje boven het poortje aan de Voorstraat
 
koperRintie Tjallings, gehuwd met1310-00-00 GG
koperClaeske Abrahams
naastligger ten oostenLaes Haselaer
naastligger ten oostende weduwe van Beern Berckhuis
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Goitien Claessen Braem koopman
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Minse Cornelis
naastligger ten zuidenhuurder van de woning Abbe Aukes
naastligger ten zuidende woning van Abbe Aukes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenaam van Hylkjen Foppes
naastligger ten westende erfgenamen van de weduwe van Jacob Aerts koopman
naastligger ten westenSybren tinnegieter
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirck Vormholt, erfgenaam en zijn broer
verkoperHendrick Vormholt, erfgenamen van hun vader
Hendrick Formholt
verkoperMeynardus Ackenbold, als voogd van hun 3 kinderen, mede erfgenamen, en weduwnaar
Christina Formholt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Tjallings x Claeske Abrahams koopt het huis 'de Witte Arent', zz. Noorderhaven en strekkende tot de Voorstraat. Het huis heeft deftige boven- en benedenkamers, een grote keuken en kelders en een plaets en bleekveldje, paardenstal en hooimijt en het huisje boven 'het Poortje' aan de Voorstraat, waar de in- en uitgang onderdoor gaat. Ten O. wd. Beernt Berckhuis en mr. Laes Haselaer, ten Z. de Voorstraat en Goitien Claessen Braam, Minse Cornelis en de woning die door Abbe Auckes is gehuurd, ten W. erven Hylkien Foppes en erven Jacob Aerts en wd. tinnegieter Sybren Sybrens, ten N. de haven. Gekocht van de curatoren over Dirck- en Hendrick Formholt, die mede-erfgenamen zijn van hun vader Hendrick Formholt, en Meynardus Arkenbout x wl. Christina Formholt, als vader van hun 3 kinderen, als mede-erfgenamen, alles onder voorwaarde van inventarisatie, voor 1310 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218v van 1 jul 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZhuis, plaats en tuintje
 
koperJacob Quader ontvanger979-00-00 GG
naastligger ten oostenhet pakhuis van Goitien Braam e.a.
naastligger ten zuidenwachtmeester Cromhausen
naastligger ten westenvroedsman Kannegieter
naastligger ten westende weduwe van Fedde Boeles
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahams
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Quader, ontvanger te Belsum? Berlikum?, koopt een huis, tuin en plaets c.o.a., 'de Witte Arent', zz. Noorderhaven. Het huis is bewoond geweest door Claeske Abrahams wv Pieter Jansen, en haar kinderen. Ten O. het pakhuis van Goitien Braam en anderen, ten W. Sybren Sybrens Kannegieter, en wd. Fedde Boeles, ten Z. de wachtmeester Cromhuisen, ten N. de straat en haven. Het huis heeft uit- en ingang, op- en afslag en reed en drift naar en van de Voorstraat, evenals de huizen van Cromhuisen, Hemminga en de tuin van Kannegieter, resp. ten O. en W.. Gekocht van de hypothecaire en grootste crediteuren van wl. Claeske Abrahams wv Pieter Jansen, voor 979 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-083Noorderhaven 104huis
eigenaarwed. Fedde Boeles
gebruikerRomke Hiddes
gebruikerJan Beerns
gebruikerClaes Foeckes
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG
7-084Noorderhaven 104huis
eigenaarwed. Fedde Boeles
gebruikerRuird Sweerds
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG
7-085Noorderhaven 102huis
eigenaarwed. Baucke Folkerts
gebruikerwed. Baucke Folkerts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-083Noorderhaven 104huis
eigenaarwed. Fedde Boeles
gebruikerEnne Minnes cum soc.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720
opmerkingstaat nu onder ledig
7-084Noorderhaven 104huis
eigenaarwed. Fedde Boeles
gebruikerSybe Sweerts
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720
7-085Noorderhaven 102huis
eigenaarBaucke Folkerts erven
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


 


 


 


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0219v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis
 
koper van 1/2Tieerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker689-14-00 GG
koper van 1/2Antie Wijnants
koper van 1/2Enne Hiddes koopman
naastligger ten oostende herberg genaamd de Witte Arend
naastligger ten zuidenOllema koopman
naastligger ten westenhet huis gekocht door Dirck Huigens c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperElske Arents Bonnema, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Fedde BoelesAmsterdam
verkoperFoppe BonnemaAmsterdam


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-083 Noorderhaven 104huis
eigenaarwed. Tjeerd Pyters
eigenaarInne Hiddes
gebruikerTeunis Remmerts cum soc.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-03-00 CG
7-084 Noorderhaven 104huis
eigenaarwed. Dirk Huigens
gebruikerArent Hansen
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-08 CG
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarBauke Folkerts erven
gebruikerBauke Folkerts erven
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0282r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZhuis, plaats, tuin genaamd de Witte Arend
 
koperMeyle Jacobs Ollema, gehuwd met1450-00-00 CG
koperAnne Syvarda
huurderAmeel Cornelis 130-00-00 CG
huurderFeykje Feykes
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Goitjen Braem
naastligger ten zuidenoud wachtmeester Cromhausen
naastligger ten westenMeyle Jacobs Ollema, gehuwd met
naastligger ten westenAnne Syvarda
naastligger ten westenEnne Hiddes Vries
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJacob Quaderoud ontvangerBerlikum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Jacobs Ollema x Anna Sijvarda kopen 'de Witte Arent'. Ten N. de Noorderhaven ten Z. de kopers, ten O. het pakhuis van erven Goitien Braam, ten W. Enne Hiddes de Vries. Gekocht van Jacob Quader, voor 1450 cg.


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0304v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis 1/2
 
koper door niaarDirk Huigens 540-00-00 CG
geniaarde koperJacob Tuininga, gehuwd metprocureur postulant
geniaarde koperJetske Bartels
huurderbetalen aan Jacob Tuininga
huurderJetske Bartels
huurderSybren Hendriks
naastligger ten oostenMeyle Ollema koopman
naastligger ten zuidenMeyle Ollema koopman
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperTjeerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperAntie Wijnants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar, 1/2 huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. Meyle Ollema, ten W. Dirk Huigens, ten N. de straat en haven. Gekocht van Tieerd Pytters, mr. sleefmaker x Antie Wijnants.


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0120r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZhuis, hof, plaats en steeg
 
koperhet huis de Witte Arend Johannes Wetsens, gehuwd metsecretaris Vijfdeelen dijken in Westergo1010-00-00 GG
koperBauckien Nauta
gebruikerAmeel Cornelis
naastligger ten oostende erfgenamen van Gooytien Braam
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten westenMeyle Ollema, gehuwd metkoopman
naastligger ten westenAnna Syverda
naastligger ten zuidenCromhausen oud wachtrmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMeyle Ollema, gehuwd metkoopman
verkoperAnna Syverda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Wetsens x Bauckien Nauta koopt 'de Witte Arent'. Ten O. het pakhuis van erven Gooytien Braam, ten W. Enne Hiddes de Vries en de verkoper, ten Z. Cromhausen, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Meyle Ollema, voor 1010 gg. Vermoedelijk is toen het huis nr. 104 opnieuw gebouwd, na afbraak van de Witte Arent.


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0341r van 24 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZ bij het groot vallaathuis
 
koperoud burgerhopman Sytse Jacobs de Vos mr. wolkammer929-14-00 GG
naastligger ten oostenJohannis Wetsens secretaris
naastligger ten zuidenMeile Ollema koopman
naastligger ten westenJohannes Takes koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Dirk Huigenskoopman
verkoper van 1/2Enne Hiddes de Vrieskoopman


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-083 Noorderhaven 104huis
eigenaarsecretaris Wetsens
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG
7-084 Noorderhaven 104huis
eigenaarSytse Vos
gebruikerSytse Vos
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarRomke Hoytes
gebruikerRomke Hoytes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
opmerkingnu op 40 gls. dewijl boven geheel ledig staat t geen verl. jaer te huir deede 20
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarerven Bauke Folkerts
gebruikererven Bauke Folkerts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-084 Noorderhaven 104Taetske Vos, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
7-085 Noorderhaven 102Romke Hotses, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG
7-085 Noorderhaven 102Johannes van Zeist, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-083 Noorderhaven 104huis
eigenaarsecretaris Wetsens
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG
7-084 Noorderhaven 104huis
eigenaarTaetske Vos
gebruikerTaetske Vos cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
7-085 Noorderhaven 102huis
eigenaarRomke Hotses
gebruikerRomke Hotses
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
opmerkingde bovenkamer ledig
7-085 /2Noorderhaven 102huis
eigenaarRomke Hotses
gebruikerJohann. van Zeyst
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-085Noorderhaven 102Romke HotsesDeeventervaerder en coopman£ 063-16-0£ 11bestaet wel cu.
7-083Noorderhaven 104J. Wetsenssecretaris van de vijfdeels dijken£ 107-03-0£ 18bestaet wel cu.


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0222r van 28 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZ bij het groot vallaathuis
 
Johannes Wetzens
Baukje Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Wetsens en Bauckien Nauta scheiden hun gezamenlijke boedel.


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0227r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 104Noorderhaven ZZhuis met tuin erachter
 
koperde heer Johannes A. van Beucker, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland4700-00-00 GG
kopervrouw Johanna Geertruid van Beuker
naastligger ten oostende weduwe Stinstra
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint n.u.
naastligger ten westenburgemeester J. D. Toussaint n.u.
naastligger ten westende weduwe J. van Beemen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes van Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijfdeelen Zeedijken
verkoperBaukjen Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Arnoldus van Beucker koopt het huis. Ten O. wd. Stinstra, ten W. wd. Johannes van Beemen, ten Z. en W. J.D. Toussaint, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Johannes van Wetsens, voor 4700 gg.


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 102Noorderhaven ZZhuis
 
koperJohannes Arnold van Beucker, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland800-07-00 GG
koperJohanna Geertruid van Beucker
naastligger ten oostenJohannes Arnold van Beucker c.u.
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint
naastligger ten westenRomke Hotses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTetske Sytses Vos, weduwe vanwinkelierster
verkoperwijlen J. van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Arnoldus van Beucker koopt dit huis. Ten O. de kopers, ten W. Romke Hotses, ten Z. J.D. Toussaint, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Tetske Sytses Vos wv Johannes van Beemen, voor 800 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-101 Noorderhaven 102A de Rook


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-096 Noorderhaven 102Jan L Faber0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-137Noorderhaven 104Hylke Hendriks Prins... geb 1774 ... , ovl 22 jul 1813 HRL, huwt met Maike Simons de Haan op 24 feb 1805 HRL, schipper, ovl wijk C-137, kinderen: Jantje Hielkes P, geb 8 okt 1809 HRL, Simen, geb 30 sep 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-138Noorderhaven 102A de Roock stal en wagenhuis
C-137Noorderhaven 104A de Roock


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 13 feb 1817
adressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102koopaktefl. 100huis C-138
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperMeile van der Plaats


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 601Noorderhaven 102Adrianus de RoockHarlingenstal en wagenhuis (168 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 605Noorderhaven 104Adrianus de RoockHarlingenhuis en tuin (320 m²)


1834 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Adriaan de Roock... ... (alles)


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 en 10 van 22 feb 1837
adressoortbedraggebruik
C-137Noorderhaven 104provisionele en finale toewijzingfl. 2111herenhuis aan de Noorderhaven C-137 met daartoe behorende steeg
 
verkoperJan Rientjes Hiddinga (te Wijnaldum)
koperPieter Tjallingii
koperPhilippe Adrien Braams
koperArius Johannes Rodenhuis
koperYpeus Pieters Rodenhuis
koperFreerk Dirks Fontein (zoon van Dirk Pieters Fontein)


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 30 mrt 1837
adressoortbedraggebruik
C-138Noorderhaven 102koopaktefl. 200stalling en wagenhuis C-138
 
verkoperLolke Wessels IJlstra
verkoperJan Dirks Wiersma
koperPieter Tjallingii
koperPhilippe Adrien Braams
koperArius Johannes Rodenhuis
koperYpeus Pieters Rodenhuis
koperFreerk Dirks Fontein (zoon van Dirk Pieters Fontein)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 601C-137 IJpeus RodenhuisHarlingenvan binnen en buiten aanmerkelijke verbetering en verfraaijing


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 605C-137 IJpeus RodenhuisHarlingenvan binnen en buiten aanmerkelijke verbetering en verfraaijing


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-137Noorderhaven 104Dine de Witoud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-137; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Jan Hendriks Smith... in 1859, N.H., zv Hendrik Jans S, en Hiltje Frietema; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, 140, wijk E-264; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; VT1839; geb 17 jul 1795, ged 2 aug ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-137NoorderhavenYpeus Rodenhuis26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
C-137NoorderhavenDirkje Adema [Zijlstra] Zijlstra [Adema]25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-137NoorderhavenPieter Rodenhuis6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-137NoorderhavenDine de Wit50 jMakkumv, protestant, ongehuwd
C-137NoorderhavenJohanna Lyklama Wassenaar21 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Cornelis Buwaldageb 1 jan 1789 Lemmer, huwt met Wibbigje van Zandbergen, rijkscommies, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-138Noorderhaven 102Wibbigje van Zandbergengeb 26 mrt 1797 Sneek, huwt met Cornelis Buwalda, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2365C-137 (Noorderhaven )IJpeus Rodenhuis Pz.woonhuis
Sectie A nr. 2365C-138 (Noorderhaven )IJpeus Rodenhuis Pz.woonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 40, 49 en 51 van 12 feb 1879
adressoortbedraggebruik
C-137Noorderhaven 104provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 1312herenhuis C-137
 
verkoper Pieter Ypeus Rodenhuis (voor zich en q.q.)
koperWillem Hendrik Feye Baron van Heemstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3384C-128 (Noorderhaven)Willem Hendrik Feije Baron van Heemstrawoonhuis
Sectie A nr. 3383C-129 (Noorderhaven)Martinus Schuilwoonhuis


1888 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50065 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 109 van 12 mei 1888
adressoortbedraggebruik
C-128Noorderhaven 104koopaktefl. 10500herenhuis met tuin en steeg
 
verkoperWillem Hendrik Feye Baron van Heemstra (q.q. te Deventer)
koperJacobus Fontein


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3383Noorderhaven 102 (C-129)fa. J. Torenbeekwoonhuis
Sectie A nr. 3384Noorderhaven 104 (C-128)Jacobus Fonteinwoonhuis


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expediteur


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26cargadoor en expediteur


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26cargadoor en expediteur


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 102 Jansje Appeldoornzonder
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500
Noorderhaven 104 Jacobus Fonteinexpediteur
vorige grondslagf. 44200
huidige grondslagf. 61500
Noorderhaven 104 Henriette Fonteinzonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104Jac. Fontein26Cargadoor, Expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104Jac. Fontein26Cargadoor, Exped.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104J. Fontein26Cargadoor, Exped.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104J. Fontein26


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 104J. Fontein26Woonh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 104F.Fonteincargadoor


1935 - kentekenadresnaam
B-21133
Noorderhaven 102Sierk van der Werf


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104F. Fontein Jzn.57


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 104F. Fontein Jzn.424


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Fontein Jzn.424


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Fontein Jzn.424


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Fontein Jzn.424


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN. Alkema Hzn2424Woonh


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 102W.H. (Willem) Fopma
Noorderhaven 104N. (Nicolaas) Alkema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 102rijksmonument 20604
Noorderhaven 104rijksmonument 20605


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3383Noorderhaven 102
  terug