Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 9 7-108 7-113 C-033 C-026
 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0096v van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZ waar de witte roos uitsteekthuis daer tegenwoordich den Witten Roos uytsteeckt
 
koperSyds Hendricks, gehuwd metvleeshouwer1678-00-00 GG
koperRintscke Hanses
naastligger ten oostenWillem koekebakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Watses
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenhuis of loods van Claes Thoenis
bemiddelaarHendrick Watses, vader resp. schoonvader van
verkoperYdke Annes Buma, gehuwd met
verkoperde heer Riemer Haringhs, met approbatie vanmede gedeputeerde van de staten van Friesland
verkoperAncke Annes Buma, gehuwd met
verkoperdoctore Gajo Nautasecretaris van Sneek
verkoperdr. Jacobus Fabritius, voor hemzelf en vooradvocaat van het hof van Friesland
verkoperYpke Freercks, gehuwd met
verkoperDaniel de BloemkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Hendricks


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0013r van 7 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZhuis, loods en plaats
 
koperJetse Feyckes, gehuwd met1700-00-00 GG
koperRixst Dirckx
naastligger ten oostenJarich Frieses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Watses
naastligger ten noordensteeg naar de haven, waarvan medegebruik
verkoper q.q.burgemeester Jelle Jaspers Bennama, curator over
verkoperde geabandonneerde goederen van wijlen Syds Hendrikx, gehuwd metslachter
verkoperwijlen Rinske Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Feyckes x Rixt Tijerx koopt een huis met loods en een plaets ertussen, nz. Voorstraat, met vrij mede-gebruik v.d. steeg, achter noordwaarts naar de Noorderhaven. Ten O. Jarigh Frieses, ten W. Hendrick Watses. Gekocht van (burg. Jelle Jaspers Bennema als curator over de verlaten boedel van wln.) Syds Hendricks, slachter x Rinske Hansen, voor 6700 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0053v van 28 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZhuis
 
koperFrans Ewerts, gehuwd metmr. slachter2047-10-00 CG
koperMaycke Harmens
naastligger ten westenluitenant Joannes van der Uyl
naastligger ten noordende weduwe van Arjen Snel
naastligger ten oostenmr. Goslyck Stienstra
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperDirk Feyckesmr. slachterLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Everts, mr. slager x Maycke Harmens koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. mr. Gosling Stienstra, ten W. de ltn. Johannes [Jansen] van der Uyl, ten Z. de straat en diept, ten N. wd. Arjen Snel. Vrij in- en uitgang door steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. slachter Dirk Feykes te Leeuwarden.


 


 


 


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0352v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZhuis en stal
 
koperSymon Jansen mr. kaarsenmaker842-00-00 GG
verpachter grondCornelis Willems stadsdrukker0-14-00 CG
bewonerWybe Dirksen c.u.
naastligger ten oostenCornelis Willems stadsdrukker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Goverts
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings
naastligger ten noordenmr. Baltus Caspari Sterk
verkoper van 1/10Johannes Fransenvleeshouwer
verkoper van 1/10Mayke Fransen, gehuwd met
verkoper van 1/10Symon Jansenmr. kaarsenmaker
verkoper q.q.Liuwe Ewerts, curatormr. vleeshouwerLeeuwarden
verkoper q.q.Hendrik Ewerts, curatoren overmr. vleeshouwer
verkoperde erfgenamen van Frans Ewertsmr. vleeshouwer
verkoperAeltie Jans, gehuwd met
verkoperWybe Dirksen, beide erven van
erflaterde weduwe van wijlen Frans Fransen


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0352v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZhuis en stal
 
koperSymon Jansen mr. kaarsenmaker842-00-00 GG
verpachter grondCornelis Willems stadsdrukker0-14-00 CG
bewonerWybe Dirksen c.u.
naastligger ten oostenCornelis Willems stadsdrukker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Goverts
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings
naastligger ten noordenmr. Baltus Caspari Sterk
verkoper van 1/10Johannes Fransenvleeshouwer
verkoper van 1/10Mayke Fransen, gehuwd met
verkoper van 1/10Symon Jansenmr. kaarsenmaker
verkoper q.q.Liuwe Ewerts, curatormr. vleeshouwerLeeuwarden
verkoper q.q.Hendrik Ewerts, curatoren overmr. vleeshouwer
verkoperde erfgenamen van Frans Ewertsmr. vleeshouwer
verkoperAeltie Jans, gehuwd met
verkoperWybe Dirksen, beide erven van
erflaterde weduwe van wijlen Frans Fransen


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-108Voorstraat 9huis
eigenaarwed. Frans Gowerts
gebruikerwed. Frans Gowerts
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-108Voorstraat 9huis
eigenaarwed. Frans Gowerts
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-108 Voorstraat 9huis
eigenaarwed. Frans Gowerts
gebruikerwed. Frans Gowerts
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-108 Voorstraat 9huis
eigenaarJan Doekes
gebruikerJan Doekes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-108 Voorstraat 9Evert Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-108 Voorstraat 9huis
eigenaarerv. burgemr. Hendrik Everts
gebruikererv. burgemr. Hendrik Everts
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


 


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0031v van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismarktspijp met een vrije in- en uitgang door de steeg naar de Noorderhavenhuis
 
koperAnthony Vink, gehuwd met1300-00-00 GG
koperMinke Minnes
huurderWiltetus Hendriks mr. slager
naastligger ten oostenDeeltie Hendriks
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAndries Doedes n.u.
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
Bernardus Dreyer, curatorprocureur fiscaal
Sicco Rienstra, curatoren overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Wiltetus Hendriksmr. slager


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0229v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperJan Sybrens, gehuwd metmr. schoenmaker2100-00-00 CG
koperJohanna Johannes
huurderPieter Aukes pelmolenaar90-00-00 CG
naastligger ten oostendr. B. Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAndries Doedes n.u.
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperAnthoni Vink, gehuwd methovenier
verkoperMinke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybrens, mr. schoenmaker x Johanna Johannes koopt een huis omtrent de Vismarktspijp, nz. Voorstraat. Ten O. dr. B. Jelgersma, ten W. Andries Doedes, ten Z. de Voorstraat, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Gekocht van Anthoni Vink, hovenier x Minke Minnes, voor 2100 cg.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0134r van 17 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismerktspijphuis
 
koperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd met1380-00-00 GG
koperGryttje Jans Schonebeek
naastligger ten oostenJelgersma
naastligger ten westende weduwe van Andries Doedes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperJan Sybrensmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs v.d. Ley x Grietje Jans Schoonebeek koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat omtrent de Vismarktspijp. Ten O. dr. B. Jelgersma, ten Z. die straat, ten W. wd. Andries Doedes, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Gekocht van mr. schoenmaker Jan Sybrens, voor 1380 gg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0171v van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperSimon van der Ley koopman2000-00-00 CG
huurderSimon van der Ley koopman80-00-00 CG
naastligger ten oostendr. B. Jelgersma
naastligger ten westende weduwe van Andries Doedes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperGryttje Jans Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon van der Ley, koopman, koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerktspijp. Ten O. B. Jelgersma, ten Z. de Voorstraat, ten W. wd. Andries Doedes, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Jarig Jacobs van der Ley x Gryttje Jans Schonebeek, voor 2000 CG.


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0062v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZhuis
 
koperJan Tamboeser, gehuwd met2550-00-00 CG
koperGrietie van Staveren
huurderJan Tamboeser c.u.
naastligger ten oostendr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSikke van Laan
naastligger ten noordenGerlof Wiegers Bakker
verkoperSimon van der Leykoopman Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboezer x Grietje van Staveren, koopt huis. Ten O. dr. Bernardus Jelgersma ten W. Sikke van Laan, ten Z. de Voorstraat, ten N. Gerlof Wiegers Bakker. Gekocht van Simon v.d. Ley.


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0087v van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZhuis (winkel)
 
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd met4000-00-00 CG
Simke Pieters Backer
naastligger ten oostenJane van Slooten
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSikke van Laan
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Wiegers Backer
verkoperoud burgemeester Jan Tamboezer, gehuwd met
verkoperGrietie van Staveren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Simke Pieters Backer koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Jane van Slooten, ten Z. de Voorstraat, ten W. Sikke van Laan, ten N. wd. bakker Gerlof Wiegers. Overname van de winkelgoederen en gereedschappen. Gekocht van oud-burgemeester Jan Tamboezer x Grietje van Staveren, voor 4000 cg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0283v van 25 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 9Voorstraat NZhuis
 
koperLijsbertus Claases van Goch schildersgezel3800-00-00 CG
naastligger ten oostenThomas van Slooten
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSikke van Laan
naastligger ten noordenJ. Schiere n.u.
verkoperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman
verkoperSimke Pieters Bakkerkoopvrouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbertus Claases van Goch, schildersgezel van Leeuwarden, [burgerboek Harlingen: Lysbartus van Goch, legt de eed af 16 januari 1796, afkomstig van Kollum], koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Thomas van Slooten, ten Z. de straat, ten W. Sikke van Laan, ten N. J. Schiere. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Arjens Jonker x Simke Pieters Backer.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-117 Voorstraat 9L C van Goch, 33 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-113 Voorstraat 9L C van Goch5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Lijsbertus Claases van Goch... Pijters en Lieuwkje Wopkes; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk C-033, vischafslager, 1814. (GAH204); Abbe Johannes en Lijsbert Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-033Voorstraat 9L C van Goch L C van Gogh vischafslager


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 120 van 13 dec 1814
adressoortbedraggebruik
C-033Voorstraat 9koopaktefl. 2200huis C-033
 
verkoperLysbeth van Goch
koperAdolf Meyer (c.u.)


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 264, 275 en 278 van 21 sep 1831
adressoortbedraggebruik
C-033Voorstraat 9provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 856huis aan de Voorstraat C-033
 
verkoperGerbrandus Pettinga
koperGerben Hendriks Meyer


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
C-033Voorstraat 9Huizinge, met zeer ruime slagterij aan de Voorstraat, bewoner Levy Moses, Blok. Finaal verkocht op 28 sep 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 553Voorstraat 9Levie Mozes BlokHarlingenslagerhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Mietje Meyer Levij... HRL 1810; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1840; oud 55 jaar, geb Zuidbroek en wonende te HRL. 1839, wijk C-033; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Mozes L Blokoud 42 jaar, geb Vollenhove, en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-033; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-033Voorstraat 9L M Blok stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-033VoorstraatMozes Levy Blok42 jVollenhovenm, israëliet, gehuwd, vleeshouwer*
C-033VoorstraatMietje H Levy55 jZuidbroekv, israëliet, gehuwd, [vleeshouwer]
C-033VoorstraatHanna Meyer23 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatReeltje Blok17 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatMozes S Messel9 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatGorda J Wilda9 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatMarcus J Cats42 jBolswardm, israëliet, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-033Voorstraat 9Robijn Z. Klazes Godthelp, overleden op 3 april 1847Z.=Zijlstra, 8 jr (geboren 23/6/1838), overleden Voorstraat C 33, zoon van Klaas Johannes Godthelp, vleeshouwer en Anna Robijns Zijlstra, broer van minderjarige Wendelina, Sietske, Sjouwkje en Johannes Klazes Godthelp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Sjoukje van Wielen... Klases vW, en Maria Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-033, 166, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 553C-033 (Voorstraat)Lourens Hoekerswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 553C-026 (Voorstraat)Lourens Hoekerswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 9, HarlingenVoorstraat 9W. Hoekersslagerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 553Voorstraat 9 (C-026)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 9L. Hoekersjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 9 Dominicus van der Vleugelslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 9D. v.d. Vleugel179Slager


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 9D. v.d. Vleugel179Slager


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 9D. v/d Vleugelslager


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1938 - variaadresbronbericht
Voorstraat 9Oud Harlingen Magazine 1997nov: Op de Voorstraat opent de heer Zwaan zijn Westfriesche Vleeshhouwerij in het pand van voorheen slagerij Van der Vleugel


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 9C. Zwaan607Vleeschh.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 9, HarlingenVoorstraat 9C. ZwaanWest-Friesche vleeshouwerijslager


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C. Zwaan607Vleeschh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C. Zwaan607Vleeschh.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 9P. (Pieter) Davidzon


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 9rijksmonument 20676


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9228Voorstraat 9
  terug