Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 27 7-122 7-128 C-023 C-017


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 27, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 27naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]huis waar de Conincx Daeler uitsteekt
 
koperHendrick Ates, gehuwd metblokmaker605-00-00 GG
koperTrijn Annes
naastligger ten oostenClaes Thonys
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenHendrick Geerts c.u.
naastligger ten noordeneen vrije steeg van de Voorstraat naar de haven
eerdere eigenaarkamers hierachter verkocht aan Hendrick Bommel c.u.
eerdere eigenaarwijlen Hessel Coenerts
eerdere eigenaarNeeltie Coenraets, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Abbe Watses
verkoperGriet Egberts Rijscamp, weduwe van
verkoperwijlen Jan Reyners Fedder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Ates, blokmaker x Trijn Annes, koopt huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, daer de Conincx Daeler uitsteekt. Ten O. Claes Thonys, ten W. Hendrik Heerts. Met mede gebruik van een steeg naar de haven als de Voorstraat, zoals eerder gekocht door Neeltie Coenraedt wv Abbe Watses, van wl. Hessel Cornelis volgens een koopbrief van 26 november 1585. Geen grondpacht. Gekocht van Geert Sybertsdr Rijscamp? wv Jan Reyners Feddes, voor 605 gg.


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperClaas Tedes 1000-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende heer Bijenkorff
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Pytter Martens Moy
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Wouters c.s., weduwnaar van
verkoperwijlen Lijsbeth Dircx


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappenhuis
 
koperJelle Jochems, gehuwd metconstapel op het jacht Frisia930-00-00 CG
koperBerber Steffens
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten oostenals bewoner Huite Huites
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenN. N.
gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Neeltie
gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes
gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Thonis
verkoperClaes Taedes
verkoperAleff Wyntiesveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jochems, constabel op het jacht Frisia x Berber Steffens koopt een huis c.a. nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Het is een voorhuis, kelder, kelderkamer, voor- en achter opkamer en vrije eigen back in de stoep. Ten O. wd. capitein Jan Finkelbos, waarin Hoite Hoites woont, en een doorgaande steeg, ten W. ook die wed., met vrij gebruik van die steeg zowel naar de Voorstraat als naar de Noorderhaven. Alles met het Servituut dat Neeltie, Coenraadt Abbes en Claes Thonis met elkaar hebben verklaard in de acte van 19 aug 1603? Zie verder de acte. Gekocht van Claes Tades en Aleff Wijnties, veerschipper, voor 930 cg.


1690 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 10r van 3 jul 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Grote Bredeplaats 27
 
overledeneJelle Jochums
Jan Jacobs, curator overmr. slachter
Jochum Jelles nagelaten kind, oud omtrent 22 jaren
Steffen Jelles nagelaten kind, oud omtrent 20 jaren
Jan Jelles nagelaten kind, oud omtrent 17 jaren
Jouke Jelles nagelaten kind, oud omtrent 15 jaren
Trijntie Jelles nagelaten kind, oud omtrent 12 jaren
Grytie Jelles nagelaten kind, oud omtrent 9 jaren
Pyter Jelles nagelaten kind, oud omtrent 7 jaren
aangeverJetske Steffens den sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0010r] Ontsegelinge van slotten en respect. inventarisatie ende beschrijvinge, gedaan ten overstaen van de heere burgemeester Siricus Nauta als commissaris, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuijse van Jelle Jochums, in leven burger alhier, van alle sodanige goederen, actien en credyten als hij met der doodt ontruymt ende naegelaten heeft, naelatende seven kinderen met namen Jochum Jelles old ontrent 22 jaren, Steffen Jelles old ontrent 20 jaren, Jan Jelles old ontrent 17 jaren, Jouke Jelles old ontrent 15 jaren, Trijntie Jelles old ontrent 12 jaren, Grytie Jelles old ontrent 9 jaren ende Pyter Jelles old ontrent 7 jaren, ende dat ter instantie van Jan Jacobs, burger ende meester slaghter alhier, als geauthoriseerde curator over deselve kinderen, ende dat opt aengeven [0010v] van Jetske Steffens, die ook belooft heeft, als den sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende ende meest bekent sijnde, onder solemnelen eede, alles getrouwelyck te sullen aengeven nae haer beste weeten ende kennisse, waerop dan alsoo tot voorgenoemde beschrijvinge in naevolgendde maniere is geprocedeert soo volght, actum den 3e July 1690.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarJelle Jochems erven
gebruikerSteffen Jelles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarwed. Steffen Jelles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-10-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]1/3 huis
 
koperGrytie Jelles, gehuwd met135-07-00 CG
koperOtte Aukes
bewonerde weduwe van Steffen Jelles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Arjen Teunis, curator
Jan Cornelis, curatoren over
verkoperTrijntje Harings minderjarige, dochter van
wijlen Haringh Jansenmr. Kompasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrijtie Jelles x Otte Aukes [Overdijk] koopt 1/3 huis c.a. omtrent de Blauwe Trappen, dat nu bewoond wordt door wd. Steffen Jelles. Gekocht van de curatoren over Trijntie Haringhs, minderjarige dochter van wl. Haringh Jansen, mr. kompasmaker, voor 135 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-122 Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarwed. Steffen Jelles
gebruikerwed. Steffen Jelles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-122 Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarwed. Stoffel Jelles
gebruikerwed. Stoffel Jelles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 7-123]


 


 


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen1/3 huis
 
koperGrietje Jelles, gehuwd met
Otte Aukesbeurtschipper
eigenaar van 2/3Grietje Jelles
naastligger ten oostenJohannes Fransen
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenHarmen Hendriks
oud burgemeester Poulus Scheltema, executeurFraneker
Jacob Josephs de Vries, executeur overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Steffen Jelles, gehuwd met
Abeltje Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietie Jelles x Otte Aukes [Overdijk], beurtschipper, koopt 1/3 huis c.a. nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, waarvan zij al 2/3 bezit. Ten O. Johannes Fransen, ten Z. die straat, ten W. en N. Harmen Hendriks. Gekocht van (de hypothecaire crediteuren, waaronder Jacob en Benjamin Josephs de Vries, als erven van hun vader Joseph Salomons, van) wl. Steffen Jelles x Aeltie Johannes voor 140 cg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-122 Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarwed. Steffen Jelles
gebruikerwed. Steffen Jelles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-137 Grote Bredeplaats 27Zake Swart


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-128 Grote Bredeplaats 27Zaake Jacobs1-10-00 CGhuis


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Sake Jacobs Swart... in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-023Grote Bredeplaats 27Sake S Swart Sake S Swart winkelier


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-023Grote Bredeplaats 27Sake Jacobs Zwart, overleden op 28 maart 1819oud beurtschipper (Grote Bredeplaats C 23), wednr. Grietje Aukes Overdijk (ingesteld vruchtgebruik ad fl. 477,62 vervalt nu aan kinderen van haar wijlen broer: zie ad a), man van Fetje Klazes Bakker, winkeliersche (testamentair erfgenaam), halfbroer van wijlen Jochum Jacobs (wednr. Elske Dirks, vader van Akke Jochums, vrouw van Johannes Jans Born, schipper Rotterdam: zou ab intestato erfgenaam zijn geweest). Saldo fl. 477,62. - ad a: Aafke (vrouw van Jan Galema, koopman), Gatske, dienstmeid Leeuwarden, Auke, fuselier Maastricht, thans in garnizoen Amsterdam, wijlen Elisabeth (vrouw van Gerrit Epkes Ludinga, timmerman Westerschelling, moeder van minderjarige Epke Gerrits Ludinga) en Grietje Ottes Overdijk (vrouw van Cornelis Beidschat, voerman Harlingen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 522Grote Bredeplaats 27wed. Sake Jacobs ZwartHarlingenwinkelierschehuis en erf (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Fetje Klases Bakker... Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; oud 79 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-023; VT1839; kind: Joseph Jans Gautier, geb 3 aug 1788, ged 19 aug 1788 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Grietje de Groot... dG, en Jeltje Wiersma, (ook: Wijnsma); BS huw 1824, ovl 1825 1873 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Jelle de Jong... bruidegom, 1822, zv Pieter dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1822, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-023BreedeplaatsFetje Bakker79 jDokkumv, protestant, weduwe, winkeliersche


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-023Grote Bredeplaats 27Fettje Klaases Bakker, overleden op 18 november 184887 jr, geboren Kollum 6/11/1761, overleden Bredeplaats C 23, winkeliersche, wed. Sake Swart, geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest zusterskinderen Klaaske en Aaltje Lucas Meyer, beiden te Purmerend (elk legaat ad fl. 50,-), enige testamentair erfgenaam zou zijn geweest Jeltje Sjoerds Wijnsma (wed. Cornelis Jans de Groot) en bij vooroverlijden, zo als heeft plaatsgevonden, haar 3 kinderen: Pietje, bakkersche, Grietje, idem (beiden wonend Voorstraat E 51) en wijlen Jan Cornelis de Groot (vader van ook reeds vooroverleden Jan Jans de Groot), verder legaten voor Lieske Cornelis van Beemen en Akke Jans van der Meulen (vrouw van Minne van der Veen), die echter ook vooroverleden zijn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 522C-023 (bij de blauwe trappen)erv. Cornelis J. de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 522F-018 (Zuiderhaven)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 522C-017 (Voorstraat)Abe Hamstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5230Grote Bredeplaats 27 (C-017)Coenraad Leerswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 27F.Blomkolenweger
Groote Breedeplaats 27J.Weitenberglos werkman


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. de Groot593Timmerm., aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. de Groot593Timmerm., aann.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 27P. (Pietje) Glas wv de Wit
  terug