Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 62
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 62 7-146 7-150 C-156 C-148
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 62, HarlingenNoorderhaven 62Afbeelding van twee (gekapte) wapens tussen twee putti, met links en rechts van de putti nog twee stellen (slecht leesbare) initialen


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 62naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperMevus Piebes, gehuwd met732-00-00 GG
koperWibrigh Jans
naastligger ten oostenFrans Dircks
naastligger ten zuidenBoldewijn Jans
naastligger ten westenMevus Piebes, gehuwd met
naastligger ten westenWibrigh Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Reins, gehuwd met
verkoperMarij Toenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMevis Piebes x Wybrich Jans koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Frans Dircks, ten W. de koper, ten Z. Boldewijn Jans. Gekocht van Jacob Riem (Reins?) x Mary Toenis, voor 735 gg.


1646 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 62, HarlingenNoorderhaven 62'1646'


 


 


 


 


 


 


 


 


1698 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 115r van 10 feb 1698 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 62
 
overledeneJacob Symenswijschipper
aangeverSioucke Jacobs zoon van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0115v] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge van goederen gedaen ten sterffhuise van wijlen Jacob Symens in leven wijdschipper binnen Harlingen bij Doctor Arnold van Idsinga secretaris der stadt voornoemd met consent van de burgemeester Jacob Claessen Hatsma als mede commissaris die tegenwoordigh (gelijck ook de burgemeester Jacobides desselfs mede commissaris) buiten de stadt is, ten versoecke van de nagelaten kinderen, als mede de crediteuren van gedagte wijlen Jacob Symens; alles op aengevinge van desself soone Sioucke Jacobs, die met sijn vader in een huis heeft gewoont, en 't sterffhuis heeft gefrequenteert en waargenomen, die derhalve aengenomen heeft om alles in getrouwigheit te sullen aengeven, waar op dan geprocedeert is, soo volcht.
Actum den 10e februari 1698.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ (tussen de Raadhuisbrugge en Vismerktsbrugge)huis en plaatske
 
koper door niaarburgemeester Joost Gonggrijp koopman1340-00-00 CG
geniaarde koperPieter Jansen Oldaanskoopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenburgerhopman Klinkhamer
naastligger ten zuidenElisabet Roorda
naastligger ten westende erfgenamen van Douwe Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAlida van Viersen, en
Catarine van Viersen, en
IJsbrandus van Viersen, voor henzelf en voor hun zusterkapitein te voet
Clara van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Harmens Gonggrijp, burgemeester, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Jansen Oldaens, een huis en plaets, zz. Noorderhaven tussen Raadhuis- en Vismarktsbruggen. Ten O. een doorgaande steeg en de hopman Klinkhamer, ten W. erven Douwe Jansen, ten Z. Elisabeth Roorda, ten N. de straat en haven. Gekocht van Alida- en Catharina van Viersen en IJsbrandus van Viersen, capitein te voet, voor zichzelf en voor hun zuster Clara van Viersen, voor 1300 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-146Noorderhaven 62huis
eigenaarburgemeester Gongrijp
gebruikerburgemeester Gongrijp
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-146Noorderhaven 62huis
eigenaarb[urgem]r. Gongrijp
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-146 Noorderhaven 62huis
eigenaarburgemeester Gongrijp
gebruikerburgemeester Gongrijp
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-146 Noorderhaven 62huis
eigenaarburgemeester Gongrijp
gebruikerburgemeester Gongrijp
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-146 Noorderhaven 62vroedsman Harm. Gonggrijp, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-146 Noorderhaven 62huis
eigenaarerven vroedsm. Gonggrijp
gebruikerJan van der Plaets
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tusschen de Vismarkt en Raadshuisbruggenhuis
 
kopervroedsman Stephanus T. Stephani, gehuwd met3100-00-00 CG
koperAagjen Bretton
huurderFolkert van der Plaats jr.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Pieter de Bruin
naastligger ten westenKeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenvroedsman F. Kamsma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.vroedsman Joost Gonggrijp, geauthoriseerde administrator van
verkoperjuffrouw Joostina Cransen, gehuwd met
verkoperW. A. Folkerts, en vanpredikantde Scheernte
verkoperWillem Cransen J.U.D., alsmede vanadvocaat Hof van Groningen en Ommelanden
verkoperjuffrouw Ryka Cransen, aanbesturven van haar oom
erflaterwijlen vroedsman Harmanus Gonggrijp, alle drie meerderjarige kinderen van
verkoperBeerent Cransen, gehuwd metontvanger convooien en licenten Admiraliteit in FrieslandGroningen
verkoperRoelofke GonggrijpGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStephanus Stephani x Aagjen Bretton koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. doorgaande steeg en wd. Pieter de Bruin, ten Z. F. Kamsma, ten W. Keimpe Douwes Vlasbloem, ten N. de straat en haven. Gekocht van de kinderen (genoemd.) van wl. Beerent Cranssen x Roelofke Gonggrijp te Groningen, voor 3100 cg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020v van 3 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tussen Vismerkts en Raadhuisbrughuis
 
koperThomas Bentes IJzenbeek, gehuwd metkoopman3000-00-00 CG
koperMaartje Bastiaans Bekker
huurderFolkert van der Plaats jr.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenvroedsman F. Camsma
naastligger ten westenKeimpe D. Vlasbloem
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperAagje Bretton, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Stephanus Stephani, en als moeder en voogdes overkoopman
verkoperTaeke Stephanus Stephani
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Bentes IJsenbeek x Maartje Bastiaans Bikker koopt deftig huis zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Raadhuisbrug. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Keimpe Douwes Vlasbloem, ten Z. de vroedsman F. Camsma, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aagje Bretton wv mede-vroedschap Stephanus Stephani en mede voor haar zoon Taeke Stephanus Stephani, voor 3000 cg.


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0269v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tusschen de Vismerks- en Raadhuisbruggehuis
 
koperFrans Zeeman, gehuwd metkoopman3000-00-00 CG
koperMartha Jacobs Kuipers
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenF. Kamsma
naastligger ten westenK. D. Vlasblom
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMaartje Bikker, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Bentes IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Zeeman, koopman x Martha Jacobs Kuiper koopt huis zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Raadhuizerbruggen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Keimpe Vlasbloem, ten Z. F. Kamsma, ten N. de straat en haven. De koper moet overnemen de voorraad wijn, brandewijn en wijnazijn. Gekocht van Maartje Bikker wv Thomas B. IJsenbeek, voor 3000 cg.


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0250r van 12 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tussen Vischmarkt en Raadhuisbruggen huis
 
koperburgemeester Jan Oosterhout 5000-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenvroedsman F. S. Camsma
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperFrans Zeeman, gehuwd metAmsterdam
verkoperMartha Jacobs Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Oosterhout, burgemeester koopt een huis zz. Noorderhaven, tussen de Vismarkts- en Raadhuisbrug. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Sytske Keimpes Vlasbloem, ten Z. de vroedsman Feike S. Camsma, ten N. de straat en haven. Koper moet tegen taxatie overnemen de voorraad wijn en azijn. Gekocht van Frans Zeeman x Martha Jacobs Kuiper te Amsterdam, voor 5000 cg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0092v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en Raadhuisbruggen huis
 
koperWieger Harmens, gehuwd met1930-00-00 GG
koperLijsbeth Mollema
huurderWieger Harmens
huurderLijsbeth Mollema
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van F. Camsma
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgemeester Jan Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Harmens x Lijsbeth Mollema koopt huis zz. Noorderhaven, tussen de Vismarkts- en Raadhuisbrug. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Sydske Keimpes Vlasbloem, ten Z. erven F.S. Camsma, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Oosterhout, old-burgemeester


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-157 Noorderhaven 62Wijger Harmens


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256r van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ1/2 huis
 
koperCornelis Mollema koopman1500-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenF. Dubblinga
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperWyger Harmenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Mollema koopt 1/2 van een ledig huis zz. Noorderhaven. De andere 1/2 is van de verkoper. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Tjerk van Benthem, ten Z. F. Dublinga, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Wyger Harmens.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-150 Noorderhaven 62W Harmens6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Wyger Harmens... van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-045, koopman, 1814. (GAH204); W.H. en Elizabeth Mollema, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-156Noorderhaven 62W Harmens W Harmens kantoor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 565Noorderhaven 62 Harmens en ZoonenHarlingenzeehandelaarspakhuis (147 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Bouwe Jacobus de Vries... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, huw 1837; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-156; VT1839; geb 18 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Jacobus de Vries en Petronella ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Rinse Douwes Lovius... en F.W. Terpstra/Kaper, schipper en wonende te Leeuwarden; BS geb 1818, huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-156; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk G-057; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-156NoorderhavenBouwe de Vries28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
C-156NoorderhavenSytske Kuipers33 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Grietje Cornelgeb 14 jan 1792 Joure, Vst 20 jun 1855 uit Amsterdam, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 156


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Hiltje Minnes Postgeb 1786/90 Leeuwarden, ovl 12 feb 1850 HRL, huwt met Rinze Douwes Lo- vius, dv Minne Minnes P, en Willemke Pieters; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk C-156


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Sytske Hendriks Kuipers... 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-038, wijk C-153; oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk C-156; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 565C-156 (Noorderhaven )Harmens & Zonenkantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 565C-148 (Noorderhaven) Harmens & Zonenwoonhuis en kantoor


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven C 148Harmens & Zoon10


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 565Noorderhaven 62 (C-148)Willem Oldenburgwoonhuis en kantoor


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10Corr. Ned. Bank


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10Corr. Ned. Bank


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10Corr. Ned. Bank


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zn.10correspondent Nederlandsche Bank


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 62Harmens & Zn.10Correspondent Nederlandsche Bank


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 62 Sijbren Tuinhoutmeesterknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 62Harmens & Zn.10Corr. Ned. Bank


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 62Harmens & Zn.10Corr. Ned. Bank


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 62R. de Bruincafehouder


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 62rijksmonument 20590


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8497Noorderhaven 62
  terug