Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 27 8-111 8-146 F-105 F-248


Huisnaam in: 1625
Gebruik:
Naam: de tubacus rolle
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Capiteintie
gebruikerwed. Jan Capiteintie cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0326v van 9 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraathuis
 
koper door niaarLijsbeth Jans, gehuwd met132-00-00 GG
Geert Riniaevarend persoon
geniaarde koper van 1/2Pieke Sakesvarend persoon
geniaarde koper van 1/2Jan Hendriks Doorn, gehuwd metmetselaar
geniaarde koper van 1/2Saekjen Saekes
naastligger ten oostenFeye Eeltjes
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Luytjens
naastligger ten westenZuiderhaven [straat: straat en haven]
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/4Jeltje Tijssen, gehuwd met
verkoper van 1/4Sjoerd van der Houtmr. blokmaker
verkoper van 1/4Abe Sybesmr. kompasmaker
verkoper van 1/4Theuntje Tijssen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Roelof
verkoper van 1/4Jetse Pietersvarend persoon
erflaterde weduwe van wijlen Sjouken Ages


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarerven Jan Capiteintie
gebruikerEmmerik Willems c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
 
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerCornelis Jansen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-111 Zuiderhaven 27Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-111 /2Zuiderhaven 27Florus Ydes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0017v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ 27 en Vijverstraat ZZ 2 [staat: Vijverstraat hoek aan de oostkant van de nieuwe haven]huis
 
koperHoyte Pieters, gehuwd met980-00-00 CG
Anna Bruins
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderCasparus van den Berg
huurderverkoper Anskje Hendriks 10-00-00 CG
huurder achterkamerverkoper Trijntje Hendriks 20-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Hansen
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/4Cornelis Hendriksmr. sleefmaker
verkoper van 1/4Anskje Hendriks, weduwe van
wijlen Andries Johannes
verkoper van 1/4Nieske Hendriks, gehuwd met
Hidde Coopsmatroos op het jacht van de stad Harlingen
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Trijntje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Pieters x Anna Bruins kopen huis c.a. op de hoek van de Vijverstraat aan de oostkant van de nieuwe haven. Ten O. wd. Claas Hansen, ten Z. Jan Hansen, ten W. de Zuiderhaven, ten N. de straat. Bewoond door Casparus van den Berg en de verkopers Anskje en Trijntje Hendriks. Grondpacht vier cg. aan de stad. Gekocht van Cornelis Hendriks, mr. sleefmaker voor een vierde, Anskje Hendriks wd. Andries Johannes voor een vierde, Nieske Hendriks huisvrouw van Hidde Coops, matroos op `t jacht voor een vierde en Trijntje Hendriks, meerderjarige vrijster voor een vierde, voor 980 cg.


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraathuis en grofsmederij
 
koperHeere Enninga, gehuwd metmr. ijzersmid880-00-00 CG
Elizabeth KeimpemaLeeuwarden
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJan Schiere, curatorkoopman
verkoperTjepke Gratama, curatoren overkoopman
wijlen Hoite Pietersmr. ijzersmid


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-152 Zuiderhaven 27Enninga


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-146 Zuiderhaven 27H Enninga3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Heere Enninga... Presteert eed in handen van burger L. Albada op 30 sep 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-105, ijsersmid. 1814. (GAH204); kind: Harmina Heeres Enninga, geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-105Zuiderhaven 27Hero Enninga Hero Enninga ijsersmid


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Rinnert Robijns Zijlstra, overleden op 28 juli 1822zoon van Robijn Zijlstra, blokmaker (Zuiderhaven F 105) en Wemeltje Hogenburg, broer van minderjarige Antje Robijns Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1443Zuiderhaven 27Rinnert Johannes ZijlstraHarlingenblokmakerhuis en erf (141 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Rinnert Johannes Zijlstra, overleden op 4 mei 1834mr. blokmaker Vijverstraat /Ossenmarkt F 105/108, vader van Robijn, blokmaker, Johannes, idem, Sybrigje (vrouw van Jacob Roelofs de Boer, kastelein) en wijlen Grietje Rinnerts Zijlstra (vrouw van wijlen Job Jelles Adema, moeder van minderjarige Rinnert, Rinske, Antje en Johannes Jobs Adema: voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Johannes Rinnerts Zijlstra... 1816, huw 1819, huw 1822, ovl 1838, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-105; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-105ZuiderhavenJohannes Zijlstra46 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, blokmaker
F-105ZuiderhavenAnna Zijlstra16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-105ZuiderhavenGrietje Zijlstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Johannes Zijlstra, overleden op 25 april 184451 jr (geboren juni 1793), blokmaker, overleden Zuiderhaven F 105, weduwnaar, vader van minderjarige Antje en Grietje Johannes Zijlstra (voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 06 mrt 1849
F-105Zuiderhaven 27Eene uitmuntende HUIZINGE en sedert jaren in werking zijnde Mast- en Blokmakerij aan de Zuiderhaven, ten deele bewoond door mede-eigenaar P.T., Metzelaar. Provisioneel verkocht op 7 mrt 1849 door notaris Wijma..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Grietje Dirks Pelsma... ovl wijk E-098, dv Dirk Pieters P, en Geeske Jacobs; BS huw 1843, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Himkje Torenbeek, overleden op 8 juni 1852vrouw van Simon Abels van der Hout, mr. schoenmaker (Haven F 105), moeder van minderjarige Geertruida, Jacob en Albert Simons van der Hout. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443F-105 (Zuiderhaven)Simon van der Houtwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443F-248 (Zuiderhaven)Simon A. van der Houtwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443Zuiderhaven 27 (F-248)Folkert Zijlstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 27 Forlkert Zijlstrawinkel. & venter in gr.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenhandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenhandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 27mej. E.Steunebrinkhuishoudster
Zuiderhaven 27F.Zijlstragroentenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 27W. (Walter) Jochems
  terug