Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 103
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 103 1-151 1/2 1-224 A-056 A-053a
Naastliggers vanNoorderhaven 103
ten oostenNoorderhaven 105
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 101
ten noordenDroogstraat 16


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 103naamloze doorlopende steeg ten oosten


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sydts Floris* timmerman


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055v van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTonys Intes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ bij de verlatenhuis met een ledige plaats en loods daarachter
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenToenis Intis
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Pyter Aris
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris, gehuwd mettimmerman
verkoperAlyt


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet eerste (voor)huis in deze akte


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ [staat: op het noordwesten van het groot verlaat in de noorder nieuwe stad]huis
 
koper provisioneelN. N. 1024-00-00 GG
naastligger ten oostenToenis Intes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede (achter)huis in deze akte
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende plaats van het voorhuis


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang naar de Droogstraat
naastligger ten westenTiebbe Pytters Dreyer


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 206r van 2 okt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 103
 
overledeneJacob Tjebbes Dreyer, gehuwd methoutkoper
aangeverWytske Freerx, gesterkt met haar neef
Fedde Tjeerdts
Pytter Feddes, geauthoriseerde curator overbrouwer
Martje Pytters Dreyer broeders dochter van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0206r] Inventarizatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Jacob Tjebbes Drejer in leven burger ende holtcoper binnen Harlingen, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Feddes burger ende brouwer als geauthoriseerde curator over Martje Pytters Drejer broeders dochter van de overledene ende alzoo erfgename van de selve, soo ab intestato als ex testamento in dier qualiteit requirent ende Wytske Freerx weduwe van wijlen Jacob Tjebbes Drejer voornoemt, in desen soo veel noodt gesterckt met Fedde Tjeerdts haer neef, requireerde, alles ten overstaen van de presiderende burgemeester in dezen occuperende voor de burgemeester Theodorus Stansius ende Dirck Kievyt tot desen verordineerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ende is in gevolge dies de aengevinge gedaen door de requireerde Wytske Freerx bovengenoemt naedat alvorens zij de belofte om alles getrouwe te zullen aengeven, hadde gedaen, in handen van welgedachte praesiderende burgemeester, [0206v] waerdoor tot de bescrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum desen 2e october 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0180v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Feddes


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0195v van 23 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDina Tiebbes


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-151Noorderhaven 103huis
eigenaarDina Tiebbes
gebruikerDina Tiebbes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 103Noorderhaven NZhuis
 
koperJacob Romkes Braam voor zijn kinderen, weduwnaar vankoopman419-14-12 GG
koperwijlen Anna Reiniers Fontein
naastligger ten oostenburgervaandrig J. Ouwerkerk
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer
verkoperde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braam koopt als vader van zijn kinderen bij wl. Anna Reiners Fontein een huis met een ledige plaets erachter, nz. Noorderhaven. Ten O. de vaandrig Johannes Ouwekerk, ten W. en N. de verkoper, ten Z. die haven. Het huis heeft vrij op- en afslag naar de zz. Zoutsloot en is belast met 1/3 van het onderhoud van de wal en van de beide kappen van de D.G. kerk. Gekocht van erven Dina Tiebbes Dreier, voor 419 gg.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294v van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Feddes


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0302r van 12 sep 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Romkes Braam


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-151Noorderhaven 103huisen (2)
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-151 Noorderhaven 103huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerSjouke Sjoukes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0146r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Dirx


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0147r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Romke Braem


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-151 Noorderhaven 103huisen (twee)
eigenaarClaas R. Mahuy
gebruikerSjouke Sjoukes c.s.
huurwaarde113-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-151 Noorderhaven 103huizen (twee)
eigenaarKlaas R. Mahui
gebruikerHessel Jarigs
gebruikerGeertje Claeses
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG
opmerkingGeertje Claeses woont vergeefs


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ lopend tot achter aan de Droogstraathuis
 
koperHeere Wybrens, gehuwd metmr. metselaar800-00-00 CG
koperLijsbeth Alberts
huurderPieter Dirks c.u.
huurderTheunis Rimmerts
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Jan Damast
naastligger ten zuidenNoorderhaven en sluis
naastligger ten westenFeddrik Aitses Mahui koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFeddrik Aitses Mahuikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metselaar x Lijsbeth Alberts kopen huis c.o.a. met alle goederen nz. Noorderhaven, strekkende achterwaarts tot de Droogstraat, verhuurd aan Pieter Dirks c.u. en Theunis Rimmerts. Geen grondpacht. Ten O. Jan Damast als bewoner en een doorgaande steeg, ten Z. straat, sluys en haven, ten W. de verkoper, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft een voorhuis, zolders en een gang naar achteren, opzij een kamer, dan een plaets, keuken en daarachter een ledige plaets, put en regenwaterbak. De afscheiding tussen dit erf en dat van de verkoper ten W. is mandelig in onderhoud. Kopers van de ledige ruimte (achter) aan de Droogstraat zullen het recht hebben om tegen de zijmuur van het achterhuis van verkoper. te bouwen etc. Gekocht van Feddrik Aitses Mahui, koopman, voor 800 cg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0001v van 29 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeerre Wybrens


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0120v van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeere Wybrens


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0199r van 29 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Wybrens


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0182v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybren Heeres


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-207 Noorderhaven 103Wijbren Heeres


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0160r van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ wijk A-056, A-063huis
 
koperWatze Ruitinga drogist1575-00-00 CG
huurderWatze Ruitinga
naastligger ten oostenDirk Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWatze Ruitinga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 160r van dec 1808 , betreft pand A-056 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 103Watse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-224 Noorderhaven 103W Ruitinga2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Gajus Andree... in handen van burg. Acronius af op 3 okt 1768. (burgerboek); wed. G.A., rentenierse; gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Johannes Watses Ruitinga... 1842, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-048; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-056; VT1839; Arum, Sectie B, 1832: Johannes Ruitenga te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Watze Johannes Ruitinga... van wijk A-055, drogist; medegebruiker Johannes Ruitinga, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-056; gebruiker G. Andreae wed., renteniersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-056Noorderhaven 103W Ruitinga G Andrae wedrenteniersche


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-056Noorderhaven 103Elisabeth Lyklama a Nijeholt, overleden op 4 september 182944 jr, wed. Gosling Braaksma, vrouw van Johannes Watzes Ruitinga, apotheker Noorderhaven A 56, moeder van minderjarige Mintje-Johanna, Watze en Geertruida-Antoinetta Johannes Ruitinga (uit 2e huwelijk) en Siebe Goslings Braaksma, apotheker (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 378Noorderhaven 103Watze Johannes RuitengaHarlingenapothecarhuis en erf (186 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-056NoorderhavenJohannes Ruitinga59 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, apothecar
A-056NoorderhavenMentie Ruitinga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-056NoorderhavenGeertruida Ruitinga15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-056NoorderhavenFrouwkje Akkerboom20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-056Noorderhaven 103Dirk Hendriks van der Molen, overleden op 8 maart 1855Lanen/Spekmarkt A 56, man van Tietje Sjerps van der Sluis, koopvrouw (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van wijlen Ane Hendriks van der Molen (vader van niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 583,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 378A-056 (Noorderhaven )Watse Ruitengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3442A-053 (Noorderhaven)Watze Ruitingawoonhuis


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
adressoortbedraggebruik
A-053Noorderhaven 103provisionele en finale toewijzingfl. 6774herenhuis met tuin en erf aan de Noorderhaven A-053
 
verkoperYpe Rodenhuis (te Apeldoorn)
koperJan van der Schoot


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4281Noorderhaven 103 (A-053)Antje Hoedemakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 103 Jacobus van der Sluisschelpenvisscher
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000
Noorderhaven 103 Take Jacob Krijtherijksklerk dir. bel.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 103J. v/d Sluisschipper


1929 - kentekenadresnaam
B-14260
Noorderhaven 103Jurjen van Dieken


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 103W. (Wibe) v.d. Linde


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 103rijksmonument 20570


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4281Noorderhaven 103
  terug