Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 22 1-063 1-105 A-123 A-136
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 22naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 22Zoutsloot NZhoekhuis
 
koperSicke Scheltes 880-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet genoemd]
naastligger ten westenJoost Hansen
naastligger ten noordenJan Tonis
verkoperHendrick Hendricx
verkoperburgervaandrig Willem Hendricx


 


 


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091v van 11 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 22Zoutsloot ZZwoning
 
koperJan Jansen Wiertsma mr. huistimmerman52-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Abbes ijzersmid
naastligger ten zuidende hof van dr. Acker
naastligger ten westenYcke Pouwels Hobbekees
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Wybe Sytseszeevarend persoon
verkoper van 1/2Douwe Jochumszeevarend persoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Wiersma, mr. huistimmerman, koopt een woning c.a. zz. Zoutsloot. Ten O. Jacob Abbes, ijzersmid, ten W. Ycke Poulus, smakschipper, te Z. de hof van dr. Acker, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Wybe Sytses, zeevarende en Douwe Jochums, zeevarende, voor 52 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-063Zoutsloot 22
eigenaarSimon Cornelis
gebruikerSimon Cornelis
opmerkingpauper


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-063Zoutsloot 22huis
eigenaarJan Wiertsma kinderen
gebruikerDouwe Sibrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720
opmerking1720 den 15 july voort jaer door de vroetsman wiersma betaelt 2-8-0


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0242v van 18 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 22Zoutsloot ZZhuis
 
koperHendrik Jaerigs, gehuwd met187-00-00 CG
koperLupkien Aerts
naastligger ten oostenMaike Andries
naastligger ten zuidende tuin van Jan Aukes koopman
naastligger ten westenHuibert
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Pytter Rijkart, gelastigde van
verkoperJacob Jansen Wiertsma
verkoperElias Jansen Wiertsma


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-063 Zoutsloot 22huis
eigenaarJan Wierdsma kinderen
gebruikerPyter Johannes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-063 Zoutsloot 22huis
eigenaarHendrik Jarigs
gebruikerHendrik Jarigs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0210v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 22Zoutsloot ZZhuis met hof
 
koper door niaarEeltje Rinses, gehuwd metgardenier620-00-00 GG
koper door niaarRinske Pytters
geniaarde koperJetze Jacobs Roorda, gehuwd metschrijver van een compagnie infanterie
geniaarde koperBauckjen Seerps Bakker
naastligger ten oostenJohannes Pieters leertouwer
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJoost Hendriks bontwever
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.vroedsman Hendrik Wassenaer, curator over zijn dochter
verkoperde meerderjarige, doch met stom- en doofheid besogte Hendrikjen Jans Claviger, erfgenaam
verkoperHans Jansen Claviger, erfgenaammr. wolkammer
verkoperDieuke Sipkes, moeder en voogd van hun kinderen en weduwe van
verkoperJarig Jansen Claviger, erfgenamen en kinderen van
erflaterwijlen Jan Jarigs Claviger, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Hanses


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-063 Zoutsloot 22Heyn Joukes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-063 Zoutsloot 22huis
eigenaarHendrik Jarigs
gebruikerHeyn Joukes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-063 /2Zoutsloot 22pakhuis
eigenaarSuikerraffineerders
gebruikerSuikerraffineerders
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0136r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 22Zoutsloot ZZhuis
 
koperLolke Jansen de Boer, gehuwd metschuitschipper950-00-00 CG
koperSybrigje Gerbrands
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidenSimon Jans mr. metselaar
naastligger ten westenJochum Bastiaans hovenier
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperoud burger Roelof Tjerks Schone


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-105 Zoutsloot 22Eeltje Abes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Eeltje Abels Zeylemaker... BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1843, ovl 1856, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk A-123, zeylmakersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-123Zoutsloot 22Eeltje A Zeylmaker Eeltje A Zeylmaker zeylmakersknegt


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 29 feb 1820
adressoortbedraggebruik
A-123Zoutsloot 22koopaktefl. 325huis A-123
 
verkoperEeltje Abes Zeilmaker
koperTietje Baukes


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-123Zoutsloot 22Tietje Baukes, overleden op 22 februari 1822wed. Paulus Allerts, in leven huisman, moeder van Aaltje Paulus (vrouw van Klaas Sjoukes Roodtje, asman) en Bauke Paulus Wiersma, koemelker (Zoutsloot A 123). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 276Zoutsloot 22Hendrik Alberts SluykHarlingenkofschipperhuis en erf (74 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-123Zoutsloot 22Rinse Minnes Lovius, overleden op 7 september 1834zoon van afwezige Minne Lovius, buitenvader (Zoutsloot A 123) en Anna Willems Nauta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Antje Sluik... Albertje Jans Zwart; BS huw 1831, ovl 1879; oud 31 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Pieter Josephus Bakema... in 1831; BS huw 1831, ovl 1879; oud 33 jaar, geb Amsterdam (!) en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-123ZoutslootPieter Bakema33 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, zeekaptein
A-123ZoutslootAntie A Sluik31 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-123ZoutslootAlbert Bakema1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-123ZoutslootAntie Bakema7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-123ZoutslootAlbertje Bakema5 jVlissingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-123Zoutsloot 22Klaaske Martens van der Veen, overleden op 4 september 18483 jr, geboren Leeuwarden 8/1/1845, overleden Zoutsloot A 123, dochter van Marten E. van der Veen, schipper en Anske F. Roukema, zuster van minderjarige Sydske, Jantje, Lieuwkje en Foekje Martens van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Klaas Ymkes Kamminga... A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Neeltje Posthuma... HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-123Zoutsloot 22Sophia Zinkelaargeb 1795 prov, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-123, wijk D-013, wijk G-361


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 276A-123 (Zoutsloot)Hendrik A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 276A-136 (Zoutsloot)Albert Jans Sluikwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 22Oud Harlingen Magazine 1990Gevestigd als kleermaker R. Posthuma Szn. Zoutsloot A 136


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 276Zoutsloot 22 (A-136)Albert J. Sluikwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 22H. (Hendrikje) Weistra wv Hoekstra
  terug