Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 16,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 16 1-065 1-108 A-126 A-139
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJarich Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0151v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ1/2 woning
 
koperDirk Huigens koopman95-07-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Huibert Cornelis
naastligger ten zuidenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannis
naastligger ten noordenZoutsloot
eigenaar van 1/2Harmen Warners c.u.
verkoper van 1/3Johanna Johannes, weduwe vanWest- Zaandam
wijlen Pytter Pytters Farijn
verkoper van 1/6Leentje Jans, weduwe van
wijlen Jan Gerbens
verkoper van 1/6Catharina Jans, gehuwd met
Tymen Anderys
verkoper van 1/12Jeltje Joosten, gehuwd met
Lieuwe Dirksmetselaar
verkoper van 1/12Trijntje Joosten, gehuwd met
Pytter Lucas Oymr. ijzersmid
verkoper van 1/12Antje Joosten, gehuwd met
Jan Arendsbontwever
verkoper van 1/12Jacoba Joosten, gehuwd met
Hendrik Gerritsbontwever


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-065 Zoutsloot 16wed. Jouke Johannes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0068v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ bij de Bargeburenspijp1/2 huis
 
koper door niaarKlaas Everts Oosterbaan, gehuwd metkoopman46-00-00 GG
Pytje Jacobs Roorda
geniaarde koperSjouke Sjoukesschipper (wijd-)
naastligger ten oostende weduwe van Hubert Cornelis
naastligger ten zuidenClaas E. Oosterbaan
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannes
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
eigenaar van 1/2Harmen Warnders
verkoperMarijke Huigens, gehuwd met
Roelof Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Everts Oosterbaan x Pytje Jacobs Roorda koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sjouke Sjoukes, een 1/2 huis, zz. Zoutsloot bij de Bargebuurtspijp. De andere 1/2 is van Harmen Warnders. Ten O. wd. Hubert Cornelis, ten W. wd. Jouke Johan, ten Z. de koper, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Marijke Huigens x Roelof Jansen voor 46 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0232v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperTzietske Piers, weduwe van190-07-00 GG
wijlen Rients Jans
huurderHarmen Warnders
naastligger ten oostenJan Potenberg
naastligger ten zuidenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten westenTjeerd Joukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Claes Everts Oosterbaan
verkoper van 1/2de crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders, weduwnaar en erfgenaam vanbontwever
Martje Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTzietske Piers wv Rients Jans, koopt huis c.a. op de Soutsloot bij de Bargebuirtspiep, bewoond door Harmen Warners. Geen grondpacht. Ten O. Jan Potenberg, ten Z. de medeverkoper Claas Everts Oosterbaan, ten W. Tjeerd Joukes, ten N. de Soutsloot. Gekocht van voor de ene helft Claes Everts Oosterbaan, koopman, en voor de andere helft Hendrik Pesma, notaris publicus en Beernd Dreyer, procureur fiscaal als gecommitteerden van de crediteuren van de geabandonneerde boedel van Harmen Warners, bontweever, voor hem selfs en als erfgenaam van sijn wijlen vrouw Martje Harmens voor 190 gg. en 7 st.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarwed. Joucke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0175v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 16Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperDoeke Meinderts, gehuwd metschipper op Amsterdam (beurt-)276-21-00 GG
Gieske Jans
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten westenBouwe Schiere
naastligger ten oostenJan Smit
naastligger ten zuidenClaas Oosterbaan c. sorore
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperburgemeester Hotse Romkes Binksma
Christoffel de Haas, als curatoren over de nalatenschap vankoopman en leerlooyer
wijlen Johannes Kresner, en de geabandonneerde boedel van diens weduwe
Carolina de Haas


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-108 Zoutsloot 16Jan Schiere1-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Barend Abrahams Pors... HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1817, ovl 1826; gebruiker van wijk A-126, sjouwer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Jan Cornelis Schiere... ovl 1829; ; eigenaar van wijk A-067; gebruiker Bastiaan Hoek, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-126Zoutsloot 16Jan Schiere Berend A Pors sjouwer


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Willem Meinderts Astra, overleden op 13 juni 1825zoon van Meindert W. Astra, varensgezel (Zoutsloot A 126) en Tettje Terpstra, broer van minderjarige Sjieuwke en Antje Meinderts Astra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 19 dec 1829
adressoortbedraggebruik
A-126Zoutsloot 16koopaktefl. 350huis A-126 en huis A-127
 
verkoperSimon Jans Schiere
Jan Jansen Faber


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 283Zoutsloot 16Jan Janzen FaberHarlingengrofsmidhuis en erf (103 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Simon Jans Schuit, overleden op 23 september 1834zoon van Jan P. Schuit, varenspersoon (Zoutsloot A 126) en Catharina Ferff, broer van minderjarige Willem Jans Schuit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Antje Kasovl voor 1864, huwt met Sikke Miedema; BS ovl 1863; oud 53 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Klaaske Miedema... bev.reg. HRL 1851 wijk D-072, wijk G-196; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-126ZoutslootWouter P Posthuma27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grofsmid
A-126ZoutslootKlaaske J Miedema32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-126ZoutslootPieter W Posthuma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-126ZoutslootJiepe W Posthuma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-126ZoutslootAntie Kas53 jSt Jacobv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Wouter Pieters Posthuma, overleden op 9 augustus 184130 jr (geboren 27/3/1811), smidsknecht, overleden Zoutsloot A 126, gehuwd. (CzOG nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Emanuel Fontein, overleden op 16 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Amsterdam, overleden Bargeburen A 126, timmerman, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Grietje Wartenageb 11 sep 1801 Ameland, ovl 11 mei 1873 HRL, huwt met Sjoerd vd Meer, dv Bauke W, en Jantje Mets; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Sjoerd van der Meer... in 1878, zv Rein vdM, en IJtje de Wolf; BS ovl 1873; 1878 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283A-126 (Zoutsloot)Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283A-139 (Zoutsloot)Willem Kramerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283Zoutsloot 16 (A-139)Willem Kramer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 16P.Attemaschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 16G.P. (Geert) Kalkhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 16beeldbepalend pand5 van 10
  terug