Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 27 2-066 2-086 B-047 B-051
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 27 2-066 2-087 B-047 B-051
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 27 2-066 2-108 B-047 B-051
aangrenzende stegensteeg
Hoogstraat 27naamloze steeg ten oosten


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0046v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZhuis en brouwerij
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenDouwe timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerewaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSyur Luytyes, weduwe van
verkoperwijlen Cempe Cornelis


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat (ten noorden van de) lopende naar de Franekerpoorthuis en brouwerij
 
koper finaalN. N. 671-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDouwe timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenstraat en diept
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0140r van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZbrouwerij en mouterij
 
koperJan Claes, gehuwd met3025-00-00 GG
koperWelmoed Hoytes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDouue Riencks
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: voors. Droogstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Kempe Arians
verkoperDirck Arians, gehuwd met
verkoperAmerens Pieters


 


 


 


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0270r van 15 jul 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27De drie pijpen (aan)huis
 
koperClaes Lammerts Drost c.u.schuitschipper500-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Jancke Reyners Jeddema
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDe middelste pijp of brug
naastligger ten noordenSymen Coerts
verkoperwijlen Marten Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Lammerts Drost, schuitschipper c.u., kopen een huis bij de drie pijpen. Ten O. de hof van Jancke Reyners Jeddema, ten Z. de straat, ten W. de middelste pijp, ten N. Symen Coerts. Gekocht van (de crediteuren van) wl. Marten Reyners voor 500 cg.


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 248r van 11 aug 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Hoogstraat 27
 
overledeneoud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh, gehuwd metmr. brouwer
aangeverGrietie Lieuwes
Tjerk Feddrix, geauthoriseerde curator ad actum divisionis
Freerck Jacobs, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
Jan Claesen
Hessel Claesen
aangeverDoedtie Lieuwes, zuster van
aangeverGrietie Lieuwes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0248r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Claes Jansen Valckenburgh in leven old burger hopman ende mr. brouwer binnen Harlingen van alle sodanige goederen, huysgeraden ende inboelen, uit- ende inschulden, brouwersgereedschappen sampt vastigheden ende andersints ten voornoemde sterfhuyse bevonden ende hier onder ten inventario nader gespecificeert, alles op 't aengeven van Grietie Lieuwes weduwe van de opgemelte Claes Jansen Valckenburgh, die oock den behoorlycken boel-lofte in handen van de ondergenoemde heeren commissarien heeft gepraesteert, in praesentie van Tjerk Feddrix ende de ontvanger Freerck Jacobs burgers in voornoemde stede, als geauthoriseerde curatores ad actum divisionis over Jan en Hessel Claesen, minderjarige kinderen van wijlen den overledenen Valckenburgh meergenoemt ende mede van Doedtie Lieuwes voors. ende Grietie Lieuwes suster, ende sulx ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris. Actum den 11e augusti 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150v van 8 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ op de hoek bij de pijp van de rode ploeg, alwaar de Lely in de putstoel staat4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal
 
koperTjietske Ymes, weduwe van266-25-00 GG
koperwijlen Douwe Claessen
naastligger ten oostenClaes Douwes Valkens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgervaandrig Claes Douwes Valkens, ten profijte van deselves hypothaire en geregistreerde credimr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjietske Ymes wv Douwe Claesen, koopt 4/9 van een brouwerij, mouterij, huis met nog een aparte camer en een wagenhuis, stal en hof op de hoek bij de Rode Ploegspijp, waar 'de Lely' op de putstoel staat. Ten O. het andere huis van de verkoper, ten W. het diept, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Claes Douwes Valken, mr. brouwer.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-066Hoogstraat 27
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-066Hoogstraat 27huis
eigenaarGerrit Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-066 Hoogstraat 27huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-066 Hoogstraat 27huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Jansen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-066 Hoogstraat 27Engeltje Doedes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-066 Hoogstraat 27huis
eigenaarEngeltje Doedes
gebruikerEngeltje Doedes
opmerkingonvermoogende


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0203r van 18 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis, brouwerij, tapperij met gereedschappen
 
aanhandelaarLieuwe Willems trekveerschipper1000-00-00 CG
toehaak1000-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenHotze Romkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenPyter Lensius
naastligger ten noordenLieuwe Willems trekveerschipper
verwandelaarClaas Jacobus Nautamr. brouwer


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122v van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis, brouwerij, tapperij, hof, koe- en paardenstal
 
koperJan Jansen Elshof koopman4600-00-00 CG
naastligger ten oostenHotse Romkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenMayke Lieuwes
verkoperLieuwe Willemsmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Elshof koopt huis en brouwerij etc. Ten O. Hotse Romkes, ten W. de Zoutsloot, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Mayke Lieuwes. Gekocht van Lieuwe Willems, mr. brouwer.


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0236r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis, brouwerij en tapperij
 
koperPieter Dirks Hollander meerderjarige vrijgezel4600-00-00 CG
naastligger ten oostenIsaac Jans
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen [staat: zuiden]Herenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenMayke Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansen Elshofmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Dirks Hollander te Pietersbierum koopt huis en brouwerij, tapperij etc. nz. Hoogstraat. Ten O. Isaac Jans (Faber), ten W. de Zoutsloot, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Maike Lieuwes. Gekocht van Jan Jansen Elshof.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160v van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstalling
 
koperClaas IJsenbeek 4866-00-00 CG
huurder huisBaukie 21-00-00 CG
naastligger ten oostenIsaac Jans
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensloot
naastligger ten noordenMaike Lieuwes
verkoperPieter Dirks Hollander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas IJsenbeek koopt huis en brouwerij c.a. Ten O. Isaac Jans, ten W. de sloot ten Z. de Hoogstraat, ten N. Maike Lieuwes. Gekocht van Pieter Dirks Hollander, mr. brouwer.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0273r van 2 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZhuis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningen
 
koperSikke Bentes IJzenbeek mr. brouwer2700-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen de Wilde
naastligger ten oostende weduwe van Wynia
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenPieter Lenzius
naastligger ten westenElias Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoperKlaas Bentes IJzenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikke Bentes IJsenbeek, mr. brouwer koopt de brouwerij 'de Lelie' en 2 woningen in de Wortelstraat. Ten O. Harmen de Wilde en wd. Wijnia, ten W. de Zoutsloot, Pieter Lensius en Elias Hendriks, ten N. het Wortelstraatje. Gekocht van Klaas Bentes IJsenbeek, mr. brouwer.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0166v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZhuis, tuin, brouwerij, stalling, mouterijen woningen
 
koperSicco P. Reynsma, gehuwd metapotheker2300-00-00 CG
koperJohanna Ottes Salverda
huurderJacob Harmens
huurderJarig Hendriks
naastligger ten oostende weduwe van Harmen de Wilde
naastligger ten oostenS. Winia
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoperSicce Bentes IJzenbeekmr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco P. Reynsma, apotheker x Johanna Ottes Salverda te Franeker, koopt huis, tuin, brouwerij 'de Lelie', stalling en mouterij met nog 2 woningen naast elkaar in de Wortelstraat, ten N. van de tuin. Ten O. wd. Harmen de Wilde en S. Winia, ten W. de Zoutsloot e. a., ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Wortelstraat. Er is sprake van een boom en een koelbak. Gekocht van Sicco Bentes IJsenbeek, mr. brouwer.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0220r van 14 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ aan de Rodeploegspijphuis, brouwerij, mouterij, tapperij, stal, tuin en twee woningen daarachter
 
koperSicco B. IJzenbeek, op eigen naamkoopman665-00-00 GG
huurder woning 1Enne Ikes Wijga c.u.20-00-00 CG
huurder woning 2N. N. 20-00-00 CG
naastligger ten oostenIsaack Faber
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenWortelstraatje
verkoper q.q.M. D. van Otterlô, procuratiehouderbankieronder Almenum
verkoper q.q.Sicco B. IJzenbeek, procuratiehouders vankoopman
verkoperSicco Reinsma, gehuwd metPingjum
verkoperJohanna Salverda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco IJsenbeek koopt huis en brouwerij 'de Lelie' c.a. en 2 woningen erachter in de Wortelstraat. Ten O. Isaack Faber, ten W., Z. en N. de straten. (Met opgave van de inventaris.) Gekocht van Sicco Reinsma x Johanna Salverda te Pingjum.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0278r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: bij de Rode Ploegspijp en in het Wortelstraatje]huis, brouwerij, ledige grond en twee woningen erachter
 
koper van 1/3Pieter Minnes van der Sluis mr. timmerman600-00-00 CG
koper van 1/3Jelle Jurjens mr. metselaar
koper van 1/3Johannes van Beemen mr. metselaar
huurderJelle Agema
huurderde weduwe van Wopke Eggens
naastligger ten oostenIsaak Faber
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperSikko B. IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes v.d. Sluis, mr. timmerman, Jelle Jurjens en Johs. van Beemen beide mr. metselaars, kopen elk voor 1/3 deel een huis en brouwerij met ledige grond en 2 woningen erachter, omtrent de Rode Ploegspijp en Wortelstraat. Ten O. Isaac Faber, ten W., Z. en N. de straat. De boom op de straat ten W. mag niet worden verwijderd, omdat deze dient tot schaduw voor de koelbak. Gekocht van Sikko B. IJsenbeek.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0042r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 27Hoogstraat NZ [staat: bij de Rodeploegspijp en het Wortelstraatje]huis, tuin, twee woningen, voormaals brouwerij
 
koperDouwe Claases, gehuwd met875-00-00 CG
koperYmkje Harkes
naastligger ten oostenIsack Faber
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperPieter Minnes van der Sluismr. timmerman
verkoperJelle Jurjensmr. metselaar
verkoperJohannes van Beemenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Claases x Ymkjen Harkes koopt groot huis en tuin, waarin vroeger een brouwerij, en 2 woningen daarachter, bij de Rode Ploegspijp en in het Wortelstraatje. Ten O. Isaac Faber, ten W., Z. en N. de straten. Gekocht van Pieter Minnes v.d. Sluis, mr. timmerman en Jelle Jurjens en Johannes van Beemen, beiden mr. metselaar.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-086 Hoogstraat 27Douwe Claasen0-00-00 CGhuis, 86 & 87 beklemd sub no 108


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Douwe Claasen Dijkman... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Sytse Jans van Dijk... bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, kapper, wijk B-047; VT1839; S. v. D. eigenaar van perceel nr. 414 te HRL, paruikmaker, woonplaats HRL, legger nr. 187, huis ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-047Hoogstraat 27Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 en 19 van 11 feb 1829
adressoortbedraggebruik
B-047Hoogstraat 27provisionele en finale toewijzingfl. 125a. huis B-047 en b. pakhuis B-062
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperGerben Reinders de Groot
borgJacob Johannes Plekker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 414Hoogstraat 27Sijtze van DijkHarlingenparuikmakerhuis en erf (161 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Helena A Bakker... bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk B-047; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-047Hoogstraat 27Sytze van Dijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-047HoogstraatSytze van Dijk47 jMakkumm, protestant, gehuwd, kapper
B-047HoogstraatHelena A Bakker54 jMedemblikv, protestant, gehuwd
B-047HoogstraatJan S van Dijk21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-047Hoogstraat 27Cornelis van der Weide... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 414B-047 (Hoogstraat)Roelof Snoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 414B-051 (Hoogstraat)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4357Hoogstraat 27 (B-051)Johan H. Schumacherwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 27 Herman Schumacher sr.zonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 27, HarlingenHoogstraat 27Fa. Gebr. J.H. Schumacherstucadoor, granieto- en terrazzowerken


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 27J.H.Schumacherstucadoor


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 27P.J. (Pieter) Boonstra
  terug