Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 64
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 64 2-047 2-058 B-102 B-120
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 66 2-047 2-058 B-102 B-119
 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZestrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan
 
koperJoris Claesen, gehuwd met750-00-00 GG
koperAeltie Jelles
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRemmert Willems, gehuwd metpottenbakker
verkoperYffke Huiberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Claessen x Aeltie Jelles koopt een estrikwerk, groot 2 huisplaetsen met alles wat er opstaat en nog 2 camers daarbij, zz. Zoutsloot. Ten O. en Z. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van dr. Jelle Jaspers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Remmert Willems, pottenbakker x IJffke Huiberts, voor 750 gg.


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZpan- en estrikwerk
 
koper van 1/2Lammert Claessen boormaker200-00-00 GG
koper van 1/2Auckien Wybes jongedochter
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Joris Claessens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Claasen, boormaker, voor 1/2, en Auckien Wybes, jdr, voor 1/2, kopen een pan- en estrikwerk, gesticht in 1679 en door brand verwoest, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Aeltie Jelles wv Joris Claessen, voor 200 gg.


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ1/2 afgebrande pannenbakkerij
 
koperLammert Clasen, en zijn gewezen dienstmaagdboormaker107-04-00 GG
koper van een houten loodsWillem Coenes
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarAeltie Jelles, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Joris Clasen
verkoperAuckjen Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Clasen, boormaker, koopt een halfafgebrande panbakkerij, hem aangewandelt van Aeltie Jelles wv Joris Clasen, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Koper had al op 26 mei 1681 met zijn vrouw elk een helft gekocht en het weer doorverkocht aan Willem Coenes, behalve een houten loods en een stukje erf, waarvoor hij alsnog 35 gg. moet betalen.


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZkamer
 
koperGerrit Pyters, gehuwd met220-00-00 GG
koperJeltje Gerbens
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Clasesboormaker


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZkamer met tuin tot aan de Droogstraat
 
koperWelmoed Jacobs, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen Jouke Piers kooltjer
naastligger ten oostende erven van Jacobus Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, diakenmr. kleermaker
verkoper q.q.N. N., diakenen vanmr. gortmaker
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie, alimentatores van
verkoperJeltie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWelmoed Jacobs wv Jouke Piers, kooltjer, koopt een camer zz. Zoutsloot, met een tuin met vruchtbomen en een plaets, strekkende tot de nz. Droogstraat. Ten O. erven Jacob Aerts, ten W. deels Jacob Popta, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de diaconen v.d. Jan Jacobsgezinde Gemeente, als alimentatoren van Jeltje Gerbens wv Gerrit Pieters, voor 300 cg.


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 66Zoutsloot ZZ 66-76 en de Droogstraat NZ respectievelijkpan- en estrikwerk met twee ovens etc.
 
koper finaalHidde Yges schipper2490-07-00 GG
koper provisioneelHidde Yges schipper2301-01-00 GG
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostende mouterij van Eesge Lieuwes c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van het huis en hof van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Joannes Gerlofs, curatorkoopmanDokkum
verkoper q.q.Jurjen Claessen Fontein, curator over
verkoper q.q.Arjen Symens Bootsma, geinteresseerde
verkoper q.q.Frans Symens Bootsma, geinteresseerde
verkoper q.q.Simen Jacobs Bootsma, geinteresseerden van
verkoperde desolate boedel van wijlen Jacob Aertskoopman


 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 66Zoutsloot ZZ 66-76 [staat: aan de Zoutsloot en Droogstraat respectievelijk]pan- en estrikwerk met ovens etc.
 
koperSimon Fockes c.u.1000-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten oostende mouterij van Evert Hingst
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van het huis en hof van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Fockes voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Piebe Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Simon Fockes c.u. kopen een pan- en estrikwerk met ovens, kleimolens, kleiplaatsen, turfzolders en knechtswoningen tussen Zoutsloot en Droogstraat. Over de waterlossing is een akte van rooiing van 18 sep 1679. Ten O. en N. de Zoutsloot, ook ten O. de mouterij van Evert Hingst, ten Z. de Droogstraat, ten W. huis en hof van erven Welmoed Joukes. Geen grondpacht genomed. Gekocht van Antie Fockes wd. Piebe Auckes pro se et nomine filiae, voor 1000 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 64mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 64mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZkamer en tuin
 
koperSimon Fockes, gehuwd met230-00-00 CG
koperSjoukjen Doeckes
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Antie Jouckes, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Minx
verkoper van 1/4Pieter Seerps, erfgenaam
verkoper van 1/4Joucke Seerps, erfgenamen van
verkoper van 1/4wijlen Trijntie Jouckes
verkoper van 1/4Gertie Joukes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Dirks
verkoper van 1/4Jetske Willems, gehuwd metBurgwerd
verkoper van 1/4Johannes HommesBurgwerd
verkoper van 1/4Welmoed Willems meerderjarige dochter, erfgenaam vanAchlum
erflaterwijlen Willem Jouckes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 64mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 64mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZdeftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis
 
koper van 1/2gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman910-00-00 GG
koper van 1/2Tjepke Gratama koopmanonder Almenum
gebruiker vh panwerkDoeke Symons
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Doeke Symons, gehuwd met
verkoperAntie Claases


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuis
 
koperArjen Gratama koopman160-00-00 GG
naastligger ten oostenArjen Gratama koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haas
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBernardus Jelgersmamedicinae doctor en koopman


 


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 7e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 64Zoutsloot wijk B-1027 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 64G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstraeigenaar en gebruiker van wijk B-102, verwersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-102Zoutsloot 66Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 64wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 66wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Antje Bettings de Boer... BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Betting Alberts de Boer en Pietje Jans; Wij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Barend Roelofs Kroes... Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Iege Harkemageb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-102ZoutslootBarend R Kroese51 jHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd, sloeproeyer rijks dienst
B-102ZoutslootBarend R Kroese51 jHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd, sloeproeyer rijks dienst
B-102ZoutslootAntie B de Boer42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootAntie B de Boer42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootBetting B Kroese18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBetting B Kroese18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootRoelof Kroese17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootRoelof Kroese17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBaafke Kroese8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBaafke Kroese8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootIege S Harkema28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootIege S Harkema28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootKlaaske Hondema26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootKlaaske Hondema26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootWapke S Harkema1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootWapke S Harkema1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Fetje Pieters Hoogstra... op 16 dec 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Marijke Jans Wijngaarden... in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 207B-102 (Zoutsloot)Sijtze P. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3499B-119 (Zoutsloot)Bernardus Westerhofwoonhuis
Sectie A nr. 3500B-120 (Zoutsloot)Bernardus Westerhofwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3500Zoutsloot 64 (B-120)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)
Sectie A nr. 3499Zoutsloot 66 (B-119)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 64 Geert van der Zeeexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 64G. v/d Zeeslager
Zoutsloot 66F. van Driestenbetonwerker


1930 - kentekenadresnaam
B-15278
Zoutsloot 64Harm van Dijk


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 64A. (Aaltje) de Boer wv v.d. Zee
Zoutsloot 66M.B. (Martje) Rab wv Alkema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 64beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 66beeldbepalend pand6 van 10
  terug