Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 67 7-065 7-070 C-062 C-056
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 67 (geveltop), HarlingenVoorstraat 67 (geveltop)Plaats, Folkert Jans van der;Dirks, JankeF I vd P'
'I D'
Alleen bekend van een tekening


 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Butterbruggrondpacht van 0-08-00 CG
 
koper provisioneelN. N. 14-21-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Dierckx0-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0527r van 12 okt 1606 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67naest Ieme Royersgrondpacht van 0-06-00 CG
 
koperDuede Sybes koopman152-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Dyrx0-06-00 CG
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAntien RintsesLeeuwarden


 


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035r van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Butterbrughuis met loods, zomerhuisje en lege plaats daarachter
 
koperAriaen Claeses bakker1800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Rogier Janssen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBernt Eeckel
naastligger ten noordenN. N.
demonstrantJacob Tiebbes Popta
verkoperde erfgenamen van Juw Douwes, gehuwd met
verkoperNeeltie Bartholomeus
tekst in de margeJacob Tibbeszn. Popta, per Foppens, protesteert dat hem de proclamatien ende inwijsinge van de voors. huysinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn borchtochte, doch holdende sijn recht opte cooppenningen mach lijden dat d'vercopinge effect sortere. Actum voor recht den 4en may anno 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant salff vorige protest den 4en may 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAriaen Claes, bakker, koopt een huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats er achter, zoals de verkopers van wijlen Inne Douwes x Neeltie Bartholomeus is aanbeerfd, nz. Voorstraat bij de Butterbrugge. Ten O. erven Rogier Janssen, ten W. Bernt Eeckel? Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van de erven Inne Douwes x Neeltie Bartholomeus, voor 1800 GG.


 


 


 


 


 


 


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0135v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Butterpiephuis
 
koperSake Clases c.u.1476-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Rogiers de Gaveren
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van Siouke Hanties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen Arien Clasesbakker


 


 


 


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZ1/2 huis, ledige plaats, zomerhuisje en loods, en ten noorden nog 1/2 huis met b
 
koper provisioneelN. N. 1200-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-17-08 CG
verpachter grond achterhuisde Stad Harlingen: armvoogdij0-21-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere c.soc.
naastligger ten oosten*Antie Wabes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*vrije uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperLijske Clases voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Saecke Claessenkistmaker


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176v van 3 jul 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZ1/2 huis, ledige plaats, zomerhuisje en loods, en ten noorden nog 1/2 huis met b
 
koperJan Jansen Schoonebeeck, gehuwd met1200-00-00 GG
koperElske Aernts
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-17-08 CG
verpachter grond achterhuisde Stad Harlingen armvoogdij1-01-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemeester Jan de Gavere
naastligger ten oosten*Antie Wabes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*vrije uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLijske Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Saecke Claesenkistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schoonebeeck x Elske Aernts kopen 1/2 huis met een ledige plaats, zomerhuisje en loods daarachter nz. Voorstraat. Ten O. erven burgemeester Jan de Gavere, ten W. Aucke Jansen Haselaer. Vrije in- en uitgang door de Roeperssteeg. Grondpacht voor het voorhuis 17 1/2 st., voor het achterhuis 21 st aan de Stad. Gekocht van Lyfke Claeses wd. kistmaker Saeck Clases, voor 1200 gg.


 


 


 


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002v van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZhuis, plaats, loods en achterhuis
 
koperAucke Sytses mede namens zijn broeders en z1980-00-00 CG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen0-17-08 CG
verpachter grond achterhuisde Stad Harlingen: armvoogdij1-01-00 CG
demonstrantClaes Saeckeschrirurgijn en herbergierKimswerd
naastliggerhet huis nagelaten door wijlen Antie Wabes
naastligger ten oostende kinderen van Geertie de Gavere c.soc.
naastligger ten zuidende Stad Harlingen
naastligger ten westenJan Folckerts c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoannes Petreaus, gehuwd metadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoperMaria Teresia MejontsmaLeeuwarden


 


 


 


 


 


 


1702 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 188v van 26 aug 1702 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 67
 
overledeneAucke Sytzesmr. popmaker
Theunis Arjens, curator over
Auckes enige nagelaten dochter
inleiding bij de boedelinventarisatie[0189v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester dr. Ericus Haarsma als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Aucke Sytzes, in leeven mr. popmaker in Harlingen, van alle de goederen bij deselve nagelaten, soo ten sterfhuise bevonden als onder Theunis Arjens nagenoemt al voor 't overlijden van voornoemde Aucke Sytzes in bewaringe geweest, en ook na desselfs overlijden uit de Banck van Leening gelost, alles op 't versoek van voornoemde Theunis Arjens als aenbehoude oom vaders wegen, en geauthoriseerde curator over [naam niet ingevuld] Auckes, eenigste nagelaeten kindt en dochter van de voornoemde Aucke Sytzes, sijnde de aengevinge gedaen door deselve requirant en sulx onder eede bij 't aenveerden van sijne curatele gepresteert als mede van het voorschreven pupil, als met haer wijlen vader alleen huis hebbende gehouden. Actum ten sterfhuise voornoemd den 23 november 1703.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-065Voorstraat 67huis
eigenaarJan Sibrens
gebruikerJan Sibrens
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-065Voorstraat 67huis
eigenaarwed. Jan Sibrens
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent verclaerd


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072v van 10 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZhuis
 
koperMarten Rosee koopman600-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenMarten Rosee
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Boetema
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
crediteurEduarda Nauta
verkoperAaltie Aukes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Sibrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, koopman, koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. de vroedsman Boetema, ten Z. de straat en diept, ten N. de camer van de D.G. gemeente. Vrij in- en uitgang door de Roeperssteeg. Grondpacht 17 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van Aaltie Aukes wv Jan Sibrens, voor 600 gg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227v van 22 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis met vrije in- en uitgang door de Roeperssteeg
 
koperFolkert Jansen, gehuwd metmr. boekverkoper1200-00-00 CG
koperJanke Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-08 CG
bewonerLieuwe Everts c.u.
naastligger ten oostenAndries Rozee
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van Jacob Fransen Roorda
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperPieter PivetkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Jansen [v.d. Plaats], mr. boekverkoper x Janke Douwes koopt een huis nz. Voorstraat, omtrent de Katterug. Ten O. Andries Rosee, ten W. erven Jacob Jansen Roorda, ten Z. de straat en diept, ten N. de camer van de D.G. Gemeente. Vrij in- en uitgang in de Roeperssteeg. Gekocht van Pyter Rosee te A`dam, voor 1200 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-065 Voorstraat 67huis
eigenaarFolkert Jans
gebruikerFolkert Jans
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-065 Voorstraat 67huis
eigenaarFolkert Jans
gebruikerFolkert Jans
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-065 Voorstraat 67Folkert van der Plaats, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG
7-065 Voorstraat 67Jan van der Plaats, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-065 Voorstraat 67huis
eigenaarFolkert van der Plaets
gebruikerFolkert van der Plaets
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-065Voorstraat 67Folkert van der Plaetsboekhandelaer£ 060-16-0£ 10cu.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-073 Voorstraat 67Volkert van der Plaatz


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0096r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 67Voorstraat NZhuis als boek- en papierwinkel
 
koper van 1/2dr. Symon Stijl 1600-00-00 CG
koper van 1/2Hylke Hanekuik
naastligger ten oostenJan Cromwel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. A. van Ringh
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperFolkert van der Plaatsboekverkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Simon Stijl en Hylke Hanekuyk kopen elk voor 1/2 een huis nz. Voorstraat. Ten O. Jan Cromwel, ten W. dr. A. van Ringh, ten Z. de Voorstraat, ten N. de D.G. gemeente. Gekocht van Folkert v.d. Plaats, boekverkoper.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-070 Voorstraat 67H Hanekuik5-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Meile van der Plaats... 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk C-062; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-062Voorstraat 67M van der Plaats M van der Plaats boekverkoper


1819 - bewonersadresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Catharina Westra... Fontein; BS huw 1817, ovl 1819; ovl 23 dec 1819, 25 jaar, huisvrouw van Melle vd Plaats, sterfhuis wijk C-062/Voorstraat 67, Grote Kerk; vdGaast ... (alles)


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 van 22 mei 1824
adressoortbedraggebruik
C-062Voorstraat 67koopaktefl. 5501/2 deel van huis C-062
 
verkoperHylke Haanekuik
koperMeile van der Plaats


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 629Voorstraat 67Meile van der PlaatsHarlingenboekverkoperhuis (186 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Cornelia W Reyersoud 40 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-062; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-062VoorstraatMeile van der Plaats52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, boekverkoper
C-062VoorstraatCornelia W Reyers40 jGroningenv, protestant, gehuwd
C-062VoorstraatEva van der Plaats21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-062VoorstraatAnna van der Hoef27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Neeltje Yedes de Groot... in 1851, dv IJede Jurjens dG, en Rinske Willems; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-062, wijk A-100, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Trijntje Wybes Brugsma... Wiebe Jans B, en Hiltje Lammerts; BS huw 1843; 1876 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 184, wijk C-062; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 629C-062 (Voorstraat)Jan F.V. Behrnswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3964C-056 (Voorstraat)Menze Cropwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4525Voorstraat 67 (C-056)Jan Wesbonkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 67 Frits Parfumeur Azn.manufacturier
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 2500
Voorstraat 67 Abraham Parfumeurzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 67, HarlingenVoorstraat 67Wed. D. Dangermondcomestibles, fijne vleeschwaren, verkade's artikelen


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 67, HarlingenVoorstraat 67D. Dangermondfijne vleeschwaren, comestibles enz.


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 67, HarlingenVoorstraat 67D. Dangermondcomestibles, fijne vleeschwaren, drabbelkoeken


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 67D. Dangermond180Comest. en vleeschw.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 67D. Dangermond691Comest. en vleeschw.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 67, HarlingenVoorstraat 67D. DangermondDangermond, fa. wed. D.comestibles


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Dangermond691Comest. en vl.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Dangermond691Comest. en vl.w.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Dangermond691Comest. en vl.w.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4525Voorstraat 67gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4525Voorstraat 67
  terug