Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 4 7-037 7-037 C-084 C-079


Huisnaam in: 1693
Gebruik: brouwerij en mouterij
Naam: de oliphant
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: calff, wybe feddrix
aangrenzende stegensteeg
Noordijs 4naamloze steeg ten zuiden


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperDouwe Claesen, gehuwd met401-00-00 GG
koperJets Jochims
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet huis van Outger Romckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Reyners


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperHendrick Willems van der Mey, gehuwd met300-24-00 GG
koperLijsbet Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenweduwe van Outger Romckes
naastligger ten westenHendrick Willems van der Mey c.u.
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg
verkoperJets Jochums, weduwe van
verkoperwijlen Douue Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Willems van der Mey x Lijsbet Pieters


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs [staat: Oosterwal]kamer en gorthuis en het vrye medegebruik vd steeg
 
koperHendrick Willems van der Mey, gehuwd met400-00-00 GG
koperLijsbet Pieters
naastligger ten oostenHendrick Willems van der Mey c.u.
naastligger ten zuidenerfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes
naastligger ten westenHarmen Groeyer
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg
verkopererfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Willems van der Mey x Lijsbet Pieters


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021r van 2 okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]huis
 
kopergezworen gemeensman Coenraedt Abbes 136-07-00 GG
gebruikermr. Hendrickschoolmeester
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrick Swaegmans
naastligger ten westenwijlen Romcke Hylckes
naastligger ten noordenFeynstan Muncks
verkoperMeynert Feyes, gehuwd metmetselaar
verkoperTyempck Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Abbes koopt een huis in de Gortmakerssteeg dat door mr. Hendrick, extra ordinair schoolmeester wordt gebruikt. Ten O. een steeg, ten Z. Hendrick Swaechman?, ten W. mr. Romcke Hylckes, ten N. Feycke Muncks? Gekocht van metselaar Meynert Feyes x Tijamke Johannes, voor 636 gg.


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal, strekkende van voren de straat tot achter aan de Gortmakerssteeg]huis
 
koperPytter Aebes, enkoopman3100-00-00 GG
koperAebe Pytters koopman
verpachter grondde Stad Harlingen6-10-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Lubberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende brouwerij van Marten Tiepkes
verkoperLijsbet Pytters


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis
 
koper provisioneelSybren Martens 2322-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-15-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westende erfgenamen van Bente Jelles
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van Vlie
naastligger ten noordende erfgenamen van Bente Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen
naastligger ten noordenMintie Ypes
naastligger ten noordende erfgenamen van Claes Sytses
heeft opslag van gereedschappen aldaarSybren Martens
Freerck Jacobs, curator over ontvanger Vijfdeelen Zeedijken buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
Jan Pieters Oldaens, curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
Seerp Gatties, gelastigden van
de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
Lammert Claessenboormaker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis annex brouwerij en mouterij
 
koperWybe Feddrix Calff c.u.3295-27-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-15-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende erfgenamen van Abe Pyters koopman
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenGatse Seerps
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordenGatse Seerps
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordende erfgenamen van Claes Sytses
naastligger ten noordenClaeske Claesses
verkoper van 1/2Tjitske Pytters, weduwe van
wijlen Joost Abbeskoopman
verkoper van 1/8Sytske Abbes, erfgenaam, weduwe van
wijlen Theunis Claessen
verkoper van 1/8Grietie Abbes bejaarde dochter, erfgenaam
verkoper van 1/8Sjouckjen Abbes bejaarde dochter, erfgenaam
Simon Grettinga, weduwnaar van
wijlen Dina Abbes, en als voogd van hun dochtertje en erfgenaam
verkoper van 1/8Dina Grettinga, erfgenamen van
wijlen Joost Abbeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix Calff koopt een mooi, wel ter nering staand huis met brouwerij en mouterij, 'de Oliphant', wz. Noordijs. (Met vermelding van de indeling). O.a. grote kelder en 2 grote graanzolders. Vrij op- en afslag langs de trap en door de deur op het erf van Claeske Claesses. De brouwerij heeft een groot bierhuis, diverse grote graanzolders en 2 turfzolders. De mouterij heeft een paardenstal en 2 grote graanzolders. Op de zolders van het gehele perceel kunnen ca. 200 lasten graan worden opgeslagen. Ten Z. is een steeg, strekkende van de Gortmakerssteeg ten W. tot het Noordijs ten O., met veel bedingen. Ten O. de straat, ten W. de Gortmakerssteeg, Gatse Seerps en de vroedsman Harmen Jansen van `t Vlie, ten Z. erven Abe Pyters, ten N. de huizen van Gatse Seerps, van `t Vlie en erven Claes Sytses en Claeske Claesses. De brouwerij heeft een aandeel in de 'verse wateren', land en huizinge tot Ludinga Kerk, welke de kopers kunnen overnemen. De verkopers zijn Tjitske Pytters wv Joost Abbes voor 1/2 en Sytske Abbes wv Theunis Claessen, en Grietie- en Sjouckjen Abbes, bejaarde dochters, en Simon Grettinga als vader van Dina Grettinga bij zijn wl. vrouw Dina Abbes, als erfgenamen van Joost Abbes, elk voor 1/4 van de andere helft, voor 3295 gg. en 27 stuivers.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal op de of de westkant van het Noordijs]huis, brouwerij en mouterij
 
koperPieter Jansen Oldaans 2250-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidendr. Sibeda c.s.
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenHarmen Jansen van 't Vlie
de weduwe en erfgenamen van Gatse Seerps
naastligger ten noordende erfgenamen van Dirk Claessen
verkoperWybe Feddrix Kalff, gehuwd met
Trijntie Sioerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. 'het Kalff', op de OOSTERWAL of wz. NOORDIJS. Ten O. het Noordijs, ten W. de Gortmakerssteeg en erven Harmen Jansen van `t Vlie en erven Gatse Seerps, ten Z. dr. Sibeda, ten N. erven Dirk Claessen. Met recht van vrij op- en afslag langs de trap en deur over het erf van erven Dirk Claessen en langs de steeg ten Z., van de Gortmakerssteeg naar het Noordijs. Gekocht van Wybe Feddrix Kalff x Trijntie Sioerds Schiere, voor 2250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-037Noordijs 4huis
eigenaarPieters Jansen Oldaen
gebruikerPieters Jansen Oldaen
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
grondpacht aan Gouke Suringar
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-037Noordijs 4huis en brouwerie
eigenaarPieters Jansen Oldaen
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-037 Noordijs 4huis en brouwerij
eigenaarPyter J. Oldaen
gebruikerJan Annes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal of de Noordijs]huis en zeepziederij
 
koper van 1/2Jan Symons olieslager6300-00-00 CG
koper van 1/4Gerlof Ymes
koper van 1/4Joseph Salomons
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sydske Ebbes
naastligger ten westenFoekjen Pieters Oldaens, gehuwd met
Jan Annes Huidekoper, en
wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma, vrouws moeder
naastligger ten noordenMeile Ruurds
verkoperFoekjen Pieters Oldaens, gehuwd met
Jan Annes Huidekoper, en
wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma, vrouws moeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons (Simons), olieslager, voor 1/2, Gerlof Ymes, voor 1/4 en Joseph Salomons, voor 1/4, kopen een huis en zeepziederij c.a. op de Oosterwal of wz. van het Noordijs. Ten O. die straat, ten W. de verkopers, ten Z. erven Jijdske Ebbes, ten N. Meile Ruurds. Met mede-gebruik en vrij op- en afslag van de trap en deur over het erf van Meile Ruurds en ook van de steeg oostwaarts naar het Noordijs, evenals de eigenaren van het huis ten Z. Dit steegje komt westwaarts uit in de Gortmakerssteeg. Gekocht van deels Foekje Pieters Oldaens, als erfgenaam van haar wl. moeder Rijkjen Jacobs Tjesma en deels Foekje en haar man Jan Annes Huidekoper, voor 6300 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-037 Noordijs 4huis en seepsiederij
eigenaarPyter J. Oldaan
gebruikerGerloff Ymes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis en zeepziederij
 
koperGeertje Wybes Hanekuik, gehuwd met4427-00-00 GG
Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopman
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurdermedeverkoopster Grietje F. Scheltinga
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidensteeg naar oosten naar het Noordijs en niet naar het westen naar de Gortmakerssteeg
naastligger ten zuidenSjoukjen Abes
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper
naastligger ten noordende weduwe van Meile Ruirds
dr. Gijsbert Vermeersch, hypothecaire crediteurkoopmanonder Almenum
Gerlof Pytters, hypothecaire crediteurkoopman
Dirk IJsbrands, hypothecaire crediteurkoopman
Freerk van der Hout, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoper van 1/4Grytje Freerks Scheltinga zelf handelend wegens absentie, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerlof Yemes
Hendrik Pesma, curator overprocureur postulant
verkoper van 1/4de boedel van Gerlof Yemes
verkoper van 3/8Jacob Josephs de Fries
Jacob Josephs de Fries, curator over zijn broeder
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Fries minderjarige
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertje Wybes Hanekuik x Douwe Hylkes Hanekuik, zeepzieder, koopt een huis en zeepziederij wz. Noordijs. Het huis wordt bewoond door de verkoper Grietje Scheltinga. Ten O. de straat en diept, ten W. Jan Annes Huidekoper, ten Z. Sjoukjen Abes, ten N. wd. Meile Ruerds. Vrij op- en afslag langs de trap en de deur, over het erf van wd. Meile Ruerds. De steeg ten W. heet Gortmakerssteeg. (Slecht leesbare lange acte) Gekocht van Grietje Freerks Scheltinga x Gerlof Yemes, voor 1/4, en de curator over de boedel van Gerlof Yemes, voor 1/4, Jacob Josephs de Fries, voor 3/8, en zijn broer Benjamin Josephs de Fries, voor 1/8, voor 4427 gg. (etc. etc..).


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-037 Noordijs 4huis en seepsiederij
eigenaarDouwe Hanekuyk
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde155-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-03-10 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ 2/4huis en pakhuis, voormalige zeepziederij
 
koper door niaarSybrand Feitama, gehuwd metkoopman3500-00-00 CG
koper door niaarMartjen Jeltes Nauta
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperWybe Lolles Steensmasteenbakker / mederechteronder Midlum
geniaarde koperYbeltie Pyters Hylarides
huurder woonhuisGrytje Talma 140-00-00 CG
huurder zoldersFedde Minnes 140-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende erfgenamen van vroedsman Rein Sibeda
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordenMartien Meyles Nauta
verkoperGeertie Wybes Hanekuik, gesterkt met
Douwe Hylkes Hanekuikkoopman en zeepzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feitema x Martje Jeltes Nauta koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Wybe Lolkes Steensma, steenbakker en mede-rechter van Franekera deel x Ybeltje Pyters Hilarides, wonende onder Midlum, een mooi huis en pakhuis c.a. dat ooit een zeepziederij was geweest, wz. Noordijs. Vrij op- en afslag langs de trap en de deur over het erf van Martjen Meiles Nauta, en de eigendom van de steeg ten O. De eigenaars van het huis ten Z. hebben ook dat recht, maar alleen oostwaarts naar het Noordijs, maar NIET westwaarts naar de Gortmakerssteeg. Ten O. het Noordijs, ten W. wd. Jan Annes Huidekoper, ten Z. erven Rein Sibeda, ten N. Martjen Meiles Nauta. Gekocht van Geertje Wybes Hanekuik x Douwe Hylkes Hanekuik, zeepzieder, voor 3500 cg. Zie de acte voor meer gegevens.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ 2/4huis en pakhuis, voormalige zeepziederij
 
koper door niaarPieter Huidekooper koopman3600-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde kopervroedsman Hotze Romkes Binxma, gehuwd met
geniaarde koperJanke Rasschen
huurderSeerp IJsbrandi koopman80-00-00 CG
de erfgenamen van Martjen Meiles Nauta, Koper heeft gebruik van een vrije op- en afslag langs de tra
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenburgerhopman Spannenburg
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenMartjen Meiles
verkoperMartie J. Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Feitama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Romkes Binxma, mede raad in de vroedschap x Janke Rasschen kopen huis en pakhuis voormaals tot een seepsiederij gebruikt, Wz. Noordijs. Het huis wordt gehuurd en bewoond door coopman Seerp IJsbrands voor 80 cg. Grondpacht 3 cg. Een steeg ten Z. mag alleen oostwaarts gebruikt worden, niet westwaarts richting de Gortmakerssteeg. Ten O. het Noordijs, ten Z. de burgerhopman Spannenburg, ten W. P. Huidekoper, ten N. Martje Meiles (Nauta). Gekocht van Martje J. Nauta wv coopman Sybrand Feitama, voor 3600 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 28v van sep 1788 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noordijs 4Baudina Stinstra x Jelle Wildschut koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pieter Huidekoper, een mooi koopmanshuis wz. Noordijs. Het huis heeft voor de helft recht van eigendom op de steeg die tussen dit huis en dat van Jelle Wildschut loopt. Veel voorwaarden. Ten O. en W.? de straten, ten Z. dr. Hanekuik, ten N. Jelle Wildschut. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Jarig Annes v.d. Ley, voor 1280 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 29r van sep 1788 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noordijs 4Baudina Stinstra x Jelle Wildschut koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pieter Huidekoper, een mooi koopmanshuis wz. Noordijs. Het huis heeft voor de helft recht van eigendom op de steeg die tussen dit huis en dat van Jelle Wildschut loopt. Veel voorwaarden. Ten O. en W.? de straten, ten Z. dr. Hanekuik, ten N. Jelle Wildschut. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Jarig Annes v.d. Ley, voor 1280 gg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-037 Noordijs 4P Huidekoper9-00-00 CGhuis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-084Noordijs 4Pieter Huidecoper... 1774 HRL, Anna H, geb 1776 HRL; BS ovl 1819; 1826 overlijdens, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-084Noordijs 4Willem Pieters Nauta... van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. Huidekoper, wagenhuis, 1814. (GAH204); kind: Jacob Willems ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-084Noordijs 4P Huidecoper P Huidecoper wagenhuis
C-084Noordijs 4W P Nauta graanzolders


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 692Noordijs 4erven Pieter HuidekoperHarlingenpakhuis (167 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 48 en 50 van 11 sep 1833
adressoortbedraggebruik
C-084Noordijs 4provisionele toewijzing, inhouding en finale toewijzingfl. 1100pakhuis en woonhuis C-084 en C-085
 
verkoperJan Huidekoper


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
C-084Noordijs 4Extra groot en uitmuntend pakhuis, genaamd het kalf aan de westkant van het Noordijs, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 692C-084 (Oosterwal)Johanna P. Knorrepakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3876C-079 (Noordijs)Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3876Noordijs 4 (C-079)Albert van Bruggen (te Groningen)pakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 4K. van Stellingwerfmelktapper


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsB.C. Algra461Pakhuis Het Kalf, peulvr.


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsB.C. Algra2461Pakh Het Kalf Peulvr


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 4rijksmonument 20609


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3876Noordijs 4
  terug