Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 24 7-028 1/2 7-041 C-088 C-083


Huisnaam in: 1629
Gebruik:
Naam: de swarte raven
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: gerbens, uulcke


Huisnaam in: 1651
Gebruik:
Naam: de swarte raven (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1652
Gebruik:
Naam: de swarte raven (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1714
Gebruik:
Naam: de swarte raven (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1718
Gebruik:
Naam: de swarte raven
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1729
Gebruik:
Naam: de swarte raven (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 24Schoolsteeg ten westen


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 190r van apr 1628 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 24bUulcke Gerbens x Yttie Dircks koopt 1/2 huis bij de Verlaten, 'de Swarte Raven'. Ten O. Bente Jelles, ten W. Geert Onnes, ten Z.?, ten N. de straat. Kopers bezitten al 1/2. Gekocht van Geert Sipckes wv Arien Cornelis en Cornelis Ariens, voor 600 cg.


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141r van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 24achterGortmakerssteeg huis, 2 kamers aanelkaar met een plaats
 
koperSipcke Dircks koopman 327-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
huurderGeertie Tiepckes
huurderTiepcke Seerps
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenweduwe en erfgenamen van Outger Romckes
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordenbrouwerij en mouterij van Sipcke Dircks
verkoperClaes Feckes, gehuwd metopzichter Vijfdeelen Zeedijken binnendijks
verkoperBauck Aliffs


 


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0163v van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 24Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperTede Joris koopman1380-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van de Capraven
naastligger ten zuidenals bewoner Iede bakker
naastligger ten westenPyter Aerns blokmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Sioerdslakenkoperhet westeinde van Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTede Joris koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. het huis van de kapraven [de swarte raven], ten W. blokmaker Pyter Aerns, en strekkende voor vanaf de haven zuidwaarts tot het huis bewoond door bakker Iede en met vrij gebruik van de steeg noordwaarts tot de haven. Geen grondpacht. Gekocht van lakenkoper op West Vlieland Jan Sioerds voor 1380 gg.


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 24Rommelhaven ZZ [staat: grote nieuwe sluis]huis met plaats en loods
 
koperClaas Sytses smalschipper1318-14-00 GG
huurderFrans Pieters
naastligger ten oostenDirk Clasen
naastligger ten zuidenMarten Tiepkes
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat en sluis]
verkoperGrietje Hessels, erfgenaam
verkoperSalomon Hessels, erfgenaam
verkoperLijsbeth Hessels, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Hessels


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0400v van 3 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 24bSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]woning of kamer met een steegje
 
koperPytter Sioerdts van Bierma koopman96-01-00 CG
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten westenhet achterhuis van Joannes Vosma koopman
naastligger ten zuidenPytter Sioerdts van Bierma koopman
naastligger ten westenPytter Sioerdts van Bierma koopman
naastligger ten noordenJacob Donker
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Sioerdts van Bierma koopt een woning of kamer met ten Z. een steegje, in de Gortmakerssteeg wz. Ten O. die steeg en het achterhuis van Johannes Vosma, ten W. en Z. de koper, ten N. Jacob Donker. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Kerk, voor 96 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-028Rommelhaven 24huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-028Rommelhaven 24huis
eigenaarJohannes Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-028 Rommelhaven 24huis
eigenaarvroedsman Vosma
gebruikervroedsman Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 24Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis
 
koper door niaarFockjen Pieters Oldaens, gehuwd met585-00-00 GG
koper door niaarJan Annes Huydekoper koopman
geniaarde koperDirk Douwes, gehuwd metmr. blauwverver
geniaarde koperYfke Tjeerds Boncq
huurderN. N. 3-15-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Swarte Raven Pieter J. Oldaens
naastligger ten zuidenJan Annes Huydekoper
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis en diept]
verkoper van 2/9Jan Sytses, zoonwijdschipper
verkoper van 2/9Rinske Sytses, dochter gehuwd met
verkoper van 2/9Diriks Jansenbeurtschipper
verkoper van 2/9Acke Sytses, dochter gehuwd met
verkoper van 2/9Freerk Hengst van Schierefabrikant
erflaterwijlen Sytse Claeses, vader
verkoper van 1/3Acke Pieters oude vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekjen Pieters Oldaens x Jan Annes Huidekoper koopt, na niaar ratione sanguinis en vicinitatis, een huis zz. Grote Sluis, naast het huis 'de Swarte Raven'. Het huis heeft twee aparte uit- en ingangen, nl. in de steeg van het huis van Pieter Jansen Oldaens, 'de Swarte Raven', dat ten O. ligt, ten W. in een doorgaande steeg (de Schoolsteeg), ten Z. Jan Annes Huidekoper, ten N. de straat en diept. De kelder is verhuurd. Gekocht van erven Sytse Claesen. erven zijn Jan Sytses, wijdschipper, Rinske Sytses x Dries Jansen, beurtschipper en Acke Sytses x Freerk Hengst van Schiere, fabriquer, als erven van hun vader Sytse Claessen, voor 2/3 en Acke Pieters, vrijster voor 1/3, samen voor 585 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-028 Rommelhaven 24huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerburgemeester Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-028 Rommelhaven 24Antje Heeres, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG
7-028 Rommelhaven 24Ype Heeres, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-028 Rommelhaven 24woning
eigenaarwed. Sjoerd Pytters
gebruikerYpe Heeres
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
7-028 /2Rommelhaven 24huis
eigenaarTaeke Heyns
gebruikerTaeke Heyns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
7-028 /3Rommelhaven 24huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-041 Rommelhaven 24Antje En Pietje Taekes1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24Cornelis Bouwes Zoete... Eilander; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1816, huw 1838, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-088, wijk H-195, supp wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24Pieter Huidecoper... id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-088Rommelhaven 24P Huidecoper P Huidecoper wijnkoper


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-088Rommelhaven 24Pieter Huidekoper, overleden op 17 augustus 1819(Grote Sluis C 88), vader van Jan, zeehandelaar/zeep/zoutzieder, Anna (wed. Gooitzen Stinstra, in leven med. dr. ) en wijlen Fokje Pieters Huidekoper (vrouw van Nicolaas van Heukelom, moeder van Folkert Nicolaas van Heukelom, jur. kandidaat Leiden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 302 van 28 dec 1819
adressoortbedraggebruik
C-088Rommelhaven 24koopaktefl. 2500a. huis C-088 en b. pakhuis C-037
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna Huidekoper
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperTarquinius Terpstra Noyon
koperBaudina Elizabeth Stinstra


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 21 jul 1831
adressoortbedraggebruik
C-088Rommelhaven 24koopaktefl. 6500dubbel huis C-088 met stalling en wagenschuur C-087
 
verkoperTarquinius Terpstra Noyon
verkoperBaudina Stinstra
koperSipke van Slooten (gehuwd met Hendrika Blomberg)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 690Rommelhaven 24Tarquinius Terpstra NoyonHarlingenmed. doctorhuis en erf (466 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24Sipke Jacobs van Slooten... huw 1836, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-098; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-088; VT1839; geb 14 nov 1791, ged 13 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Jacob van Slooten en Riemke Wybes; S.J. v. S. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24debora Wytses Vettevogeloud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-088; VT1839; geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Wytse Jans Vettevogel en Maria Elizabeth Heinsius


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-088Rommelhaven 24Hendrica Blomberg, overleden op 28 februari 183943 jr, geboren Midlum, overleden Rommelhaven C 88, vrouw van Sipke van Slooten, koopman, moeder van minderjarige Nicolaas en Anne-Theodorus Sipkes van Slooten. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-088Bij de Grote SluisSipke van Slooten48 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, koopman
C-088Bij de Grote SluisNikolaas van Slooten18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-088Bij de Grote SluisAnne Theororus van Slooten17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-088Bij de Grote SluisDebora Vettevogel45 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-088Bij de Grote SluisPietje Dinhart26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 690Rommelhaven 24sipke j van sloten225 gl.11.00 gl.14.000 gl.12.00 gl.15.00 gl.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 16 dec 1846
adressoortbedraggebruik
C-088Rommelhaven 24koopaktefl. 651/2 deel in woning, C-088
 
verkoperTjalling Epkes Luidinga (te Terschelling)
koperGeert Pieters Luidinga


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-088Rommelhaven 24Nicolaas Sipkes van Slooten, overleden op 17 januari 184725 jr (geboren 13/3/1821), bij Grote Sluis C 88, zoon van Sipke van Slooten, koopman (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Hendrika Blomberg (overleden 28/2/1839), broer van Anne-Theodorus Sipkes van Slooten, genees/heel/vroedmeester Tzum. Saldo fl. 442,05. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 690C-088 (Rommelhaven)Cornelis van de Veldewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2694C-083 (Rommelhaven)Cornelis van de Veldewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4791Rommelhaven 24 (C-083)Elisa Luitszwoonhuis


1946 - kentekenadresnaam
B-30250
Grote Sluis Riek Lok Cuperus


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Lok992Schoenmak.


1949 - kentekenadresnaam
B-35815
Grote Sluis 24Jan Lok


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Lok992Schoenmak.


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 24R. (Rintje) Huizenga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 24rijksmonument 20632
  terug