Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 13 7-006 7-007 C-113 C-106
Naastliggers vanSint Jacobstraat 13
ten oostende Voorstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 15
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 11


aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 13naamloze steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0035r van 13 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraathuis
 
koperJacob Alberts, gehuwd met868-00-00 GG
koperTrijnke Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen0-11-00 CG
naastligger ten oosten*Pier Gerloffs
naastligger ten oosten*Aebe Pieters
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenHendrick Rommerts
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Syoert Kempes
verkoperDouwe Sannes, gehuwd met
verkoperEtke ? Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Alberts x Trijnke Bauckes kopen een huis in Sint Jacobs straete, waar de verkopers woonden. Ten Z. Hendrick Rommerts, ten N. wd. Syoert Kempes. Strekkende van voren van de straat tot achter aan Pier Gerloffs' huis, met een uitgaande steeg. Met het recht om de loods te verhogen en verbouwen, mits Pier Gerloffs en Aebe Pieters hun vrije waterlossing behouden. Grondpacht 11 st. Gekocht van Douwe Sannes x Itke Cornelis voor 868 gg.


 


 


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372v van 21 aug 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZgrondpacht van 0-11-00 CG
 
koper finaalAeltgien Gerrits, weduwe van0-00-00 GG
koper finaalwijlen Taeke Tiepkes
bewonergrondpacht uit het huis van Jacob Alberts0-11-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Sannes, gehuwd met
verkoperDetke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltgien Gerrits wv Taeke Tiepkes, koopt 11 st grondpacht uit een huis in St. Jacobs straat, bewoond door Jacob Alberts. Gekocht van Douwe Sannes x Ietke Cornelis voor [niet vermeld].


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Allerts


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0235v van 27 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZhuis met een steeg en loodsje
 
koperRitske Aebes kistmaker871-00-00 GG
verpachter grondTiepcke Taeckes 0-11-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Pyer Gerloffs
naastligger ten oostenAebe Pieters
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenJantien, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hendrick Rommerts
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Syourdt Keympes
verkoperJacob Alberts, geassisteerd door haar zwagerBerlikum
verkoperTrijnke BauckesBerlikum
tekst in de margeD'burgemeester Saaff Hendrickszn. protesteert dat hem de proclamatien ende alienatie van de voors. huysinge ontschadelyck sal wesen neffens sijn brieve van hypoteeck specialyck daerop ontholdende. Actum voor recht den 17en decembris 1614.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant salff voorgaende protestatie den 17en decembris 1614.
tekst in de margeD'burgemeester Saeff Hendrickszn. renuncieert ende verlaat sijn protest hier neffens gemelt, 't selve holdende voor gecasseert. Actum den 6en novembris 1617. In kennisse van mij als clerck F. Gerardus 1617.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052r van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0144v van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Wobbe Tiaerdtshuis
 
koperIsbrant Wynties, gehuwd met1100-00-00 GG
koperSijke Tiaerdts
naastligger ten oosten*Wobbe Tiaerdts
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenLieuwe Broers
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperAebe Ritskes, gehuwd met
verkoperAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Wijnties x Sijke Tiaerdts koopt een huis oz. Sint Jacobsstraat. Ten Z. Lieuwe Broers, ten N. Gosse Jansen, strekkende voor van de straat tot achter aan Wobbe Tiaerdts, met een uitgaande steeg en het recht om het loodske dat bij dit verkochte huis behoort te gebruiken etc. Gekocht van erven Abbe Ritskes? x Antie Jans, voor 500 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052r van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenIsbrant Wynties


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107r van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis, loods en plaats met een vrije steeg ten zuiden
 
koper van 1/2Sybbren Sybbrens mr. molenmaker1225-15-00 GG
koper van 1/2Pytter Aernts mr. blokmaker
naastligger ten oostenWobbe Tiaerdts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJelmer Ruierdts
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperSijke Tiaerdts, weduwe van
verkoperwijlen IJsbrant Wyntjes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybbren Sybbrens, mr. molenmaker, en Pyter Aernts, mr. blokmaker kopen, elk voor 1/2, een huis, loods en plaets met vrije steeg ten Z., oz. Catterug of Sint Jacobsstraat. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z. Jelmer Ruurds, ten N. Gosse Jansen. Strekkende achter tot aan Wobbe Tjaardts. Gekocht van Grietie Tjaerds wv Isbrant Wijnties, voor 1225 gg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van de straat tot achter aan het huis van wijlen Wobbel Tjaerdts)
 
koperClaes Pieckes c.u.930-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Jelmer Ruirdts
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperSybren Sybrandts c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieckes koopt een huis, loods, plaets, put en back c.a. en een vrije steeg ten Z., in de Catterug of Sint Jacobsstraat oz. Ten W. die straat, ten Z. Jelmer Ruurds, ten N. Gosse Jansen. Het huis strekt van voor aan de straat tot achter aan het huis van Wobbe Tjaardts. Gekocht van Sybren Sybrandts, voor 930 gg.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-006Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerWouter Arents
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-006Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-006 Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerJacob Pyters cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJanneke Poppes


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-006 Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJacob Pyters c.s.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-006 Sint Jacobstraat 13wed. Jacob Pieters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-006 Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJacob Pytters wed. cum soc.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0029v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Poppes


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033r van 29 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0097r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis en reede ?
 
koperSaske Jans Persijn 343-17-00 CG
huurderPhilippus Isacks
naastligger ten oostenAlbert Heeres
naastligger ten zuidenJacob Folkert de Haas mr. slotmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenClaas Christiaans
verkoperLijsbeth Jans Persijn, erfgenaam, gehuwd met
verkoperRinke Bakker
verkoperGrietie Jans Persijn, erfgenaam, gehuwd met
verkoperSybe Salverda
verkoperAnna Jans Persijn, erfgenaam, gehuwd met
verkoperCornelis Zytses
verkoperPoppe Jans Persijn, erfgenamen van
erflaterde weduwe van wijlen Jan Poppes


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenIJsbrandi


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van S. IJsbrandi


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0243v van 30 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen S. IJsbrandi


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-007 Sint Jacobstraat 13Jan Kamp2-00-00 CGstond: ymkje hendriks


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0137r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] wijk C-113huis
 
koperJan Harmens Kamp, gehuwd metmr. schoenmaker575-00-00 CG
koperVokeltje Hendriks
huurderJacob Jacobi c.u.stadsbode20-00-00 CG
naastligger ten oostenA. J. Tadema
naastligger ten zuidenburgemeester K. Blok
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenGerrit Gerrits
verkoperAnna Geertruida IJsbrandi, gehuwd met
verkoperweleerwaarde heer Jan Brouwerdoopsgezind predikantLeeuwarden


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Jan H Kamp... A-183, gebruiker is IJnse R. van der Lei, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-153, gebruiker is Johannes G. ter Velde, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-113Sint Jacobstraat 13Jan H Kamp Jan H Kamp schoenmaker


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-113Sint Jacobstraat 13Lijsbeth Jans Kamp, overleden op 19 september 1821dochter van Jan Kamp, koopman (Jacobstraat C 113, wednr. Fokeltje Hendriks Santman) en Catrina Holteris, halfzuster van minderjarige Hendrikus, Hermanus, Jan, Frans, Paulus, Petrus en Catharina Jans Kamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 111 van 7 sep 1825
adressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 498huis C-113
 
verkoperJan Kamp
verkoperJohannes Hanekamp
koperHendrik Witte


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
adressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 637Sint Jacobstraat 13Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (90 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 475huis in de St. Jacobstraat C-113
 
verkoperHendrik Witte
koperBerend Georg Stockmann (te Sneek)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
C-113Sint Jacobstraat 13Winkelhuizinge met annexen in de Sint Jacobstraat, gebruiker tomas, Westerhuis. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-113Sint Jacobstraat 13Rinske Sybrandus Jager, overleden op 7 februari 1834dochter van Sybrandus W. Jager, vleeshouwer (St. Jacobstraat C 113) en Ybeltje Feddes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Rinske Annes Mol... te Dokkum, dv Anne Jans M, en Wiepkje Cornelis; BS huw 1816, ovl 1848, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-113; oud 60 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Sybrandus Jageroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-113; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-113Sint Jacobstraat 13S Jager stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-113KatrugSybrandus Jager28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
C-113KatrugYebeltie Buisman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-113KatrugWillem Jager5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113KatrugFedde Jager4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113KatrugKlaas Jager2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113KatrugTrijntie Poort22 jBolswardv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637C-113 (Sint Jacobstraat)Tiete van der Veerwoonhuis


1873 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 13, HarlingenSint Jacobstraat 13Veer, J C van der'19 Juli 1873
J.C.v.d.Veer
de eerste
steen
gelegd.'
J.C. van der Veer was gezagvoerder op de kof 'Josina Wilhelmina', 78 ton, gebouwd in 1833 te Veendam. Eigendom van Barend Visser & Zn te Harlingen.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637C-106 (Sint Jacobstraat)Tiete van der Veerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637Sint Jacobstraat 13 (C-106)Janke Zijlstra (wed. D. v.d. Meer, en Cons.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Jacobstraat 13J. Lokjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
schoenmaker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 13J.Huijserbloemist
Sint Jacobstraat 13aB.Huijserbloemist


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Huyser-Trinks747Dameshoeden


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Huyser-Trinks747Dameshoeden


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 13P. (Pieter) Huijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9703Sint Jacobstraat 13gemeentelijk monument11 van 20 1873


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9703Sint Jacobstraat 13
  terug