Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 19 7-009 (niet bekend) C-116 C-109
1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0037va van 14 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koper provisioneelWybe Fransen mr. bakker600-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
huurderJan Joris mr. zeemtouwer57-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Burger
naastligger ten zuidenSibren Sipkes
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenUylckjen Martens, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Willem Gieses mr. schoenmaker
verkoper van 1/2Arjaantie Gieses
verkoper van 1/2Uylckjen Martens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Willem Gieses, als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderenmr. schoenmaker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]grondpacht van 02-02-00 CG
 
koperWybe Fransen mr. bakker110-07-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Wybe Fransen2-02-00 CG
eerdere eigenaarGhijs Willems
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-009Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarwed. Nanne Pieters
gebruikerwed. Nanne Pieters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304v van 24 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperSipke Hennes c.u.mr. bakker400-00-00 CG
naastligger ten oosteneen steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Foppes
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van Marten Willems
verkoperAntie Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Manne Pietersmr. koekbakker


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-009Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hennes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-009 Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hennes
gebruikerSipke Hennes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-009 Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hennes
gebruikerSipke Hennes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-009 Sint Jacobstraat 19Sipke Hennes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-009 Sint Jacobstraat 19huis
eigenaarSipke Hinnes
gebruikerSipke Hinnes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0140r van 20 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperSipke Dirks IJsbrands, gehuwd metkoopman287-07-00 GG
koperGeertje Seerps
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands c.u.koopman
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van Focke Abbes
verkoperhypothecaire crediteuren van Sipke Hennesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Dirks IJsbrands, koopman x Geertie Seerps kopen deftige en wel ter neering staande huisinge aan de oostkant van de katrug, laatst bewoond als eigenaar door Sipke Hennes. Beschijving, waaronder vaste tin- en porceleinkast, woonkelder gebruikt tot de backerij, overvloedige soldering. Ten O. een steeg, ten Z. de kopers, ten N. Focke Abbes erven, ten W. de Katrug. Gekocht van (Hette Symons, huisman te Higtum, mr. backer Okke Bouwes, gerechts fiscaal Bernardus Dreyer nomine proprio en als gelastigde van) de erfgenamen van wijlen ds. Fredericus Botterweg, wonende te Leeuwarden, Pier Eelkes, mr. backer, hypothecaire crediteuren van de geabandonneerde boedel van Sipke Hennes, mr. backer geweest zijnde, thans chercher te Drogeham, voor 287 gg. 7 st.


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0238v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 19Sint Jacobstraat OZ of Katterug wijk C-116huis
 
koperImke Hendriks bejaard vrijster700-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Proostenbeek
naastligger ten zuidende erfgenamen van Klaas de Boer
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenDirk Jans
verkoperJanna Geertruida IJsbrandy
verkoperJan Brouwer, gehuwd metdoopsgezind predikantLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaImke Hendriks, bejaarde vrijster, koopt een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katterug. Ten O. J. Proosterbeek [Voorstraat 71], ten Z. erven Klaas de Boer [Sint Jacobstraat 21], ten W. de straat, ten N. wd. Dirk Jans [Sint Jacobstraat 17]. Gekocht van Janna Geertruida IJsbrandi, gesterkt met haar man Jan Brouwer, D.G. leraar te Leeuwarden, voor 700 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Simme Jans de Groot... BS huw 1813, huw 1832, ovl 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; eigenaar en gebruiker van wijk C-116, winkelier, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman en winkelier, wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-116Sint Jacobstraat 19Simme J de Groot Simme J de Groot winkelier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 634Sint Jacobstraat 19Simme Jans de GrootHarlingenwinkelierhuis (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Trijntje Klazes de Vries... 1852, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; oud 38 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-116; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk CSint Jacobstraat 19S J de Groot kiezer


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-116KatrugSimme J de Groot74 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman en winkelier
C-116KatrugTrijntie K de Vries38 jWesterschellingv, protestant, gehuwd
C-116KatrugJan S de Groot6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Cornelis Jans de Jonggeb 12 mei 1799 Leeuwarden, huwt met Wytske Kroes, N.H., timmerman, Vst 19 sep 1855 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-116Sint Jacobstraat 19Wytske Kroesgeb 30 jul 1796 Leeuwarden, huwt met Cornelis J. de Jong, N.H., Vst 19 sep 1853 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 634C-116 (Sint Jacobstraat)erv. Simme J. de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 634C-109 (Sint Jacobstraat)Hiltje H. de Graaf, vrouw v. Jan Fokkewoonhuis


1895 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 19Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Anne Wierdsma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 109 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 634Sint Jacobstraat 19 (C-109)Jan Fokke (en vr. te Almenum)woonhuis
  terug