Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Sint Jacobstraat 21 7-010 7-010 C-117 C-109
 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0356r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 21Sint Jacobstraat OZ [staat: vooraan in de Katterug]huis
 
koperJan Foppes koekbakker350-00-00 GG
huurderHarmen Jaspers boendermaker
naastligger ten oostensteeg waarlangs uit- en ingang
naastligger ten oostenTjerk Feddrix
naastligger ten zuidende erfgenamen van Claas Borgers
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende erfgenamen van Wybe Fransen
verkoper q.q.Aucke Jacobs, curator overmr. metselaar
verkoperCornelis Ulbes, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Ulbe Cornelismr. schoenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-010Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerJacob Scheltes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-010Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerHarmen Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-010 Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
eigenaarnu Dirk IJbrands
gebruikerJacob Scheltes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0262v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 21Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd met343-14-00 GG
koperTrijntie Sipkes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kopers Dirk IJsbrands c.u.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenSipke Hennes c.u.mr. bakker
verkoperontvanger van de voogden v d huiszittende armen Jan Wybrens Wijngaerdmr. kleermaker
verkoperSjoerd Wybrensmr. zeilmaker
verkoperSybren Wybrensfabrikeur
verkoperSiouke Wybrens
verkoperImke Wybrens
verkoperAntje Wybrens
verkoperAke Wybrens
verkoperFroukjen Wybrens Wijngaerd, gehuwd met
verkoperKeimpe Hoytesmr. bakker
erflaterwijlen hun moey Hyelkjen Sjoerds


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-010 Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarDirk IJsbrand
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-010 Sint Jacobstraat 21Geert Gerrits, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
7-010 Sint Jacobstraat 21wed. Dirk IJsbrands, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-010 Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerGeert Gerrits
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-010Sint Jacobstraat 21Sipke Hennesbakker, mr.£ 010-17-0£ 2geringh


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0149v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 21Sint Jacobstraat OZhuis
 
koperKlaas Anes de Boer, gehuwd met180-00-00 GG
koperRiemke Sybrens Dijksma
huurderWillem Willems van Cassel 46-00-00 CG
naastliggerGosse Claver
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenerf
naastligger ten westenSint Jacobstraat
verkoper q.q.Seerp IJsbrandy, curator over
verkoperSipke Tangerman
verkoperJelle Jacoby, weduwnaar vanbouwmeester
verkoperwijlen Joukje IJsbrandy


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-010 Sint Jacobstraat 21Claas de Boer erven2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Jurjen Ypes Tuinstra... HRL 1801, 1803, 1804, 1806, 1808, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1832, huw 1840, ovl 1842; gebruiker van wijk C-117, tuinier; eigenaar is Klaas de Boer erven, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Klaas de Boerovl voor 1815; erven K. dB. eigenaar van wijk C-117; gebruiker Jurjen J. Tuinstra, tuinier, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 63; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-117Sint Jacobstraat 21Klaas de Boer ervenJurjen J Tuinstra tuinier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 633Sint Jacobstraat 21erven Klaas de BoerHarlingenhuis (45 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-117Sint Jacobstraat 21Johannes Jans Feersma, overleden op 15 november 1836varensgezel, overleden in Spaanse Zee, zoon van wijlen Jan Feersma, in leven scheepsmakelaar Grote Bredeplaats C 117 (zoon van Angenietje van Bachum) en wijlen Eelkje Dirks Heslinga, broer van Angenietje (vrouw van Jan Jacob Doyer, koopman Zwolle), Trijntje, winkelierster, Klaaske en minderjarige Dirk, Jeltje en Foekje Jans Feersma (voogd is Isaac Ouwenbroek, effectencommissionair). Saldo fl. 769,24. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Aukje Tjepkes Blok... van genoegzaam bewijs, 8 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-117; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Cornelis Bouwes Zoete... Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. trekveerschipper, wijk C-117; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-117Sint Jacobstraat 21Cornelis B Zoete stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-117KatrugCornelis B Zoete52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, trekveerschipper
C-117KatrugAukje Tj. Blok58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-117KatrugBouwe C Zoete24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-117KatrugTjepke C Zoete21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-117KatrugDieuwke C Zoete25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-117Sint Jacobstraat 21Aukje Tjepkes Blok, overleden op 6 oktober 184261 jr (geboren 21/6/1781), overleden St. Jacobstraat C 117, gehuwd, moeder van Dieuwke (vrouw van Jacob S. Sloterdijk, scheepstimmermansknecht), Bouwe, verver Wijnaldum en Tjepke Cornelus Zoete, timmermansknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Auke Oepkes Loper... zv Oepke Auctijnes L, en Claaske Aukes; BS huw 1833, ovl 1850, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Grietje Atses... dv Atse Douwes en Antje Scheltes; BS huw 1819, huw 1833, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2458C-064 (Voorstraat)Johannes H. Wittewoonhuis
Sectie A nr. 2458C-117 (Sint Jacobstraat)Johannes H. Wittewoonhuis
  terug