Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 56
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 56 7-143 7-147 C-159 C-151


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: bordeaux
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 56 (pakhuisdeuren 1e verdieping), HarlingenNoorderhaven 56 (pakhuisdeuren 1e verdieping)Bordeaux


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 56naamloze doorlopende steeg ten westen


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZhuis en getimmert met een vrije toegang in de steeg ten westen
 
koperTrijnke Franses, gehuwd met1210-00-00 GG
koperPieter Saackes
verpachter grondEepe Meckes 1-00-00 CG
naastligger ten oostenDoytse Ritserts
naastligger ten zuidenEepe Meckes
naastligger ten zuidenRynse Romckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSaacke Tamkes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperDyrck PietersSt. Annaparochie, Het Bildt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrynke Fransen x Pieter Saackes koopt een huis en getimmert zz. Noorderhaven, zoals het aan de verkoper van zijn vader is aanbeerfd. Ten O. Doytze Ritskes?, ten Z. Epe Meckes en Rynse Romckes, ten W. Saacke Tamckes en een steeg. Grondpacht 20 st. aan Epe Meckes. Gekocht van Dyrck Pieters te Sint Annaparochie in het Bild voor 1210 GG.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZhuis en getimmer
 
koperTaacke Taackes, gehuwd metbierschooier1320-00-00 GG
koperRinck Tiaerdts
verpachter grondEpe Meckes 1-00-00 CG
naastligger ten oostenDoytze Ritserts
naastligger ten zuidenEpe Meckes
naastligger ten zuidenAnna Tijsses
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende proclamant Taacke Taackes c.u.bierschooier
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTrynke Fransen, gehuwd met
verkoperPieter Taackes


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd met1000-00-00 GG
koperTrijn Auckes Vlieland
naastligger ten oostenJan Haenties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCaerle Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJeppe Jeppes, gehuwd met
verkoperBarber Meyntes


 


 


 


 


 


 


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 297r van 8 sep 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 56
 
overledeneFrouck Hibbes, gehuwd met
aangeverJan Doedesmr. huistimmerman
ouderling Zierck Gerbens Monsma
diaken Hoite Reins te Bolsward, alimentaris
diaken Lolcke jetses te Bolsward, alimentares van
Frouck Outgers met haar kinderen erfnemane van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0297r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuyse van wijlen Frouck Hibbes, in leven huysfrou van Jan Doedes mr. huystimmerman, ten versoeke van Zierck Gerbens Monsma olderlingh sampt Hoite Reins en Lolcke Jetses als diaconen en gecommiteerden uit den kerckraede der stede Bolswart als alimentaris van Frouck Outgers en hare kinderen mede erfgenaamen van wijlen Frouck Hibbes, requiranten, ende gedachte Jan Doedes requireerde, alles ten overstaen van de vice preciderende burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, in handen de requireerde de bekoorlycke eede heeft gedaen omme alles des sterffhuys goederen uit en inschulden getrouwelijk te sullen aengeven waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert in maniere als volght. Actum desen 8en september 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-143Noorderhaven 56huis
eigenaarAeltie Allerts
gebruikerAeltie Allerts
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-143Noorderhaven 56huis
eigenaarAaltie Allerts
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-143 Noorderhaven 56huis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-143 Noorderhaven 56huis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-143 Noorderhaven 56wed. Laquart, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-143 Noorderhaven 56huis
eigenaarjuffr. Laquart
gebruikerjuffr. Laquart
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56Noorderhaven 56/58 ZZdubbelhuis (met pakhuis)
 
koperLammert Feyes, gehuwd metkoopman1050-07-00 GG
koperRinske Rinties
huurder pakhuisburgemeester Schaaff 20-00-00 CG
huurder kelderJan van der Plaats koopman15-00-00 CG
naastligger ten oostenCeimpe Douwes
naastligger ten zuidenJan Klaasen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJosina Laakwart, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen burgemeester Hector van Burenstins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Teyes, koopman x Rinske Rinties koopt een dubbel huis zz. Noorderhaven. Het huis is niet verhuurd, maar het pakhuis is verhuurd aan burgemeester Schaaff en Jan v.d. Plaats huurt de kelder nog voor 3 jaren. Ten O. Keimpe Douwes [Vlasbloem], ten Z. Jan Klaasen in wiens huis dit huis het gebruik v.d. put geniet, ten W. een steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Josina Laakwart [Laquart] wv burgemeester Hector van Burenstins te Franeker, voor 1050 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0211v van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 56achterNoorderhaven ZZ en Voorstraat, tussenkamer
 
koperJan van der Veen koopman50-00-00 CG
naastligger ten oostenRinse Sibrands
naastligger ten zuidenplaats en bleek
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenpakhuis van J. van der Veen
verkoperRinse Sibrandsschipper op Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt een kamer tussen Voorstraat en Noorderhaven. Ten O. Rinse Sybrands met het huis dat hij van Pieter Tijssen had gekocht, ten W. een steeg, ten N. een pakhuis van J.L. v.d. Veen. Gekocht van Rinse Sybrands, veerschipper.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-147 Noorderhaven 56Jan van der Veen3-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56C. P Simonsgebruiker van wijk C-159, pakhuis; eigenaar is J. vd Veen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-113, koopman; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56J. van der Veenmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar van wijk C-159; gebruiker C. Simons, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-159Noorderhaven 56J van der Veen C Simons pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 559Noorderhaven 56Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierpakhuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56Foekje Schouwenburg... 25 mei en 1 jun 1817, dv Hendrikus vS, en Anna Menalda; BS huw 1817, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159, regattdv1826-93; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-162; VT1839; staat in boek: akten, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-159Noorderhaven 56Simon Schiere... 1823, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1814, huw 1817, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, koopman, wijk C-162; VT1839; S. Jans(!) S., geb 22 feb 1790, staat in ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559C-159 (Noorderhaven )Hendrik Reinier Snijderpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559C-151 (Noorderhaven)Hendrik en Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 559Noorderhaven 56 (C-151)Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 56rijksmonument 20587


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 559Noorderhaven 56
  terug