Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 36 7-132 7-137 C-170 C-163


Huisnaam in: 1631
Gebruik:
Naam: de rode braedpoth
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 36Rinnertspijp ten westen


 


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0176r van 15 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 36Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] op en aan de Rinnertspijphoekhuis daer de Rode Braedpoth uytsteeckt
 
koperHendrick Willems, gehuwd met638-00-00 GG
koperBauck Hendrickx
naastligger ten oostende brouwerij van Laes Laesen
naastligger ten zuidende kamer van Laes Laesen
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Anna Gillets
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Willems x Bauck Hendrickx kopen na niaar ratione vicinitatis van brouwer Laes Laessen, een huis daer de rode braedpoth uytsteeckt zz. Noorderhaven op ende aen d'Rinnertspijp. Ten O. en Z. Laes Laesens brouwerij en kamer, ten W. de Rinnertspijp, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van erven Anna Gillets voor 638 gg. In margine stonde: Alle handen affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot vertoninge van den coopbrieve, actum 5 februari 1631


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223r van 22 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 36Noorderhaven ZZ1/2 huis
 
koperCarst Pytters de Nagel c.u.970-00-00 CG
eigenaar van 1/2burgemeester Jan HarmensVlieland
bewonerTrijn Meinerts, weduwe van
bewonerwijlen Gerrit Jansenschoolmr. van Vlieland
naastligger ten oostenhet huis van oud burgemeester Laes Laessen
naastligger ten zuidenoud burgermeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenDoecke Johannis
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperWillem Jacobs van GrijnDen Burg
verkoperJan Jacobs van GrijnLeeuwarden
verkoperde erfgenamen van Jacob Jansen van Grijn
verkoperburgemeester Cornelis PietersenTexel
verkoperweesmeester Reyer Dircxen SpijckerTexel


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-132Noorderhaven 36huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerCoenraad Hendriks
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-132Noorderhaven 36huis
eigenaarb[urgem]r. Jelgersma erven
gebruikerCoenraed Hendrix
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-132 Noorderhaven 36huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerCoenraed Hendriks
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-132 Noorderhaven 36huis
eigenaarvroedsman Jelgersma
gebruikerCoenraed Hendriks
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-132 Noorderhaven 36Coenraad Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0100v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 36Noorderhaven ZZ hoek Rinnertspijphuis
 
koperKlaas Pieters mr. metselaar265-00-00 GG
huurder benedenWillem van Kempen c.u.40-00-00 CG
huurder achterbovenkamerJohan Philip Swarts korporaal0-06-00 CG
huurder voorbovenkamer
huurder voorbovenkamerHarmina Johanna Oorthuis
naastligger ten oostenLieuwe Douwes n.u.
naastligger ten zuidenA. Moccama
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Pieters, mr. metselaar koopt hoekhuis Noorderhaven/Rinnertspijp. Geen grondpacht. Beneden verhuurd aan Willem van Kempen c.u. voor 10 cg. De achter opkamer verhuurd aan de corporaal Johan Philip Swarts voor 6 st. per week. De voorbovenkamer wordt bewoond door Harmina Johanna Oorthuis tot zo lange zij leeft of vertrekt. Ten O. Lieuwe Douwes, ten W. de Rinnertspijp, ten Z. A. Mockema, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van de administratoren van erven Bernhardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 265 gg.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-146 Noorderhaven 36Klaas Pieters
7-146 Noorderhaven 36Johannes Claazes, 30 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-137 Noorderhaven 36Claas Pieters4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Johannes Klases Metselaargeb 1779 HRL, ovl 27 jan 1814 HRL; wijk C-170, zv Klaas Pieters M, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Klaas Pieters Metzelaar... wijk A-112; gebruiker Pieter K. Metzelaar, koopman, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk C-170, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-170Noorderhaven 36Claas P Metzelaar wedClaas P Metzelaar wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 21 aug 1817
adressoortbedraggebruik
C-170Noorderhaven 36koopaktefl. 925huis en bakkerij C-170
 
verkoperJan Luitjes Faber
koperEeltje Sikkes de Boer
koperMaaike Zytses Posthuma


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-170Noorderhaven 36Eeltje Sikkes de Boer, overleden op 10 november 1823schuitschipper (Noorderhaven C 170), man van Maike Sietzes Postma, winkelierse, vader van minderjarige Sjouwkje, Baukje en Sikke Eeltjes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 535Noorderhaven 36wed. Eeltje Sikkes de BoerHarlingentapperschehuis (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Aukje Alberts Goedkoopgeb 1801 Workum, ovl 10 jan 1842 HRL, huwt met Sjoerd Hobma, dv Albert C, en Trijntje ... ; BS ovl 1842; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-170; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Baukje Arends van der Pijp... P, en Antje Jacobs Kuiper; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-170, wijk H-167, 234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Marijke Werner... Rintjes Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-170; VT1839; geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Werner en Nieske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Nicolaas Smidtoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsbaas, wijk C-170; VT 1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-170Noorderhaven 36N Smit stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-170Noorderhaven 36Jetske Borgers, overleden op 1 juni 183965 jr, baker, overleden Noorderhaven C 170, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 65) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-170Op de RinnertspijpNicolaas Smidt39 jEmbdengezin 1, m, protestant, gehuwd, metzelaarsbaas
C-170Op de RinnertspijpGeeske Blok30 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-170Op de RinnertspijpWilhelmina [Mientje Gorri de* Groot [Gorrits]18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-170Op de RinnertspijpHarmanus Hoogmolen24 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd, zeeman
C-170Op de RinnertspijpMaria Werner29 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
C-170Op de RinnertspijpSjoerd Hobma41 jWorkumgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeeman
C-170Op de RinnertspijpAukje Goedkoop34 jWorkumgezin 3, v, protestant, gehuwd
C-170Op de RinnertspijpRienk Hobma6 jWorkumgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-170Op de RinnertspijpAlbert Hobma3 jWorkumgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-170Op de RinnertspijpHaring Hobma12 wHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-170Op de RinnertspijpTrijntie Hobma11 jWorkumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-170Op de RinnertspijpAukje Hobma9 jWorkumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 535C-170 Nicolaas SmitHarlingende gevel verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Hiltje Wybes Faber... Bonifacius (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Sjoerd Hobma... N.H., zv Rienk H, en ... (Aukje Posthuma); BS ovl 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162, 174, wijk C-170, wijk G-010; oud 41 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-170; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-170Noorderhaven 36Sjoerd Mulder... 1846, zv Hendrik M, en Christina Adams; BS ovl 1846; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 30 en 32 van 4 apr 1855
adressoortbedraggebruik
C-170Noorderhaven 36provisionele en finale toewijzingfl. 1750huis C-170
 
verkoperNicolaas Smidt
koperJohannes Gerhardus Nicolaas Termeer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 535C-170 (Noorderhaven )Johs. G.N. Termeer en mede eig.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
C-170Noorderhaven 36Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf c.a. aan de zuidzijde van de Noorderhaven bij de Rinnertspijp, in gebruik bij, Fekkes e.a.. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
C-170Noorderhaven 36Een huis en erf c.a. aan de zuidzijde van de Noorderhaven bij de Rinnertspijp, in gebruik bij, Fekkes e.a.. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 1437..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
C-170Noorderhaven 36Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf c.a. aan de zuidzijde van de Noorderhaven bij de Rinnertspijp, in gebruik bij, Fekkes e.a.. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1537..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 535C-163 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 541Noorderhaven 36 (C-163)Jan van 't Vlietpakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 36 Hendrik de Grootbuitenhavenmeester
vorige grondslagf. 4100
huidige grondslagf. 5000
Noorderhaven 36 Cornelis Zuidemakoopman
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 36aJoh.Leijenaarscheepstimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 36W. (Watze) Visser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 36beeldbepalend pand5 van 10
  terug