Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 34 7-131 7-136 C-176 C-170


Huisnaam in: 1855
Gebruik: logement
Naam: het terschellinger veerhuis
Kwartier/wijk C-176
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 34Rinnertspijp ten oosten
Noorderhaven 34naamloze steeg ten westen


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007r van 4 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Rinnertspijp WZhuis
 
kopervroedsman Schelto Juriens Fontein rentmeester3525-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende heer Jan Everts Bijencorff
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelto Juriens Fontein, rentmeester en mede-vroedschap, koopt een huis wz. Rinnertspijp. Ten O. de straat, ten W. Jan Everts Bijencorff. Geen grondpacht. Gekocht van Alathea Lauta x IJsbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer van Friesland, voor 3525 gg.


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007va van 28 jan 1666 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ [staat: aan de Rinnertspijp WZ op de oude haven]huis
 
koperAndries Faber 2452-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten oostenLammert Jansen koekbakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van de heer Bijenkorff
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde kinderen en de erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008ra van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34achterRinnertspijp WZhuis ten zuiden van het pereel gekocht door Andries Faber
 
koperJan Faber 496-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAndries Faber
verkoperde kinderen en de erfgenamen van wijlen hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntje Hanses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0162r van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34achterRinnertspijp WZ1/2 achterhuis
 
koperJan Jansen Viseler c.u.320-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten zuidenals bewoner Hans Hop
naastligger ten westende uitgaande steeg van de weduwe en de erfgenamen van de heer Beyenkorff
naastligger ten noordenhet huis bewoond door verkopers broer Henricus Faber
verkopermr. Joan Nannes Faberchirurgijn


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0190r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ aan de WZ van de Rinnertspijphuis
 
koperWybe Wybes, gehuwd met2400-00-00 GG
koperAaffke Michiels Dokkum
huurderHendrik Faber apotheker
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: Rinnertspijpstraat]
naastligger ten oostenLambert Jansen koekebakker
naastligger ten zuidenVijselaar c.s.kapitein
naastligger ten westenhet huis waar het Witte Hart uithangt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overoud rentmeester
verkoperJoannes Tarquinii
verkoperAnnius Fenema
verkoperClaes Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Wybesz x Aeffke Michiels te Dokkum koopt een groot huis c.a. wz. Rinnertspijp, zz. Noorderhaven, verhuurd aan Hendrik Faber, apotheker. Ten O. Lambert Jansen, koekebakker (huurder) EN de Rinnertspijpstraat, ten W. het huis waar 'het Wit Hart' uithangt, ten Z. de capitein Vijselaar, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van de curator over Johannes? Tarquinius Annius Fenema, en Claes Fransen Visscher, voor 2400 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-131Noorderhaven 34huis
eigenaarArjen Altena
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-131Noorderhaven 34huis
eigenaarArjen Altena
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ bij de Vismarktbrughuis
 
koperTieerd Gerbens c.u.mr. lijnslager714-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenSyds Jacobs c.u.schipper
naastligger ten westenJan Gerrits mr. bakker
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoper van 1/2Jacob Poptamr. chirurgijnPingjum
verkoper van 1/2Arjen Arjans Altena
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Gerbens koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. de Rinnertspijp, ten W. Jan Gerrits [Offringa], mr. bakker, ten Z. Syds Jacobs?, schipper, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jacob Popta, mr. chirurgijn te Pingjum en Arjen Arjens Altena, elk voor de helft.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-131 Noorderhaven 34huis
eigenaarTjeerd Gerbens
gebruikerOepke Clases
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-17-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-131 Noorderhaven 34huis
eigenaarerven Tjeerd Gerbens
gebruikererven Tjeerd Gerbens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0281v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ bij de Rinnertspijphuis
 
koperJacob Dirks koopman970-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenHendrik Jansen
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper en bewonerTrijntie Tieerds
verkoper van 1/3Trijntie Tieerds, gehuwd met
verkoper van 1/3Ytse Pieters thans uitlandig
verkoper van 1/3Joukjen Tieerds, gehuwd met
verkoper van 1/3Leendert Luitjens Roordamr. ijzersmid
verkoper q.q.Ycke Goverts Potkast, curator over resp.koopman en mr. lijnslager
verkoper van 1/6Acke Gerbens, nagelaten kind van
verkoper van 1/6Trijntie Gerbens, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Gerben Tieerds, gehuwd metmr. lijnslager
erflaterwijlen Dieuke Jelles Vettevogel, kleindochter van
erflaterwijlen Aukjen Beerns, gehuwd met
erflaterwijlen Tieerd Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks koopt huis. Ten O. de Rinnertspijp, ten W. en Z. Hendrik Jansen, ten N. de straat en haven. Het huis heeft 2 kelders. Gekocht van Trijntie Tieerds x IJtse Pieters voor 1/3, Joukjen Tieerds x Leendert Luitjens Roorda, mr. ijsersmid, voor 1/3 en Ycke Goverts Potkast, mr. lijnslager namens de kinderen van wl. Gerben Tieerds, mr. lijnslager x Dieuke Jelles Vettevogel, ook voor 1/3.


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003va van 5 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34achterRinnertspijp WZ1/2 huis
 
koper finaalN. N. 0-00-00 CG
huurderHendrik Jansen c.s.
huurderChristoffel Hempel c.u.44-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenJocchum Cornelis
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenJacob Dirks
crediteur (triumphant)Jacobus Nauta c.u., gehuwd metmr. tinnegieter
crediteur (triumphant)Antje Clases Falkens
verkoper (gesuccumbeerde)Meinouw Bockes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Hendrik Jansen


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002va van 7 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34achterRinnertspijp WZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
huurderHendrik Jansen e.a.
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenJochum Cornelis
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenJacob Dirks
crediteur (triumphant)Jacobus Nauta c.u.
verkoper (gesuccumbeerde)Meinouw Bockes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Hendrik Jansen


 


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0022r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ bij de Rinnertspijphuis
 
koperSjoerd Talma koopman950-00-00 GG
geniaarde koperReiner Pytterskoopman
geniaarde koperJetse Jelles, bijgestaan door zijn vadermr. glasmaker
geniaarde koperJelle Jetsesschuitschipper
bewonerJacob Dirks
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenSjoerd Talma koopman
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJacob Dirksoud boterkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma koopt, na niaar van Reiner Pytters en Jetse Jelles, zn. van schuitschipper Jelle Jetses, een mooi winkelhuis incl. de toonbank en planken die dienen tot het setten van kees. Ten O. de Rinnertspijp, ten W. en Z. de koper, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jacob Dirks, v/h butterkoper.


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-131 Noorderhaven 34huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0027r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ hoek Rinnertspijphuis
 
koperDouwe Jansen mr. schoenmaker545-14-00 GG
huurderMigchiel Hofman
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenjuffrouw Elsje Schaaff
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperjuffrouw Elsje Schaaff, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Talma, en voogd van hun minderjarige dochtertjes
verkoperGeertje Sybrands Talma, en haar zusje
verkoperAafke Sybrands Talma


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0174r van 25 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ op de hoek van de Rinnertspijphuis
 
koperTjamke Blomberg, gehuwd metwinkelier1365-00-00 CG
koperLijsbeth Janzen
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenJan Arends
naastligger ten westende erfgenamen van Sybrand Talma
naastligger ten noordenNoorderhaven en Straat
verkoperDouwe Jansmr. schoenmaker


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0069v van 12 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Rinnertspijp WZ hoekhuis
 
koperJan Harmens Gonggrijp, gehuwd metmr. kuiper670-00-00 GG
koperSytske Cornelis
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenJan Arends
naastligger ten westende erfgenamen van Sybrand Talma
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Augustus Robbertus van Dalsen, curator bonorum overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Tjamke Blomberg, gehuwd met
verkoperElisabeth Clamstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Gonggrijp, mr. kuiper x Sytske Cornelis Schot koopt een mooi huis op de noordwesthoek van de Rinnertspijp. Ten O. die Pijp, ten W. erven Sjoerd Talma, ten Z. Jan Arends, ten N. de Noorderhaven. De scheidsmuur ten Z. is mandelig met de naastligger ten Z. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Tjamke Blomberg x Elisabeth Clamstra, voor 670 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0172r van 28 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven hoek Rinnertspijphuis
 
koperJan Douwes schuitschipper1126-21-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Arends
naastligger ten westende erfgenamen van Talma
verkoper van 1/4stadsmajoor Harmen Gonggrijp
verkoper van 1/4Geertje Gonggrijp, gehuwd met
verkoper van 1/4Cornelis van Velsenmr. bakker
verkoper van 1/4Ynskje Claases, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Haring Gonggrijpmr. kuiper
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, curator overkoopman
verkoper van 1/4Bauke Gonggrijp
erflaterwijlen Jan Harmens Gonggrijpmr. kuiper


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 174r van apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 34Huis hoek Rinnertspijp/Noorderhaven. De straat ten O. en N., Jan Arends ten Z. en erven Talma ten W.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0112v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ hoek Rinnertspijphuis
 
koperAnna Swaal, weduwe van1500-00-00 CG
koperwijlen Douwe Annes gerechtsdienaar
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Arends
naastligger ten westende erfgenamen van Talma
verkoperJan Douwesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Swaal wv Douwe Annes, gerechtsdienaar koopt huis hoek Rinnertspijp. Ten O. en N. de straten, ten W. erven Talma, ten Z. Jan Arends. Gekocht van Jan Douwes, schuitschipper.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0343r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ hoek Rinnertspijphuis
 
koperGosling Piekinga 650-00-00 GG
koperAlbert Bolman
huurderPopke Minnes c.u.75-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenBauke Brugman
naastligger ten westende erfgenamen van Talma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAnna Swaal, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Annesgerechtsdienaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekinga en Albert Bolman kopen huis hoek Rinnertspijp. Ten O. die pijp, ten W. erven Talma, ten Z. Bauke Brugman, ten N. de haven. Het is een winkel. Gekocht van Anna Swaal wv Douwe Annes, gerechtsdienaar.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0213r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 34Noorderhaven ZZ hoek Rinnertspijphuis
 
koperFreerk Jans, gehuwd mettimmerman1000-00-00 CG
koperJanke Jans
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenBauke Brugman
naastligger ten westende erfgenamen van Talma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGosling Piekingakoopman
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Jans, timmerman x Janke Jans koopt hoekhuis zz. Noorderhaven/wz. Rinnertspijp. Ten O. de Rinnertspijp, ten Z. Bauke Brugman, ten W. erven Talma, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Gosling Piekinga en Albert Bolman.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-145 Noorderhaven 34Freerk Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-136 Noorderhaven 34Freerk Jans wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-176Noorderhaven 34Dirk J Vissergebruiker wijk C-176, schipper; eigenaar is Freerk Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-176Noorderhaven 34Freerk Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk C-176, gebruiker is Dirk W. Visser, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-176Noorderhaven 34Freerk Jans ervenDirk W Visser schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 534Noorderhaven 34erven wed. Freerk Jans WesterveldHarlingenhuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-176Noorderhaven 34Anna Jans FredriksBruin Anthonij Westerhof en A.J.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloei maand 1810; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-176; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-176Noorderhaven 34Johan Christiaan Harting... Dld, mdr. wonende te aldaar; oud 49 jaar, geb Amsterdam (!) en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-176; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-176Noorderhaven 34J C Harting stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-176NoorderhavenJohan Cristiaan Harting49 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, logementhouder
C-176NoorderhavenJantie Frederiks39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-176NoorderhavenAnna Frederiks49 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-176NoorderhavenFrederik de Mol17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-176NoorderhavenAnna de Mol25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-176NoorderhavenJanke de Mol19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-176Noorderhaven 34Janke Gerrits de Mol, overleden op 24 september 184121 jr (geboren 8/4/1820), overleden Noorderhaven C 176, ongehuwd, dochter van wijlen Gerrit de Mol en Anna Frederiks Westerveld, visvrouw, zuster van Anna (vrouw van Frederik C. Speelziek, schoenmaker) en minderjarige Frederik Gerrits de Mol. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-176Noorderhaven 34Anna Freerks Westerveld, overleden op 5 januari 184758 jr (geboren 17/2/1789), overleden C 176, wed. Gerrit de Mol, moeder van Fredrik en Anna Gerrits de Mol (vrouw van Fredrik Coenraad Speelziek, moeder van minderjarige Coenraad, Gerrit en Janke Fredriks Speelziek). Bijgevoegd is suppletoire memorie 7018/581 (er was wel onroerend goed). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-176Noorderhaven 34Dirkje van Kammengeb 24 aug 1799 Slooten, ovl 8 sep 1873 HRL, huwt met Daniel van Echten, (gk), vroedvrouw in 1851, N.H., dv Steven vK, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148, 176, wijk H-197


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-176Noorderhaven 34Jantje Fredriks Westerveld... tapster in 1852, dv Fredrik Jans W, en Janke Jans Koster; BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 534C-176 (Rinnertspijp)Rinnert J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 534C-170 (Noorderhaven)Rinnert de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 535Noorderhaven 34 (C-170)Andries Posthumawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 34 Benjamin R. Paiskoopman
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1400


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 34rijksmonument 20583


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 534Noorderhaven 34
  terug