Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 22 8-021 8-022 C-181 C-176
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 22naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZhuis en woning
 
koperSybe Sijes c.u.mr. koekbakker1824-14-14 GG
naastligger ten oostenwijlen Arjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenSybren Arjens mr. bakker
naastligger ten westenbewoner Jacob Sytses mr. kuiper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHylckjen Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Sijes [Hilma], mr. koekebakker, koopt een deftig, groot, nieuwgebouwd huis met een woning met graanzolders daarachter, aan de zz. Noorderhaven. Ten O. het huis van wl. Arjen Everts Oosterbaan, ten W. Jacob Sytses, mr. kuiper, ten Z. Sibren Arjens, mr. bakker aan de Voorstraat [Grote Bredeplaats], ten N. de straat en haven. Vrij in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en dat van Oosterbaan, dat door Hylkjen Foppes als eigenaar wordt bewoond. Gekocht van Hylckien Foppes, voor 1824 gg.


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0083r van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZhuis
 
koperburgerkolonel Hilbrandt Beyma, gehuwd metmr. chirurgijn1800-00-00 GG
koperCatharina Meylsma
naastligger ten oostenvroedsman Ewert Arjens Oosterbaan
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon Fockes mr. timmerman
naastligger ten westenJacob Sytzes mr. kuiper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Sybe Seyes Hilma, gehuwd metkoopman
verkoperDieuwerke Cornelis Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Beima, burger-kolonel en mr. chirurgijn x Catharina Meilsma koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. een gemeenschappelijke steeg en Evert Arjens Oosterbaan, vroedsman, ten W. Jacob Sytses, mr. kuiper, ten Z. Simon Fockes, mr. timmerman, ten N. de straat en haven. Veel voorwaarden. De scheidsmuur tussen dit huis en het huis ten Z., welke muur door die eigenaar moet worden onderhouden, en ook wordt verwezen naar de koopbrief van 16 dec 1698. Gekocht van Sybe Sijes Hilma, burgemeester x Dieuwerke Cornelis Wijngaarden, voor 1800 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-021Noorderhaven 22huis
eigenaarHilbrand Beima
gebruikerBeima
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-021Noorderhaven 22huis
eigenaarde hopman Beima
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-021 Noorderhaven 22huis
eigenaarwed. de hopman Beyma
gebruikerwed. de hopman Beyma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0068r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen Vismarkts- en Kettingbrughuis
 
koperFreerk Schiere, gehuwd metkoopman en bontreder1826-14-00 GG
koperAcke Sytses
naastligger ten oostensteeg van de blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArrien Teunis Block koopman
naastligger ten zuidenSymon Fockes koopman
naastligger ten westende weduwe van Sweer Clases
naastligger ten westende weduwe van Tjebbe Sjerks
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCatharina Meilsma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgerkolonel Hilbrand Beima


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-021 Noorderhaven 22huis
eigenaarFreerk Schiere
gebruikerFreerk Schiere
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0135r van 27 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en de Kettingsbrughuis
 
koperLolkjen Sioerds Schrik, gehuwd met1800-21-00 GG
koperSierk Tjebbes van der Ley koopman
teruggetrokken niaarnemer van 1/2 ratione sanguinisAntje Jaikles
teruggetrokken niaarnemer van 1/2 ratione sanguinisCornelis Oldaen bejaarde vrijgezel, oom van mo
naastligger ten oostensteeg gaand van de Blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArjen Teunes Blok koopman
naastligger ten zuidenSymon Fockes
naastligger ten westenLolkjen Sioerds
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Claas Sytses voor zijn minderjarige kind, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Antje Jans Schiere
verkoperPytje Clases minderjarige
verkoper van 1/2Acke Sytses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Freerk Schierekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDit huis wordt verkocht door wd. en erven Freerk Schrik. Ten O. Arjen Teunis Blok, ten W. Lolkjen Sjoerds Schrik (die het wil kopen), x Sierk Tjebbes v.d. Ley, ten Z. Symon Fockes, ten N. de straat en haven. Antje Jackles niaart op de 1/2 ratione sanguinis maar ook Cornelis Oldaen, oom v.d. verkoper. Acke Sytses niaart op de 1/2 en beide niaarders willen het hele pand kopen. Er wordt tenslotte verwezen naar het Recesboek voor een uitspraak.


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-021 Noorderhaven 22Sierk van der Ley, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-021 Noorderhaven 22huis
eigenaarSierk van der Ley
gebruikerSierk van der Ley
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
8-021Noorderhaven 22Sjirk van der Leycoopman off winkelier£ 055-00-0£ 9cu.


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0015r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en Kettingsbrugkoopmanshuis met pakhuis
 
koperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode1900-00-00 GG
koperTettie Roelofs
naastligger ten oostenJan Gelinda koopman
naastligger ten zuidenAdam van Urk
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere
naastligger ten noordenNoorderhaven
Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Sierk van der Ley, gehuwd met
verkoperLolkje Sjoerds Schrik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Gijsbertus Bentfort, gerechtsbode x Fettie Roelofs koopt koopmans huis met een pakhuis erachter zz. Noorderhaven. Ten O. Jan Gelinde, ten W. Cornelis Bouwes Schiere, ten Z. Adam van Urk, ten N. de haven. Er is een doorgaande steeg ten O. Gekocht van Sierk v.d. Ley x Lolkje Sjoerds Schrik.


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 22achterNoorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en Kettingsbruggenhuis
 
koperBouwe Jetzes vrijgezel, gesterkt met zijn vader1787-00-00 GG
Jetze Jelleskoopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
verkoperTettje Roelofs


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en Kettingsbruggenkoopmanshuis
 
koperBouwe Jetzes vrijgezel, gesterkt met zijn vader1787-00-00 GG
Jetzes Jelleskoopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
verkoperTettje Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Jetses (Boomsma) koopt met zijn vader Jetze Jelles, koopman, (a) een mooi koopmanshuis c.a., zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en kettingbrug. Ten O. een doorgaande steeg welke door de koper moet worden onderhouden tot zover het huis strekt. Ten W. Cornelis Bouwes Schiere, ten Z. perceel b), ten N. de straat en haven. Het huis heeft door de steeg ten O. vrij in- en uitgang etc. naar de Grote Bredeplaats en de Noorderhaven. b)een huis c.a. achter a), dat geschikt en gebouwd is voor kaarsenmakerij, met een koperen smeltketel en pers, welke in de koop versmelten. Ten O. die doorgaande steeg met vrij in- en uitgang etc. naar de Grote Bredeplaats. Gekocht van Coenraad Gijsbertus Bentfort, gerechtsbode x Fettie Roelofs, voor 1787 gg. Te betalen aan de houderse van de onbetaalde Reversaalbrief van dit huis.


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-021 Noorderhaven 22B Boomsma
8-021 Noorderhaven 22Jetze Boomsma, 28 jaar, gehuwdinwooning
8-021 Noorderhaven 22Douwe Boomsma, 30 jaar, gehuwdinwooning


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-022 Noorderhaven 22Bouwe Boomsma6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Jetze Bouwes Boomsma... geb 16 okt 1809 HRL; BS huw 1812, huw 1817, ovl 1831, ovl 1853, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk C-181, kaarsemaker, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door J.B.B. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-181Noorderhaven 22Jetze B Boomsma Jetze B Boomsma kaarsemaker


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 en 75 van 14 apr 1819
adressoortbedraggebruik
C-181Noorderhaven 22provisionele en finale toewijzingfl. 2520huis C-181
 
verkoperHenricus Stroband
verkoperGouke Hingst
koperAuke Klomp (te Leeuwarden)


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 2 apr 1825
adressoortbedraggebruik
C-181Noorderhaven 22koopaktefl. 4500huis C-181
 
verkoperAuke Klomp (te Leeuwarden)
koperJan Harmens Kappen
koperLysbeth Draisma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 514Noorderhaven 22Jan Harmens KappenHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Dieuwke Annes Bleeker... huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Hendrik Baukes Komst... bewijs, 5 nov 1808; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grossier in dranken, wijk C-181; VT1839; H.B.K. eigenaar van perceel nr. 518 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-181NoorderhavenHendrik Komst54 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, grossier in dranken
C-181NoorderhavenDjeuke Bleeker49 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
C-181NoorderhavenNeysje Komst23 jKoudumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-181NoorderhavenWillem Schoonhoven30 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schuitschipper
C-181NoorderhavenHyke Zoete30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-181NoorderhavenWiebe Schoonhoven6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-181NoorderhavenRigtje Schoonhoven4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-181Noorderhaven 22Sicco Popta, overleden op 19 juli 184429 jr (geboren 21/2/1815), genees/verloskundig Dr. , overleden Noorderhaven C 181, man van Catharina Tjallingii (mede testamentair erfganaam), vader van minderjarige Jetske Siccos Popta, ten huize van Sybrand Tjallingii, zeehandelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Klaas A Bleekergeb 1792 Franeker, ovl 22 nov 1854 HRL, logementhouder, zv Anne B en Antje Tuinstra; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-181; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-180; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2144C-181 (Noorderhaven )Pieter Josephus Bakemawoonhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Willem Wybes Schoonhoven... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Wybe Schoonhoven en Rigtje ... (alles)


1868 - bewonersadresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Heilkje Jacobs Zoete... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2144C-176 (Noorderhaven)Pieter J. Bakemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2144Noorderhaven 22 (C-176)erv. D. Loviuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 22 Douwe Loviusboekhouder
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 2600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 22aF. de Hartogloods


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Landmacht969Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Landmacht969Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 22G. (Gerrit) Attema
  terug